ZIERIKZEESCHE N IIEUWS CD O DE 1 iiEgj ZATERDAG 4 JANUARI 1941 OPGEH< loonbelasting en kinderaftrek de zeeuwsche landbouw in dezen tijd De Kern WINTERHULP#NEDERLAND li ABONNEMENT i 07STE JAARGANG No. 14534 Prijs f 1.50 p. kwartaal, buiten Zierikzee f 1.80, Voor het buitenland f 10.00 p. jaar. Afzonderlijke nummers 5 cent Ver schijnt dagelijks, behalve 'a Zondags. Uitgave: N.V. de Zlerikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithayen B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.A. J. de Looze - Ui tg.-Red.M. J. Kosten ADVERTENTIES: Prijs: 20 cent per regel, minimum 80 cent. Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur POLITIEKE PROBLEMEN Wat willen de Amerikanen Het is inderdaad zeer moeilijk, een algemeenen indruk te krijgen van de houding van het Amerikaansche volk als geheel t$i opzichte van de laatste rede van President Roosevelt, welke zich ken merkte door buitengewone scherpte. Het Amerikaansche volk staat voor het groot ste deel afwijzend tegenover het denk beeld van deelname aan den oorlog; maar wil dit ook zeggen, dat het niet instemt met Roosevelt's stelling nemen voor Engeland Allen, die het land kennen, zijn het er over eens, dat de Amerikaan een eigenaardig wezen is. Hetgeen ,hij van daag met de grootste hardnekkigheid verdedigt, zal hij morgen met evenveel vuur bestrijden, als hij tot een ander inzicht is gekomen; en dit inzicht xan binnen 24 uur worden gewijzigd door een spreker, die de gave bezit, zijn pu bliek, zichtbaar of onzichtbaar, mede té sleepen. Zulk een spreker is President Roosevelt. Hij oefent een buitengewoon grooten invloed uit op het Amerikaansche volk. Als hij spreekt, luistert iedereen, aanhan ger zoowel als tegenstander. Het is merkwaardig, vast te stellen dat velen, die het in verschillende op zichten met Roosevelt's richting niet eens zijn, in andere opzichten met hem door dik en dun gaan. Zoo is het ook met de kwestie van de houding der Vereenigde Staten tegenover Engeland. Nagenoeg iedereen is het er over eens, dat men met alle mogelijke middelen er naar moet streven, om Amerika te houden buiten den oorlog die Europa op het oogenblik verscheurt; maar tegelijkertijd is een zeer groot deel van het Ameri kaansche volk het eens met de woorden en de houding van zijn President, hoe wel het zich er zeer goed rekenschap van geeft, dat die woorden en die hou ding het onweerstaanbaar naar den oor log drijven. Het getuigt vanj een verbluffende te genstelling in het Amerikaansdhe karak ter, Wanneer het grootste deel van 'het Amerikaansche publiek de vraag van het bekende instituut van Professor Galllup: „Wenscht gij Amerika in den oorlog te zien betrokken?" zonder aarzelen beant woordt met „Neen!" doch tegelijkertijd de vraag, of men het eens is met Presi dent Roosevelt's politiek, beantwoordt met „Ja". Hier staat men voor een psycholo gisch raadsel. Hier is een volk, dat be kend staat om1 Zijn nuchterheid, zijd za kelijkheid. dat zich er dus volkomen re kenschap van geeft, dat het volgen van Roosevelt's politiek gelijk staat met het deelnemen, over korteren of langoren tijd, aan den oorlog door Amerika en dat desondanks verklaart, het daarmede eens te zijn! Men zou geneigd zlijtn, dit foie te schrij ven aan massa-suggestie. Velen liafen zich ondanks zichzelf overtuigen door de ar gumenten iwelke Roosevelit te berde brengt.. Er zijn enkele slagzinnen, -woor den zelfs, waarvan h'ij! zich bedient, die „het doen" b'iji het volk vooral 'biij: de mindgr ontwikkelden. D|0:ch ook -de m'eer ontwikkelden kunnen zich daaraan niet onttrekken. Is de grondtoon van de