Zierikzeesche Nieuwsbode LAPPENDAG. EERSTE BLAD. B. H. IDELER, Maandag 29 Dec. 1924. zierikzeesche couraht. Dinsdag 30 Dec. a.s Waarschuwing. AAMBESTEDING. BINNENLAND. Kloosterbalsem ABONNEMENT» Prüi por ft maanden f 1,50, franco por poit f 1,80. Voor hot buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag:, Woensdag: en Vrijdag. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. MANUFACTUREN, „Het Ghnlden Vlyes". bijzonder groote Met [het oog op het einde des jaars zullen w\j alle OTergebloren lappen togen spotprijzen opruimen. Men doet zijn roordeel en kome 30 DECEMBER a.s. naar „Het Ghnlden VJyes". Alle Lappen zijn In den winkel uitgestald. De BURGEMEESTER van Zierikzrk; Gelezen de circulaire van den Com missaris der Koningin in Zeeland, d.d. 24 December j.l. Wijst bij deze de ingezetenen er met nadruk op, dat het LEVENSGEVAAR kan opleverenwanneer onbevoegden op het oog ongevaarlijk lijkende mijnen of mjjagedeelten, torpedo's of gedeel ten van torpedo's aan een of andere bewerking onderwerpen, byvoorb. om zich in het bezit te stollen van onder dooien daarvan. Z\j, die mijnen of torpedo's of gedeel ten daarvan aantreden, moeten hiervan onmiddellijk aan den betrokken Strand vonder kennis geven. Zierikzee, den 29 December 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEE8TER «n. WETHOUDERS van Zisrikzkb zullen, op Zaterdag 3 Januari as, des namiddags te 2 ure, ten Raadnuize eanbssteden Het onderhouden en bedienen van de speel- en uurwerken der gemeente, gedurende de jaren 1925, 1926 en 1927. Inlichtingen verstrekt de Gemeente- bouwmeester op Dinsdag den 30 Decem ber a 8., des voormiddags te 10 ure. De voorwaarden liggen van heden af ter Secretarie ter inzage. Zierikzee, 29 December 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. F. NAEREBOUT, W.d-Secretaris. De dubbile moord te Culemborg. Op de vragen van den heer De Groot betreffende het onderzoek naar aanlei ding van de tegen den persoon van deri Commissaris van Politie te Culemborg gepubliceerde bezwaren en omtrent het beleid van dien commissaris, heeft mi nister Heemskerk geantwoord, dat het onderzoek gericht was op het verzame len van gegevens, teneinde eventueel een strafvervolging ter zake Van beleediging van een ambtenaar in te stellen, is geëin digd en het betrokken parket tot het be sluit is gekomen, om van het instellen van bedoelde strafvervolging af te zien. Bij het onderzoek door de betrokken autoriteiten, met name door den rechter commissaris, het parket en de politie, zijn nog geen bepaalde aanwijzingen met be trekking tot de daders van dien moord gevonden; mede in vierhand daarmede acht de minister zich thans niet geroepen, een oordeel uit te spreken over het bij de opsporing, der daders door den com missaris van politie te Culemborg aan den dag gelegd beleid. UU StfscS ©n Provisos®. ZIERIKZEE. Naar men ons mededeelt, Zal wegens invallende herstellingen aan het Concertgebouw, de tegen één dezer dagen, door ons aangekondigde, en met belangstelling tegemoet geziene opvoe ring van Herman Roelvink's „Lentewol ken", door het Zierikzeesch Dilettanten- Tooneel worden uitgesteld tot half Jan. De oudste inwoonster onzer ge meente, mej. de wed. A. Gudde—v. Tichel - hoven, herdacht den 24en dezer haarl03en geboortedag. Bij Kon. besluiiit is aan A. van der Minne, op Zijn versoek, met ingang van 15 Januari 1925, eervol ontslag verleend uit zijne betrekking van kantonrechter plaatsvervanger in het kanton Tholen, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten. ADVERTENTIËNi vans 3 regels 60 oïb. vac rogciê en