800 Uil Stad en Provincie COURANTEN RADIO-PROGRAMMA Donderdag 7 Maart HILVERSUM I. 1875 en 414.4 m. AVRO-uitzending 8 ANP; 8,10 gram; 9 „Les Saltimbanques" (opn.); 9,55 gram; 10 morgenwijding; 10,15 gram.; 10,80voor de vrouw; 10,85 Omroeporkest; 11 week overzicht; 11,15 Omroeporkest r 12,80 AVRO-dansorkest12,45 ANP, gram.; 1 De Romancers; 2 voor de vrouw; 2,30 pianovoordracht; 3 brei- en borduurcur- sus; 3,45 gram.; 4 voor zieken en thuis zittenden; 4,80 gram.; 5 AVRO-Weekka- leidoscoop; 5,30 AVRO-Amusementsorkest 6,30 sporthalfuur7 voor de kinderen; 7,05 voor militairen; 7,30 Engelsche les; 8 ANP; 8,20 Concertgebouw-orkest; c.a. 8,55 Cyclus „Bouwers van Nederland over zee"; 10,30 gram.; 11 ANP; 11,10 AVRO- dansorkest; 11,40—12 orgelspel. HILVERSUM II. 301.5 m. 8-9,15 KRO, 10 NCRV, 11 KRO, 2-12 NCRV 8 ANP; 8,05—9,15 en 10 gram.; 10,15 morgendienst; 10,45 gram.; 11,30 Godsdienstig halfuur; 12 berichten; 12,15 KRO-orkest; 12,45—1,10 ANP, gram.; 2 handwerkuurtje; 2,55 gram.; 3 vrouwen- uurtje; 3,30 gram.; 3,45 bijbellezing; 4,45 4,55 gram.; 5 handenarbeid; 5,30 All Round-sextet^ 7 berichten7,15 Inter nationaal overzicht; 7,45 gram.; 8 ANP; 8,15 Bidstonde voor het gewas; 9,45 gr.; 10 ANP, actueel halfuur; 10,30 Marcando- ensemble; 11,30 gram., c.a. 11,50—12.00 schriftlezing. gezwingeld vlas; iedereen is er zich van bewust, dat de behoeften ervan veel grooter zijn dan de Belgische markt kan bieden; het staat vast, dat er in werke lijkheid schaarschte bestaat aan gezwin geld vlas. En nochtans is er geen sprake van een zeer drukke vraag; sommige soorten worden zelfs eenigermate ver waarloosd en men hoort van Engelsche en Fransche spinnerijen, die een gedeelte van haar spoelen stilleggen, wegens ge brek aan voldoende vlas. Het is bijna een raadsel en de eenige uitleg die men hiervoor kan vinden, is, dat er. in alle oorlogvoerende landen aan strenge bezuiniging wordt gedaan, voor zoover het tenminste niet-zuivere oor logsartikelen betreft. Heel de Belgische vlasmarkt ondergaat trouwens den in vloed van de gemeenschappelijke vlas- aankooppolitiek van Frankrijk en Enge land. MARINE EN LEGER Bij K.B. is met ingang van 1 Maart 1940, benoemd en aangesteld bij het re- servepersoneel der landmacht: bij het wapen der infanterie tot reserve-eerste luitenant bij zijn tegenwoordig regiment de reserve-tweede luitenant H. P. G. J. van Nahuys te Vlissingen, van het le re giment infanterie. GEMEENTERAAD TE ELKERZEE Adviseur bouw- en woningtoezicht Geen toeslag op de uitkeering, geen steunregeling en geen ver goeding voor een rijwiel Openbare raadsvergadering iop 5 Maart onder leiding van den burgemeester. Alle leden present. Ged. Staten hebben be richt, dat vrijstelling wordt verleend van de verplichting tot het geven van onder wijs in lichamelijke oefening tot 31 Dec. 1940, onder voorwaarde, dat althans on derwijs zal worden gegeven in vrije- en ordeoefeningen. Ingekomen is een schrij ven van den heer Joh. Hoogenboom te Renesse, waarbij deze wegens het be reiken van den pensioengerechtigden leeftijd eervol ontslag verzoekt als ad viseur voor het bouw- en wo ningtoezicht met ingang van 9 Maart a.s. Op voorstel van B. en W. wordt besloten dit ontslag eervol te ver- leenen. De pensioensgrondslag van dhr. Hoogenboom wordt met ingang van 1 Jan. 1940 vastgesteld op f10 per