antipathie tegen Emgeland's vijanden te zoeken in rassenhaat? In bloed ver warnat - sehap met -het Engelsehe voilk? In afkeer van de gebezigde 'methoden? In angst, dat hetzelfde lot Amarjka zou kunnen tjreffen? In de algemeen menschcilljkei neiging, om' het meeste sympathie te\ voelen voor dengene, Wiens kansen het slechtste staan Of in een combinatie van dit alles? De Amerikanen weifelen! De strijd voor BardO Rome is volstrekt niet terneergeslagen door de gebeurtenissen in Afrika. In tegendeel. Eerst wanneer een leger te genslag ondervindt komt het aan den dag, wat de soldaten waard zijn. Wan neer alles voor den wind gaat, is het niet meer dan natuurlijk, dat men enthou siast is; doch den moed niet verliezen en ook den weerstand niet opgeven, wanneer men zijn stellingen heeft moe ten opgeven en terugtrekt voor een over- machtigen vijand is de eerste deugd van den soldaat. En deze deugd bezit de Italiaansche soldaat in hooge mate. Dit hebben wij in deze laatste weken gezien in den Afrikaanschen veldtocht. Bij Sidi el Barani hebben de Italianen klop gehad. Daaraan laten de communiqués en het rapport van Maarschalk Graziani geen twijfel. Het Afrikaansche leger van de Italianen heeft de plaatsen weder moe ten prijs geven, die het in den afgeloopen herfst had veroverd. Het heeft daarbij groote verliezen geleden. Dit alles is een gevolg van het feit, dat de Engel- schen met een groote overmacht aanvie len en hun nadering bovendien verbor gen werd door buitengewoon hevige zandstormen. Aan Engelsehe zijde heeft dit aan leiding gegeven tot een overwinnings roes. Aanvankelijk werd het bericht van j de Engelsehe successen overal uitgeba zuind; doch sedert kort is het veel stiller geworden in het Engelsehe hoofdkwar tier. De opmarsch is tot staan gekomen; men kan niet meer vooruit. Voor het kleine plaatsje Bardia is de stroom van de aanvallers voorloopig tot staan ge bracht. Een week geleden werd het reeds voorgesteld, of de kwestie van de in- nemnig van Bardia niet meer dan een paar dagen in beslag zou nemen; doch de troepen van Graziani verdedigen zich daar taai. Het leger van Graziani was, zoo wel uit tactisch als uit psychologisch oogpunt beschouwyd, verre van benij denswaardig, toen Sidi el Barani ver loren was gegaan. Het strekt het Itali aansche leger tot eer, dat het zich geen oogenblik heeft overgegeven aan de wan hoop; en evenzeer zal hel den opper bevelhebber tot roem strekken, dat hij met ongewone maëstria de situatie is meester geworden, onhoudbare stellingen heeft weten op te geven en den hard- nekkigsten weerstand heeft georgani seerd in nieuwe,, gunstiger posities. De positie van het Italiaansche leger in Afrika is reeds weder geconsoli deerd. De Engelschen hebben wel is waar een aantal plaatsen en plaatsjes ingenomen, doch bepaald voordeel hebben zij daarbij niet bereikt. Het is hun niet gelukt, den vijand te vermorzelen en evenmin zijn zij er in geslaagd, hem uit zijn oorspronkelijke uitvalsposities van verleden zomer te verdrijven! De Itali aansche berichtgeving heeft er geen oogenblik aan gedacht, het succes van den tegenstander te verkleinen. Juist daarom kan men thans des te gemakke lijker constateeren, dat de Engelschen het eigenlijke doel, dat zij zich hadden gesteld, niet hebben bereikt. Wat dit doel was, blijkt duidelijk uit de uitla tingen van Engelsehe zijde. Generaal Wa- vell heeft ongetwijfeld gemeend, dat hij nu reeds in Bengasi zou zijn! De hard nekkige tegenstand van Bardia en de opoffering van de Italiaansche luchtmacht hebben een spaak in het wiel gestoken. Zelfs wanneer nu nog de een of andere