NIEUWSBODE I J J VRIJDAG 3 JANUARI 1941 WAARIN OPGEM COURANT a de strijd in noord-afrik a londen's city voor een deel verwoest duitsche successen in het 2e halfjaar mo duitsche vlootactie in den stillen oceaan De Kern post-telegraaf-telefoon ABONNEMENT mmammi I707- ssJflBÖ Prijs f 1.60 p. kwartaal, bulten Zlerlkiee 11.80. Voor het buitenland 110.00 p. (aar. Afzonderlijke nummen 6 cent Ver- •chijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave: N.V. de Zierikzecsche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuitbaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.: A. J. de Loose - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14533 ADVERTENTIES Prijs: SO cent per regel, minimum 80 cent Bil contract speciale prijzen. Grootte der. letters naar plaatsruimte. „Succesjes" 60 cent. Inzending tot 's morgen» 8 uur. f k. Bardia bevat water voor de troepen De strijd om Bardia, waar Italiaansche troepen en zwarthemden zich krachtig blijven verdedigen tegen een overmach- tigen, gemechaniseerden tegenstander, die den eenen aanval na den anderen ont ketent, vormt een dramatische episode in deze oorlog. Bardia heeft een na tuurlijke, kleine haven, die het onwaar deerbare voordeel bezit, dat zij noch door het scheepsgeschut, noch door vlieg tuigen kan worden bestookt. Van zee uit gezien liggen de kaden beschut voor het vuur van de schepen en vliegtuigen kunnen niet doordringen in den rotsach- tigen zee-arm. Dit is een van de voor naamste redenen, waarom de Engelschen alles iin het werk stellen om deze ha venplaats van de landzijde uit in bezit te nemen. De andere reden is, dat zij de hand willen leggen op den rijkdom aan water, dien Bardia bergt en die in dit woestijngebied van zoo groote waarde is. Menschen contra «roboths» Alle Romeinsche bladen houden zich op het oogenblik bezig met Bardia. Zij brengen tal van bijzonderheden over deze plaats. Ofschoon het van de land zijde zeer moeilijk te verdedigen is, klampen de Italianen zich er aan vast met een hardnekkigheid, die de bewon dering moet wekken van ieder, die op de hoogte is van de doelmatigheid van het moderne pantserwapen, dat de En gelschen hier in den strijd hebben ge worpen. Het gebied, dat zich uitstrekt tusschen Bardia, Capuzzo en Sidi el Ba- rani is zoo vlak, dat men het zou kun nen vergelijken met de Nederlandsche kust. Het natuurlijke gevolg is, dat de Italiaansche infanterie meedoogenloos is blootgesteld aan de verschrikkingen van de Engelsche pantserwagens, die hun stellingen met ongeveer 1000 vechtwagens en tanks onophoudelijk bestoken. Het is den aanvoerder van het 10de leger, Generaal Berti, tot dusverre nog steeds gelukt, stand te houden in dezen ongelijken strijd tusschen mensch en machine; want deze pantserwagens zou men kunnen vergelijken met „ro boths", de gemechaniseerde sol daten. Generaal Berti is een man, die reeds in Spanje heeft gestreden, doch tegen vijanden van geheel ander kali ber. Hij kan geheel rekenen op den bij stand van den man, die onmiddellijk onder hem staat en die ook zijn lauwe ren heeft verdiend in Spanje, namelijk den commandant van zijn rechtervleugel Generaal Bergonzoli. Het luchtwapen actief Dat het gelukt is, den vijandelijken aanval aan de grens van Cyrenaiea op te vangen, is voor een groot deel te danken aan Bergonzoli, die hier, even als in Spanje, meer voor het front te vinden was dan in zijn hoofdkwartier. Met behulp van dezen weerstand is Gra- ziani volgens de berichten in de Ro meinsche bladen er in geslaagd, zich op zijn front, met de spits naar het Oosten, dat voor zijn eigen offensief was bestemd, onder den druk van de doorbraak der vijandelijke gemotoriseerde krachten, los te maken en een Noord- Zuid-front langs de grens