jaar. Ter zake is ingekomen een schrijven van G.S., waarin in overweging wordt ge geven een nieuwe functionaris op ar beidsovereenkomst in dienst te nemen, met dien verstande, dat de overeenkomst op korten termijn kan worden beëindigd, teneinde aan een eventueele centralisatie van het bouw- en woningtoezicht zoo min mogelijk in den weg te leggen. B. en W. stellen voor als adviseur aan te stellen, met een opzeggingstermijn van één maand en tegen een belooning van f 15 per jaar, de heer A. K. Giljam te Scharendijke. Bij gehouden stemming blij ken alle leden zich hiermee te vereeni gen en is alzoo dhr. Giljam" benoemd. Z.h.st. vereenigt zich de raad met een voorstel van B. en W. een gelijk besluit te nemen als de gemeente Brouwers haven, betreffende afkoop van het nood- slachtingsgebouw te Haamstede voor de som van f 450. De afdeeling Scharendijke van den Ned. Chr? Land- arbeidersbond heeft een adres gericht tot den raad, met verzoek een toeslag te willen toekennen op de uitkeering uit de werkloozenkas en een steunregeling te willen invoeren. Tevens wordt ver zocht degenen, die in de domeinen zijn te werk gesteld, een vergoeding te willen toekennen voor het gebruik van een fiets. De voorzitter deelt mede, dat inmiddels ten behoeve dergenen, die volgens het oordqel van B. en W. daarvoor in aan merking komen, een brandstoffen- toeslag is toegekend en aan enkele werkloozen een wekelijksch bedrag aan steun is uitgekeerd. Namens B. en W. stelt hij voor het verzoek voor kennis geving aan te nemen. De heer W. Dorreman is van meening, dat de menschen, die in de duinen gaan werken, wel iets toekomt voor het ge bruik van hun fiets; meermalen hebben ze reparatiekosten. Dhr. Kristelijn merkt op: de eene gemeente heeft toeslag, de andere niet. Zal de goede geest onder de arbeiders daaronder niet lijden? Hij is het eens met dhr. Dorreman. Weth. Ornée merkt op, dat, al zegt men wel, dat het afsteekt bij andere .gemeenten, wij géén rekening hebben te houden met hetgeen andere gemeenten doen. De werklui in de duinen zijn niet in zoo slechte conditie; regenverlet hebben ze niet, de arbeiders in het vrije bedrijf hebben dat wel. Wethouder Padmos is het eens met zijn collega. Waneer, wat door de langdurige vorst niet mogelijk is geweest, steun zou zijn verleend bij weidespitten, zouden de daar te-werk- gestelden ook waarschijnlijk wel eens verletdagen hebben doorgemaakt zonder vergoeding. Hij wenscht de een niet boven den ander te bevoordeelen. Dhr. de Jonge is tevreden over den toegekenden kolentoeslag. Hij voelt wel iets voor den toeslag voor de fietsen, maar erkent, dat degenen, die thans ook op een afstand van meer dan een uur gaans, werk verrichten, dien toeslag ook niet krijgen. Weth. Padmos merkt (n,o!g op, dat onze menschen in gunstiger positie verkeere®, dan die uit Zierikzee, Waar een rouleer systeem Wordt tqegiepast; de lui va'n: ons werken elke werft. Hun tptaal in komen zal heter zijn dén dat vain, diel menschen uit ZierikZee. Dhr. I. Dorre man merkt op1, dat de menschen in het vrije bedrijf meer verdienen dan din in. de duinen. Hij stelt vqoir den toeslag te verleenen. De voorzitter brengt h^t voor stel van B. en W., het verzoek aan te nemen vooir ken®isgevi!ng, in stemming. Tegen stemden de heeren I. Dorreman en W. Dorreman, 'zbiodat het voorstel is