grensstelling mocht vallen, dan kan dit aan de totale positie niets meer veranderen. De Italianen hebben in de laatste acht dagen den tijd gehad, om hun verband te reorganiseeren. De Brit sche opmarsch is voorgoed tot staan gekomen. BOGDAN F1LOFF, de Bulgaarsehe premier, is naar Weenen vertrokken, om medisch advies in te winnen (PI B.) Het slechte weer vam de laatste weken 'brengt in toenemende mate de Argen- tijnsche volkshuishouding in gevaar. Of schoon in de Zuidelijke deelen des lands en in het bijzonder in de gebieden Rio Negro en Santa Cruz reeds sedert ge- ruimen tijd een aanhoudende droogte heerschte, waardoor de vee stapel ernstig te lijden heeft, worden ook de laatste dagen de Noordelijke provinciën door noodweer geteisterd. Zoo is in de provincie Cordoba de rivier Tedua buiten haar oevers getreden en een groote overstrooming veroorzaakt. Oultsch weermachtsbericht Cardiff gebombardeerd Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte gisteren bekend: In den loop van den dag heeft het luctówapen aanvallen op doelen aan de Oostkust van Engeland^ gedaan. Een pa trouilleboot werd in duikvlucht met bom men bestookt en tot stinken gebracht. In den afgeloopen nacht hebben vrij sterke formaties gevechtsvliegers als ver gelding voor de op Bremen gerichte Engelsehe aanvallen boven de haven en de stad Cardiff bommeer van elk kaliber laten vallen. Talrijke branden kondenten deele tot op een afstand van 100 km. waargenomen worden. Britsche vliegtuigen hebben op twee Noord-Duitsche plaatsen bommen laten vallen, waarbij weer een ziekenhuis en verscheidene huizen voornamelijk in wij ken met het onmiskenbare karakter van woonwijken, getroffen werden. Branden, die in enkele pakhuisruimten en fa- briekdnstallaties ontstaan waren, konden evenwel door de luchtbescherming van het bedrijf gebluscht worden, zonder dat noemenswaardige schade op militair ge bied of op dat van de oorlogsoeconomie werd aangericht. In totaal vallen acht dooden en twintig gewonden te betreu- ren. 1 I I 1 Twee Britsche vliegtuigen zijn neerge schoten. Een Duitsch vliegtuig wordt ver mist. Itaiiaansch weermachtsbericht Engelsehe kruiser getroffen Het Italiaansche hoofdkwartier publi ceert weermachtsbericht no. 210. Het luidt als volgt: In het grensgebied van Cyrenaica heeft onze artillerie haar afweervuur gericht op vijandelijke gemechaniseerde forma ties en vlootstrijdkraehten. Bombarde mentsvliegtuigen hebben vele malen een der vooruitgeschoven bases van den vij and aangevallen, alsmede schepen nabij de kust, waarbij een kruiser werd ge raakt. Andere luchtstrijdkrachten richt ten bommen en mitrailleurvuur op ge mechaniseerde formaties aan het front van Bardia en in de woestijn. Onze vlieg tuigen keerden alle terug. Aan het Grieksche front werden aan vallen in eenige sectoren, welke een plaatselijk karakter hadden, met beslist heid afgeslagen. Onze koene overval bracht de vijandelijke elementen op de vlucht en leverde krijgsgevangenen op. Vijandelijke vliegtuigen hebben Elba- san gebombardeerd, waar zij eenige ver liezen veroorzaakten onder de burger bevolking. Uit Oost-Afrika niets van be lang te melden. Bij meer dan 10 kinderen V'ij v»n loonbelasting Bij de nieuwe loonbelasting is de kin deraftrek anders geregeld dan in de tot dusver geldende inkomstenbelasting. In de inkomstenbelasting werd op het inkomen een aftrek toegepast, welke varieerde naar het inkomen en verband hield met het aantal kinderen. De aftrek, zooals deze was tot op heden, had in veel gevallen geen bijzonder grooten in vloed op het te betalen bedrag. In de nieuwe loonbelasting