Zierikzeesche ANieuwsbode Maandag 22 Dec. 1924, zierikzeesche courant. "Ek ÏTtÏÏ ?- WË. RICHT. VICTO per flaeon f*-125 H H. ADVERTEERDERS Nieuwjaarswenschen. Nieuwjaarswenschen. Gesprongen Kloosterbalsem ABONNEMENT: PriJ» per maanden f 1,50, franco per poot f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderde nummers 5 cent. Verschijnt Maandag:, Woensdag: en Vrijdag1. ADVERTENTIÊNi van 1S regels 60 ets. van regels en daarboven 20 ets. per regel. Beclames 60 ets. p. regel. By contract belangrijke korting. Dit nummer bestaat nlt 2 bladen, Z(j. die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Jan. a.s. ver schijnende nnmmers GRATIS. Wegens het Kerstfeest zal de Nieuwsbode a.s. Vrijdag niét worden uitgegeven. BORSTSIROOP *3j J|»« V< rkrijqbj.irbijnjuf (IhtMuiiOrigiilfii worden dringend verzocht advertentlënbestemd voor het nummer van a.s. Woens dag (Kerstnummer), ons zoo spoedig mogelijk te doen toekomen. Na Woensdagmor gen elf ure kannen geen advertenttën meer worden aangenomen. j)e Directeur. In het met 1 Jan. a.s. verschijnend nnmmer van ons blad worden evenals vorige jaren opgenomen De prijs hiervan is van 1—5 regels 76 cent, elke regel meer 15 cent. De inzending kan geBohieden tot en met Maandag 29 December, uiterlijk 's voormiddags 11 ure. HINDERWET BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Zierikzee brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van A. B. SCHELL, slager te Zierikzee, om vergunning tot liet plaatsen van een benzine-motor van l3/.» P.K., voor bet pompen van water naar een koel kast, in bet perceel aan de Verrenieuwstraat, wijk B 107, kadastraal bekénd in sectie A No. 321. Op Maandag 5 Jan. a.s des namiddags twee uur, zal ten Stadbuize gelegenheid be staan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór bet bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderivet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwareit MONDELING toe te lichten. Zierikzee, den 22 December 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS. Secretaris. BUITENLAND. Haarman steeds in zijn eigen voordeel geëxploiteerd. Hij dreigde alleen maar Haarmann te verklikken en dat was vol doende. De rechtbank is van meening dat Grans op de hoogte was van de door Haarmann gepleegde misdaden. Grans heeft Haarmann bewogen bet slachtoffer W'ittig te" dooden. Toen Haarmann wei gerde dit te doen, stuurde Grans net zoolang Wittig op Haarmann af, tot de moordenaar tenslotte ook in dit geval aan de wenschen van zijn vriend vol deed. Grans wilde alleen de kleeren van Wittig krijgen. In het tweede geval acht de rechtbank het bewezen, dat Grans medeplichtig aan den -gepleegd en moord was. Staande hadden beide beklaagden kennisgenomen van het vonnis. Haarmann schudde af en toe glimlachend het hoofd. Grans, die ervan overtuigd was geweest dat hij niet ter dood zou worden veroor deeld, beheersChte zich ook thans vol- v komen. Nadat de voorzitter zijn toe spraak geëindigd had, zeide Haarmann,; dat hij het vonnis aanvaardde en overi gens de doodstraf reeds op den eersten dag van het proces had verlangd. Grans sprak geen woord meer. De executie der beide veroordeelden zal, indien zij geen gratiekrijgen, niet voor Pasthen plaats vinden. Nederland en België. De besprekingen tusschen afgevaardig- den van Nederland en België over de Scheldekwestie, die eenigen tijd geleden zijn aangekondigd, zijn thans onderbro ken; zij zullen in Januari worden hervat. De Belgische afgevaardigden toonen zich voldaan over de eerste besprekingen cn men zal van weerskanten zijn best doen om'tot een beslissing te komen. Het proces Haarmann. Over het proces tegen Haarmann, wiens Ier dood veroordeeling in ons blad van Vrijdag is gemeld, wordt nog het vol gende bericht: Voor de laatste zitting