aangenomen. De heer Derneman stelt thans vjoor aan de werklui in de duimen; eeta, toeslag te verleenen van f5 per persooin als vergoeding voor gebruik van een fiets. Weth. Padmos vraagt Zich af: heeft een stemming hierover wiel zin? Zioioeven is in afwijzenden zin beslist. Die vooirzitter acht het geen bezWaar het vootrstel-Dor- reman in behandeling te (nemen; bij ge houden stemming blijken de heereni W. en I. Dorreman vóór te Zïjln; de overigen tegen, Derhalve is het voorstel verwor pen. Op ieen verzoek van het bestuur der bijzondere school tot het ontvangen van een voorschot voor het jaar 1940? ten bedrage,van f846.26 Wordt gunstig beschikt. Weth. Padmos vraagt ioif vra-:' gen kunnen Worden gfesteld betreffende de uitgekeerde kostwinnersver goedingen? De voorzitter antwoordt, •dat hij in ieen openbare vergadering hier op niet kan ingaan. Wel wil hij hier over buiten den raad inlichtingen ge ven. Nadat dhr. de Jonge nog heeft ge ïnformeerd' naar de®. stand der Zieken- huiskwestie. waarop de voorzitter een antwoord moet schuldig blijven, volgt sluiting. Bijzonder Vrijwillige Landstorm Gisterenmorgen kwam de Gewestelijks Commissie van den B.VL veiband Zee land in vergadering bijeen Jni een der zalen van St.-Joris te Middelburg. Tot voorzitter wierd gekozen, in plaats van den heer Bierman, die als zoodanig bedankt had, Jhr. Mr. J. Schuurbeque Boeije. burgemeester van Zierikzee. Tot leden van de Gewestelijke Qocm- missie werden gekozen de heeren G. A. Bax, burgemeester van Borssele en P. van Sluijs te Middelburg. Des middags (wlas er een samenkomst met voorzitters en leiders van de plaat selijke afdeelingen uit geheel Zeeland en Waren er een 160-tal personen bijeen, o.W. (ook de algemeene voorzitter van den BVL in Nederland, generaal L. F. Duijmaer van Twist. Aan de vergadering Werd medegedeeld, Wielke benoemingen des morgens hadd'Sfn plaats gehad ien verder, dat de heer Bier man, van Wien men gaarfnje op dezen dag afscheid had genomen, nu hij na zulk een langen tijd van werkzaamheid vo.or het veiband, helaas door ziekte verhinderd Was te komen. Generaal Duijmaer van TWSst heeft een toespraak gehouden over „De B,VL in oorlogstijd". Spreker heeft nog eens dui delijk uiteengezet, dat de RVL uitslui tend bestemd is vo.oir het bewaren der binnienlaindsche rust. Daarbij moeten ,o.a. geZorgd Wjorden, dat ook de vrouwen belangstellen in het streven, mede om te voorkomen, dat geen verkeerde ele menten in den BVL binnendringen. In verband met het gebeurde met het Vrijwillig Motorkorps, wees spr. er op, dat dit korps geen deel uitmaakt van den BVL, al komt het wel qp diens landdagen en (neemt het deel aa/nj dn schietwedstrijden. Met groote belangstel ling werd de inleiding gevolgd qn zij gaf aanleiding tot het stellen va(n> ejnfkele vragen, die de generaal beantwoordde. Na de lunch Werden de nieuwste ge luidfilms vertoond over het wiezen van en het leven bij onze lamd- ejn) zeemacht. Hierna volgden films (Ofver de mobilisatie en enkele episodes uit het d^On ejni latein, van ons Vorstenhuis i|n de laatste maanden. ZIERIKZEE. Naar Wij vernemen zijn de repetities van de Operette „De Klok ken van Corneville" i(n ecfn, dergelijk sta dium van voorbereiding gekomen, dat Kunst en Eer" in de eerste wie«k vari April tot opvoering hoopt te kunnen overgaan. Hiermede