wordt kin deraftrek toegestaan voor eigen en aan gehuwde kinderen. Onder „ei ge n" k i n- deren verstond men in de inkomsten belasting waar precies dezelfde term voorkwam niet alleen de wettige kin deren, doch ook de gewettigde en er kende kinderen. Uitkeeringen (verplicht) aan niet erkende kinderen konden wel tot de persoonlijke aftrekkosten worden gebracht. Aannemelijk is, dat de toe passing op de loonbelasting dezelfde zal blijven. Aangehuwde kinderen zijn wat men in de spreektaal „stiefkinderen" noemt Bovendien is aftrek toegestaan voor pleegkinderen. Pleegkinderen zijn kinderen, die door den werknemer als een eigen kind wor den onderhouden en opgevoed. Dezelfde woorden kwamen in de wet op de inkom sten eblasting voor, zoodat de verdere toepassing hiervan in dezelfde lijn zal doorgaan. In het algemeen werd deze bepaling nogal ruim opgevat. Thans komen wij op afwijkingen van de inkomstenbelasting. In de eerste plaats maakt de loonbelasting niet de be perking, dat de aftrek niet geldt wan ne»' een kind zelf in deze belasting wordt aangeslagen. "Evenwel wordt een andere beperking gegeven. De kinderen moeten tot het huishouden van den werk- I nemer behooren of met zijn toestemming 1 tijdelijk elders verblijven voor het ver krijgen van onderwijs of opleiding voor een beroep. Deze beperking bestond niet in de in- komstenbelasting. Een belangrijke afwij- king ten gunste van de belastingplich tigen is, dat de aftrek niet beperkt wordt tot minderjarigen. Voor de minderjarigen gelden de regels, die hier- voor zijn aangegeven, i Aftrek wordt echter ook toegestaan voor meerderjarigen, die nog geen 25 jaar zijn en grootendeels op kosten van den werknemer w°rden on derhouden en onderwijs genieten of op geleid worden voor een beroep. Deze aftrek is nieuw. In deze materie komt vermoedelijk een geheel andere toepas sing. D i kinderaftrek is zeer ruim genomen: hoewel de belasting sterk is verhoogd, is in het algemeen genomen de verhooging gering voor een gezin met twee kinde ren bij een middelmatig inkomen. Bij een gezin van vijf kinderen valt men eerst in loonbelasting bij een inkomen van f 149,50 per maand. Bij een gezin van zes kinderen eerst bij een inkomen van f299. Zijn er acht kinderen dan begint de belasting eerst bij f468 per maand. Inge val van 10 kinderen begint de belasting bij f572 per maand. Zijn er meer dan 10 kinderen, waarvoor aftrek wordt geno ten, dan wordt in het geheel geen loon belasting geheven. Een woord van mr P. Dïol«m»n In het orgaan van de Zeeuwsche Land bouw Maatschappij schrijft de voorzitter, mr. P. Dieleman, tevens anti-rev. Gede puteerde en wnd. Commissaris der pro vincie Zeeland, een artikel, waarin hij o.m. het volgende zegt: „IJdelheid der ijdeineden! Het is het refrein in het oude Predikerboek. Het is geschreven in een tijd als de onze, waarin aan de eene zijde veel streven was naar geld in dolle hebzucht, naar eer en macht en zingenot, doch aan de andere zijde kloekmoedig wordt gestre den tegen onwaarachtigheid, vóór waar heid en recht. Tegen het zingenot der weinigen, vóór eerbied van den arbeid der massa. Ook ten onzent staat de oude staat kundige en maatschappelijke inrichting te waggelen op "de grondvesten. Ook hier voltrekt zich de verwezenlijking van gansch andere idealen en ideeën en is een streven krachtig gericht op hervor ming. Door het lijden, hetwelk het gevolg is vam afbreken en vernietigen, moet men heen om te komen tot verblijden. Dit moet de mensch persoonlijk, dit moet ook een volk. Dit versta ook meer en meer ons Zeeuwsche volk. Wij hebben tot heden in de Z.L.M. ons mogen