van dit procies was de belangstelling enorm. De voorzitter hhd nogmaals brie ven ontvangen, waarin werd medege deeld, dat bezoekers van plan waren Haarmann onmiddellijk na het vallen van het vonnis dood te schieten. Daarom wa ren uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Klokslag tien uur verscheen Haarmann in de zaal. Hij is erg bleek, maar zeer bedaard. Grans kan zich als steeds uitstekend beheerscben. Op het ocgenblik, waarop de voorzitter zich van zijn plaats verheft' om den beklaagden het vonnis mede te deelen, verschijnen een groot aantal agenten van de schupo, die zich tusschen da beklaagden en de publieke tribune plaatsen. In ae motivee ring van het vonnis worat ó,a. gezegd, dat volgens het oordeel van de geraad pleegde deskundigen Haarmann wel de gelijk toerekenbaar was op het O-ogen blik waarop hij de misdaden pleegde. Hij wist steeds precies, wat hij deed zoowel vóór, tijaens als na het ombren gen van zijn -slachtoffers. Hij pleegde de wis'iaden uit zinnelijkheid en ook om in het bezit te komen van de plunje van zijn slachtoffers.- De sterkste zijner slachtoffers heeft hij gedood, terwijl zij sliepen. Bij 'ae anderen hield hij de han den vast om elk verzet onmogelijk te maken. Wat Grans betreft, die heeft Uit Stad en Provincie. ZIERIKZEE. A-hier is door de polit;e gearresteerd zekere T. S., welke zich uitgaf voor 'próf. Hendriks uit Utrecht, en bij een 80-jarige weduwe alhier twee f'leschjes z.g. geneesmiddelen verkocht voor f 100,—. Het eene fleschje bevatte een kleur]ooze, het andere een bruine vloeistof (aftreksel van thee). De zoon der weduwe vond de zaak verdacht en gaf de politie kennis van het voorval, het geen leidde tot arrestatie van S., die he denmorgen naar Middelburg is gebracht om ter beschikking te worden gesteld van den Officier van Justitie aldaar. Met ingang van 1 Januari 1925 is de heer J. A. Goudzwaard alhier, be noemd tot rijksklerk ter inspectie Sit- tard. Wij ontvingen van de firma v. d. Bergh te Rotterdam een' Blue Band- Kerstnummer", waarvoor Job Denijs den omslag teekende. Het „Blue Band tijdschrift" zal voort aan geregeld verschijnen en gewijd zijn aan de huisvrouw en haar gezin. Naast interessante verhalen zal het practische wenken bevatten en vooral aan ae Jeugd rubriek zal groote zorg besteed worden. Het „Kerstnummer" bevat goedgeschreven artikelen en een kerstverhaal, getiteld: „Alyar Czesell'i, de Tartaar"; M. Wittop Koning geeft een artikel met recepten voor Kerstmis en Oudejaar. Tevens bevat dit Kerstnummer een fraaie losse plaat: „Papavers", alsmede een aardige verrassing voor de jeugd, n.l. „Kleuterlandfilm". In de Cdraciertzaal had Zaterdag avond de tooneelknecht, M. K. alhier, het ongeluk een der clontra-gewichten, waarmede de coulissen naar boven wor den gehaald, op het hoofd te krijgenj waardoor hij vrij ernstig werd gewond. Mej. M. V. d. Vliet, semi-arts en dr. De Ruijter, verleenden de eerste geneeskun dige hulp. Per auto van den heer A. C. v. d. Vliet werd de getroffene naar zijn woning vervoerd. NOORD WELLE. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Woensdag 17 Dec. j.l. Aanwezig alle leden. Voorzitter de burgemeester. Ter tafel komen: le een schrijven van de Vareenigling Land- airbedderswet voor SchouWen en Duive lend. B. en Wi. waren in eerste instantie van plan een voorstel -in te dienen om lid te worden dier vereeniging, ma-ar op hun vraag of ze konden waarborgen, dait dergelijke stroppen, als waar ze nu in hangen, voortaan achterwege zullen blij ven, had men geen antwoord ontvangen. B. en W. houden dus hun voorstel ach terwege. Late-r op de vergadering nam men het besluit een afwachtende houdinlg aan te nemen. De heer Boogerd, die zich krachtig uitte voo-r ondersteuning van de gedupeerde, sloot zich