hoopt men het 110- jarig bestaan van ons stedelijk muziek corps te herdenken. KERKWERVE. Maandagavond kwam de Burgerwacht „Kerkwerve" in feestverga- dering bijeen in het café van den Bos te Moriaanshoofd. De voorzitter, tevens commandant dei- Burgerwacht, de heer J. Bravenboer, opende de bijeenkomst^ die belegd was om het 20-jarig bestaan der vereeniging feestelijk te herdenken. Hij heette alle aanwezigen welkom, waaronder het vol tallig dagelijksch best. der gemeente. Hij memoreerde hoe onder de drang der om standigheden op 19 Februari 1920 de Burgerwacht was ontstaan uit de daar voor omgevormde schietvereeniging „Wil lem Teil". In het begin is wel getracht de Burgerwacht als zoodanig belachelijk te maken, doch hiervan is thans geen sprake meer. Verder vervolgde hij, hoe hij in die 20 jaren onafgebroken voorzit ter en commandant is geweest en dat hij het steeds met liefde gedaan heeft. De vereeniging heeft hem steeds groot ver trouwen gegeven, waardoor hij vele malen naar eigen inzicht handelen moest. De ledenlijst is al de- jaren vrijwel de zelfde gebleven, waardoor ook dit geen reden tot klagen heeft. Spreker eindigde zijn openingsrede, dat ook ons doel is: „Voorkomen is beter dan genezen! Het nieuwe vaandel werd daarna door de vaandrigs voorgedragen. Later op den avond sprak nog de Bur gemeester woorden van gelukwensch tot de vereeniging en haar commandant. In den vorigen oorlog was er geen behoefte aan een Burgerwacht. Dit kwam pas na September 1918. Thans zijn de omstandig heden weer vrijwel dezelfde en is het niet uitgesloten als deze oorlog lang moét duren, dat hét ook daarna weer goed zal zijn dat men een Burgerwacht heeft. Hij wenschte den commandant nog vele jaren toe, in het belang der vereeniging. Het officieele gedeelte was hiermede afgeloopen, waarna men nog geruimen tijd gezellig bijeen bleef. De extra-collecte voor het Nationaal Roode Kruis heeft alhier opgebracht de som van f31,775. BROUWERSHAVEN. Burgerlijke Stand over Februari. Geboren: 14, Hendrik Cor nells, z. van J. M. J. van 't Hof en K. T. van Sluis. Gehuwd: 2, J. P. Berre- voets, 31 i. en C. H. van Dongen, 29 j. Loop dér bevolking. Ingekomen: N. Verhoeff van Dordrecht; A. C. Beneder van 's-Heer Arendskerke; Vertrokken: K. van Rossum naar 's-Gravenhage; P. C. J. Catsman naar 's-Gravenhage. De Commissaris der Koningin heeft het voornemen deze gemeente te bezoe ken op Maandag 18 Maart a.s., en zal alsdan des middags 2,20 uur, in het ge meentehuis, audiëntie verleenen. OUWERKERK. De Coöp'. Aatnkbapver. „Aller Belang" G.A., hield Dinsdag avond ten' huize van mej. de wed. M. Slager een algemeen© ledenvergadering. De voicrzitter, de heer J. Rowieijm Cz. opent de vergadering en leest hierna v,oor het Jaaroverzicht. Hierbij Wotrdiem geme moreerd de musschenbestrijding, de Co loradokever en het jaaroverzicht eindigt met de hoop uit te drukken, dat de qotrlog spoedig ïhoge eindigen en het den leden goed midge gaan. Onder de ingekomen stukken bbvifnidt zich een schrijven van dein heer Zwager man inzake rationeel© paardenvioedilntg. Hierover zullen br(o|chures aan de paar- denhouders W(otrden gezonde^, waaraan natuurlijk kosten verb(omde|n. zijtfr. Bieslo- ten Wiordt, hierin bij' te dragen met f5. De rekening 1939 twüjst aan ijn omtv. f25992.97 en in uitg. f 25510.60, derhalve een goed sLoft van f482.37,. Bij monde van den rapporteur, dhr. Adr. Kuijper, Wordt geadviseerd, dezelve goed te keu ren, hetgeen geschiedt, Vervolgens Wloirdt de contributie WiedeT|o|m vastgesteld op 10 pent per lid. Uit het jaarverslag vermelden Wij, dat het la! antal leden vermeerderd is met 4 en thans 60 bedraagt. Betrokken is van' de Coöp. Aankioiopvereeniging „Schoutaten- Duiveland" 296364 k.g. kunstmeststoffen, 69125 k.g. krachtvoer. 