IZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE f I DONDERDAG 2 JANUARI 1941 OPOEW De Kern WINTERHULPEN EDERLAND ABONNEMENT fl.50 p. kwartaal, bulten Zlerikzee 11.80. Voor het buitenland 110.00 p. jaar. Afzonderlijke nummera 5 cent. Ver* ichijnt dagelljka, behalve Zondags. Uitgave N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zlerikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.A. J. de Loose - Uitg.-Red.M. J. Kosten 97STE JAARGANG No. 14532 ADVERTENTIES: Prijs: 20 cent per regel, minimum 80 cent. BI) contract speciale prijzen. Grootte der. letters naar plaatsruimte. „Succesje*" 60 cent. Inzending tot 's morgens 8 uur. POLITIEKE PROBLEMEN De prognose voor Engeland is de prognose voor Amerika Amerika verwacht niet, dat Engeland in 1941 door de blokkade den oorlog kan winnen, zoo schrijft Paul Schefier uit New York in „Das Reach", ook niet als Rusland, zooals men uit een artikel van de „Prawda" meende te kunnen afleiden, in 1941 minder zal leveren. De vaak ook deskundige berichtgeving uit Europa heeft Amerika tot de overigens graag aan vaarde opvatting gebracht, dat Duitsch- land na de eliminatie van Frankrijk over een economische ruimte beschikt, waarin het alle belangrijke behoeften, zij het dan ook tamelijk krap-aan, dekken kan. Van petroleum, „de groote verwachting", wordt thans nauwelijks meer gesproken. Het vestigen van een grqpte operatiebasis voor Engeland op den Balkan in geval Italië „zich iaat breken", wordt in Ame rika nauwelijks doenlijk geacht. Duitsch- land is in het oog van Amerika thans de onbeperkte heerscher op het Continent tot aan de Russische grens en men ziet geen mogelijkheid, dat dit het komende jaar op de een of andere wijze veranderd zal kunnen worden. Twijfelend en bezorgd, maar niet zon der hoop ziet men naar Engeland. Reeds omdat de wensch, dat Engeland zal over winnen in Amerika zoo machtig is, maast het Amerikaansche publiek zich van de positie van Engeland een tamelijk on scherp beeld. Sedert November troost men zich er mee, dat de invloed van de Duitsche bommen op Engeland wel vree- selijk is, maar dat de tot nu toe daar mede bereikte resultaten op bepaalde, militaire doelen als industrieën, dokken en versterkingen het twijfelachtig maken of de luchtoorlog alleen, zelfs bij inten sieve voering, den oorlog kan beslissen. Maar ditzelfde moet dan in nog veel sterkere mate worden opgemerkt voor de veel geringer in aantal zijnde en min der intensieve Britsche aanvallen op Duitschlamd. De twijfel over Engelands weerstands vermogen tegen luchtaanvallen, die in October zeer ernstig was, bestaat thans niet meer zoo duidelijk. Het feit, dat men zich aan deze aanvallen gewend heeft heeft hierin 'n groot aandeel. Maar ook door de aanhoudende toeneming van het aantal tot zinken gebrachte schepen, zijn thans toch aanzienlijk meer Amerikanen geneigd 1941 als het jaar der beslissing te beschouwen dan twee maanden ge leden het geval was. Er zijn aanwijzingen dat te Washington, anders dan isn Juni, de theorie aanhangers heeft, dat zich een „amphibische loopgravenoorlog" van onbepaalden duur ontwikkelen zal;daar voor is nog steeds veel te zeggen, onge acht de mogelijkheid van een verdere stijging van de Duitsche. krachtsinspan ning in 1941, die in staat zou zijn een onmiddellijke beslissing te brengen. Amerika is thans de meening toege daan, dat voor Engeland's volhouden het er vooral op aan komt, wat de Ver. St. voor Engeland doen willen. Daarom geldt het: „de prognose voor Engeland is de prognose voor Amerika". Daar Amerika zijn eigen beslissingen nog niet kent is het zoo in het onzekere over Engelands lot. Hoeveel daarvan voor de democratische zaak afhangt is men het overigens nog niet met zichzelf eens geworden. Pas de Britsche onthullingen van den aller- laatsten tijd hebben die duidelijkheid ge bracht en wel zóó goed, dat thans ook de „man in the street" gelooft, dat het niet gaat om de Britsche overwinning, maar om het voorkomen van een Brit sche nederlaag of een vrede,* die Enge