ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE MAANDAG 6 JANUARI 1941 OPOEft De Kern ABONNEMENT Prijs f 1.60 p. kwartaal, bulten Zierikzee- f 1.80. Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent, Ver* schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de Zierikzeeeche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Looze - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14535 ADVERTENTIES Pril»: ZO cent per regel, minimum 80 eent. BIJ contract speciale prijzen. Grootte der letter» naar plaatsruimte. „Succesje." 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur DE TOESTAND IN OOST-AZIË Afstand PhiLppijnen Japan verkort door Britsch Noord-Bornoo Het heeft te Tokiio sterk de aandacht) getrokken, dat kort geleden in Manilla, de hoofdstad van de Fhilippijmen 15 Aime- rika&nsche duikbooten zijn gearriveerd. Dit is te opmerkelijker, wijl in de laats'e maanden de Amerikaansehe bezetting, d- luchfcmacht en de in de Oost-Aziatisc.ie Wateren gestationneerde vloo teenheden reeds aanmerkelijk zijn versterkt. Meer in het bijzonder Wiordt er de nadruk, óp gelegd, dat er reparatie-Wierkplaatsen zijn ingericht voor de luchtmacht, Wielke tevens ir. staat zijtn. oim in gedemomteer- den toestand aangekomen vliegtuigen in elkaar te zetten. Een blik op de kaart is vioMdoende, oimi aan te toonen dat Manilla kan) •worden beschouwd als het pendant van het eiland Hainan en van het nog veel gnootere eiland Formosa. Beide eilanden zijn, zoioals men wieet, in het bezit van Japan. De Japanners zijn zeer gevoelig vioor alle verdere militaire com binaties op grond van de op demonstra tieve wiijze versterkte Amerik. strijd macht. Op zichzelf genomen zijn de Phi- lippijnen theoretisch zelfstandig; dioch in de practijk hebben de Amerikanen zich er in militair opzicht buitengewoon ver sterkt. De afstanden tusschen de Philippljinen en Hainan en Fonmjosa schommelen tus schen 1200 en 800 kilometer,. De Japan ners hebben echter reden pim aan te mennen, dat tusschen Amerika en Enge lland :a.fspraken zijh geanaaikt van veel verder gaanden aard, wiaardotor den Ame rikanen het recht Wordt toegekend, om gebruik te maken van de Engelsche ha vens in Britsch Noiord-Borneo en vooral van Singapore. Daardoor zou een En- gelseh-Amerikaansche gordel tijh gelegd om de geheele Zuid-Chineesch© Zee. Nu is weliswaar Singapore op zichzelf niet minder dan 2300 kilometer van Ma nilla verwijderd, doch Britsch Npord-Bar- neo is butengewioon geschikt als tus- schenstation. mog afgezien van de tal rijke eilanden, die tusschen Singapore en Manilla liggen. Japan slaat den toestand daar met opmerkzaamheid gade. ROOSEVELT WIL 200 KOOPVAARDERS BOUWEN 36 millioen voor nieuwe scheepswerven Het D.N.B. meldt uit Washington: Roosevelt heeft op de persconferentie veiklaard, dat op het oogenblik zooveel tonnage tot zinken wordt gebracht, dat bij het einde van den oorlog in de geheele wereld waarschijnlijk gebrek aan vrachtschepen zal bestaan. Roosevelt heeft derhalve besloten een aanvang te maken met een bouwpro gramma van tweehonderd koopvaardij schepen en hiervoor nieuwe scheepswer ven te doen bouwen. Roosevelt raamde de kosten van dit programma op 300 a 350 millioen dollar en deelde mede, dat hij uit het fonds, dat hem het viorige jaar ter beschikking is gesteld een bedrag van 36 millioen dollar voor het begin van den bouw van de scheepswerven heeft geschonken. De nieuwe schepen zullen geheel volgens een standaardmodel wor den vervaardigd en Roosevelt hoopt, dat men binnen een jaar met de afwerking kan beginnen. Het betreft hier, aldus verklaarde Roosevelt, verder, een zeer leelijk uitziend plomp scheepstype in den vorm van een langwerpige tank. Men zal alle onderdeelen in de staalfabrieken ver vaardigen en de werven alleen gebrui ken om deze onderdeelen aan elkaar te lasschen. Ieder schip zal ongeveer een inhoud van 7500 b.r.t. hebben. Het bericht jn de Noord-Amerikaansche bladen van Vrijdagochtend, dat de nieu we Engelsche ambassadeur Lord Halifax het afstaan van nog meer torpedojagers aan Engeland zal