MEIFEESTVIERIjNG minuten Fijne Vleeschwaren! JL G. Zuidvruchten. EAK Echte Planet Jr. Handwied machines D. PADMOS, Tel. 125 Meubelmagazijnen Nieuwe Haven C 204-5 LOOPT NIET LANGER MET PIJN G. v. d. LINDEN Zn., Moderne Vakbeweging Soc. Dem, Arb. partij Schouwen-Duiveland, op Zondag 5 Mei a.s., MUZIEK - DANS - SPREKER „DE VOLGENDE MORGEN" J. J. HONIG - POSTSTRAAT - ZIERIKZEE Belangrijke Afbraakveilingen. 3 a i 4000 HAKA ZEEP D. PADMOS, Tel. 125 R. P. H0GERHEIJDE N.V. Bank voor Schouwen en Duiveland NEDERLANDSCH FABRIKAAT. BURCO BURFA Firma A. G. BURGERS, Fijnaart (N.-Br.) ALEWUNSE'S OPFOKVOER GROENTEN Vliegenvangers „Capta" GOEDIEN GOEDKOOP Grove Stijfsel, Huishoudzeep No.1, Grove Soda, Flinke Pansponsen, BLANKE MOES-APPELEN, Stukjes Appelen, TUTTI-FUTTI, Pracht Abrikozen, PRUIMEDANTEN, ZWARTE PRUIMEN Rijwielen D. PADMOS,Tel. 125 GRATIS BROOD-RECLAME. en onderdeelen Voor prima Meubelen nog steeds uw adres. De grootste sorteering Ledikanten vanal t 4,95 schitterende 3-deelige Bedstelien, 20 in voorraad, vanaf f 12,50. Zoo juist ontvangen pracht Naaimachinetafels met onderplank f 4,75; Holtap Karpetten in alle prijzen; pracht patronen imit. Vloerzeil, 183 breed, 42 cent per el; mooie gekleurde Matten, 15 cent per el; afgepaste Matten, 140 x 180, vanaf 31 cent; prima eiken Linnenkasten, Dressoirs, Stoelen, Tafels, Spiegels en Schilderijen; groote voorraad Rieten Stoelen vanaf f 2,50. Denkt vooral aan onze Voorjaars-reclame. Bij aankoop van tenminste f 2,50 een aardig cadeau. Beleefd aanbevelend, Wed. WELTEVREDEN Nijveld LAAT ONS UW VOETEN ONDERZOEKEN!! Schoenen naar maat en verder alle voorkomende hulpmiddelen voor pijnlijke voeten. Voetonderzoek en voorlichting geheel zonder verplichting. Aanbevolen door Prof. Dr. Noorderbos, voorheen Hoofdchirurg Ziekenhuis, Rotterdam. Maatschoenmakers Voetspecialisten GOUDSCHESINGEL 239, BIJ BOSCHJESKERK Tel. 15740 Rotterdam Spreektijd bij Hötel VAN OPPEN, Donderdag 2 Mei 1935 van 1 2-2 uur en verder op verzoek aan huis. Brieven en boodschappen a/h. Hötel. (s///yy/s//y/AV/s////s/ys/A{ verdrijven "AKKERTJES" elke pijn: Hoofdpijn, Kiespijn, Spierpijn, Zenuwpijnen. Maar ook 'n „rook-kater" en onbehaaglijkheid. AKKERT bevatten'n biizonderesamen- stelling v. Apotheker Dumont, welke nooit schaadt en toch krachtig werkt. Ge kunt eigenlijk niet zonder „AKKERTJES", zorg dus ze altijd in huis te hebben, want misschien komen ze U vannacht nog van pas. Ze helpen ook uitstekend bij gevatte kou, griep of koorts en bij rheumatische pijnen. Ook voor vrouwen onmisbaar. I) 12 stuks 52 cent. zaketui 20 cent. Vraagt ook „Laxeer-Akkertjes" tegen verstopping, hardlijvig- heid.W erken zacht. De nieuwe vinding van Apotheker Dumont. des n.m. 2.30 uur, in de Concertzaal te Zierikzee E ntrée 1 5 cent Zang van de Arb.-Zangver- eenigingen „Morgenrood" te Brouwershaven en „De stem des Volks" te Oosterland Na de pauze opvoering van het tooneelstukje in twee bedrijven Kaarten nu reeds verkrijgbaar bij alle Bestuursleden van Moderne Vakbondsafd. en Partij op Sch. en D. Wij ondergeteekenden, Commissarissen van de Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij, gevestigd te AMSTERDAM, onder Directie der firma DE JONG Co., hebben het genoegen aan alle daarbij belanghebbenden te berichten, dat heden aan ons is gedaan Rekening en Verantwoording van de gehouden Administratie over het jaar 