daarboven 20 ota. po: regel. Reclames 6C ets. p. '«gel contract oolangrijko korting -Inzending op den, dag van uh- gave vóór II ure. Vrijdagavond omstreeks 5 uur reed de autoverhuurder L. met zijn wagen van de Oude Haven Z.Z.om den hoek bij de Belasting-Inspectie naar de Nieuwe Haven, toen uit de Zuid-Havenpoort M. D. met diens vrouw kwamen. D. stak de straat over, doch zijn echtgenoote liep eerst langs de woning van den heer H. en stak de straat over, juist toen de auto de Nieuwe Haven wilde oprijden. Een aanrijding was 't gevolg en de vrouw werd eendge meters over de straat ge schoven door de auto, die zoo snel mo gelijk tot stilstand werd gebracht. De vrouw werd binnengedragen in de wo ning van den heer H., terwijl dr. van der Kwast werd gewaarschuwd. Deze ver moedde, na onderzoek, dat één of meer ribben gebroken waren en achtte opne ming in 't ziekenhuis gewenscht, waar naar de vrouw dan ook werd vervoerd. De vrouw heeft, naar wij van de zijde der politie vernemen, het ongeluk aan zich zelf te wijten. NOORDWELLE. Vrijdag gaf de Rede rijkerskamer „Advendo" een uitvoering. Het was ons aangenaam deze vereeniging, die haar krachten kent en daarnaar met zorg haar stukken kiest, voor 't voetlicht te zien. En, wijl ieder zijn best deed, men zich niet vergrepen had aan een te zwaar stuk en het publiek, dat talrijk opgeko men was, aandachti/g luisterde, mag men deze uitvoering zeer zeker geslaagd ach ten. We roepen „Advendo" een hartelijk „tot weerziens" toe. Een geanimeerd bal, waar geen enkele wanklank gehoord werd, besloot den avond. ZONNEMAIRE. De jaarlijksche uit voering Donderdag en Vrijdag van ons muziekgezelschap „Nut en Uitspanning" in de Bewaarschool gehouden, hebben den bezoekers weer eenige uren vol genot verschaft, zooals we dat gewend zijn. Een gezellig bal hield beide avonden velen lang bijeen. BRUINISSE. Donderdagavond omstreeks hafacht werden de bewoners van de pastorie der Gereformeerde kerk een sterke brandlucht gewaar. Op onderzoek uitgaande kwam men tot de onaangename ontdekking, dat de aangrenzende consis toriekamer vol rook stond en in een kast op onverklaarbare wijze brand was ont staan. Behalve eeniige boeken, die lagen te smeulen, waren in deze kast nog een kan met petroleum en lampen opge borgen, zoodat het een groot geluk mag genoemd worden, dart; de brand tijdig werd ontdekt en gebluscht, waardoor grooter onheil werd voorkomen. Het ver moeden bestaat, dat hier kwaadwilligheid in het spel is, zoodat van een en ander proces-verbaal is opgemaakt. ST.-ANNALAND. Openbare vergadering van den gemeenteraad op Dinsdag 23 Dec. Afwezig weth. Quakkelaar wegens ongesteldheid. Voorzitter de burgemeester. Tot de ingekomen stukken behooren o. a.: een brief van den Minister van Onderw., enz., met de mede deeling, dat de ge meente recht heeft op e,en vergoeding over 1922 van f 18872,50, waarYan Ze nog slechts f18168 ontving, zoodat ze nog recht heeft op f704,50; dat het salaris van den heer Hanssens als ambtenaar van deu burgerlijken stand met 1 Jan. a.s. is gebracht op f350 (Zijnde f50 minder), terwijl de pensioensgrondslag f400 blijft. B. en W. stellen naar aanleiding van het verzoek van de Nederl. vereeniging tot het verschaffen van inlichtingen aan land verhuizers voor niet in te gaan op de vraag tot het bekomen van een subsidie van f25 per jaar. Conform besloten. Mej. N. Zwart, onderwijzeres aan de openb1. school alhier, vraagt tegen 1 April van 't volgend jaar wegens haar benoeming te Amsterdam eervol ontslag aan, dat haar m. a. st. verleend wordt. Het dubbel tal, aanbevolen door 't