verheugen, in toenemende mate zelfs, in groote eensgezindheid en een heid en groote trouw aan ons vaan del, waarin hoog geschreven staat: het materieel belang en daardoor 't geeste lijk belang van het Zeeuwsche volk. Ook wij zullen ons hebben te bezinnen omtrent een houding tegenover zooveel nieuws of anders, wat over ons komt en onder ons werkt en woelt. Moge daarbij de liefde jegens elkander, ook wanneer wij niet aanstonds alles zullen begrijpen, blijven. Het is mogelijk, dat ons dingen van het hart zullen moeten worden gescheurd, die ons dierbaar waren en wij zelfs absoluut niet begrij pen, waarom dat moet. Maar laat ook dan het hart niet verbitterd worden. Ieder heeft recht op zijn eigen inzicht en wij hebben samen te streven,met opoffering van wat maar eenigszins mo gelijk is, naar dat wat ons allen verbindt. Indien wij daarvan doordrongen zijn, dan verstaan wij hoe langer hoe beter, wat inderdaad werkelijkheid is, wat ongetwij feld levensbeginsel is en dus ieders eer biediging eischt. Veel zal dan wegvallen wat betrekkelijk is en door ons werd aangezien voor absoluut. De groote fout van den voorbijgeganqn tijd, waartegen schier rusteloos ook mij nerzijds in mijn o„proep tot eenheid is gewaarschuwd. Ik doe het nog. Er is geen reden voor sommige groepen apart te blijven staan van onze Zeeuw sche landbouwgemetmschap, dewijl im- Wat willen de Amerikanen In het huidige tijdsgewricht? De Britsche opmarsch bij Bardia tot staan gekomen 9 Meskou zal de centrale haven van Rusland worden 9 Mr. P. Dieleman over de Zeeuwsche landbouw in dezen tijd 9 Nieuwe loonbelasting regelt de kinderaftrek geheel anders Gironummer van de W.H.N, is 5558. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro nummer 877. Stort op 5553 of 877 Ge brengt geluk In veler leven". Mr M M. Rost van Tonningen r,De Winterhulpactie is de beste weg naar de eenwording van het Nederlandsche volk". mers de Z.L.M. die levensbeginselen, waarin God, eigendom en familie over eenkomstig den eisch aller eeuwen en voor wat den eigendom betreft boven dien naar don eisch en in den vorm onzer tijden, heeft geëerbiedigd en ge legd heeft tot grondslag van eigen den ken, streven en handelen. Met open oog voor de behoeften en nooden van onzen tijd, met open oog ook voor wat om ons heen, in en buiten het land geschied is en geschiedt, moe ten wij 1941 ingaan. Het verleden heeft bewezen, wat een heid vermag. Ook hoe oneenigheid groote zaken deed wankelen en ineen storten. Vol vertrouwen: In de eerste plaats op God. Ook op hen, die geroe pen zijn ons te leiden en waarvoor im mers ook uw gebed uitgaat, dat zij weder op hun beurt geleid zullen worden door Gods Geest", j -VS» Is** DENKT AAN DE VOGELS MET DE STRENGE VORST Veertien dagen geleden is het Zuid- Slavische vrachtschip Brebreno bij het vertrek naar de Vereenigde Staten in de nabijheid van Olcinj aan de Dalmatische kust op de rotsen geloopen. Men heeft getracht het schip vlot te brengen, doch gisteren is het tijdens een hevigen storm gebroken. Van de 45 menschen, die zich aan boord bevonden, zijn er tot dusver 13 gered. Het lot van de overigen is nog niet bekend. In den afgeloopen nacht heeft het in de buurt van Kopenhagen 17 graden ge vroren. In de hoofdstad daalde het kwik tot 11 graden onder nul. Het treinver keer is hier en daar gestremd ten gevolge van den sneeuwval. De waterwegen in het binnenland zijn reeds alle dicht gevroren. IJsbrekers liggen klaar om den arbeid te beginnen. Vooral in de Lim- fjord heeft de scheepvaart met groote moeilijkheden te kampen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1