2124 k.g. Zaden, 520 H.L. brandstoffen, 30151 k.g. diver sen, plus oliën enz. Ingeleverd zijtm d|oior de leden van het mussengilde 746 mus- schen, door niet-leden 1160, sameju 1906 musschen, d.i. omgerekend met (oinkosten 5 cent per H.A. Hierna volgt bestuursverkiezing. Perio diek aftredend is de secretaris, de heer Ablr. Vijverberg Wz. Deze Wordt her kozen en neemt de herbefnjoiemi|n& aan onder dankzeggingv(0(or het i|n hem' ge stelde vertrouwen. Mede aanbevolen Waren de heereju J. v. d. Stolpe en J. C. de Kam'. De heer Adr. Kuijper is aftredend als lid van de Raad van Toezicht en niet herkies baar. Als zoioidanig Wordt gekzoen dhr. P H. Kuijper Cz., die zulks aanneemt;. Omtrent het punt: „Musschenbestrijdiing" Wordt besloten, dit op dezelfde manier aan te pakken als voorgaande jaren. De rondvraag levert niets bijzonders op>. Waarna sluiting. NIEUWERKERK. Burgerlijke Stand over Februari. Geboren: 5. Marinus Pieter, z. van P. Olree en T. P. Viergever; 11. ~De Veilig Verkeer", cam pagne om het aantal ODge- lakken op den weg tijdens de verduistering te vermin deren, werd in Engeland verdeeld^ o.m. over 800 oouranten. Men redeneerde dat het noodzakelijk was het grootsteaantal' men schen op de meest doel matige maoier te bereiken en koos daarom de 800 oouranten. Want oourantenreolame is niet te vervangen Neeltje, d. van H. Flikweert en I. Flik- vveert; 13. Izaak Jan, z. van A. Deurloo en M. van der Bijl; 17. Wilhelmina Kla- zina, d. van A. Goudzwaard en N. de Reus; 18. Alida Wina, d. van H. Venema en P. M. Selles. Gehuwd: 8. J. A. Hanse, j.m., 29 j. en J. G. Roukema, j.d., 26 j. Overleden: 15. Hendrikje Koole, 81 j., wed. van J. Lindhout; 26. Jan Schoen maker, 83 j., wedn. van R. van Oeveren. BRUINISSE. Burgerlijke Stand over Februari. Geboren: 10. Jan, z. van C. de Ruijter en Klara de Jonge; 13. Lijntje Abramina, d. van P. van den Berge en G. J. A. L. Roth. Overleden: 5. Lenaj Beekman, 95 j., wed. van Jan de Ronde; 12. Arij Verspoor, 80 j., ongehuwd; 12. Lena de Koning, 74 j., echtgenoote van Joh. Muller; 16. Janna Maria Reingoud, 77 j., wed. van Joh. Verspoor; 21. P. J. Dorst, 7 maanden, dochter van H. Dorst en L. A. van der Panne; 29. Heinrich Grimme, 37 j., ongehuwd; 28. J. de Ronde, 1 j., dochter van Jan de Ronde en J. J. Duson. Zooals te verwachtén was heeft de winter 1940 ook op de mosselper- ceelen zijn sporen achter gelaten. Vooral "de hooger gelegen zaadperceelen hebben het moeten ontgelden. Veel mosselzaad is tengevolge van het ijs verdwenen. Naast de stagnatie 'in den verkoop, is dit een aparte tegenslag. Daar dezer dagen de pachten weer zullen moeten betaald, is het te hopen, dat het Be stuur der Visscherijen een even soepele houding zal aannemen als dit tegenover de 'oesterkweekers het geval is. Wat deze^ laatsten betreft, ook. de hier gevestigde' firma, die zich bezig! hield met de pan- nenleggerij, heeft