weezen-armbest. ter voorziening in de vacature Bruijnzeel, bestaat uit de heeren J. N. Geluk en B. Kodde, vajn wie de eerste 5 «en de tweede 1 stem op zich vereenigt, zoodat als re gent gekozen is dhr. Geluk. Datzelfde bestuur had als geneeskundige voor het volgend jaar aanbevolen dhr. D. Quakke laar, die door den Raad met algemeene stemmen herkozen wordt. Tot lid van de commissie van toezicht op het L. O. wordt met algemeene stemmen herbe noemd de heer J.n van Luijk. Vervolgens worden m. a. st. als leden van de com missie tot wering van schoolverzuim her benoemd de heeren L. J. Soeters Pz. en A. Goedegebuure Az. Jr. en wordt in plaats van den heer P. Weijler, die meer dan 20 jaar zitting had, maar het laatste jaar de vergaderingen niet meer kon bij wonen, gekozen de heer C. van Houdt. Mede aanbevolen waren door B. en W. resp. de heeren M. P. Duijzer, A. Bruijn zeel en M- Vlasblom. Vastgesteld wordt nu het suppletoir kohier van de belasting op de honden. Na enkele wijzigingen van weinig beteekenis, aangebracht op ver langen van Ged. Staten, wordt de be grooting voor 1925 nu vastgesteld op f 62515,29ö. Opnieuw zal ontheffing! ge vraagd worden van de Verplichting om aan de openb. school een onderwijzer /Pc/K/e, -Sc/T/~<~/e /i/o/c/ c3/o^/ho'&/7c/e Z/bpe/7, erofoosSo-GO-SOc 7j/öer?êOc. 8//'4pofó.es?Qrogü/er?. met verplichte hoofdacte aan te stellen. De geplaatste advertenties hebben geen resultaat opgeleverd. Een geruimen tijd wordt nu door den raad besteed aan de behandeling van subsidié-aanvragen. In de eerste plaats die van den aflegger van dooden, A. Leune, die met zijn vrouw dat werk verricht, en om een subsidie van f300 per jaar vroeg. Op voorstel van B. en W. wordt daarop met alg. st. afwij zend beschikt. Die van den veerman P. van den Boogaart, a f175, wordt met ufjX alg. st. weer toegestaan. Ter voorkoming <j8. Hoek. van 't geval, dat hij bij weigering van den Noord*ouwe. motor, onderweg, niet verder kan ko- Griethuijs»" men, zal hem mede in v.ijn eigen belang worden aangezegd, dur er aan boord steeds een paar flinke roeiriemen aanwe zig moeten zijn. De heef Heijboer vindt dat ook noodig en de overige leden eveneens. Wat de aanvraag van den eersten autobus-ondernemer, Van de Klun- dert, betreft, stellen B. en W. voor zijn subsidie tot hiertoe genoten, niet in eens af te schaffen, maar ze te brengen van f500 op f250. Nieuwe subsidies wenschen j 6; ze echter niet toe te staan en daarom stellen Ze voor op de aanvraag yan W. Klippel, afwijzend te beschikken. De heer Goedegebuure vindt het gewenscht nu in geheime Zitting over te gaan en daartoe wordt besloten. Na heropening van de openbare zitting wordt er gestemd over het le voorstel van B. en W. (f250 subsi die aan v. d. Klundert). Tegen stemmen de leden Heijboer, Goedegebuure en V. Houdt, er voor J. W. Elenbaas, Geluk en C. M. Elenbaas, zoodat de stemmen staken en er in de eerstvolgende ver gadering opnieuw gestemd moet worden. Wordt de zaak dan in zijn voordeel be slist, dan behoudt hij zijn recht op sub sidie zoolang hij den dienst voortzet en van de onderneming geen naamlooZe ven nootschap maakt. Het andere voorstel van B. en W. (geen subsidie te verlee- nen aan Klippel) wordt vervolgens met alg. st. aangenomen. Met alg. st. wordt nu besloten om op de bijdrage aan de bizondere school voor 1924 een voor schot te verleenen van f580,88. Alvorens deze vergadering te sluiten deelt de voor zitter mee, dat straits aan de leden de gewone Nieuwjaarslijs*»zal worden aan geboden, terwijl hij den wensch uit, dat dit jaar voor hen een goed einde moge nemen. Oudejaar. 