hierbij aan; 2e. een schrijven van de commissie tot in standhouding van het avondschoolonder- wijs, 'wlaarin gevraagd wordt om een sub sidie tot een maximum van f138. Daar de commissie voor igrooter uitgaven dan verleden jaar staat, moest ze haar eerste aanvraag v.an f 96 verhoogen. B. en W. stellen voor goedgunstig te beslissen en, nadat ae voorzitter het voorstel had toe gelicht en verdedigd, zulks in verband met de bezwaren van ,den heer Boogerd, 1 ten opzichte van de verdeeling der les uren tusschen de heeren Witte en Zon- ruiter, wordt conform het voorstel van B. en W. besloten. De commissie zal te zorgen hebben, da-t de gelden voor kinderen uit andere gemeenten worden onlvdngen; 3e. Een verzoek Van de Groe ne Kruisvereeniging om het leegstaande schoollokaal te mogen gebruiken voor berging harer materialen. Dit wordt toe gestaan, maar de vereeniging neemt de kosten voor. afschutting op zich en zorgt dat de goederen ontsmet en behoorlijk gereinigd worden vóór ze binnen komen; toegang is door de kerkj 4e. Een 'brief van den heer B. G. Moermond, waarin hij zijn groote verontwaardiging uitspreekt over het niet herbenoemen van den heer M. Moelker als lid van het burgerl. armbestuur, no. 1 vande voordracht, door dit college ingediend, in welke daad hij een bewijs van wantrouw ep ziet in het beleid van dit bestuur,- en om welke reden hij zijn ontslag' aanbiedt. Van den heer B. M. Hoogenbom'nV wordt een der gelijk stuk voorgelezen. Weth. Blom is van meening, dat de heeren ongelijk heb ben. Z. i. maakt B. en W. de voordracht op, gehoord het burgerl'. armbestuur. De heer Viergever wil eerst het ontslag niet eervol verleenen, maar herziet later zich zelf. Benoemd worden uit voordrachten van B. pn W. de heeren J. Steur (alg. st.) en D. Kwaak (5 st., met 2 st. op den heer M. Oosse). 5e. Een verzoek van den heer Witte om verlaging van woning- huur. Conform het voo-rstel van B. en W. wordt besloten de huur te verlagen tot f275. Nu worden de volgende zaken behandeld: a. benoemd wordt tot lid van de commissie tot wering van schoolver zuim door bedanken van den heer M. Oosse, de heer C. M. Boot; t\ na rooven oogst 1925 (pachter de heer Dambruijn) komt een stuk gemeenteland vrij. Na uitvoerige besprekingen wordt besloten le om landarbeiders zonder landbezit in de gelegenheid te stellen voor 't pachten van dit land in aanmerking te komen; 2e 'om de pachtwaarde door de Z. L. M. te laten schatten; 3. om het stuk land zoo mogelijk iin 2 gelijke deelen te verdeelen; 4e om de aangifte open te stellen tot 1 Febr. 1925; na geschatte ontvangsten en uitgaven haven Schelphoekrekent de voorzitter op een voor Noorawelle voor- deelig saldo van pl. m. f 1000d. nota waterschap Schobw'en, verharding wegen groot f 879. Besloten wordt geen leenrng aan te gaan; e. kolenbergplatats is gevon den in den toren, terwijl de daar aaniwje- Ziige materialen, benévens eenige rommel uit het 'braindspuithuisje en 't distrib(ujtte- lokaal openbaar zullen worden verkocht. Na rondvraag, volgde sluiting. BURGH. Door wijlen den heer Jan Kloet Overb'eeke, overleden te Rotter dam, is gelegateerd, vrij van rechten, aan de diaconie der Ned. Hervormde Ge meente te Burgh f 500 en aan de Kerk voogdij eveneens f 500,—. NOORDGOUWE. Openbare vergadering van den gemeenteraad, .gehouden op Vrij dag 19 December. Met uitzondering van den heer van der Wekken, zijn alle hee ren tegenwoordig. O. m. 