ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE WOENSDAG 6 MAART 1940 OPGEHOl ZIERUaBESOff COURANT 1707 - 1380 De Kern ABONNEMENT Prijs f 1.50 p. kwartaal, buiten Zierikzee f 1.80. Voor het buitenland1 f 10.p. jaar Afzonderlijke nummers 5 cent. Ver schijnt dagelijks, behalve 's Zondags. Uitgave N.V. de Zierikzeesche Nieuwsbode, Zierikzee, Schuithaven B 94 Tel. 32, Postgiro 137677 - Dir.:«A.?J. de Looze - Uitg.-Red.: M. J. Kosten 96STE JAARGANG No. 14282 ADVERTENTIES Prijs: 20 cents p. regel, minimum 80 cents Bij contract speciale prijzen. Grootte der letters naar plaatsruimte. „Sucoesjes" 60 cents. Inzending tot 's morgens 10 uur ONDER DEN SCHIJNWERPER staat nogmaals de uitspraak van den Duitschen admiraal Raeder onder het licht der openbaarheid. Deze gaf den neutra len den raad, evenals Amerika, hum sche pen uit de gevaarlijke zones rondiotm En geland terug te trekken. Maar die neu trale staten, welke aan de Noordzee liggen, zooals België, Denemarken, Noor. wegen en Nederland, m o e t e (n ■eétm deel van hun economisch bestaan mede in handel op Engeland vi/ndefo! In een mededeeling vafn het Duitschc gezantschap is verklaard, dat „Duitsch- land er den neutralen, geefa verwijt van zal maken, dat de kapitein van een, neu traal schip het omderzioek van zijn schip toelaat wanneer het in vioJle zee wordt aangehouden, )of dat hij zich niet verzet Wanneer zijn schip tniaar ee(ni vijandelijke haven wordt lopgebracht". Maar dit is juist de positie van de Nederlandsche schepen die tegen hun Iwil gedwon gen een Engelscheni eoinltrölepiost aan doen, lotf riskeeneu daartoe gedwongen te zuilep worden, maar die dan toch soms nog, ZioiOals in het geval van de „Burger- dijk", ondanks een neutrale ladi(ng be stemd voor de neutrale Nederlandsche regeering getorpedeerd iw|o|rden. Hier lijkt behalve het recht, qotk de logica zoiek, en hier Wordt de last, wel ken de neutralen buiten hu|ni schuld te torsen krijgen, Wel tot het onzin|niige op gevoerd. Bijna 21/2 pet. van onze totale handels vloot is sedert 'begin September van het vorige jaar vernield; percentueel |omge. veer evenveel als Frankrijk (2.6 pet.) en slechts ongeveer twee vijfden minder dan Engeland en, Duitschla|nid (elk 3.8 pet.) En dat alleen omdat Wij1 ions rechtmatig overzeesch handelsverkeer will©n in stand houden, lOmdat Wij blijven varen, aange zien Wij varen moeten iolm te kumfnen leven. Gedurende den geheelen dag hebben de Russen getracht vasten voet te krij gen op de zuidkant van Fiin!a|n)d. Op het ijs van de baai van t Wiborg is hevigj gevochten, bij afnemend vuur vani de Finsche batterijen. De val van Vi- borg Wioirdt verwacht, ondanks het geweldige verzet, dat de Finnen bieden, vooral bij het bombardeeren van de Rus sen, terwijl zij zich een weg banen' over het ijs. Sneeuwwolken hebben de sjov- jetluchtmacht gehinderd, maar die Weers verwachting is nog niet zoodanig, dat zij: Wiborg kan redden. Van Viipuri af, Waar de gevechten voortduren, volgt het front ongeveer de spoorlijn Viipuri-Hitola-Tammisuo tot in de omstreken van Tali. Daar buigt Zij, naar het Oosten, violgt de Zuidelijke oevers van de meren tusschen Tali en de Vioksi, ten Nioorden van de stad Heïin- joki. Op een twintig K.M. ten Z.