in te nemen. Eiken dag is Graziani te midden van zijn troepen, die hij zelf overal aanvoert en aanvuurt, om des nachts naar zijn hoofd kwartierterug te keeren en daar de aan gelegenheden, die het meeste haast heb ben, af te wikkelen. Het was hem mogelijk, deze frontver wisseling uit te voeren onder den druk van het vijandelijke pantserwapen, met behulp van de medewerking van het Italiaansche luchtwapen, dat onophoude lijk de vijandelijke troepenmacht aanviel en er in geslaagd is, hun niet onaanzien lijke verliezen toe te brengen. Deze En gelsche verliezen en het feit, dat Graziani er intusschen in is geslaagd, versterkin gen aan te voeren, rechtvaardigen de hoop, dat hij den aanval van de Engel schen zoo lang zal kunnen weerstaan, tot den vijand de adem gaat ontbreken. Al enkele dagen is het in het groot ste deel van Zweden fel koud, vooral in het Noorden, in Hede, dat, naar men weet, doorgaat voor de koudste plaats van Zweden, heeft men Maandag niet minder dan 43 graden vorst gehad en men rekent er op, dat het in de ko mende dagen nog kouder wordt. Sveg had 40 graden en Blote 41. Genoemde plaatsen liggen in het Hërjodal. Duitsch weermachtsbericht Rutt In Oudejaarsnacht Het opperbevel van de Duitsche Iwieer- imacht deelde Woensdag mede: Op 31 December heeft een Duitsch ge vechtsvliegtuig biji een stoutmloedigen, af zonderlijk landernomen aanval op een hoogte van slechts 100 imeter een vollen treffer Weten te plaatsen op een wapen fabriek in het graafschap Essex. Ook te Lenden iwerdem voor den oorlog belang rijke doelen met brisantbommen bestookt Verdere aanvallen waren gericht op een station en op een haven in het Zuidoosten van het eiland, waarbij! aanzienlijke scha de Werd waargenomen aan voor den oorlog belangrijke installaties, benevens verscheidene branden in pakhuizen. Vier vijandelijke vliegtuigen trachtten, gedekt door de wolken, het West-Duit- sehe industriegebied binnen te dringen. Twee van deze vliegtuigen, van het type Bristol-Blenheim, iwerden reeds in het kustgebied dooir afweergeschut neerge haald, de andere werden voor zijl hun doel hadden bereikt gedwongen om te keeren. Eigen verliezen hebblen zich ook gisteren niet voorgedaan. In den oudejaarsnacht is het Duitsche luchtwapen niet opgetreden. Oiok de te genstander liet aanvalshandelingen ach terwege. Successen in den Stillen Oceaan Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakte gisteren bekend: Een in den Stillen Oceaan opereerend Duitsch oorlogsschip meldt als gedeelte lijk resultaat van zijn successen het tot zinken brengen van tien vijandelijke of in dienst van den vijand varende koop vaarders met een gezamenlijken inhoud van 64,155 brt. De bemanningen van de tot zinken gebrachte schepen zijn door het Duitsche oorlogsschip op een eiland in de Stille Zuidzee in veiligheid gebracht Bij de gewapende verkenning op, 1 Jan. werd in de nabijheid van Aldebourgh een Engelsch patrouillevaartuig in brand geschoten en een ander dergelijk vaar tuig ten oosten van Ramsgate door vol treffers van bommen zwaar beschadigd. In den afgeloopen nacht hebben Duitsche gevechtsvliegtuigen talrijke voor den oorlog belangrijke doelen in Midden- en Zuid-Oost-Engeland succesrijk met bom men bestookt. Britsche vliegtuigen hebben in den af geloopen nacht in Noord-West Duitsch- land op drie plaatsen bommen laten vallen, die eenige schade aangericht heb ben. Vijf personen werden gedood, ver scheidene gewond. Een vijandelijk vlieg tuig van het type Vickers Wellington werd bij een luchtgevecht neergeschoten Italiaansch weermachtsbericht Bedrijvigheid bij Bardia Het Italiaansche weermachtsbericht no. 208, gisteren uitgegeven, luidt als volgt: In het grensgebied van Cyrenaiea be drijvigheid van