land onmachtig zal maken, doordat het uitschakelt in Europa. De keus valt Amerika zwaar. Het weet, dat niet voor Engeland, maar ook voor de Britsch-Amerikaansche combinatie een operatiebasis op het Continent zooal, dan nog slechts met reusachtige offers te verkrijgen is. Verder is mien zich be'wust van het gevaar, dat Engeland ineen zou kunnen zakken voordat de Ver. Staten vol op gang kom/en en het in de rol van een geslagen verbondene zou kunnen geraken of top een zuiveren zee-oorlog zou zij!n aangewezen miet onzekeren uitslag. Ame rika gelooft, dat het een „voille hulpf' op Zijn vroegst in 1941 kan brengen. Een diepe, pijnigende onzekerheid, zoo besluit Scheffer, heerscht allidus bij' het begin van het derde oorlogsjaar. Het beeld, dat hat cantrum van da „as" biedt lïjkt Amerika vrij1 duidelijk en oofk de kans©n voor een handhaving e*i uitbrei ding van de Duitsche overwinning. Ame rika is echter ernstig bezorgd over En geland door de problematiek van de factoren, die zijn Weerstand bep^xn. Daarom' wisselt de beoordeeling van de krachtsverhouding tusschen de oorlogvoe renden. aanhoudend. Maar bovendien: Wel ke beslissing zal Amerika zelf in 1941 nemen? Dit zal het jaar zijn, waairna zijn eigen lot voor llangen tijd zal worden bepaald. Dit Weet men reeds van te voren. Nieuwjaarsboodschap van den Rijkscommissaris Opbouw van aan nieuw Europa Toen we op de grens van 1939—'40 stonden, had de Führer met zijn zege vierende weermacht Polen in een blik- semoorlog van 18 dagen neergeworpen. In de loopgraven van de Westwall lagen de Duitsche soldaten. Voor hen stond de door de geheele wereld voor onoverwin nelijk gehouden Maginotlinie, waarvan ook wij ons de doorbraak slechts onder de zwaarste offers aan bloed konden voor stellen, nochtans bereid deze te brengen, wanneer de Führer den aanval nood zakelijk zou achten en bevelen. Achter de Maginotlinie stond het miljoenenleger der Franschen en marcheerden de Engel- sche divisies op, die voortdurend verder bewapend werden. De luchthavens voor vijandelijke bommenwerpers bevonden zich in de onmiddellijke nabijheid van de bewapeningscentra aan den Rijn en aan de Roer. De zeeën werden beheerseht door de Engelsche vloot, die in haar havens van uitgang nauwelijks bedreigd, bijna ongehinderd de blokkade als het middel dat naar men meende over den oorlog zou beslissen, doorvoerde. België, Nederland en de Scandinavische landen waren aan den voornamelijk po- litieken invloed der Engelschen vrijwel onbeperkt blootgesteld en er bestond geen waarborg voor, dat over deze landen niet ook de militaire beslissing gezocht zou worden, al was het slechts om de daar aanwezige oeconomische mogelijk heden voor het Rijk te sluiten. Eveneens bedreven onze -tegenstanders hun spel van intriges op den Balkan en de eerst voor kort gewonnen verstand houding tot Rusland was aan het begin van haai: oeconomische ontwikkeling. Ondanks alles betraden wij het jaar 1940 met vertrouwen en sterk, vervuld van de grootheid van de taak die het lot ons had toebedeeld en zeker dat wij in ,de hand van den Führer slechts konden zegevieren. Op het einde van dit jaar 1940 zien wij terug op de grootste mili taire overwinningen, die ooit in de krijgs geschiedenis van alle tijden bevochten zijn. Dit jaar bracht op het vasteland van Europa de zegevierende beslissing. Er is in het geheel geen militaire macht meer, die op den bodem van het vasteland deze beslissing hoe dan ook nog eens onzeker zou kunnen maken. Onze militaire macht is zoo overweldi gend, dat het plan om welke oorlogshan deling op het vaste land ook tot een; beslissende te maken met het wegvagen van dergelijke pogingen zou eindigen. Aan iedere ernstige politieke manoeuvre van de als eeüige vijand overgebleven Engelschen is op het vasteland de grond slag en daardoor een eenigszins noe menswaard succes onttrokken. Oeconomisch staat thans het vasteland van Europa den mogendheden van de spil ter beschikking en de betrekkingen tot Rusland ontwikkelen zich overeenkomstig een ver