-Oiosteln van het punt, Waar de Russen deb bo venloop van de Vuoksi hebben bereikt, vechten de Finnen: |niog jop de Russische flank in het gebied van het meer Ayrae- paan. De terugtocht va]n de Finsche troe pen Wordt gedekt dolor de Mannerheim- linie, welke aan den Oostelijker oever van de Vuoski noig intact is. Het is misschien maar een zeer Wan kele hoop, dat de loop der internatio nale gebeurtenissen Finland op de ëbn of andere Wijze uitkomst zal brengen, maar jn den nojoid klemt me/n Zich aan eiken stroohalm vast en het moet in alle gevallen niet uitgesloten worden geacht, dat er iets gebeurt, Waardoor Moskou genoopt Wlordt den veldtocht te gen Finland met em compromis te li quideeren. Voor de Finnen doet het er minder toe van Welken kant die hulp koimti, als er maar hulp komt, spioedig en in voléomde mate. Het is daarom niet te verwonderen, dat in Finland de gedachte om de Westelijke mogendheden te hulp te roepen, steeds meer veld Wint. Tn De «Tara» werd getorpedeerd Explosies aan weerskanten van het schip Gisternamiddag zijn de 35 leden van het in den Atlantischen Oceaan vergane s.s. „Tara" te Rotterdam aangekomen. Het gezelschap verliet 's morgens om acht uur Parijs met den direct doorgaanden trein, die om half drie te Antwerpen stopte. Een paar vertegenwoordigers van de ree- derij de Maatschappij Vracht vaart te Rotterdam en ook eenige familieleden waren de mannen tegemoet gereisd en wachtten hen aan het Antwerpsche station op. Uit een der wagons werd, toen de trein binnenreed, een Nederlandsche driekleur met op de witte baan de naam Tara gestoken, zoo dat men elkaar spoedig gevonden had. Kapitein Breedijk deelde aan de N.R.C. mede, dat hij zelf in zijn kooi was ge weest, toen de eerste explosie plaats had. Het schip voer toen op 40 mijl afstand ten Westen van Kaap Finistère in den Atlantischen Oceaan dus, in een gebied, dat men zeker niet voor gevaar lijk kon houden. Ter plaatse staat 1000 vaam water. Van verankerde mijnen kan dus geen sprake zijn. Dat het schip in aanraking is geweest met een drijvende mijn is zeer onwaarschijnlijk. Voor zoover bekend, zijn in die in de buurt, waar de „Tara" verging, nog nimmer aangetroffen. Boven dien waren er twee explosies. Leden van de bemanning verklaarden met stelligheid, dat de eerste explosie aan bakboord, de tweede aan stuurboord was. Positief durfde de kapitein dat niet zeggen, hij had wel den indruk, dat het zoo was. Als er dus een drijvende mijn zou zijn geweest, zou deze tweemaal geëxplodeerd moeten zijn, wat een onmogelijkheid is. En dat er daar ter plaatse twéé drijvende mijner, zijn geweest, die na elkaar met het schip in aanraking kwamen is een veronderstelling, die een zeeman heel moeilijk kan aannemen. Het zeer ernstige vermoeden is er dus, dat er tweemaal een torpedo in het duister van den nacht op het schip is afgevuurd, hoewel dit ge heel volgens de voorschriften was verlicht, zoodat naam en nationali teit van zeer ver af duidelijk waar neembaar waren. VERSCHILLENDE BERICHTEN Oude vrouw verbrand De alleenwonende 87-jarige weduwe K. Wuffe te Eemster (gemeente Dwingelo) werd Zondagavond door een harer zoons, die haar eenige malen per dag komt bezoeken, brandend in haar woning aan getroffen. De oude vrouw is vermoede lijk met haar kleeren te kort bij de kachel gekomen en in brand geraakt. Hoewel de vlammen onmiddellijk werden gedoofd, kwam hulp te laat. De vrouw is aan de gevolgen overleden. Schietpartij in een woonwagenkamp Zondagavond heeft, naar nu pas wordt medegedeeld, in het woonwagenkamp te R ij s w ij k een schietpartij onder de be woners van twee bij elkaar behoorende wagens plaats gehad. Uit het politie onderzoek is gebleken, dat ten minste vier maal geschoten zou zijn. De 21-j. W. M. had eenige schoten gelost op den 45-jarigen woonwagenbewoner P. B., paardenkoopman. Een der schoten trof hem in het rechterbovenbeen. De ver wonding was niet van ernstigen aard. De getroffene heeft zich naar het zieken huis Bethel te Delft begeven, waar hem eerste hulp