eischen, noemde Roose velt een krantenverzinsel. Evenzoo wraak te Roosevelt het bericht, dat de Vereenig- de Staten torpedobootjagers aan Mexico zouden leveren. AMERIKA'S BEVOLKING vertoont neiging tot daling Het Amerikaansehe gezin vertoont nei ging, om voortdurend kleiner te worden. Het bestaat, volgens de jongste onder zoekingen, gemiddeld uit minder dan 4 personen. Het gemiddelde geboortecijfer is 3,8, aan de kust van de Pacific zelfs slechts 3,2; bij begin dezer eeuw be droeg dit cijfer nog 4,7. Het cijfer der geboorten, dat omstreeks 1900 buiten gewoon hoog was, is sedertdien gestadig gedaald. Tegenwoordig is het gewoonte geworden, dat de Amerikaansehe vrouw slechts twee kinderen heeft; dit is niet voldoende om de bevolking op het hui dige peil te houden. Alleen in het Zui den is de toestand beter; hjer telt het gezin gemiddeld 4,5 personen. In de steden ziet het er daarentegen zeer slecht uit. Er zijn slechts drie ste den met meer dan 100.000 „inwoners, waar de bevolking hetzelfde blijft, zon der aanwas van buiten. In alle andere groote steden is het sterftecijfer hooger dan dat van de geboorten. Aan de hand van statistische gegevens is zelfs be wezen, dat het geboortecijfer lager wordt, naarmate een stad dichter be volkt is. Reeds in de steden met een be volking van 10.000 tot 25.000 zielen is het sterftecijfer 3 pet. hooger dan het geboortecijfer. In de steden met meer dan 100.000 inwoners zou het geboorte cijfer met meer dan 25 pet. moeten toe nemen, om het tegenwoordige peil te kunnen handhaven. Op het platteland daarentegen zou de bevolking drie maai zoo groot worden, indten de aanwas op den tegenwoordigen voet voortging; dit proces zou zich bin nen een eeuw afspelen. De kans daarop is echter niet groot* aangezien de land bevolking mèer en meer naar de steden strekt. Dit is begrijpelijk, wanneer men weet, dal de elf grootste steden meer dan de helft van den nationalen handel in handen hebben. Meer dan 83 pet. van alle loonen en salarissen worden uitbe taald in de sterk geïndustrialiseerde steden. De stand der bevolking in deze steden zou echter zonder aanwas van buiten voortdurend dalen, zoodat het twij felachtig is, of het geboorteoverschot op het platteland hiertegen opweegt. Ver moedelijk zal de bevolking binnen een kwart eeuw een hoogtepunt van 140 millioen zielen hebben bereikt en dan terugloopen, als er geen radicale ver andering intreedt. EEN FRANSCH DRIEMANSCHAP Uit Vichy verneemt Stefani, dat maar schalk Pétain, na het ontslag van Bau- doin te hebben aanvaard, besloten heeft over te gaan tot een radicale reor ganisatie van het regeringssysteem, waarbij een triumviraat in het leven zou worden geroepen, dat zou zijn voorzien van uitgebreide volmachten en onder de bevelen van den chef van den staat zou staan. Het triumviraat zal worden samengesteld uit admiraal Darlan, den minister van marine, die president zal zijn, en zich zal belasten met de leiding van binnenlandsche zaken, generaal Hunt- ziger en minister Flandin. den indruk, dat zij zijn) ondergebracht in restaurants van den tWeeden en der den rang. De zetel der huidige Fransche regee ring bevindt zich in „Hotel du Pare"; en zelfs wanneer Maarschalk Pétain het in het hoofd mocht krijgen, om te wil len verhuizen, dan blijft hier toch het zwaartepunt van het regeerings^rk be rusten. Een badplaats, vi*orioopig bevor derd tot hoofdstad des iands dat is Vichy. De regeeringswijk is om zoo te zeggen huiselijk ondergebracht; de straten en pleinen zijn ingeschrompeld tot trappen en gangen. Wanneer men de deur van kamer 228 wat haastig binnen loopt, is de kans niet gering, dat men den minister van binnenlandsche zaken, die in de kamer daarnaast huist, op de teenen zal trappen. Een verdieping lager tracht de vrouw van een anderen hoóg- waardigheidsbekleeder haar zoontje op te vangen, die aan het ouderlijk gezag is ontsnapt en zich vermaakt met van de trapleuning te glijden. Voor de ka mer van den minister van Binnenlandsche zaken staan verschillende koffers, alsof hij elk oogenblik zou kunnen afreizen; en 's