vooruitziend en veel omvattend oeconomisch plan, steeds nauwer en met meer succes. Wanneer de Engelschen thans nog werkelijk aan een overwinning willen denken zouden zij zich moeten kunnen voorstellen, dat zij het vasteland van Europa en in verband met het bond genootschap met Japan en de overeen komst van verstandhouding met Rusland de geheele oude wereld tot in het Verre Oosten zouden kunnen bedwingen. De militaire successen van het jaar 1940 en de zich daaraan aansluitende politieke gevolgen en oeconomische resultaten maken de spilmogendheden onoverwin nelijk. Terwijl nu het geheel van de oecono mische mogelijkheden van het vasteland op het oorlogsdoel is ingesteld en de sterkste militaire macht die er ooit op aarde heeft bestaan en waarvoor door de ondenkbare Overwinning dubbel on overwinnelijke soldaten zorgdragen ver zinken van dag tot dag de industrie-, handels- en voor alles wapenbedrijven van het naar verhouding kleine eiland Engeland in puin en asch zinken de schepen die reeds tengevolge van den afstand van de plaatsen waar zij ge bouwd worden steeds slechts onvolkomen hulp kunnen brengen, in toenemende ge- tale naar den bodem der zee. De eenige hoop van tr£ Engelschen door aanvallen van hun vliegers in deze voor hen buitengewoon ongunstige krachtsver houding verandering te brengen schiet te kort ten aanzien van de uitgestrektheid van het vasteland: daarentegen wordt hun eigen positie steeds onhoudbaarder daar thans uit de dichtst mogelijke na bijheid de Duitsche luchtvloot en marine strijdkrachten hun vernietigende slagen tegen het eiland en zijn bedrijf kunnen richten. De lange duur van dezen oorlog leidt niet tot een verzwakking van de krachten der spilmogendheden maar be- teekent den onophoudelijken ondergang van de oeconomische en mettertijd ook van de civilisatorische positie van En geland. De militaire beslissing die het jaar 1940 gebracht heeft veroorlooft reeds nu te beginnen met de uitvoering van de taak welke het lot den Führer en welke de Führer ons allen gegeven heeft na melijk den opbouw van een nieuw Euro pa. Juist de door de Engelschen als hun sterkste haven geprezen afsluiting van Europa van het Westen zal het ze kerste en dwingendste middel blijken op dat dit vasteland zich tot een eenheid zal aaneensluiten, welke voor vele der toekomstige deelhebbers voorloopig .nog slechts oeconomische noodzaak mag schij nen. Maar wij zien hoe de Europeesche binnenhandel toeneemt, daar tenslotte alle volkeren van dit continent wilien leven en omdat zij van het Westen afgesneden zijn hun levensvoorwaarde;"!, wel onder el kaar moeten scheppen. En boven deze oeconomische betrekkingen uit begint het vasteland zich ook politiek te ordenen en zich te groepeeren om het driemo- gendhedenverdrag als den militairen ga rant van den nieuwen opbouw. De din gen waarom het gaat zijn duidelijk uit gestippeld. De kwesties die opgelost moe ten worden, zijn klaar, ieder heeft thans zijn lot te trekken met ons of tegen ons! Wij Duitschers treden het jaar 1941 in, vervuld van onwankelbaar geloof in onzen Führer thans en voor alle tijden bereid het uiterste te doen dat de Führer van ons verlangt! Heil den Führer! 's-Gravenhage, 31 December 1940. w.g. Seyss Inquart, Rijksminister en rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsehe gebied. TERUGBLIK VAN HITLER over het oo;log»jaar 1940 Iteiië's strijd it ook de Duitsche De nieuwe tegen de oude orde De Führer heeft hij gelegenheid van de jaarwisseling een oprloiep gericht tot het natLonaal-slOiciailistische Duitschlamd. Hitier keerde zich daarbij! met name in felle bewoordingen tegen de financiers van den oorlog, de bewapeningsfabri kanten en democratische kapitalisten. Nu de vredesnaanbiedingen van Duitsch land door hun toedoen vergeefsch zijn. geweest en de oorlog voortgezet moet iworden. zal hij! voortgezet worden, zoo constateerde de rijkskanselier, tjo,t die ver nietiging van deze elementen. Dat de Duitsche weermacht goed is heeft zij! belwezen, verklaarde Hitier. Wij hebben