E Bernhardi MOURER Ballon Riiwi Firma J. LABZOWSKI I. Grafsieenen MET RUST ROEST OP STAP JAC. KNOOP Mourer Bril De Hofstede De publieke verkooping Fa A. E. Holty L. VERHAGE SUCCESSES DAMES! MANTELCOSTUUMS BLOUSES SWAGGERS r MANTELS en JAPONNEN Kabeljauw Gratis lezen goede Uurwerken Nederlandsche onderzeeër geramd en gezonken Heden (Woensdag)morgen om 12 minu ten over 10,werd een Nederlandsche onderzeeboot, die de haven van den Hel der uitvoer, midden voor de haven aan de zijde van Fort Harsens, door 'n sleep boot van de Marine geramd. De onderzee boot de O. 11, werd midscheeps aange varen en zonk binnen twee minuten. Enkele opvarenden, die aan dek van den onderzeeër stonden, konden zich onmiddellijk redden door in het water te springen. Zij zijn later opgepikt en naar den Helder overgebracht. Een van hen moest in het Marinehospitaal wor den opgenomen. Om half 11 kwam de periscoop van den onderzeeër boven water, doch even later verdween zij weer. Na 5 minuten kwam de duikboot opnieuw aan de oppervlakte. Een groot gedeelte van het vaartuig kwam toen bovenwater. Onmiddellijk voeren een aantal sloepen en een sleepboot te hulp. De opvarenden van deze booten wisten de commando toren van de O. 11 te openen en de be manning over te nemen. Er bestaat even wel nog onzekerheid omtrent het lot van 2 leden der bemanning, die zich ver moedelijk tijdens het ongeluk in de boeg- buiskamer bevonden. Om half 12 was men nog bezig de O 11 naar toinidiepf vaaikv'ater te sleepen. teneind'e het voor ste gedeelte dat Zich nog lojnder iwiater bevond aan de (oppervlakte te krijgen. De bemanning bestaat uit 29 koppen. Nog 2 man varmtot De aanvaring geschiedde dojoir de raa- rinesleepboiOit „Amsterdam", op het oogen blik dat een filmoperateur van „Phile- tone" lop' den commandotoiren) vain de O 11 bezig Kvas met het maken van de opname van het uitvaren vani eenl aantal onderzeebloioten, voor de film „Ergens in Nederland". De O 9 twas reeds het zeegat uit. De filmoperateur spriopg. de aanvaring, overboord en wist zwem mende den kant te bereiken'. Etakeie films zijn verloren gegaan. Onlmiddellijk' fwas de O 11 doioir marinesloepen omringd. Doioir alle tanks leeg te blazen kwam de onderzeeboot 'wieer gedeeltelijk boven wa ter. De 14 manschappen, die zich op het cjogenblik van de aanvaring op het dek bevonden, waren te water gesprjoinge-'n en inmiddels dooir de sloepen -aan Woord genomen. - De bemanning, die 'zich nog ijb het binnenste van de bojojrd b'evc|n)d, 'werd via den toren van boord gehaald en per sloep naar den wal gebracht. Alle manschappen, die zlweminende het förtj Harsens hadden hveten te bereiken, Zijfn later in dekens gewikkeld, per motor- boot naar het hospitaal gebracht. Met alle hulp die aainjwezig is, probeert men thans de O 11 naar ondiep water ta sleepen, teneinde het voorschip bov^ni Water te krijgen en zich zekerheid te verschaffen omtrent hiet ljot der 2 op varenden, die zich nog steeds w ee(o der boegcioimpartimeinten bevinden. Het ziet er echter niet naar uit, dat men hierin zal slagen. Het schip zakt steeds dieper in de modder Weg. De verbinding AmsterdamLemmer Heden (Woensdag)miojrgen is de stoom boot „Jan Nieveen", de eerste boot se dert de vorstperiode, dezen tocht onder nam van Amsterdam vertrokken !0jm te trachten Lemmer te bereiken. Hel s.s. «Veendam» aangekomen Dinsdagnacht is het s.s. „Veendam" van de Holland—Amerikalijn van New York