tengevolge van de vorst alles verloren. Zeer waarschijnlijk zullen de óndernemers het bedrijf dan ook niet voortzetten. Jammer dat deze jonge en veel belovende tak van bedrijf op die manier ook weer^ voor onze gemeente verloren gaat. Opèning militair tehuis te Tholen In de Raadszaal had Maandagavond in tegenwoordigheid van den geheelen gemeenteraad, militaire en burgerlijke autoriteiten, alsmede het volledige da mes- en heeren-comité en een zeer groot aantal militairen, de opening plaats van het militair tehuis. De voorzitter, de heer E. v. d. Velde, riep allen het welkom toe en releveerde in een uitvoerige rede de totstandko ming van het tehuis en de spontane medewerking van de burgerij, zoodat een tehuis kan worden geopend op een grond slag dat elk goed gezind militair van welke richting ook, hierin van harte wel kom zal zijn. Men heeft het in Tholen aangevoeld, dat het een moreele plicht is, onze landgenooten, die tengevolge van de mobilisatie onder de wapenen zijn geroepen, het verblijf hier in hun vrije uren, zoo gezellig mogelijk te ma ken. Spr. eindigde met zijn dank uit te spreken voor de vele medewerking, zoo wel van dames als heeren. Hij vertrouwt dat een druk bezoek van het keurig verzorgd lokaal zal plaats hebben en besloot met een gedicht, door een der dames vervaardigd. Nader voerden nog het woordde burgemeester mr. v. d. Hoeven, de veld prediker ds. Hofman, overste Bruins en de bataljons-commandant majoor Meyer, welke allen de beteekenis van een mi litair tehuis en het nut voor de mili tairen van een dergelijke gezellige in richting, waar zij na den dienst gezellig onder elkaar kunnen samen komen, naar voren brachten. Alle sprekers juichten het toe, dal uit alle richtingen mede werking was verleend, zoodat ook alle militairen in dit huis welkom zijn. Dank werd gebracht voor de uitnoodiging aan aan de burgerij en het comité voor hun groote vriendelijkheid, waarmede men in Tholen de soldaten heeft ontvangen. Overste Bruins was er van overtuigd, dat deze geste door alle militairen op groo- ten prijs zal worden gesteld. Namens het gemeentebestuur werden sigaren gepresenteerd, waarna men ge zamenlijk optrok naar het keurig en gezellig tehuis, waar thee en gebak werd geserveerd, 'waarna doioir meer dan hon derd soldaten een bezoek aan het tehuis werd gebracht, waar verschillende dames de honneurs waar namen en een ge zellige sfeer heerschte onder- de aan wezigen. WEERBERICHT Verwachting geldig van Maandagavond tot Dinsdagavond ongeveer 19 uur: Voor de kuststrook: Meest matige Noord westelijke tot Zuidwestelijke wind, ge deeltelijk bewolkt, overwegend droog weer, weinig verandering in temperatuur. Voor het binnenland: Zwakke tot ma tige Noordwestelijke tot Zuidwestelijke wind, wisselende bewolking, plaatselijk ochtendmist, des nachts lichte vorst, over dag iets zachter. SPORT VOETBAL. België Nederland Han geeft geen ooggetuigeverslag De voetbalwedstrijd België—Nederland welke op 17 Maart te Antwerpen wordt gespeeld, zal niet via een Nederland- schen omroep worden uitgezonden. In dit verband heeft het bestuur van den KNVB besloten den 17den Maart als een normalen competitiedag te beschouwen. Alleen de vereenigingen, die spelers voor het Nederlandsche elftal afstaan, zullen 17 Maart geen competitiewedstrijd be-' hoeven te spelen. Naar