7 ure, ds. Goedhugs. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Oud-Geref. Kerk. Oudejaar en Nieuwjaar. Leeskerk. Qlieerzee. Oudejaar. 6.30 ure, ds. Neeleman. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Geref. Kerk. Oudejaar. 6.30 ure, ds. Van Tol. Nieuwjaar. 9 30 ure, idem. Brouwershaven. Oudejaar. 6 ure, dr. Proost. Nieuwjaar. Geen dienst. Geref. Kerk. Oudejaar. 6 ure, Leeskerk. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Zonneznairo. Oudejaar. 6.30 ure, ds. de Leur. Geref. Kerk. Oudejaar. 6.30 ure, Oudejaar. G ure, ds. AANBESTEDINGEN. HAAMSTEDE. De bouw van het nood- slaehtingslokaal in deze gemeente, aan besteed door de Landbouwvereerüging „C. et C." is gegund aan de heeren St. Slager, A. Prince, H. v. Dalsen en P. Saman, voor een totaal bedraig van f838,75. POST EN TELEGRAPHIE. Bevorderd tot kantoorbediende le kl. de kantoorbediende 2e kl. M. K. van Egmond te Tholen, zulks met ingang van 1 Januari 1925. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. AangenomenNaar RynBaterwoude (toez.), cand. C. van der Wal te Barne- veld. Dedankt: Voor de Meern en Ouden Rhijn (by Utrecht), W. M. A. Kalkman te Werkendam en de Werken. Geref Kerk. BeroepenTe Zwammerdam G. J. Wisslnk te Volseroord. Te. Laar (graafschap Benthalm, Duitschl.). cand. P. Bolt te Nnnspeet, Te Giesson Oudakerk-Nieuwkerk, cand. L. E. Smilde te Utrecht. Te Bierum J. Bosch te Westbroek. Aangenomen Naar WiDSum(Fr.), cand. W. J. Baan te Heemstede. Bedankt: Voor Burum, H. Boswijk te Gaast (Fr.). Chr. Geref. Kerk. AangenomenNaar Oud-Beierland G. Molenaar te Baarn. ZIERIKZEE. Naar wtf vernemen Is de bouw van het nieuwe kerkorgel opgedragen aan da Electrische Kerk- orgelfabrick M. Spiering te Dordrecht. Het instrument zal worden reinpneu- matisch, twee klavier en vry pedaal, met massief Slavonisch 16 voets eiken front en is van do nieuwste epeelhulp- middolen voorzien. Geref. Gem. BedanktVoor den Haag A. Verhagen te Middelburg. PREDIKBEURTEN. Woensdag 31 Dec. en Donderdag 1 Jan. (Oudejaar en Nieuwjaar). K'örlcwervo. Oudejaar. 5 ure, ds. Mortier. Nieuwjaar geen dienst. Btiï-ffh. Oudejaar. 2.30 v. d. vrouwen en 7 ure v. d. mannen, ds. Boogaard in de consis torie. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Haamstede. Oudejaar. 7 ure, ds. Japchen (Colh voor emer.-pred. en pred.-wed.) Nieuw jaar. 9.30 ure, ds. Japchen. Geref. Kerk. DrolRrhur. Oudejaar. 6.30 ure, ds. v. d. Griend. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Oawerkerk. Dindagavond 30 dezer ds; Waardenburg van Zierikzee (Oudejaarsavond- preek en Collecte emeriti en weduwen). Meawerkerk. Oudejaar. 6 ure, ds. v. d Linden (Coll voor prod -wed. en weezen). Nieuwjaar. 10 ure, idem (Bev. kerkeraads- leden). Geref. Kerk. Oudejaar 5.30 ure. Lees- dienst. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Geref. Gem upe, Leesdienst. Nieuwjaar. 9 ure, idem. üoaterlatid. Oudejaar. 6.30 ure, dr. Weeda. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Geref. Kerk. Oude jaar 6.30 ure, Leesdienst. Nieuwjaar. 9.30 ure, ds. Bremmer. Geref. Gem. Oudejaar. 6 ure, de heer Romijn. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Sirlnnslsnd. Oudejaar en Nieuwjaar geen dienst. Bralolsse. Oudejaar. 6 ure, de. Waarden- burg. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Geref Kerk. Oudejaar. 5 30 ure, ds. Bremmer. Nieuwjaar. 9.30 urs, Leeskerk. Geref. Gem. Oudejaar. 5.30 ure, Leeskerk. Nieuwjaar. 9 30 ure, idem. Oad-Geref. Kerk. Dinsdag 30 Dec. 6 ure, ds. Boone. Nieuwjaar. 9 ure, Leeskerk. A.-J.-Polder. Geref. Kerk. Oudejaar. 