'w'orden voor ken nisgeving aangenomen de van de Kon. goedkeuring voorziene raadsbesluiten %tot heffing van 30 opcenten op de hoofdsom der personeele belasting, met ingang van 1 Januari a.s. en 60 opcenten op de hoofdsom der rijksinkomstenbelasting, in gaande 1 Mei 1925. Komt in behandeling een schrijven van den Pensioenraad, be richtende, dat de inkoopsom van een oud gemeente-ambtenaar is vastgesteld op f4492; bij betaling in 10 jaarlijksche ter mijnen bedraagt elke termijn f532,52. Al vorens betaling te doen zal onderzocht worden of de gemeente Noordgoulw'e dit alleen verschuldigd is, terwijl belangheb- 1 bende er opmerkzaam op zal worden ge- maakt, dat bij de aanhangige wijziging der Penioenwet de helft op hem zal kunnen worden verhaald en hem de be voegdheid zal worden toegekend den in koop in te trekken. De behandeling van dit punt wordt verder uitgesteld. Op zijn verzoek wordt aan Joh.s de Blonde eervol ontslag verleend als sc-hoonhou- der der openb. lagere school alhier, met ingang van 1 Januari a.s. Door B. en W. ■is 'bereids een oproeping van sollicitan ten gedaan op de bestaande jaarwedde, ad f200, en verplichtingen. Ingekomen zijn vier solliciitat:ën. Bij eerste stemming verkrijgen B. M. Dalebout 2 stemmen; A. van der Wierf 3 stemmen en J. Remeeus 1 stem. Bij de 2e stemming is de uitslag: Dale'bout 1 stem en van der Werf 5 zoodat laatstgenoemde is benoemd met ingang van 1 januari 1225. Wegens peri odieke aftreding van de leden der com missie tot wering van schoolverzuim met ingang van 1 Januari a.s. dient de Com missie te worden aangevuld met ouders van schoolgaande kinderen, zoodat de leden ten Haaf en Ganzeman niet meer voor herbenoeming in aanmerking komen. Voor deze twee plaatsen bevelen B- en W. de volgende twee dubbeltallen aan: le. L. J. van Gastel Jz. en P. F. van der Bijl, 2e. C, Oosse en Job' Kort, en voor de overige plaatsen de aftredende leden, daar deze nog aan de eischen voor be noembaarheid voldoen; (de heer Dalebout daar deze het secretariaat der commissie Vervuil.) Na gehouden stemming worden achtereenvolgens 'benoemd de heeTen J. Vijverberg, G. Dalebout, L. J. van Gastel Jz., C. Oosse en Joh.s van Leeuwen. Thans komt aan de orde het verzoek der Landarbeidersvereeniging „S. en D", te Zierikzee, om een jaarlijksche bijdrage van 1,66 Cent "per inwoner gedurende 30 jaren, ter betaling van rente en aflos sing aan de gemeente Zonnemaire van f7000, wegens verlies op onroerend goed, gelegen in de gemeente Nieuwerkerk. De voorzitter zegt, dat hij een conferentie heeft gehad met den heer Stevens uit Goes, belast met de inspectie over de Landafbeidersvereenigingen, die het van groot belang achtte de instandhouding der vereeniging voor Schouwen en t)ui- veland; dat bij faillissement of opheffing der vereeniging de gemeenten, alwaar de onroerende goederen dier instelling zijn gelegen, de dupe zullen worden en dat alsdan de uitvoering der Landarbei- derswet geheel bij B. en W|. van elke gemeente zal komen te berusten. De heer Stevens verwacht daarvan veel moeilijk heden in elke gemeente bij 't aankoopen enz. van onroerend goed, afgezien nog van de hoogere kosten, die da-ar nog bij zullen komen. Spr. meent, dat de ge vraagde bijdrage met het oog daarop slechts gering is. Hij doet daarom uitko men dat het verkieselijker is één instelling voor alle gemeenten op Schouwen en Duiveland, dan dat alles in elke gemeente aan B. en Wi. is opgedragen, zulks ook met het oog op den haat en nijd, welke dit laatste zou veroorzaken. De heer Sehikker zegt, dat hij wel >w41 medewer ken de bijdrage te verleenen, doch hij wensc'ht Waarborgen voor de toekomst, dat het gebeurde in Nieuwerkerk niet meer kan plaats hebben. De heer Geluk zegt, dat wanneer iwfe straks weer voor zoo'n geval komen te staan, het beter is, dat de vereeniging maar failliet gaat en dat dan een nieuwe vereeniging Wordt opgericht met een ander bestuur. De secretaris zegt in dit geval wel te mogen mededeelen, dat het Rijks voorschot van ■f7000 aan de gemeente Zonnemaire op aanvraag o. a. alleen zal worden uitge keerd indien deze gemeente der Vereeni ging den eisch zal