met 74 passagiers aan boord te Rotterdam aangekomen. Het Russische legerbericht Op* 5 Maart hebben de Sovj>ettrio;epen op de Karelische landengte in het ge bied. van de baai van Viipuri het eiland Ravansaari, met de stad Ravansaari, be- 'zet, evenals het eiland Suomiojnsaari en de stad Neetala ten Noordoosten van Viipuri. In de andere sectoren van het front heeft zich niets van belan'g voor gedaan. De strijd In Finland De krijgsverrichtingen van Dinsdag werden vooral gekenmerkt door de po gingen der Russen zich aan de Westkust van de Golf van Viipuri te nestelen. De Russen hebben verder, vele aanvallen op de door de Finnen bezet gehouden eilanden en op de versterkte punten aan de kust gedaan. Een groot aantal aan vallers is verdronken of door het Finscne vuur gedood. Niettemin blijft de toestand ernstig. Aan de rest van het front, op de Kare lische landengte wordt nog steeds hevig gevochten. Ten slotte hebben de Finnen alle aanvallen van de Golf van Viipuri tot Vuoksi afgeslagen. Het meest sensa- tionneele nieuws van den dag is de aan komst van een Russisch skibataljon op het ijs van de Finsche Golf. De ski'ers werden door de Finsche luchtmacht ge bombardeerd. In den sector Kuhmo heb ben de Russen toen zij trachtten tot den aanval over te gaan 500 man verloren. De Finnen zetten een tegenaanval is en brachten de Russen bloedige verliezen toe Brand op vliegveld In de loodsen van het vliegveld „La Guardia", door de stad Nelw York te North Beach in Queens aangelegd, heeft een felle brand gewioed. Er bevjcmd&m zich in deze loiofds geen vliegtuigen of benzinevoorraden, doch niiettemifni fw'ordt de schade geschat op eeu milli(0|en dollar. ADVERTENTIES. Getrouwd M. K. VOS en J. B. BROUWER, die mede namens wederzijdsohe fa milie hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling, voor en by hun huwelijk ondervonden. Zierikzee, 5 Maart 1940. Voor uw bewijs van deelneming, ons betoond na het overlijden van onzen lieven Vader, Behuwd- en Grootvader, JAN JOHANNES VAN DER LINDE, betuigen wij onzen hartelyken dank. A. VAN DER LINDE. P. VAN DER LINDE— v. d. Bijl. J. J. VAN DER LINDE. Dreisohor, Maart 1940. Mondarts Tel. Int. 3 Zitdag des Donderdags 10-12 uur Hotel NELISSE, Sint-Maartensdijk. Voordeelig adres voor liggende steenen. Fa Aug. v. Dijck-Petit Bergen-op-Zoom, Telef. 146 Familie J. v. d. WERFF te Noordgouwe maakt bekend, dat zij hun Metselaarszaak vanaf 1 Maart hebben overgedaan aan den Heer L. v. d. VELDE. Met dank voor het vertrouwen zo vele jaren genoten, bevelen zij hun opvolger in Uw aller gunst aan. Verwijzende naar het bovenstaande biedt ondergeteekende zioh beleefd aan en hoopt door goede bediening zioh het vertrouwen waardig te maken. Aanbevelend, L. v. d. VELDE. Noordgouwe, Maart 1940. dat moet U meemaken: maar op een goede plaats in de Concertzaal! PLAATSBESPREKING OP DONDERDAG 7 MRT'40 12 uur, koffiekamer - Loting 12.30 uur - Aanvang uitvoering 8 uur precies Landbouw-Socieleil „Ceres" Zonnemaire. Algemeene Vergadering op Vrijdag 8 Maart a.s., des avonds 7 uur, in flótel van Splunter. Agenda 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Verkiezing van een seor.- pennlngm. 