6 ure, ds. Veldkamp Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. St.-Flllpgland. Oudejaar. 7 ure, ds. Van Doorn. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Oud-Geref. Kerk. Oudejaar. 5.30 ure, ds. Boone. Nieuw: jaar. 9 ure. idem. Tholen. Oudejaar. 6 ure, ds. Datema Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Geref. Kerk. Oudejaar. 6 nre, Leeskerk. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Geref. Gem Oudejaar. 6 ure, Leeskerk. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. 8ctaerpea9ss«. Oudejaar. 6 ure, ds. Keiler. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Ond-Geref. Kerk. Oudejaar. 6 ure Leeskerk. Nieuwjaar. 9.30 ure idem. Sta venlos©. Oudejaar 6 ure, ds. Moerman. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. Oud-Geref. Kerk. Oudejaar. 5.30 ure, Leeskerk'. Nieuwjaar. 9.30 ure, idem. LANDBOUW EN VEETEELT. Op verzoek geven wij hieronder, nog eenB duidelijk weer de passage uit de lezing van den heer Helmus, welke deze onlanga op de kringvergadering der Z.L.M. hield, over geplombeerd zaad. Door de wet van 31 Dec. 1920 worden voor elk seizoen door den Directeur van het Rijksproefstation voor Zaadoontrdle, in overleg met de groep Zaadteelt van den Nederlandsohen Tuinbouwraad, mi nimum gebruikswaarde cijfers vastge steld, die door eiken handelaar gega randeerd moeten worden. Bevatten de prijscouranten een der gelijke garantie niet, dan legge de land bouwer ze onvoorwaardelijk ter zijde. Eene andere wettelijke verplichting van den zaadhandelaar is, in de ver koopplaats een verklaring van garantie op te hangen. Ook bij het gekochte behoort eeu ga rantieverklaring aanwezig te zijn- Hot gekoohte zaad kan men te Wage- ningen laten onderzoeken. Zyu de par tijen evenwel te klein, dan zou zoo'n onderzoek te duur worden, en dan kan de boer beter overgaan tot aankoop van geplombeerde zadenhet onderzoek door het Rijksproefstation hseft dan reeds plaats gehad. Koopers van geplombeerd zaad moe ten op de volgende punten acht geven 1. Dat de datum der monsterneming niet te oud is; omdat in het algemeen zaad, dat langer dan een jaar opgezakt heeft gestaan, niet meer dio kiemkracht zal bezitten, die op de garantiestrook vermeld staat. 2. Dat de plombanummers op de label en op de garantieBtrook dezelfde zijn; hierdoor wordt het onmogelijk, dat de garantieBtrook van een goede partij wordt geplakt op de label van een zak van mindere kwaliteit. 3. Dat de zakken, waarin het zaad verpakt is, gaaf zijn, en geen teekenen van beschadiging vertoonen. De voordooien, verbonden aan het koopen van geplombeerd zaad springen zonder vorder commentaar dadelijk in het oog. Pluimvcetentoonstelling te Goes. Op 24 en 26 December werd te Goes een nationale tentoonstelling gehouden van Pluimvee enz. Van de leden der vereeniging „Excelsior" te Zierikzee waren 22 inzendingen ingekomen, ^die de volgende bekroningen behaalden: C. C. D. Timmerman, le prijs met Goudpellen W. J. Dekker, le prijs met wit WyandottesJ. H. Brouwer, le en 2 eereprijzen met R. I. Rid3dezelfde, le en eereprtfs met Patr. LeghornJ. J. Romeijn, 2e prijs met wit LeghornM. Hebt Gij pijn in ttsgenlendsnem Blijf daarmee toch niet loopen. Akker's Kloostei'balsem zal Uw pijn onmiddellijk tot bedaren brengen, U snel behaaglijke verlichting, kalmte en rust bezorgen. verdrijft de pijn PREBÜBËÏJBTBWl Woensdag 31 Dec. en Donderdag 1 Jan. (Oudejaar en Nieuwjaar). Ned. Herv. Kerb. Kleine Kerk. Oudejaar. 6.30 ure, ds. Waar- denbarg (Coll. voor emeriti-pred. en pred.- weduwen. Nieuwjaar geen dienst. Geref. Kerk. Oudejaar. 