werd verleend. De dader is Maandagochtend gearresteerd en over gebracht naar Tiet bureau van politie, waar hij is opgesloten. Hij zal ter be schikking van de Justitie worden gesteld. Een familieveete zou aan het voorge vallene niet vreemd zijn. Ook te Voor burg heeft verleden jaar reeds een soort gelijk geval plaats gehad. De prijzen van de sigaren Het secretariaat van de Vereeniging van Sigarenfabrikanten te Eindhoven deelt het volgende mede: De vertegenwoordigers der werkgevers sommige kringen meent men loiok het hoioifdartikel, (waarin de Times krachti ger dan te voren de roiodzakelijkheid van doeltreffende hulp aan Fiinlafnd be toogt, te moeten opvatten als een symp- tooim, dat er inderdaad iets gaande is. organisaties in de sigarenindustrie heb ben met den regeeringscommissaris te Tilburg een bespreking gehouden. I11 dit onderhoud werd er door den contact-commissaris sterk de nadruk op gelegd, dat de regeering het van groot belang acht bij de productie, den daar voor in aanmerking komenden koopprijs bepalende factoren zoo laag mogelijk te houden, teneinde prijsstijging der siga ren tot het onvermijdelijke te beperken. De te verwachten verdere stijging van de sigarenprijzen zal hierdoor zoo lang mogelijk tegengehouden kunnen worden. In het bijzonder werd met grooten nadruk de aandacht gevestigd op de noodzakelijkheid, verder in deze richting werkzaam te zijn, door sigaren in de thans geldende prijsklasse zoo eenvoudig mogelijk te maken, wat model en ver pakking betreft; alleen wanneer aan deze voorwaarde is voldaan zal het voorde regeering mogelijk zijn haar goedkeuring te verleenen aan toekomstige prijsver- hooging, die zeker onvermijdelijk kan zijn. De ipionnage-affaire Zoowel de groentenexporteur J. K. als de timmerman P. B. Gzn. te St.- Pan era s (N.H.) als de autobandenhandelaar B. te Graft, verdacht van spionnage, hebben een bekentenis afgelegd. Zooals men weet, kwam deze spionnagegeschie- denis door de aanhouding van twee in het fort Spijkerboor geïnterneerde Duit- sche officieren op den Afsluitdijk aan het licht. Alle drie te Groningen ge arresteerde verdachten hebben een be kentenis afgelegd. In verband met deze spionnage-affaire heeft de Justitie voorts nog een vrouw in Den Haag gearresteerd. Brutale inbraken opgehelderd De rijks- en de gemeenteveldwacht van M o 0 k (L.) zijn er met medewerking van de recherche te Nijmegen in geslaagd drie inbrekers te arresteeren, die zich aan eenige vermetele inbraken hebben schuldig gemaakt. De hoofdverdachte is ongeveer drie weken geleden uit de ge vangenis ontslagen, waar hij een lang durige straf had ondergaan wegens een inbraak en dertien andere misdrijven. Na een poging tot inbraak in het land huis van den heer Santman te Mook, heeft hij met twee kornuiten een bezoek gebracht aan het landhuis van mejuffr. Momma. Op hun gemak hebben zij alles wat van hun gading was, 'bijeengezocht en in koffers gepakt. Daarna sloegen zij elders hun slag, n.l. weer in het landhuis van mr. Sant man. De hoofddader, zekere H., een be rucht type uit de Nijmeegsche onderwe reld, had reeds eenige jaren geleden in dit landhuis ingebroken. Hij had zich thans de medewerking verzekerd van twee andere zware jongens, n.l. zekeren G., die lang geen blanco strafregister heeft, en vroeger deel uitmaakte van het beruchte milieu te Oss, en een zekeren v. d. W., die met laatstgenoemde een kamer in oud-Nijmegen bewoonde. Na een uitgebreid onderzoek viel de verdenking op H. en zijn kornuiten. Bij huiszoekingen werd een gedeelte van de van de inbraken afkomstige voorwerpen gevonden. De politie wachtte tot de in brekers thuis kwamen en toen werden zij achter elkaar geknipt. Al spoedig leg den zij een volledige bekentenis af. Een groot deel van de buit werd voorts terug gevonden bij een opkooper. Uit de Nieuwsbode van vóór vijf-en-twintig jaar Van 4—10 Maart 1915. Met het oog op het mijnengevaar in de Ooster- schelde hebben vele inwoners van Z i e- r i k z e e Ged. Staten van Zeeland ver zocht het vertrekuur van de Prov. boot uit Katsche veer te willen vervroegen. Aangenomen het beroep naar Leer dam door ds. J. 