5. Rondvraag en sluiting. HET BESTUUR. STUURT Uw Aardappelen, Groenten en Fruit naar Makelaar Verkoopplaats 5e Haven op de Cen trale Markt, Admiraal de Ruyterweg 196, Amsterdam, Telefoon 81431 Uitsluitend Commissieverkoop; direct na verkoop airekening en kassa bij uw Bankier of Rijksgiro. Verzoeke zendingen vooruit te melden. Te spreken per telefoon van 1—2 uur en^van 67 uur. Gebruikte Zakken te koop gevraagd. Opgaaf prijs op hoeveelheid franoo Amsterdam. PAKTOUW te koop 30 ct. per E.G., by partij A 25 ct. per K.G. Adres Bureau van dit klad, Kijkt waar TJ wil maar bij Ook op voorschrift van H.H. Oogartsen Zag U reeds onze nieuwe Brilmonturen, Brll-étui's, Barometers en Thermometers? Openbare Verkooping. Notaris J. J. VAN DEN ENDE te Zierikzee is voornemens, Vrijdag 8 Maart a.s., te 10 ure, in het Hó tel 8torm te Bruinisse, ten ver zoeke van de Erfgenamen van Mej. Wed. J. PADMOS—Goudzwaard, in het openbaar te verkoopen: (Nooit gedacht), te Brninisse, bestaande uit Huis, Schuren, Erl, Boomgaard, Bouw- en Weiland, samen groot 11 H.A. 95 Are 50 o.A. (29 Gem. 1901/fl R.) In paoht bij den heer A. Aarnoudse. Te aanvaarden: da gebouwen uiterlijk 15 Maart 1941, deels vroeger; de landerijen rooven oogst van dit jaar. Bouw- en Weiland, te Zierikzee, aan den Blok- en Kade- weg, samen 'groot 3 H.A. 20 Are 10 o.A. (7 Gem. 204Va R In paoht bij den heer L. van der Wekken Johz. Verkoopboekjes verkrijgbaar ten kantore van den Notaris. van dames- en heeren- kleeding door wnd deur waarder G. van Duin te Zierikzee zal gehouden worden op Dinsdag 12 en Woensdag 13 Maart, in het kleeding- magazijn van Oude Haven, Zierikzee Zoekt II wat anders Zoekt TJ wat nieuws Iets aparts zffn onze Tafelserviezen in bruin en blauw décor 24-deelig f 15.95 Theepotten porselein décor 65 - 75-85 ets. tot f 1.45 Melkkannen nieuw, blauw porcelein 75, 85, 95£ct. Kinderdejeuners leuke décors 55, 60, 65 ets. Kinder Kop en Schotels 20, 22, 25 ets. Ziet etalages Galanterie- en Speelgoedhuis Telefoon 292 Polder Vier Bannen van Dulveland Gesohotpliohtigen zij bericht, dat de laatste Zitdag in het Dienstjaar 1939/40 zal gehouden worden op Zaterdag 9 Maart a.s., en wel te Nienwerkerk ten kantore van de Boerenleenbank v«d 10 tot li1/* ure eo te Ouwerkerk ten huize van Mej. de Weduwe M. Slagervan 12 tot iy8 ure. Dt Ontvanger-Griffier, A. VAN DEN HOUTEN J.Jz. Van 1-4 regels f 0,60 Reparatfën aan Uw Rijwielen worden ving en billijk door het Rijwieihuis, Lange Nobelstraat, uit gevoerd. Banden, Onderdeelen Zeouwsche Bonte Poters klasse B 28/35 en 35/40. Zakken vooruit sturen. J. J. 8TOL8, Capelle bij Zierikzee, Telefoon 137 Te koop Een vertrouwde versch gekalfd hebbende jonge KOE. Van Toledo Korte weg, Haamstede Te koop Goed gele. Zelka- en MansHolt- schokkers, bij A. DALEBOUT, Telef. 8, Kerkwerve. Hebt U geen geld genoeg voor een Bijwiel Komt dan naar het Rijwiel- huis. Wij helpen U op gemakkelijke conditiën. Beleefd aanbevelend. Te koop: Een beste Zaaimachine „Europa", werkbreedte 1,80 M. en een beste Wied- machine met schuifstuur en toebehooren. A. M. DE VOS, Smid, Zonnemaire, Tel. 2. Aangeboden z. g. a. n. SIMPLEX MOTORRIJWIEL, ben. 60 hg., speciale prijs. Garage C. v. d. BOUT - Telef. 131 Eaa voor dekking goedgekeurde STIER te koop, keur uit 2, waar van 1 volbloed. A. DALEBOUT Jz., Daivendijke. Goudgerst, Keniagerst, Zelka Sehokkers en Bruine Boonen, le nabouw. - O. Padmos, Eikerzee Het Rijwieihuis, Lange Nobelstraat, heeft voor U het beroemde D.C.R.- RIJWIEL, aan speciale prijs. Beleefd aanbevelend Te koop: Verscbill. soorten Eggen als 12-, 6- en 5 balks, nieuwe en gebruikte, en 2 ge bruikte Wendploegen, levering op proef, bij A. M. DE VOS, Smid, Zonnemaire, Tel. 2. MANGELS TE KOOP en vroege Zetpoters. J. de Vlieger, Telef. 