1934, welke, door ons in orde bevonden zijnde, met onze goedkeuring is bekrachtigd. Wij ontvingen daarbij, in tegenwoordigheid van onder scheidene ïïeeren Correspondenten en Üeelgenooten, een nauw keurig overzicht vau den stand der Maatschappij en mochten ons bij vernieuwing van haren bloei en welstand overtuigen AMSTERDAM, Mr- J- LIJDEN 26 A nril 1036 Jhr- Mr- W' QUARLES VAN ÜFEORD April 1 Jób. Jhr_ s_ yAN CITTERg P. M. L. BARON VAN GEEN. Mr. H. TH. '3 JACOB Correspondent van bovengenoemde Maatschappij beveelt zich beleefd aan tot het afsluiten van verzekeringen en geeft gaarne alle mogelijke inlichtingen. De Deurwaarder J. DE REGT te Zierikzee zal, voor de Heeren HOORNICK ZONEN te Goes, op Zaterdag 4 Mei 1935, a. des voormiddags 10 uur aan de haven in den Schelphoek onder Serooskerke, en b. des namiddags half twee op de terreinen aan het Sas te Zierikzee, PUBLIEK VERKOOPEN Eene partij beste AFBRAAK, w. o. eene partij plankhout, w. o dak-, vloer-, zolder-, schot-, kraai en weegdelen, eene partij balkhout, w. o. balken, platen, stijlen, battings, ribben en paaltjes, tengels, schroten en latten, eene partij deuren, schot- werk en brandhout, w. o. nog veel gerief en wat overigens zal worden geveild. VIER WEIBEESTJES TE KOOP, bij JAC. VAN SLUIJS, HaamBtede Te koop; Een Loopvarken bij I. C. BOOT Jz., Vertonsweg, Haamstede. ZAKENMAN vraagt wegens uit breiding van zijn bedrijf tegen billijke rente en aflossing. Onderpand aanwezig Brieven Z.zeesche N'bode lett. B-Z. Te huur: 2 gemeten Weiland, om met hoornveee te beweiden. Te bevr. bij Agent L. y. d. VEER, Oosterland. Te huur: Woon- en Winkelhuis Bevr. M. SAM AN, Garage, Zierikzee HUWELIJKSBEMIDDELING. Inlichtingen kosteloos. - Strenge discretie en waarborg voor nette serieuze afwikkeling. Voor ernstige reflectanten ook aan huis te ontbieden. Relaties over het geheele land. BUREAU „SECCOUR", Heemraadsingel 284a, ROTTERDAM Telefoon 37035 DEN HAAG - Carpentierstraat 3. Telefoon 770754. Voor de wasch en bij de schoonmaak Groene 6 cent per pond Gele 1 ii ii ii Glicerine 0 n „DE DAGERAAD" Goedkoope Handwied machines en onderdeelen Kinderwagens, Vouwwagens. Zoo juist ontvangen de nieuwste modellen. Nederlandsch fabrikaat. Zeer lage prijzen, 2 jaar garantie. Wed. WELTEVREDEN-Nijveld Nieuwe Haven C 204/5. Gekookt mager Spek, 2 ons voor 25 ct Gekookt Hamspek, 2 ons voor 25 ct. Rauw Hamspek, 2 ons voor 25 ct. Gekookte Geldersche Worst, 2 ons voor 25 ct. Preskop, 2 ons voor 15 ct. Kalfsvleesch, 2 ons voor 25 ct. Dagelijks versche Haagsche Leverworst, 10 ct. per ons. Smeerleverworst, 2 ons voor 25 ct. Zure Zult, 2 ons voor 15 ct. Directeur: i. C. VAN DER KREKE Telegr.-adres: Schouwenbank. Telefoon No. 28 (2 lijnen). Postrekening No. 7877 BANKIERSZAKEN: Rekening-courant, handels- en landbouwcredieten, incasso's, handel in vreemd geld en buitenlandsche wissels, overmakingen per giro. DEPOSITO'S Rente m. 3 dagen opz. 11/g rente m. 1 maand opzegging 2 rente m. 1 jaar opz. 3l/z EFFECTEN- EN COUPONZAKEN Aan- en verkoop van fondsen, verzilvering van coupons, voorschotten op effecten, administraties SAFE-INRICHTING DES ZATERDAGS ZITDAG TE HAAMSTEDE IN HOTEL BOM Wettig gedeponeerd. Voor verwaarloosde of door weers invloeden aangetaste blanke eiken- of teakhouten deuren, winkelpuien, kerk- of schoolbanken, kortom alle in blank hout bewerkte timmerwerken, triplex, enz., die donker of