zeesche Nieuwsbode I DE GELE SCHADUW PUROL 24 DëC. 1924. ZSERIKZEESCHE COURANT. EERSTE BLAD. B ¥WTc Ï8 T. Nieuwjaarswenschen. Nisuwjaarswanschan. Mobilisatie- HerinneringsScruis. Nieuwjaars-Collecte. Inschrijving vosr den Qianstpliclit. VICTO ABONNEftftËNTe Prtfs por maanden f 1,50, frtmoo per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,— Afzonderlijke nummer» cent. Vortohijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. MHHBBWBimraft 81»te JAARGANG. - No. 11176. Oir. 1, J. DE LOOZE !r VIMiftct N. J, HOSTE?, ADVERTENTIE i van 1—S regels 60 eta. van 4 regels en daarboven 20 cta. per regel. Reclames 80 ets. p. regel, By contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vöör 11 ure. Ris nummer bestaat uit 2 bladen. Wegens hot Kerstfeest zal de Nieuwsbode a.s. Vrjjdsg niet worden uitgegeven. Do Directeur. Zij. die zleh van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Jan. a.s. ver schonende nummers GRATIS. In het mot 1 Jan. a.s. verschijnend nummer van ons blad worden ovenals vorige jaren opgenomen De prijs hiervan is van 1—5 regels 7S cent, elke regel meer IS cent. De inzending kan geschieden tót en met Maandag 2© ©scomber, uiterlijk 's voormiddags 31 ure. Wettig gedeponeerd. Allen, die volgens Legerorder 1924, no. 396, gerechtigd zijn het te dragen, gelieve, teneinde genoemd kruis In ontvangst te kunnen nemen, zich persoonlijk of schriftelijk te ver voegen vóór of op 35 Januari e.k., Kracnptain 44!. J. E. VAN DEN BROEK, Reserve Eerste Luitenant, Commandant Byz. Vrij w-Lan dat. Afd. Ecbouwan-Duiveland. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee brengen ter kennis van cle inge zetenen dat, ter verlichting van den nood dea armen, op Maandag 29 Dec. a.sdes middags eene COLLECTE zal gedaan wor den, om uit het beloop daarvan eene buiten gewone uitdeeling aan alle behoeftigen te doeü, en verbieden aan alle behoeftigen om op l Januari eerstkomende aan de woningen der ingezetenen rond te gaan om, onder voor geven van Nieuwjaar-wenschen te bedelen. Zij noodigen de ingezetenen uit, om op den aanstaanden Nieuwjaarsdag geen giften aan hunne huizen uit te reiken a£in zoo danige armen, die, ondanks dit verbod, aan de woningen mochten komen bedelen, en verzoeken hen op den 29 December a.s. milde bijdragen in de Collecte te doen en alzoo mede te werken aan het doel, hetwelk het Bestuur zich voorstelt. Zierikzee, den 28 December 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend, dat in JANUARI as v or den dienstplicht moeten worden ingeschreven personen, die geboren zjjn in 1906. Voor de aangifte ter inschrijving zal in het bijzonder gelegenheid worden gegeven ter Gemeente-Secretarie, iederen werkdag, des voormiddags van 9—12 uur. Omtrent ceze inschrijving en omtrent de inschrijving, die in sommige gevallen binnen een anderen termijn moet plaats hebben, gelden de volgende bepalingen van de Dienst plichtwet en van het Dienstplichtbesluit. Wie wèl ca wie niet ingeschreven. moeten worden. Art. 6 der wet. 1. Behoudens de bepa ling van het tweede lid 'wordt voor den dienstplicht ingeschreven: a de Nederlander, die op 1 Januari van het jaar, waarin hij 19 jaar oud wordt, in Europa woonplaats heeft of wiens wettige vertegenwoordiger op genoemd tijdstip in Europa woonplaats heeft; b. de niet-Nederlander, die op genoemd tpdstip ingezetene is 2. Voor den dienstplicht wordt niet inge schreven de ingezetene, niet-Nederlander, die blijkt te behooren tot een Staat, waar de Nederlanders niet aan verplichten krijgsdienst zijn onderworpen of waar ten aanzien van den dienstplicht het beginsel van weder- keerigheid is aangenomen. Ia welke gemeente de inschrijving iboet geschieden. Art. 8 van het besluit. I. De inschrijving voor den dienstplicht geschiedt: aindien de wettige vertegenwoordiger in Nederland woonplaats heeft, in de ge meente, waarin deze woonplaats is gelegen b. indien de in te schrijven persoon in Nederland woonplaats heeft, in de gemeente, waarin deze woonplaats is gelegen, tenzij hij BORSTSIROOP per flacon j\. 