2, Kerkwerve. Te koop Gekeurd Zaaüijnzaad uit Z.-H. of Friesland en ongekeurd Concurrent. - G. en O. VAN DEN HOUTEN, Serooskerke. Te koop 20000 K.G. VOEDERBIETEN. A. D. DALEBOUT, Haamstede. Morgen Donderdag: Onze bekende Boerenleverworst L. BEKMAN - Telef. 306 Garage O. v. d. BOUT - Telef. 131 Te koop 1500 kilo ERWTENSTR00. M. B. VAN ZUIDLAND, Bruinisse. Te koop ot te pachten gevraagd: Een Boerderijtje. W. DEN BOER, Slikweg, post Kerkwerve. Te koop: //Concurrent" witbloei Zaal- lijnzaad, wordt ontsmet en franoo huis geleverd en 3 4000 kg. Weihooi, bij L. J. BEIJE, Dreisohor. Tejkoop :5.R'jnsb. Uienzaad en|Furore,^S8 kl.ase B. P. L KREPEL, Bruinisse Te koop Een op kalven staande Koe en een gekalfd hebbende. G. en C. van den Houten, Serooskerke. GEREPELD VLAS TE KOOP, bij Wed. LEGEM A ATE, Kooiweg, Kerkwerve. Uienzaad te koop, N.A.K. goedgekeurd. C. Boudeling, Ouwerkerk, Telef. 8. 75- Zoo spoedig mogelijk een Bakkarf- knecht gevraagd, loon 9 gulden in de week. Br. onder No. 3, v. d, BROEK's Adv.-Bureau, Kraanplein. Onze voorjaarscollectie begint zich te voltooien. Wij brengen iets aparts in Een bezoek aan onze magazijnen is altijd interessant I OUDE HAVEN Voor Uw bril op advies van den oogarts naar C. Bergmans, tegen over 't Wijkgebouw, Jannewekken, Zierikzee. Wij leveren alle soorten brillen of brilreparaties vlug en billijk. Praohtsortering brilmontnren voor radig. Beleefd aanbevelend. Vischhandel Mol Telefoon 157 Morgen (Donderdag) gebakken Schol en Schelvisch Groote Spekbokking 10 cent Gerookte - en blanke Bokking, gest. Makreel en bosjes Sprot, dikke gerookte Paling Bosjes Paling 30- en 50 cent Blanke Zoutevisch en Stokvisch ook bosjes zonder graat Gerookte Zalm Groote versche harde ook mooten Kuit en Bakschol Eenige prijsverlaging van meege brachte versohe Groenten en Elite IJruit. C. V. d. Hoek, D 272, in Kropsla, Peentjes, Bloemkool, Selderie, Spruitjes en Witlof. Zij, die zich vanaf heden op ons blad abonneeren, ontvangen de courant de geheele maand Maart gratis Terstond gevraagd Een flinke Dagdienstbode, P.G. Aanmelden Woensdag- en Donderdagavond tusschen 7 en 8, Gerei, Pastorie, Haamstede Een flinke Dagdienstbode gevr. Brieven onder No. 4, T. d. Broek't Adv.-Bureau, Kraanplein. Speciale aanbieding van Haka Pruimen-Appeljam voor 21 cent per pot met 5 cent statiegeld „DE DAGERAAD" Stelt TJ prijs op koopt dan Uw Schoorsteenklokken Keukenklokken Wekkers Pols- of Zakhorloges in de vakzaak van GEDIPL. HORLOGER Havenplein 315, Zierikzee Uitsluitend nieuwe modellen m FIETSTASSEN hebben wij een bijzonder mooie sorteëring en nog lage prijzen P. BEZUIJEN op de Hoek, telefoon 98 Zelf gemalen dan geurige koffie I Wandkoffiemolen merk H. T. gesmeed maalwerk fraaie déeors 2,25 effen kleuren 2,75 Wandkoffiemolen origineel Pe De in 5 kleuren het beBte van het beste 4,25 Schootkofllemolens moderne uitvoering 1,65 geruisloos maalwerk 2,65 2,25 JOH. DE VRIES Havenplein - Telef. 231 Geldersche Worst, Unox 25 cent per stale Boterhamworet 12 h ons Lunohworst 12 Sn ij worst 16 Leverworst 10 Leverkaas 16 Rookvlees 16 Ham 18 w li n tl ii li li n tt ii n „De Dageraad" Behang! Praoht voorraad, zeer lage prijzen. Vraagt gratis staal boekje z/De Nieuwe Boekwinkel" J. Volkerl, telefoon 168

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1940 | | pagina 3