'E. Klomp te Poort vliet. l i Op 57-jarigen leeftijd overleed te 'sGravenhage ds. D. J. Karres, van 1886- 1889 predikant te B r u i n i s s e. Bij het te Amsterdam gehouden examen aan de vakschool voor coupeurs en coupeuses slaagde o.a. dhr. L. van Nieuwland te Zierikzee. Aan de Noord- en Zuidzijde van Schouwen spoelden verscheidene mijnen aan, die onder militaire bewaking wer den gesteld en daarna onschadelijk ge maakt. Op 8 Maart overleed ds. L. R. van den Broek, predikant te Haamstede, Ouwerkerk en Brouwershaven, in den ouderdom van 80 'jaar. In de algemeene vergadering van „Algemeene Ontwikkeling" te Zierik zee rezen klachten over de hooge da meshoeden. Had men het ongeluk achter zoo'n hoed te zitten, dan kon men van de lichtbeelden niets zien. B. en W. van Zierikzee stelden tot schatter van het vergunningsrecht voor den verkoop van sterken drank in het klein aan: den heer J. Kramer. plaatsen zijn kleine havens en kunst werken vernield. Een vloot van twaalf steenkolenschepen, welke op weg was naar Kopenhagen, is door het ijs uiteen gedreven. Talrijke schepen zijn gestrand. Op het eiland Bornholm is het verkeer volkomen lamgelegd door de sneeuw stormen. Gisteren zijn achttien Finsche mófeders en 73 kinderen in De nemarken aangekomen. Dit is de eerste grootere groep Finsche vluchte lingen. De volgende week wordt een groep van tweehonderd personen ver wacht en daarna zal het aantal snel stijgen. Deensche families hebben be loofd 30.000 Finsche kinderen op te ne men. Het geheele Noordoosten der Vereenigde Staten is geteis terd door zwaren regen en door een hagelstorm. Het land was overdekt met een dikke laag ijs, die op vele plaatsen het verkeer, den toevoer van stroom en de telefoonverbindingen ver stoorde. Dg ijzel veroorzaakte tal van auto-ongelukken. Tot dusverre zijn twaalf doodelijke ongelukken bekend geworden. Bovendien richtte de storm geweldige schade aan de boomen aan. RECHTZAKEN KORT EN BONDIG Ons land boekte in de afgeloopen maand met 25.121 bruto scheepston een verliescijfer dat sedert het uitbreken van den oorlog nog in geen enkele maand zoo hoog is geweest. Het verliescijfer van de rampspoedige Nov.-maand werd in Februari met nog ruim 2000 bruto ton overtroffen. Gisteren zijn vijf Itali- aansche schepen in de Duins aangeko men om op contrabande te worden doorzocht. De drie laatste schepen wer den begeleid door twee Engelsche oor logsschepen. Nog eenige Italiaansche schepen hielden zich bij den Noordelijken toegang van de Duins op. Tengevolge van het smelten van de sneeuw en het kruien van het ijs wast het water van de D 0 n a u snel. Omstreeks zes meter boven normaal peil gemeten, iets wat in jaren niet meer is geschied. Ver scheidene straten der stad staan onder water en de brandweer, bijgestaan door de politieke organisaties, redt de be woners met bootjes. Een hevige storm heeft d r ij f ij s in de Deensche wateren gebracht; voor de kust stapelt het ijs zich tot 25 meter hoog op en op vele Plakpolitiek In verschillende steden van ons land zijn onlangs op deuren, ramen en palen zegeltjes geplakt met het opschrift: „Elk volk heeft de