men weet, berust de beslissing of een landenwedstrijd wordt uitgezon den bij den Bond, welke als gastheer optreedt, in dit geval dus den Konink lijken Belgischen Voetbalbond. WANDELSPORT Gaat Vierdaagscha niet door De kans dat de Vierdaagsche afstands- marschen dit jaar zullen doorgaan, is, gezien de huidige tijdsomstandigheden, uiterst klein. Binnen enkele dagen zal de -beslissing vallen, doch vooral de huisvesting der deelnemers levert door de mobilisatie groote moeilijkheden op, terwijl de buitenlandsche deelname ook klein zal zijn. MARKTBERICHTEN AMSTERDAM, 4 Maart. Marktbericht van Jac. Kno,op, Makelaar in aardappelen, Admiraal de Ruijterweg 196, tel. 81431. De aanvoer per schip heeft wedér plaats. De prijzen zijn lager gesteld per 7o k'.gf. 4 Maart 'Waren de prijzen: Zeeuw- sche Bonten f3.30: id. Blauwen f8.30; Friesche Bintjes f3; id. Bonken f2.40; IJpolder en Haarlemmermeer Bevelan ders f 2.50; Zandaardappelen f3.90; Pol- der Bonten f3.10; Polder Blauwen f 3.10; Eigenh. f2.90; Bonten plotters f2.70; BI. Poters f 2.60. ROTTERDAM, 5 Maart. Eierenveiling. Rottérdamsche veiling Warmoezierstraat. Kippeneieren f 5—5,70 per 100 stuks. Aan voer 90.000 stuks. GOES, 5 Maart. Eierveiling VVZB. Aanvoer 70.000 kippeneieren. Gr. f4,67— 5,45, Jtl. f 4,55—4,65. Handelaarsnoteeringboter 76 et, kip peneieren f4,40, poelje-eieren f4, Een deneieren f3,50. Noteering ZLM-commissieFabrieks- boter 971/2 ct., boerenboter 871/2 et, 2e kw. 82i/2 ct., afw. kw. 60 ct. SINT-ANNALAND. Uien veiling van 5 Maart. 800 balen Rijinsb. gewone f4.01; 25 'balen id. grove f3.89; 40 balen id- driel. f 2.0130 balen id. picklers f 1.75 25 balen id. stek f0.85; per 100 k.g. ST.-MAARTENSDIJK, 5 Maart. Uien- veiling. Gewone f4.06; Bplnken f4; Driel. f 2.10; Picklers fl.2o; alles per 100 k.g. Aanvoer 30-000 kil(0|gram. TELEGRAMMEN Groote schacU door mijn- ontploffing Dinsdagnacht is op 100 meter bezui den Ca llantsoioig (N.-H.) een mijn tot ontploffing gekomen. De geweldige knal, Waarmede deze ontploffing gepaard ging, 'wekte het geheele dorp. Een gr-opt aantal ruiten Werd dooir de luchtdruk in scherven geslagen en tal vajiii dak pannen moesten het io(n|tgelden. Van ho tel de Haan is aan de Westzijde geen ruit meer heel en het dak is zWaar ge havend. Verscheidene étalageramen zijn verbrijzeld. In den diepen 'macht zag mé®j tal van gedupeerde eigenaars voorzienin gen treffen om hun uitstallimige|n| te b'e- veiligen en hun Wonli|nig, 'z|o|o goed ©n Zooi kwiaad als het ging, te herstellen. Men vermoedt dat de mijln tegen ©On golfbreker is geslagen en aldus Zijn ver woestende werking heeft gekregen. - Da moordaanslag ka Sooslerberg Nadat L., de dader van den moord aanslag op mevr, v. d. Griendt, Zondag morgen naar Soest was overgebracht, is hij terstond voorgeleid. Bij het ver hoor ontkende L. aanvankelijk alles. Wel gaf hij zijn aanwezigheid in het zomer huisje toe. Maandag is L. met zijn slachtoffer geconfronteerd. L. bleef bij deze ontmoeting onbewogen. De chauf feur, die L. van 'sGraveland naar Am sterdam reed, verklaarde dat L. een aanzienlijk bedrag aan bankpapier bij zich had, dat vermoedelijk uit de woning van het slachtoffer was gestolen. L. zal morgen voor den officier van Justitie te Utrechtworden geleid.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1940 | | pagina 2