1.25 *JrSl»° VrV r i, <jbj,r M; H.IUfilWWll cnOnjiif., een wettigen vertegenwoordiger heeft die in een andere gemeente in Nederland woon plaats heeft; c. indien noch de in te schrijven persoon, noch zijn wettige vertegenwoordiger in Neder land woonplaats heeft; te Amsterdam, zoo de in te schrijven per soon of is diens woonplaats buiten Europa gelegen zjjn wettige vertegenwoordiger woonplaats heeft "in Duitschland of Zwit serland te Botterdam, zoo de in te schrijven per soon of is diens woonplaats buiten Europa gelegen zjjn wettige vertegenwoordiger woonplaats heeft i.n België Fraukrjjk of Groot-Brittannië en Ierland te 's-G-ravenhage, zoo de in te schrjjven persoon of is diens woonplaats buiten Europa gelegen zijn wettige vertegen woordiger woonplaats heeft in een ander deel van Europa. 2. Voor de toepassing van het vorig lid wordt in aanmerking genomen de woon plaats, die de ingevolge art. 6 der wet in te schrjjven persoon of zjjn wettige vertegen woordiger had op 1 Januari van het jaar, waarin eerstbedoelde persoon 19 jaar oud wordt, of de woonplaats, die de ingevolge art. 7 der wet in te ichrijven persoon of zjjn wettige vertegenwoordiger had op den dag, waarop het in dat artikel bepaalde van toe passing is geworden. Aaagiftc ter inschrijving. Art. 8 der wet. 1. Behoudens de hier onder vermelde uitzonderingen, geschiedt de inschrijving voor den dienstplicht op aan gifte bij den Burgemeester der hierboven vermelde gemeente. 2. De aangifte geschiedt door den in te schrjjven persoon zelf of bij verhindering door zijn wettigen vertegenwoordiger; zij kan geschieden door tusschenkomst van een daartoe schriftelijk gemachtigde 3. De aangifte geschiedt: a. voor zooveel betreft de ingevolge art. 6 in te schrijven personen, in de maand Januaii van het jaar, waarin zij 19 jaar oud worden b, voor zooveel betreft de ingevolge art. 7 in te schrijven personen [zie hierna) binnen dertig dagen na clen dag, waarop het in dat artikel bepaalde op hen van toepassing is geworden. Art. 9 van het besluit. 1. Zoncjer aangifte wordt voor den dienstplicht ingeschreven hij. die is opgenomen in een krankzinnigen-, idioten-, doofstommen- of blindengesticht, een rijksopvoedingsgesticht, een tuchtschool, een gevangenis of een rijkswerkinrichting; b. ingevolge Art 39 van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking van de regee ring is gesteld en niet in een rijksopvoedings gesticht is opgenomen c. als vrijwilliger behoort iot de land macht, de zeemacht of de oveskeesche weer macht, uitgezonderd den vrijwilligen land storm. InsohrjjTing vóór den gewonen tijd. Art. 14 van het besluit 1. Hij, die een jaar eerder wenscht te worden ingeschreven, dan naar zijn leeftjjd zou moeten geschieden vraagt daartoe, met opgaaf van redenen, toe stemming bij een verzoekschrift, dat hij aan den Min. van Oorlog zendt, vóór 10 Januari van het jaar, waarin hij 18 jaar oud wordt. Hjj legt daarbij over een bewijs van instem ming van zjjn wettigen vertegenwoordiger. De Minister stelt den belanghebbende in de gelegenheid een onderzoek te onder gaan ter zake van lichamelijke geschiktheid en lichameljjke geoefendheid, een en ander voor zoover niet bij het verzoekschrift ver klaringen zjjn overgelegd, waaruit de geschikt heid en de mate van geoefendheid vol doende bljjken. Inschrijving ra den gewonen tyd. Art. 7 der wet. 1. Voor den dienstplicht wordt ook of wordt opnieuw ingeschreven voor zooVer hij niet reeds ingevolge Art 6 is ingeschreven a. de Nedeilander, die na 1 Januari van het jaar, waarin hjj 19 jaar Oud wordt, en vóór 1 Januari van het jaar, waarin hij 25 jaar oud wordt, zijn woonplaats in Europa heeft gevestigd of wiens wettige vertegen woordiger in dat tijdvak zjjn woonplaats in Europa heeft gevestigd b. hjj, die in bedoeld tijdvak Nederlander of opnieuw Nederlander is geworden, indien hij of zjjn wettige vertegenwoordiger in Europa woonplaats heeft; c. de niet-Nederlander, die in bedoeld tjjdvak ingezetene of opnieuw ingezetene is geworden d. de ingezetene, niet Nederlander, die in bedoeld tjjdvak ophoudt te behooren tot een staat, als