onze artillerie, die doel treffend autocolonnes heeft bestookt. Een vijandelijke aanval op een van onze voor uitgeschoven posten aan het front van Bardia werd afgeslagen. Bij een ander gevecht in 't gebied van Giarabub hebben onze troepen een vijandelijke afdeeling, die versterkt was met pantserauto's, op de vlucht gedreven. Onze formaties aan vals- en jachtvlieg tuigen hebben verscheidene acties on dernomen tegen concentraties van vijan delijke gemechaniseerde strijdmiddelen en hun gevoelige verliezen toegebracht. Aan het Grieksche front bedrij vigheid van patrouilles en in eenige sec toren gevechten tegen vooruitgeschoven elementen. Formaties jachttoestellen en duikbommenwerpers hebben samenge werkt met de strijdkrachten te land: con centraties van troepen en autocolonnes werden met mitrailleurvuur bestookt en gebombardeerd. Talrijke gemechaniseerde strijdmiddelen werden in brand gestoken. Gistermiddag heeft een vijandelijke formatie vliegtui gen getracht een aanval op Va I on a te ondernemen. De luchtafweer van de vloot en jachttoestellen, die snel ingre pen, schoten drie Blenheim-vliegtuigen neer. Een vierde Blenheim werd neer gehaald door een afweerbatterij. Al on ze vliegtuigen zijn teruggekeerd. Voornamelijk actie In da lucht Het Italiaansche hoofdkwartier publi ceert weermachtsbericht no. 209. In het grensgebied van Cyrenaiea bedrijvigheid van de artillerie en patrouil les aan het front van BardUu In bat ge bied van Giarabub, het terrein, waar het gevecht is geleverd, w.aarvan melding is gemaakt in het weermachtsbericht van gisteren, hebben myij! wapenmateriaal, mu nitie en dooir den vijand achtergelaten1 vrachtwagens verzameld. Vijandelijke luchtaanvallen op onze vliegvelden in Cyrenaiea hebben lichte schade doen ontstaan en geen slachtoffers gemaakt, Het ingrijpen Van jachtvliegtui gen en het vuren van het afweergeschut was doeltreffend; een vijandelijk vliegtuig Werd neergeschoten. Onze formaties jacht- en aanvalsvliegtuigen hebben tal rijke gemechaniseerde detachementen en een vijandelijke verschansing gebombar deerd en met mitraflleurvuur bestoioikt. AlJ onze vliegtuigen zijn teruggekeerd. Aan het Griekche front operaties van plaatselijk karakter. Ondanks de ongun stige weersomstandigheden hebben /onze luehtformaties met succes bommen van klein kaliber geworpen .op vijandelijke installaties. In Oost-Afrika plaatselijke ac ties van patrouilles en artillerie. Vijan delijke vliegtuigen hebben plaatsen in Abessinië gebombardeerd 2?opder schade te veroorzaken. In een Britsch lazaret in Noord Afrika, waar de gewonden in door muskietengaas afgesloten bedden liggen. (P.I.B.) Bestrijding van branden bij bombardemensen Morrison, de Engelsche minister voor binnenlandsche veiligheid, aldus het DNB uit Berlijn, heeft Dinsdag in een radio rede verklaard, dat de Duitsche aanval len reeds den vorm van onafgebroken bomoffensieven op de groote Engelsche steden hebben aangenomen. Soms regent het brandbommen, die een geweldige hoeveelheid branden veroorzaken. De groote branden richtten niet alleen uit gebreide schade aan gebouwen, fabrie ken en pakhuizen aan, maar vormen ook voor den uit de lucht aanvallenden vij and een duidelijk doel, waarop hij zijn brisantbommen kan werpen. In den nacht van Zondag op Maandag is een groot deel van de Londensche City door duizenden brandbommen prac- tisch afgebrand. Minister Morrison wees er vervolgens op, dat de brandweer niet altijd kan blusschen. Daarom zijn er hulp krachten noodig om de branden te be strijden. Elke huiseigenaar, fabrikant en winke lier moet er voortaan zelf voor zorgen, dat op zijn gebied vallende brandbommen terstond onschadelijk gemaakt worden. De minister hekelde voorts het feit, dat de