stellen hare statuten aan te vullen met de bepaling, dat ze niet, tot aankoop van onroerend goed zal kunnen overgaan dan met toestemming van het betrokken gemeentebestuur, zoo dat gevallen als te Ni'euwerkerk tot het verleden zullen b'ehooren. De heer Gan zeman voelt voor de zaak niet vieel en vraagt of ook grond kan worden ont eigend. De voorzitter antwoordt bevesti gend en zegt, dat de wet dient te Wier- den uitgevoerd. Besloten wordt de ge vraagde bijdrage te verleenen onder voorwaarde, dat alle gemeenten op Schouwen en Duiveland zulks doen en de statuten der vereeniging worden aan gevuld met de bepaling, dat aankoop van onroerend goed alleen zal kunnen ge schieden met toestemming van den Raad der betrokken gemeente. Bij de omvraag antwoordt de voorzitter op een vraag van den heer Ganzeman, dat een doode iep op het dorp' aan Kloet is verkocht. Daiar te voorzien is, dat er nog meer boo- men zullen sterven, Zullen deze te zijner tijd in massa warden verkocht, hetgeen ook wenschelijk is voor den nieuwen aanplant. Op voorstel van den vloorzitter wordt besloten in de nabijheid van het besteikantoor der telegrammen enz. te Sehuddebeurs een lantaarn plaatsen. Ten slotte wenseht de voorzitter de leden een gezellig uiteinde toe en met 1925 een goeül begin. De heer Sehikker dankt den voorzitter en wenseht hun Iwleder- kerig hetzelfde toe, waarna de vergade ring wordt gesloten. De vlssohersrsmp van 18 Juli. Het Prov. Watersnood-comité verzocht ons meoe namens het VlissingsCh-Arne- muidsch Hulpcomité, zijnen warmen dank te betuigen voor aen ruirnen steun, dien het Neoerlandsche volk in het algemeen en pjpenbare lichamen als het Roode Kruis en het Oranjehuis in het bijzo n- aer getoond hebben, heeft willen verlee nen ten bate van de slachtoffers van de visschersramp op de Schelde op 18 Juli j.l. Sanatorium Zeeland. Zaterdagmiddag werd in de sociëteit St.-Joris te Middelburg eene algemeene vergadering gehouden-van de Vereeniging Sanatorium Zeeland. Medegedeeld kon worden, dat de Vereeniging thans be schikt over f 3500, welk bearag in obli gaties of dergelijke zal worden belegd. De economische, omstanoigheden van het oogen'blik belettèn om thans tot oprich ting te besluiten en niettegenstaande de warme pleidooien voor het doel der ver eeniging door sommige leden, brachten de Prov. Staten het niet verder dan tot de toezegging van een toeslag van 25 Cent per verpleegdag en per patiënt. Van het rijk is thans ook geen steun te ver wachten en daarom zal de oprichting nog wat moeten worden verzet, maar intusschen kan, als de geregelde bijdra gen blijven vloeien, het kapitaal worden vergroot. Getracht zal worden tot meer samenwerking te komtn met de prov. vereeniging tot bestrijding van de t..be, en tot omzetting van de vereeniging :n „Stichting Sanatorium Zeeland", welke geheel op zich zelve zal staan. Om het kapitaal vlugger te doen aangroeien zal geen minimum meer aóiv de contributie worden gesteld en wij verfrouWèn; dat I vele» lezers het bestuur zullen bijstaan handen helpt direct om van vele kleintjes één groote te ma ken. Vo.or zooiver noodig herinneren wij er aan dat het dagelijkscfr bestuur be staat uit de heeren M. J. Harts, voor zitter, J. A. Berger, secretaris en mej. T. van Raalte, penningmeesteres, alle te Vlissingen. RECHTZAKENc Ter openbare terechtzitting der arron- diissements-rechtbank te Middelburg van 19 Dec. j.l. werden o. m. behandeld de navolgende zaken: tegen M. C. van der B-, arbeider, 24 jaar, wonende te Kerk- werve, beklaagd van verduistering van drie kamwielen, ten nadeele Van' J. A. van lersel, in het voorjaar van 1922 te Kerkwerve en diefstal van drie kam wielen, een groote dom met metalen potten en kraag van de ros, een com pleten kap met as, moer, pot en wind scherm, behoorende