bedoekt in Art. 6, tweede lid (zie hiervoor 2. Met betrekking tot het bepaalde onder c geldt art. 6, tweede lid Straf bepalingen. Art. 46 der wet. 1. Met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste honderd vjjftig gulden wordt gestraft a. hjj, die niet voldoet aan een o. a. in gevolge art 8, tweede lid, op hem rustende verplichting b de voor den dienstplicht in te schrijven of ingeschreven persoon en zjjn wettige ver tegenwoordiger, die de in verband met deze wet van hem gevraagde opgaven niet of niet naar waarheid verstrekt; c diegene der bestuurders van krank zinnigen-, idioten-, doofstommen-of blinden- gestichten, rjjksopvoedingsgestichten, tucht scholen gevangenissen of rijkswerkinrichtin gen, die niet voldoet aan een ingevolge Art. 8, tweede lid, op de bestuurders rustende verplichting of die niet overeenkomstig door Ons te geven voorschriften opgaven verstrekt ter inschrjjving voor don dienstplicht van in die gestichten opgenomen personen. 2. Met gevangenisstraf van ten hoogste MIJNHARDT'S Zenuw-Tabletten 75 c<- v ^^^^J-axeer-Tabletten HoofdPiin-Tabletten eo Bij Apoth. cn Drogisten twee maanden of geldboete vaneten hoogste zeshonderd gulden wordt gestiaft hjj, die opzetteljjk een der in het eerste lid bedoelde feiten pleegt. Opmerking omtrent vrijstelling. Bjj de aangifte ter inschrjjving bestaat gelegenheid om op te geven de reden van vrjjstelling, die do in te schrijven persoon vermoedelijk zal kunnen doen gelden. öetoefcenis van de uitdrukking wettige vertegenwoordiger". \Ya°.r in de Dienstplichtw et of in liet Dienst plichtbesluit wordt gebezigd de uitdrukking „wettige vertegenwoordiger", wordt daar onder verstaan degeon, die de ooderlijke macht, da voogdij of decürateele uitoefent Zierikzee, 19 Dec. 1924.- De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYBSTEYN VAN RENGERSKERKE. Gevonden voorwerpen: Een emmer met kooltjes; een paar (handschoenen; een deksel van een melk bus; een cfaapeau van een wagen; een mes; een zilveren broche; een reisde ken; een gouden ring; een portemonnaie met geld; een rijwiel. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. BIN N£NL AND. De ie dyking vau dosi Itiesbosch. Provinciale Staten van Zuid-Holland hebben een motie, strekkend tot op schorting van de beslissing over 't voor stel van Ged. Staten, tot su'bsidieverlee- ning voor de indijking van gronden in den Biesbosch aan de .gemeente Dordrecht met 57 tegen 11 stemmen verworpen, waarna het subsidie z. h. s. is toegestaan. TWEEDE KAMER. Zitting van Maandag 22 December. De Diiirecteur van den Stenografischen Dienst, dhr. Goedhart, wordt bij zijn 50- jarig jubileum bij dien dienst door den voorzitte/r en den Minister van Oorlog namens de Regeering geluk gewenscht. De wetsontwerpen nopens de salari- eering van de leden van dien Raad van State, rechterlijke macht c. a. worden aan de agenda toegevoegd. Voortgezet wordt de Oorlogsbegrooting. De beer Marchant betoogt, dat de posf- tie van Nederland veel gevaarlijker is dan onder den neutraliteitstoestand van vóór 1914. Het Nederl. leger is niet bij machte te dienen als voorhoede tegen een stoot uit oostelijke richting. De heer Wijnkoop noemt het aangekon digde soc.-democratische ontwapenings voorstel verkiezingsvuurwerk. In den Volkenbond is de gewapende (Vuist opgestoken, ook tegen de sovjet republieken. De communisten zullen zich daartegen verzetten. De heer Rutgers betoogt, dat wij moe ten voorkomen, dat ons land wordt een invalspoort voor een vijandelijke leger macht. Spr. wil een commissie laten onder zoeken, welke plichten voor de inter nationale veiligheid door den Volkenbond ons zouden kunnen worden opgelegd. De heer van Rappard bepleit de belan gen der onder-officieren. De heer van Rijckevorsel betoogt, dat wij eerlijk hébben mede te werken aan 't protoeool van den Volkenbond. Mej. Westerman bepleit vergemakke lijking van gezins'bezoek bij detacheerin gen. De Minister verdedigt 't behoud onzer weermacht. Spr. zet uiteen, dat een leger in 1914 het middel is geweest om ons buiten den oorlog te