regeering, die het verdient. „Hoe meer Joden, hoe meer welvaart. „Hoe meer Joden, hoe minder cor ruptie". De Utrechtsche politie heeft op den laten avond van 10 en 14 Februari eenige personen betrapt bij het opplakken van deze zegeltjes. Ze werden meegenomen naar het bureau en bleken leden te zijn van de NSB. Het was wel merkwaardig, dat omstreeks dien tijd het weekblad „Volk en Vaderland" zijn verontwaardi ging uitsprak over deze opschriften en van de politie eischte, een einde te maken aan het doorwerken van het Joodsche vergif. Het drietal moest gisteren terecht staan, doch geen van drieën was ver schenen. De kantonrechter, die evenmin zijn af keuring van deze practijken onder stoelen of banken stak, veroordeelde den eersten verdachte tot f20 boete Subs. 5 dagen hechtenis en f25 boete of 10 dagen hech tenis, den tweeden verdachte tot één week principale hechtenis, niet voorwaar delijk, en tot f 25 boete subs. 10 dagen hechtenis, den derden verdachte tot f25 boete subs, 10 dagen hechtenis. Bij de oplegging van de principale hechtenis zeide de Katonrechter, dat voorwaarde lijke hechtenis niet zou helpen; ze moeten het maar eens leeren! De Duitsche houding tegenover de neutrale handelsscheepvaart De «Times» bepleit onbegrensde gealliëerde hulp aan Finland Kapitein van de «Tara» gelooft dat zijn schip is getorpedeerd De Zeeuwsche luchtlijn blijft voorloopig nog buiten bedrijf De 4-daagsche afstandmarschen zullen dit jaar niet doorgaan 's Nachts lichte vorst, overdag iets zachter Zon op: Zon onder: 7 Maart 6,34 17,49 Maan op: Maan onder: 7 Maart 5,37 16,27 Hoog- en laagwater te Zierikzee Hoogwater: Laagwater: 7 Maart 1,57 14,23 7,42 19,51 LUCHTVAART De Zeeuwsche Luchtlijn blijft nog buiten bedrijf De kansen op een heropening van de luchtlijn Amsterdam-Rotterdam-Haamstede zijn er niet beter op geworden. Een dienst tusschen Rotterdam en Haamstede zou zonder bezwaar kunnen worden onder houden, daar de route vrijwel geheel den vrijen corridor volgt. Anders echter is het gesteld met het vliegen tusschen Am sterdam en Rotterdam. Het gebied tus schen beide steden is voor alle luchtver keer verboden en de machines zouden dus via IJmuiden naar de Noordzee moeten gaan om dan via den Waterweg Waal haven te bereiken, waardoor de afstand wordt verlengd tot ongeveer 100 km., hetgeen een rendabele exploitatie onmo gelijk maakt. Schiphol uitsluiten is niet doenlijk, schrijft de Tel., aangezien op Waalhaven momenteel geen hangarruimte beschik baar is om een DO 2 onder te brengen en de KLM er weinig voor voelt om de machine steeds buiten te laten staan. Wat Vlissingen betreft, een doortrek ken van cle lijn, mocht het eventueel toch nog gelukken om een goede oplos sing voor Haamstede te vinden, moet uitgesloten worden geacht, daar Vlissin gen binnen voor het luchtverkeer ver boden gebied ligt. Naar wij vanmorgen vernamen zou het in de bedoeling liggen, dat in het volle vacantieseizoen, Juli en Augustus, de dienst Rotterdam—Haamstede zou wor den hqrvat. LAND- EN TUINBOUW De vlaimarkt in Balgiê Dp Belgische vlasmarkt staat thans ge heel in het teeken van den inzet van het nieuwe rootseizoen, althans voor zoo ver' het de vlassers betreft. Van een dringend aanbod is er volgens „Het Vlas" geen sprake, maar het kan ook niet wor den geloochend, dat er geen dringende vraag bestaat, en dit geldt zoowel van wege Engeland als vanwege Frankrijk en Duitschland. Men beleeft werkelijk eigenaardige toestanden op de markt; idereen weet inderdaad, dat er in deze drie landen groote behoeften bestaan aan v

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1940 | | pagina 1