tot een watermolen van J. A. van Iërsel, in 1923 te Duiven- dijke. De eisch luidde f40 boete, subs. 40 dagen hechtenis. Beklaagcfb's ad vocaat, mr. Chir. J. du Croo té Z.zee, be pleitte vrijspiraak. Tegen L. J. V., smid, 30 jaar, wonende te Burgh, beklaagd van het aan zijn schuld te wijten Zijn, dat op 25 September 1924 te Burgh de Ned Herv. Kerk en toren is verbrand, door roekelqos, onvoorzichtig en ondoordacht te handelen, waardoor gemeen gevaar voor goederen is ontstaan, en wel voor kerk en toren, voor de zich daarin be vindende goederen en voor huizen in de onmiddellijke nabijheid van die kerk en toren. Beklaagde had opdracht de dakgoten te herstellen en ging o. a. op 25 Sept. 1924 aian 't werk, 'w|aarvoor hij een met gasoline gevulde benzinelamp gebruikte met open steekvlam, zonder kap en soldeerbout in die lamp te steken. Spleten en metalen platen werden voor 't soldeerwerk niet met spijkers gehecht. De dakgoot was vermolmd en over pl.m. 11/2 M. zonder loodbedekking. Het hout onder de dakigoot ter plaatse waar gesol deerd moest worden kon noch vóór, noch na het soldeeren met water wlorden afge koeld. Verder wordt gesteld, dat de ben zinelamp, die onbetrouwbaar w'as om zon der 'bout te worden gebruikt, niet geheel in orde was, van tijd tot tijd sproeide en brandde met lange vlam, of Weigerde te 'branden, daar de brander verstopt was. Bovendien beging bekl. de onvoor zichtigheid zijn benzinelamp, terwijl hij in de dakgoot der kerk was, met bran dende spiritus in een open bakje van voren te verwarmen en aldaar aan te steken, en nam hij geen enkele voor zichtigheidsmaatregel. De brand, tenge volge zijner werkzaamheden is derhalve te wijten aan gedaagde's grove schuld en nalatigheid. Gehoord werden in deze zaak elf getuigen en twee deskundigen. De officier van justitie eisch te een voorwaardelijke gevangenisstraf van tw|ee maanden met drie jaar proeftijd. Als verdediger vau beklaagde trad op mr. J. A. Adriaanse, advocaat te Middel burg. Hij achtte hetgeen aam beklaagde Werd ten laste gelegd, niet bbw|ezen en vroeg vrijspraak. In b'eide zaken bepaalde de rechtbank de uitspraak op Vrijdag 2 Januari 1925. VERKOOPINGrEN, ENZ. ZIERIKZEE, 22 DeC. Ten overstaan van den, notaris J. S. L. Korteweg werden heden alhier in het openbaar verpacht voor 3 jaren, ingaande dadelijk, de na volgende landerijen, toebehoorende aan het Burger-Weeshuis van Zierikzee: 67,50 Aren bouwland aan Cauwesweg, voor f 105 per gemet; 50.30 Aren Bouwland aan den Krommen Kooiweg en den Boe- renweg, voor f 120 per gemet. ST.-PHILIPSLAND, 17 Dec^ Ten over staan van notaris J. C. Dale'bout te Re- nesse werden heden alhier in het open baar verkocht: le. Een woonhuis met erf alhier, bij den Oostdijk, bewoond door den heer J. Bijl, 'voor f' 2700; 2e. Acht tuinen 'bij het dorp, respectievelijk Voor f 170, f 210, f 235, f «240, f 200. ff 225, f 23Sb f 250, elk ter grootte van 2 A. 60 C.A. (197/8 Blooiische Roeden). OUD-VOSSEMEER. Vrijdag j.l. werd door notaris D. van de Velde te Tholen, ten verzoeke van Jhr. G. M- de Casem- broot te Middelburg 24 gemeten 67 roe den grond verkocht en ten verzoeke Van Jhr. S. O. de Casembrooit aldaar, 3 gemeten 76 roeden grond, alles in den Vogelsangpolder te Oud-Vossemeer. De eerste gronden in pacht bij den land bouwer C. D. Ampt tot rooven oogst 1925, de laatste bij landbouwer A. M. Vos lot rooven oogst 1926. Geveild werd in 24 perdeelen en combinaties. De koopers wonen le Oud-Vossemeer, behalve de eerste, welke te St.-Annaland woont. Per- ceelen 1—10, samen groot 9 gem. 276 r. Blooisch aan M. J. Heijb'oer, Voor f 1630 per gemet; perc. 11 aan C. Pip ping, groot 1 gem. 254 r. voor f 1535; perceel 12 aan Chr. A. Rijstenblil, groot

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1