6 ure, ds. Wielen ga. Nieuwjaar. 10 ure, idem. Chr. Geref. Kerk. Oudejaar. 6 ure, ds. v. d. Molen. Nieuw jaar. 9.30 ure, idem. Evangelisatie Jeruël II. Oudejaar. 8 ure, de heer Storm. Nieuwjaar geen dienst. Berman, le prijs met Meeh. Koekoek dezelfde, 2e prijs metldemjP. Herman, 2e prijs met Seventh Nsakthals Herman, 2o prijs met Patr. Leghor v d. Bijl, Se prijs mot KaIkoenliM.ili dezelldo, le prijs met KidkoenhenJ. Bomeiin. Z.E.V. met wit Leghornhaan Mevr Qaarfderoe, 2e prijs met Kalkoen- hen J W. Boskam, le prijs met Vlaam sehe' rent A. v. d. BUI, Se pr«s met BrGez?eon8,'t groote aantal inzendingen loneeveer 400) is dit wel een buooos voor „Kxoolsior". Het blijkt dat er op Behouwen en Dulveland mooie rasdieren zijr' Be pacht en de ilecas. A. R.(auwerda) schrijft in de landbouw- kroniek van de „Leeuwarder Courant over het geval in Zeeland, waar.n de fiscus op grond van een in zijn oog te lage pachtsom schenkingsrecht eischte.Hd Sfent, dat wij zoo den weg opgaan van vaststelling van de pacht door staats ambtenaren, in den slechts dankbaren ™™en huur van f30 per gemet is zeer zeker op dit oogenblrk zeer laag.De fis cus heeft in 1924 kunnen bepalen, dat IZe heeren, welke in 1917 er,1918rvoor een huurtijd van 14 jaren waren overeen cekomen f55 per gemet hadden moe ten bedragen. Ik bewonder het vermo gen van den fiscus om zich nog in 1924 te kunnen indenken in de omstandigheid, 'die 7 of 6 jaren geleden moesten worden in aanmerking gfnomen bij het bepalen vam een billijke huur voor een tijdperk van 14 jaren. Volgens mijn meening kan men allien beweren, dat die huur voor het afgeloopen gedeelte van <len ^uu tijd (dat is ongeveer de helft) WUijK geMoCcht de fiscus inderdaad zoo te werk ziin ge°aan en een andere handelswi ze te in mijn oog onmogelijk) dan vo daaruit in dubbel opzicht zijn partij digheid. Vooreerst stond het taj hrt bepa len van' de huursom in 1917 of 1918 allerminst vast, dat het verloop der prij zen van de landbouwproducten keliik zoo gunstig zouden zijn, als de werkelijkheid heeft geleerd. De üngen waren toen uitermate ongunstig Wanneer men eenigermate zijn ver^ta"^ raadpleegde, dan lton men niet anders doen dan voorspellen, dat in de verarmde wereld die na? den oorlog te wachten was, de prijzen der landbouwproducten laag zouden zijn. En dan durf ik aller fage melkprijzen voor het greideb'edrijf. Gelijk ten aanzien van bijna alle voor spellingen omtrent de economische t standen na den oorlog hebben ook met Hpiit-ekkini? tot de prijzen van de land bouwproducten de feiten zich aindersi ge dragen Maar dit neemt met weg, dat in de ferste jaren na den oorlog de huurders wel degelijk de risifo van de te wachten lage prijzen hebben moeten dragen. Ach X dat is in 1924, toen gebleken was, dat 'die prijzen heel anders zijn geloo- oen dan verwacht werd, is het gemakke lijk'te zeggen, dat de huur te 'aa8 Doch daaruit volgt allerminst, dat voör de feiten bij een huurtijd vanl4 ]arOT en bij een verhuring aan familieleden een pacht van f30 beneden een redelijken PrDaartornt nog iets bij. Er zJjn nu 6 of 7 jaren van den huurtijd om en de andere helft moet nog komen. Er is geeu enkele waarborg, dat in he'rofbetrek- loop van den termijn, de hoo'ge of betrek keliik hooge prijzen zich zullen handha- ven! De mogelijkheid bestaal dus dat het laatste deel van den hhurt')^ wat minder voordeelig wordt dan het eerste En hoewel ik toegeef, dat de kans op een Zoodanige daling van prij zen van de landbouwproducten, dat me een pacht van f30 p* gemet geen winst

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1