houden. De historie heeft geleerd, dat ons land niet weerloos is. Spr. betoogt, dat de beweringen over de verschrikkingen van den gas- en b'acte- riënoorlog sterk overdreven zijn. Neder land mag zich niet onttrekken aan inter nationale samenwerking, ingevolge den Volkenbond. Een klaplooper krijgt zijn trekken thuis. De regeering is bereid een Staatscommissie in 't leven te roepen om haar te adviseeren omtrent de weer macht van Nederland na de ontwape ningsconferentie. In het leger zijn geen bezuinigingen aangebracht, die niet getoetst zijn aan 't legerbelang. Spr. zet uiteen, hoe er 'bezuinigd is; zijn begrooting is 8 mijl'ioen lager dan die van 1914; door geen ander departement is dat bereikt. De bekende „Standaard"brochure heeft in haar hoofd lijnen niet spr.'s instemming. De wacht geldregeling is juist toegepast. S De heer Dresselhuys repliceert; hij zal zijn stem aan die begrooting niet onthou den. j $j i 'Jill;';! Avond-vergadering van 22 Deo. Bij art. 20 der Oorlogsbegrooting dient de heer K. ter Laan een motie in, om met het oog op de zware lasten de her halingsoefeningen in 1925 te houden en .voorts een motie, om de met 1 Juni 1922 ingevoerde korting van 5 pCt. op de mili taire tractementen weer te niet te doen. De heer van Rappard dient een motie in om de opleiding voor sergeant-majoor en ópper-wachtmeester weer open te stellen. Minister van Dijk antwoordt, dat de eerste motie-ter Laan voor de regiering onaannemelijk is. Spr. ontraadt de aan neming der tweede motie, omdat de stor ting van 5 pCt. was equivalent voor het toegekend weduwen- en weezenpen- sioen. Wat de motie-v. Rappard betreft, zijn •er nog ruim voldoende onderofficieren aanwezig, die voor genoemde rangen in aanmerking komen. Over eenige jaren kan misschien weer de opleiding worden 'opengesteld. Bij aTt. 21 dient de heer K. ter Laan een amendement in, om geen gelden toe te staan voor herhalingsoefeningen in 1925, voor cavalerie, lichting 1922. De Minister ontraadt ook dit amende- 'ment De heer ter Laan dringt voorts aan op de verhooging der kostwinners-vergoe ding. De heer Oud verdedigt een amende ment, met de strekking, dat geen proeven zullen worden genomen en geen materi eel zal worden aangeschaft met 't doel om' chemische en physische aanvalsmid delen toe te passen. De Minister ontraadt het amendement. De heer ter Laan dient een motie in, om meer steun te verleenen aan mo- bilis atie-slachtof fers. De stemmingen worden bepaald op Dinsdag na de pauze. Zitting van Dinsdag 23 December. Aan de orde zijn de wetsontwerpen be treffende de salariëering van de leden van de Rekenkamer, den Raad van State en de rechterlijke macht. Minister Colijn dringt op beslissing over de wetsontwerpen aan. De heer Gerhard betoogt, dat het be zoldigingsbesluit op onjuiste wijz'e tot stand is gekomen. Het dient opgeschort en herzien te worden in het georgani seerd overleg. De heer van den Tempel betoogt, dat het lagere rijkspersoneel in ongnustige positie ie gekomen, vergeleken met het particulier bedrijf. De heer Dresselhuys acht zich gelukkig als aan de te ver doorgedreven nivellee ring een einde komt. Spr. zou schorsing van de wetsontwerpen betreuren en dient een motie in voor nader onderzoek van het bezoldigingsbesluit. De heer Nolens betoogt, dat de regee ring de vrijheid ten aanzien van het 'be zoldigingsbesluit heeft en zal tegen de motie stemmen. Minister Colijn verklaart, dat de motie van den Tempel een reeds afgedane zaak betreft. Na de pauze worden de stemmingen, naar aanleiding van de behandeling van de oorlogsbegrootinggehouden. De motie-K. ter Laan (herhalingsoefe ningen) wordt verworpen, idem inzake de verhouding der salarissen van militairen en overiige rijksambtenaren. De motie-van Rappard (opleiding ser geant-majoor) wordt verworpen, evenals de motie K. ter Laan (betreffende steun aan mobilisatie-slachtoffers). Het amendement-K. ter Laan (betref fende herhalingsoefeningen der cavalerie) wordt verworpen bij zitten en opstaan. Het amendement-Marchant (om geen chemische strijdmiddelen meer aan te schaffen) wordt verworpen. De oorlogsbegrooting zelve wordt aan genomen met 56 tegen 24 stemmen (soc.