Engelsche bevolking grootendeels slechts gebrekkige luchtbeschermings maatregelen heeft getroffen en verklaar de daarbij woordelijk: in meer dan een stad hebt ge onlangs versaagd en hebt ge Uw land in den steek gelaten. Dat mag niet weer gebeuren. Er is echter nog meer organisatie noodig. Het vraag stuk van de branden, zoo vervolgde Mor rison, brengt het beginsel van dienst plicht bij de luchtbescherming op dringen de wijze op den voorgrond. Het begin sel van dwang in de bescherming van de burgerbevolking is thans door de re geering bevestigd. Elkeen zal wettelijk verplicht kunnen worden, wanneer de totstand zulks vereischt; eigenaren van fabrieken en zaken van allerlei soort, groote en kleine, stellen zich aan strenge straffen bloot, wanneer zij hun verplich tingen niet nakomen. door luchtmacht en marine Het opperbevel 'van de Duitsche weer macht publiceert een rapport loiver de oioirlogssuccessen in het tweede halfjaar 1940, waarin o.a. gezegd wioirdt: Sedert het begin van den wapenstil stand niet Frankrijk zijn de voorbereidin gen vooir den strijd tégen Engeland be gonnen. Terwijl divisies van 't leger de Fnansche Atlantische kust tot aan de Spaansche grens bezetten, de resteeren- de steunpunten van de Maginöt-linie zui verden en den onoverzienbaren buit schift ten, hebben de marine en de luchtmacht zich gereed gemaakt, om den strijd tegen Engeland te beginnen. De Italiaansche weermacht hield intusschen steeds ster kere Britsche zeestrijdkrachten vast. De marine kweet zich in korten tijd van de moeilijke taak, alle in bezit genomen vijandelijke kustgebieden van de Noordelijke IJszee tot de Golf van Bis- caye met spoed te beveiligen. Bijzonder succesrijk was het optreden van zeestrijdkrachten in overzeesdie wa teren. De marine heeft 12 torpedolbootjagers, 8 duikbooten, 9 hulpkruisers, 3 kanon- neefbootan en 63 kleine oorlogsvaartui gen. de luchtmacht in totaal 32 verschil lende eenheden der Britsche marine tot zinken gebracht. De totale tonnage van deze tot zinken gebrachte oorlogssche pen bedraagt rond 190.000 ton. In nog veel gnototere mate kreeg de Britsche koopvaardij de gevolgen van de nieuw veroverde breede en dicht bij Engeland gelegen bases te be speuren. In samenwerking met duikbooi- ten van de Italiaansche marine heboen Duitsche duikboot en 'haar successen steeds meer opgevoerd. De stijgende cijfers be treffende tot zinken gebrachte schepen be eekenen een aantasting van de levens aders van het Britsche eiland. Engeland verloor van 25 Juni tot het einde van het jaar aan eigen of in zijn. dienst varende koopvaardijschepen als ge volg van gevechtshandelingen der Duit sche marine 3.200.000 brt. en doior ge vechtshandelingen van de Duitsche lucht macht meer dan 700.000 brt. Dit is in totaal meer dan 3.900.000 brt. Nog meer is voor den vijand uitgeval len dootr de beschadiging van minstens 264 koopvaardijschepen van ruimi 2 mill1, brt. in totaal. Deze resultaten werden met slechts geringe verliezen der marine behaald. Zij1 bedragen sedert den 25en Juni 2 torpedobooten, 5 mijnenvegers, 8 duikbooten en 12 kleinere oorlogsvaar tuigen. Een deel der verloren gegane, schepen kon gelicht en weer in dienst gesteld worden. schepen getorpedeerd 500 B'itsche zeelieden aan land gezet Fraser, de minister-president van Nieuw Zeeland, heeft, naar Reuter meldt, mee gedeeld, dat op het eiland Emerau in den Bismarck-archipel een vijandelijke tor pedoboot jager de passagiers en beman ning van zeven schepen aan land heeft gezet, t.w. van de Triadic (6000 ton), de Komata (3900 ton), de Holmwood, Triona en Vinni, de Triaster en de Rangitane (16000 ton). Men neemt aan, 3at de overlevenden van drie andere schepen t.w. van de Turakina, de Notou en de Ringwood nog