nachts, Iwtanneer er dringende aangelegenheden zijn af te handelen, ijlen kabinetchefs in pyjama door de gangen. In de lift komt men Maar schalk Petain tegenAlles gaat hier om zoo te zeggen „en familie. Officieele beslissingen hebben hier geen langen weg af te leggen al heeft het daarvan ook dikwijls allen schijn. Alles huist hier onder hetzelfde dak, zelfs de binnen- en buitenlandsche pers en de persbureaux. Voor den journalist is het een ideale toestand, deur aan deur te wonen met de hoogste autori teiten in den lande. Allerlei tips en ge ruchten verbreiden zich- hier met blik semsnelheid; en de fantasie van de Ame rikaansehe reporters zou dan ook bijna geen grenzen kennen, ware het niet dat ook de censuur zich in huis bevond. Boven dit alles is de atmosfeer van de badplaats blijven zweven. Men zou eer geneigd zijn, het leven hier beschou welijk op te nemen, dan zich te verdiepen in de hoogere politiek, zooals het behoort in een stad, die verheven is tot regee- ringszetel. Het bevolkingscijfer is met sprongen omhoog gegaan, in overeen stemming met de gewichtige plaats, welke het stadje thans inneemt in het leven van Frankrijk. Waar vroeger de menigte, die hier kwam om te kuren, langzaam heen en weer slenterde, verdringt zich thans een menigte, die altijd haast schijnt te hebben; en de gesprekken over lever- lijden en de gunstige uitwerking van Eau de Vichy worden afgewisseld door levendige discussies over cte piofljitiek van de regeering. Duitsch weermachtsbericht Branden in Bristol Het opperbevel der Duitsche weer macht heeft Zaterdag bekend gemaakt: Ondanks den slechten weerstoestand heeft de verkenningsactie van het lucht- wapen Vrijdag goede resultaten opgele verd. In Zuid-Oost Engeland werd een vliegveld met succes aangevallen. In den nacht van Vrijdag op Zaterdag hebben vrij sterke Duitsche gevechtsfor maties de havenstad Bristol aangevallen. Talrijke bommen van allerlei kaliber ver oorzaakten groote, aaneensluitende bran den en ontploffingen, die op verren af stand zichtbaar waren. Bovendien wer den bomaanvallen gericht op andere be langrijke doelen in Zuid Engeland. Vijandelijke vliegtuigen hebben in den nacht van 3 op- 4 Januari op vier plaat sen in Noord-Duitschland aanvallen ge daan. Daarbij wierpen ze in hoofdzaak brandbommen op gesloten woonwijken, waar een aantal branden ontstonden. De imiilitaire schade en de schade aan de oorlogseconomie is onbeteekenend. Tw«e Britsche vliegtuigen ^werden neergescho ten, waarvan een doiotr unarinegeschut!» Een Duitsch vliegtuig iwprdt vermist. Italiaansch weermachtsbericht Da Engeischen vallsn bij Bardia aan In het grensgebied van Cyrenaica aan het front van Bardia, is de vijand Vrijdag tot den aanval overgegaan met zijn strijdkrachten te land, ter zee en in de lucht. De groote veldslag, die sedert 9 December woedt, is hervat. Onze troe pen, die onder bevel staan van generaal Berganzoli, bieden met uiterste hardnek kigheid weerstand en brengen den vijand aanzienlijke verliezen toe. Luchtforma- ties nemen voortdurend aan de strijd- handelingen deel en richten bommen en mitrailieurvuur op de vlooteenheden, de troepenbases en de gemechaniseerde strijdmiddelen van den vijand. De slag duurt voort. Drie onzer vliegtuigen zijn niet op hun basis teruggekeerd. Aan het Griekscne front activi teit van weerskanten van patrouilles ën artillerie. Ondanks de ongunstige weers omstandigheden hebben onze bombarde mentsformaties een doeltreifende offen sieve actie ondernomen tegen vijandelijke militaire installaties en troepenconcen traties. In Oost-Afrika, aan de grens van den Soedan, optreden onzer artillerie met zichtbare resultaten. Pogingen van den vijand om onze vooruitgeschoven posten te verrassen werden snel te niet gedaan door de felle reactie van ons vuur. Vijan delijke vliegtuigen hebben een onzer bases gebombardeerd, zonder schade te veroorzaken. j De Zwitsersche bondsraad heeft in overeenstemming met een wenk uit ver scheidene kantons een bijzondere d e f e n- siebelasting voor emigran ten ingevoerd. Dientengevolge zijn be lastingplichtig