echter besloten, dat zij! in de komende maanden nog beter zal zijln. In 1941 zullen het Duitsche leger, de» Duitsche marine en het luchtwapen ge weldig versterkt en perfecter uitgerust aantreden. Onder hun slagen zullen dan de laatste phras©n van de Oorlogsmisda digers ineenschrompelen. Dan zullen ein delijk de voorwaarden geschapen worden voor een Werkelijk begrip der vodken;. Na nogmaals te hebben gewezen op het onverbiddelijk besluit alle stappen te doen die voor de verwezenlijking van dit doel noodzakelijk zijn, zegt de Führer o.a.. dat sedert Juni van het afgelioopen jaar het fascistische Italië aan de zijde van Duitschland staat, even vastbesloten den oorlog té voeren en ten einde te brengen. Hun strijd, aldus Hitler, is de onze; hun verwachtingen zijin de lotnze. Het geloof van de oorlogsstichters door afzonderlijke acties aan het resultaat van de worsteling iets te kunnen veranderen ie kinderlijk. Een jaar Duitsche geschiedenis rijk aan inhoud, is ten einde, aldus ving Hitier zijn rede aan. Het geweldige, weer- galooze karakter der gebeurtenissen, hun revolutloinnaire beteekenis voor de ont- Iwikkeiing van het mensohdom zullen la tere generaties eerst in vollen omvang beseffen. Wij; echter, die de geschiede nis van dezen tijd beleven, kunnen ons niet onttrekken aan den indruk, dat de Voorzieningheid sterker is dan bedoeling en Wil van afzonderlijke menschen. De goden slaan niet slechts hen, die voor het verderf bestemd zijn, met blindheid, 'maar dwingen ook de door de Voorzie nigheid uitverkorenen doeleinden na te streven, die dikwijls aanvankelijk ver van hun eigen oorspronkelijke wenschen ge legen zijn. Toen het Duitsche voilk, na de instorting, die jaren aanhield, moreel! ten diepste vernederd, economisch ver armd en aan lager Wal; vereenigd do.or het nationaal-socialisme den weg tot ge nezing vond, (waren leiding en volk be sloten de toekomst van de natie te ver zekeren door middel van vreedzame» arbeid 'en door een toeroep op het rechts besef van de anderen. Maar reeds voordat in 1933 de macht overgeniorane werd verkondigden die vij anden van het rijk in talrijke schriftelijke en mondelinge uitingen hun besluit ,om elke herrijzenis van het Duitsche volk met alle middelen te verhinderen. Na 30 Januari 1933 zetten ze deze waarschuwing terstond in daden ioml Elke poging tot overeenstemming iof zelfs tot bespreking van de bewapening, werd door de mis dadige elementen van de kapitalistische demoeratiën met toorn of hoon^-gétiëwe- zen, elke eisch tot rechtsgelijkwÈl van het Duitsche volk met lonverbloemd cy nisme in den iwind geslagen. Het nieuwe Duitschland, dat besloten was deze af persing, die land en volk geheel naar den afgrcnd voerde, niet langer te dul den, Wekte om die reden in het bij zonder hun toorn en haat. Nieuwe tegen oude orde Eeuwen lang hebben enkele volken met de Engelschen aan het hoofd de wereld met hun oorlogen overstelpt en al wat ze maar machtig konden wor den met geweld bijeengeroofd, groote volken onderworpen en laten verkom meren en op deze wijze hun zoogenaam de wereldrijken op bloed en tranen ge grondvest. Zoo vestigen ze de wereldorde die sindsdien volgens hun even ijzige als spotlustige verklaringen uit bezitters en haveloozen bestaat. Ofschoon zij thans zelf inderdaad in het bezit zijn van de grootste bodemschatten ter wereld sla gen ze er desondanks niet eens in, den nood in hun eigen volken baas te worden Deze elementen, die als leidende politici in de democratische landen tevens ook eigenaars en aandeelhouders van de be wapeningsindustrieën zijn, geloofden bo vendien en gelooven ook thans nog dat de oorlog de grootste kansen op voordeelige zaakjes medebrengt. Vooral een langdurige oorlog, want hun kapita listische belang brengt mee zoo lang mo gelijk te profiteeren van de belegging hunner gelden. Zoo is het te begrijpen dat bijv. een der voornaamste wapen- iindustrieelen van Engeland, thans wijlen de heer Chamberlain, van den eersten dag af terstond verklaarde, dat deze oorlog voor