aan boord van den torpedoboot jager zijn. Zeven van deze tien schepen zijn van Britsche nationaliteit geweest, één van Fransche en de beide andere van Noor- sche afkomst. Het filiaal van het Britsche ministe rie van voorlichting te Singapore be vestigt in een communiqué dat de laat ste maanden tien onder Britsche vlag j varende koopvaardijschepen door optre den van den vijand tot zinken gebracht I zijn. Vijfhonderd opvarenden zijn op 21 December op het eiland Emerau in den 1 Bismarckarchipel aan land gezet (D.N.B.) Omtrent de redding van de opvarenden 1 van de Britsche vrachtschepen, de in de Zuidzee tot zinken werden gebracht, wordt volgens United Press verklaard, dat deze na het zinken van hun sche pen op het eiland Emarau, dat tot de Bismarck-archipel behoort aan land zijn gegaan. Onder de opvarenden bevonden zich 70 vrouwen en 7 kinderen. Thans zijn zij allen naar Australië onderweg vanwaar zij binnenkort de reis naar hun vaderland zullen ma kan, Da strijd tusschen menschen en machines in Noord-Afrike Groot deel van het centrum van Londen verwoest Duitsche marine.guccetien in den Stillen of Grooten Oceaan Positie der bezatte gebieden in de nieuwe ordening De voetbalwedstrijden van den N.V.B. voor Zondag afgelost Gironummer van de W.H.N. is 5553. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro nummer 877. ,£tort op 5553 of 877 Ge brengt geluk in veler Heven" Nie uw© aansluitingen; Zierikzee, 341, A. Ph. van de Vate;. Ouwerkerk 19, W. A. Vijverberg; Brui- misse 58, J. de Waal Vervallen Burgh-Haamstede 26, P. Hanson; Wes- tenschouwiem 13, E. Mees. Zondagartsendienst Zierikzee Zondag 5 Januari: Dr. Bo/ogerd en Dr. Verspijbk. Jomioeri Sjimboen zegt in een hoofd artikel, dat Roosevelts voorspel ling van een Engelsche overwinning verrassend en onverantwoordelijk is. De president heeft de situatie van den oor log geheel miskend. Zonder twijfel was het zijn oogmerk een revisie van de Jobnsonact door te zetten, ten einde Engeland door het verstrekken van cre- dleten doeltreffender hulp te kunnen ver- leenen. Roosevelt legt het erop aan de V. St. in den oorlog te brengen, aldus het Japansche blad. Over de successen der Duitsche oor logsschepen in den Stillen Oceaan is thans een nieuw bericht uit Manilla ont vangen. Veertig te Hongkong aangeko gen Noorsche zeelieden hebben gemeld, dat een Duitsche hulpkruiser ongeveer in de eerste week van De cember drie Engelsche vrachtschepen en, een tankschip tot zinken heeft gebracht. Deze kruiser opereerde toen in de na bijheid van Singapore. Rijksmaarschalk minister-president Go ring heeft een Nieuwjaarsoproep tot het Duitsche volk gericht, waarin onder meer gezegd wordt, dat de vijanden van Groot Duitschland op het vasteland be slissend verslagen zijn. Engeland is van het vasteland verdreven. Wezenlijke voor waarden voor een politieke en oecono- mische reorganisatie en pacificatie van Europa zijn daarmede vervuld. Machti ger dan ooit staat het Duitsche volk aan den drempel van een nieuw jaar. PREDIKBEURTEN Zondag 5 Januari. Ned, Berr. Kerki Zierikzee. Nieuwe kerk. 10.30 ure, da. Pijn*oker Hordijk. Kleine kerk. 10.30 ure, ds. Valeton. Lutb. Kerk. Geen dienst. Geref, Kerk. 10.30, oand. W. P. C. den Boer, hulopr. te Bodegraven en 3 ure, ds. Leene (Bev. ambtsdragers). Ghr. Geref. Kerk, 10.30 en 3.30 nre, ds. Hoogendoorn. Geref. Gem. (St.-Donnsstraat) 10.30, 3 en 6 nre, Leeskerk. Oud-Gerei. Gem. 10 30. 3 en 7 nre, Lee*kerk. Maandag avond 7 nre, ds. Blaak van St.-Filipsland. Leger des Heils f Post* treat) 10 Heiligiugsdienst, 3 30 Verbtijdings- samenkomat en 7 ure, Verlosiingsxani^n- kom-t. Alle samenkomsten onder leiding ran adj. Rat en kapt. Torenbeek.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1