zwart geworden zijn door regen of .anders zins, verkrijgen na bewerking met ons preparaat BURCO de oorspronkelijke kleur. BURCO tast «het hout niet aan H.H. Schilders neemt proef en U wordt onze geregelde afnemer. H.H. Archtitecten, Rijkstechnici, schrijft BURCO voor in Üwe bestek ken voor het schoonmaken van blanke buitenwerken. Aanbevelend, Gebruikt voor het verwijderen van oude verf- of vernislagen ons onover troffen afbijtmiddel BURFA. Verf lagen, hoe oud of dik ook, lossen op bij toepassing van ons afbijtmiddel. BURFA tast het hout niet aan. Het wordt toegepast zonder gebruik making van water of eenig afwaseh- middel, zoodat na de verwijdering der verf- of vernislagen onmiddellijk met de verdere behandeling kan worden voortgegaan. Geen brandgevaar dus meer door het gebruik van de brand- lamp bij het verwijderen van dikke verflagen aan oude gebouwen en monumenten. Neemt proef, U blijft afnemer. TELEFOON No. 5 OPGERICHT 1866. Brengt Uw Kuikens groot met Verlaagde prijzen thans No. 1 1 kilo 0,34 2V, kilo i 0,84 5 kilo f 1.52 10 kilo 2,80 25 kilo 5,30 50 kilo t 9 Nieuwe verrassingen No. 2 1 kilo 1 0,29 2>/s kilo 1 0,74 kilo 1 1,27 kilo 2,40 kilo 1 4,55 kilo i 7 Deze week extra aanbieding van gezouten en geconserveerde Zuurkool 4 cent per pond Gezouten Snijbonen 8 u BUSGROENTEN: Snijbonen 20 cent blik Sperciebonen 20 n Dopêrwten 20 n u „DE DAGERAAD" H.H. Winkeliers en Wederverkoopers VRAAGT UW GROSSIER 6 stuks voor 10 cent. Langdurige en groote kleelkracht Bij de verloting van de BAZAR te ELLEMEET zijn prijzen gevallen op de volgende nummers: 1 118 281 446 549 680 110 939 5 146 289 441 565 683 180 946 II 152 308 410 574 690 782 949 15 154 317 471 515 715 791 956 34 156 318 472 576 719 798 981 38 164 332 477 607 728 813 983 58 167 345 478 611 736 830 986 61 181 349 491 617 742 844 987 66 186 353 516 629 757 874 989 77 192 389 522 644 759 902 82 240 413 524 646 760 904 101 260 419 536 650 761 915 104 272 431 543 671 767 932 Toch is J. G. voordeeliger DAMES-HEEREN EN KINDER SCHOENEN Groote keuze, lage prijzen,"bij OP DEN HOEK De beste zachte Zeep, 8 ct. per pond. 11 ct. per pond. 3 zware stukken, voor 25 ct. 5 pond voor 10 ct. 6 voor 25 ct. Groote grauwe Dweilen, 2 voor 25 ct. Prima|^Bezem met stok, vanaf 30 ct. 1 driedubbel stuk prima Huishoudzeep en een prima Theedoek, samen voor 25^ct. Zwanenberg's Boterhamworst, 7 cent per ons. „DE DAGERAAD". GROSSIERDERIJ DE ZEEUWSCHE PAPIER. EN COMMISSIEHANDEL Firma PIET OCHTMAN PAKPAPIEREN aan vellen en rollen. WINKELZAKKEN voor iedere branche, in iedere hoeveel heid, blanco of met firma naam bedrukt. VETVRIJ PAPIER voor H.H. Slagers. Vraagt monster en prijs. Van af heden lederen dag VOGELEIEREN te bekomen, bij P. BERREVOETS, 2de Inlaag, Serooskerke. 25 ct. per pond. (de allerbeste) 33 cent per pond. 30 cent per pond. Zéér mooi. 45-55 ct. per pond. 20-25-30-35 cent per pond. 2 pond voor 25 ct. De beste Zuidvruchten koopt U bij (ONSTAN DSE BROU WE Q3 HAVEN Er zijn wel duurdere, doch geen betere Rijwielen De klanten met de nummers 20, 21, 92, 256, 323, 326, 341 en 538, trokken voor de week van 22 tot 27 April GRATIS Brood. „DE DAGERAAP". In alle plaatsen van Zeeland ijverige Agenten gevraagd. Gemakkelijk te plaatsen art. Hooge provisie, ook als bijverdienste. Br. onder letter A, Bureau v. d. Blad,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1935 | | pagina 4