de Zwitsersche burgers, die na Augustus 1939 geëmigreerd zijn of emigreeren of die aan een geëmigreerd familielid toelagen ten bedrage van meer dan 20.000 franc doen toekomen. ADMIRAAL DARLAN {P.I.B.) eUüi-L. REGEERINGSZETEL IN MINIATUUR Ministeries ondergebracht in hotelkamers j Vichy zou men de stad van den schijn of beter nog de stad van de onwaae- i schijnlijkheid kunnen noemen. Eerst zeer j geleidelijk kan men er aan wennen, dat zich te Vichy alles afspeelt in..het hotel, van de gewichtigste staatsaange- legenheden af tot de bridgepartij toe. De ingang tot het ministerie van Kolo niën ligt tusschen een „papeterie" en een hoedenwinkel in. Boven het hoofd van de wacht voor het ministerie van OorLoig prijkt een schild, Waarop imien met groote letters leest: „Hotel Ther mal"; en de andere ministeries en regee- rir.gsinstellingen wakken voor een deel Amerika'* bevolking vertoont een neiging tot daling Vichy, het Fransche regeerings- centrum In miniatuur Ontstaan en karakter van den in te voeren Arbeidsdienst Rotterdam's begrooting heeft een tekort van 27 millioen •d Dijkval op Noord-Beveland be rokkent meer dan 1 ton schade Gironummer van de W.H.N, is 5558. De Bank van de WJi.N. is Kaïver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro nummer 877. ,£tort op 5553 of 877 Ge brengt geluk in veler leven". DE VERDUISTERING Heden (Maandag) gaat de zoo 17 uur 41 onder. Dinsdag komt «ij op om 9 uur 49 en gaat zij onder om 17 uur 44 Tueaohen zoosondergang en zonsopgang oioet worden verduisterd. De maan gaat onder om 3 uur 35 en komt op om 13 nur 57 Volle maan Maandag 13 Januari. Laatste kwartier Maandag 20 Januari. Nieuwe maan Maan dag 27 Jauuan. MOSKOU HAVENSTAD Scheepvaartverbinding met vijf zeeën Binnen niet al te langen tijd zal Moskou behalve Rusland's hoofdstad tevens de centrale haven van Sow- j et-Rusland zijn. Vijf zeeën zullen dan uit Moskou rechtstreeks be reikbaar zijn. Dit grootsche kanalenplan zal groote wijzigingen op economisch gebied met zich meebrengen en bovendien niet zon der strategische bet eekenis zijn. Immers, tot nu toe moet de Sowjet-Unie voor elk zeegebied een afzonderlijke vloot onder houden. Het nieuwe kanaalnet maakt voortaan een omweg om heel Europa heen overbodig, althans voor kleinere oorlogsschepen, kanonneerbooten, onder zeeërs en lichte kruisers. Die zullen in de toekomst hun doel dwars door Rus land kunnen bereiken. Ook het economisch belang dier nieuwe waterwegen is zeer groot. Het Stalin- k a n a a I, dat Leningrad via het Ladoga- en Onegameer met Moersmansk verbindt is reeds gereed. Een tweede kanaal, dat vijf meter diep en 55 meter breed zal werden, zal Moskou met de Wolga ver binden en 127 kilometer lang zijn. Tus schen het Stalinkanaal en Moskou en dus tusschen de Finsche golf, de Witte en de Kaspische Zee bestaat reeds een kaï aal vert hiding. Door reusachtige stuwdammen zal bij de hoofdstad 'n groot kunstmatig „M e e r v a n Moskou" gevormd worden de haven van de hoofdstad. Dit meer zal zich uitstrekken over een oppervlakte van niet minder dan 327 vierkante kilo meters en het kanaal tusschen Moskou en Leningrad van water voorzien. Nog een ander kanaal wordt tusschen de Don en de Wolga gegraven. Het vormf de verbinding tusschen de noor delijke zeeën, het meer van Asov en de Kaspische Zee. En dan is er nog een scheepvaartweg, die de rechtstreeksche verbinding vormt van Moskou met de Zwarte Zee. Hij gaat uit van de Oka, een zijrivier van de Wolga en mondt uit in de Desna, een zijrivier van de Dnjepr. Als al deze plannen verwerkelijkt zijn, kan de petroleum van Bakoe aan de Kas pische Zee, zonder overgeladen te be hoeven te worden, naar alle deelen van Rusland verscheept worden. En de kolen uit het Donetz-bekkeu kunnen dan hun weg naar alle Russische provincies vin den, waar zij voor de industrie en den reeds voo.* een belangrijk deel gemechani- secrden landbouw nieuwe mogelijkheden zullen openen. En zoo zal dus Moskou behalve hoofd stad ook een belangrijke havenstad wor den. I'M

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1