Engeland ten minste drie jaar moest duren. Hitter's vradasaanbtedlrgen Zoo is het ook te begrijpen, dat mijn poging, -aldus de Führer, in 1939 om het uitbreken van den oorlog met Frankrijk en Engeland te verhinderen, in de ge heele democratische wereld niet alleen met een ijzige weigering ontvangen werd, doch zelfs een woedende storm van ver ontwaardiging ontketende. Dat deze oor log zonder eenige reden aan millioenen menschen het leven en de gezondheid zou kunnen kosten, dat hij bloeiende ge bieden in ruïnes moest veranderen was den democratischen financiers onverschil lig. Voor hen stond slechts het inmid dels im. wapenbedrijven belegde kapitaal op het spel benevens de vrees om door het uitblijven van nieuwe opdrachten de winsten weer te zien ineenschrompelen. Om hun bedoelingen te maskeeren moes ten zij met behulp van hun pers een weergalooze leugencampagne organisee- ren, waardoor de menschen dom gehou den werdén. Jaar 1940 Of Wij' nu uit angst dan wel uit) verantwoordelijkheidsgevoel Jn 1939 en 1940 onze vredespogingen ondernomen Da Führer sprak over het afge- loopen oorlog»jaar 1940 Am*rika's zorgen In varband met den Europaeschen toestand Niauwj larsboodtchap van dan Rijkscommissaris van Nederland Da samenstelling van ons brood 65 tarwe en 35 rogge Radioluisteraars doen goed de bescheiden af ta wachten DE VERDUISTERING Heden (Donderdag) gaat de zon om 17 uur 37 onder. Vrijdaz 3 Januari komt de zon op om 9 uur 50 en gast onder om 17 uur 39. Tuseohen sonbondergaog en zonsopkomst moet worden verduisterd. De maan komt op om 12 uar 23 en gaat Onder om 0 uur 24. Eerste kwartier Zondsg 5 Januari. Volle m%an Maandag 13 Jauuari. Laatste kwar tier Maandag 20 Jauuari. Nieuwe maan Maandag 27 Januari. Gironummer van de W.H.N. is 6553. De Bank van de W.H.N. is Kasver- eeniging N.V., Amsterdam. Postgiro nummer 877. „Stort op 5553 of 877 Ge brengt geluk in veler leven". Mr. J. LINTHORST HOM AN i „Bouwt aan ome saamhoorigheid door de Winterhulp" Maakt de Winterhulp sterkop dat zy andere Nederlanders sterk kan maken". Duitsch weermachtsberlcht Gaan oorlogshandelingen op Oudejaar Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: In den nacht van 29 op 30 December hebben vrij sterke formaties gevechts vliegers, zooals reeds gemeld, Londen aangevallen. Zij wierpen een groot aan tal bommen van elk kaliber op voor den oorlog belangrijke doelen, vooral in het centrum van de stad. Er ontstonden vele, buitengewoon hevige branden, die tot aan de Kanaalkust zichtbaar waren. In den loop van 30 December beperkte de ac tiviteit van het luchtwapen zich tot en kele aanvallen op vliegvelden en indus- trieele doelen in Norfolk en Cambrid geshire. Daarbij werden op het vliegveld Mildenhali door aanvallen van geringe hoogte verscheidene vliegtuigen op den grond vernield. In den nacht van 30 op 31 December zijn geen oorlogshan delingen gepleegd. hebben is intusschen needs voldoende door de wereldgeschiedenis opgehelderd. Het jaar 1940 heeft beslissingen gebracht als in de geschiedenis der volken kil die mate en in dat tempo nog nooit] voorgekomen zijln. In (weinige weken heeft de Duitsche Weermacht de Engel sche en Fransche troepen uit Noorwe gen verdreven. In begin Mei maakten de geallieerden zich gereed om te be ginnen België en Nederland te bezetten ten einde den oorlog zoo naar de Duitsche grens over te brengen. Den tienden Mei trad de Duitsche weermacht tegen deze manoeuvre iop, vervuld van het besluit thans de definitieve beslis sing in het Westen af te dwingen. Vijf dagen reeds brachten Nederland to t'Over gave. Na nog tien dagen heeft het Bel- gische leger de wapens neergelegd. Zés weker, na het begin van het offensief! in het Westen echter bestond er ook geen Fransch leger meer, dat in staat geweest zou zijtn pog eenigen tegenstand te toleden. De luchtbombardementen In de maand Mei is Engeland met; züjm aanvallen begonnen bij de stad Frei burg. Maanden lang hoonde men sinds-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1941 | | pagina 1