- dem-, vrijz.-dem. en comm.) Voortgegaan wordt met de behandeling van de wetsontwerpen in Zake de salari- eering, van de rechterlijke macht c.s. Minister Colijn verdedigt de billijkheid van de ontwerpen. Bij het wetsontwerp betreffende de wedden van de rechterlijke macht be strijdt minister Heemskerk het amende- .ment-Dresselhuys 'betreffende eenige sala rissen. De heer Dresselhuys trekt 't amen dement in. De minister wijzigt het ontwerp en brengt het salaris van den griffier bij de kantongerechten op f 2100—2200. Het wetsontwerp wordt daarna ver worpen met 52 tegen 25 stemmen. Het wetsontwerp tot bezoldiging van de militair-rechterlijke macht wordt ver worpen bij zitten en opstaan. Voortgezet wordt de behandeling der Uum ftinde/ien pi"-. gen fctactafie XABBlKAnTEJfiV. KOOPMANS'MEEETABR/enE/f- LEEUWARDEN. Gratie een trommelkoekpanIn ieder pak Koopmans' zelfrijzend Bakmeel be vindt zich een bonBy inzending van 25 -bons zenden xvy een prachtige pan, gratis en franco. N.V. KoopmansMeel fabrieken, Leeuwarden. PREDIKBEURTEN, Zondag 28 December te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, ds. Waardenburg (Doopsbediening). Kleine Kerk. 10 ure, dr. Helder. Luthersche Kerk. 30 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10 en 6 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeskerk en 6 ure, ds. v. d. Molen. Evangelisatie Jeruël II. Ie kerstdag. 10 en 6.30 ure, gewone dienst. 28 Dec. 10 en 6 30 ure, idem. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, Leeskerk. Staatsbegroting en wel hoofdstuk II (Hooge oollegiën van Staat). De heer Duijs critiseert de Regeermg voor het onderscheid bij de decoreering der Indische vliegers en dient een motie van afkeuring in. De motie wordt verworpen. Bij de Begrooting van het Slaatsbosch- bedrijf wil de heer Hiemstra hooger kro nen voor de arbeiders en de heer Ebels meerdere specificaties der uitgaven. De minister bestrijdt den heer Hiemstra. Deze dient een amendement in, om (art. 1 met f 1,te verhoogen. Dit wordt Verworpen en de begroeting z.h.s- aan genomen. Bij het wetsontwerp tot wijziging der Ongevallenwet 1921 zegt Beumer de ge volgen niet te kunnen overzien. Minister Aalberse heeft overleg gepleegd met de vakvereenigingen. Het ontwerp wordt z. h. s. aangenomen. Het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling der Hooger On derwijswet wordt op verzoek van den heer Rutgers van de agenda afgevoerd. Bij de begroeting voor het Zuiderzee- fonos 1925, wenscht de heer Duijmaer van Twist spoedig een wetsontwerp tot schadeloosstelling der Zuiderzeevisschers. De heer Snoeck Henkemans vraagt om verbinding van Marken met den vasten- wal. voor Handen en Gelaat Minister van Swaaij deelt méde, dat bedoeld wetsontwerp van den Raad van State terug is. Verbinding van Marken :s te duur; dit moet wachten op inpolde ring der Zuiderzee. Het amenaement-Bierema om bij art. 12 de f 90000 voior verdedigingswerken te vervangen door een memoriepost, wordt door den minister overgenomen én de al dus gewijzigde begrooting z.h.s. aange nomen. Aan de orde is de 'begroeting der pos terijen, telegrafie en telefonie voor 1925. Mevr. de VriesBruins wil, dat de minister beslist :n den geest Van het rap port der commissie van onderzoek in de quaestie-Sturkop. De heer W'intermans wil omzetting der postkantoren ten plattelande in hulpkan toren. De heer Ebels bepleit de belangen van het telefoonverkeer ten plattelande. De heer Bulten bepleit ae belangen der kantoorhouders en acht de indeeling hulpkantoren niet practisch. De heer de Boer zegt dat het platte land in de postbediening wordt achter gesteld. Spr. dient een motie in om de opheffing der verschillende hulpkantoren ten plattelande achterwege te laten. Deze mio'tie zal op Voorstel van den voorzitter iater behandeld worden. De heer Bierema vraagt, waarom nog geen directeur-generaal is aangesteld Hij dringt aan op tariefVerlaging en be-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1