Zierikzeesche ANieuwsbode Asthma Abdijsiroop Hoestsiropen Vriidao 19 Dec 1924. zierikzeesche courant 8,lste jaargang. - no. 11174. «p d«n d»gt«mii»- EERSTE BLAD. Kennisgeving. AARBESTEDING. Openbare VsrpaÉi§jan Moesland VICTO Algemeen Overzicht. voor Kinderen. Uit Stad en Provlnole. ABONNEMENT: Prtys per 8 maanden f 1,60. franco per poat f 1,80. Voor hei buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlek© nmnmeri 5 cent. Veriohtynt Maandag, Woensdag en Vrijdag. AOVERTENTIËN i van 1—8 regels 80 ots. van 4 regels en daarbóven 20 ots. per regel. Reclame» 80 ets. p. regel» BJJ contract belangrijke korting. wnjuay IJ UBU. ia^f. tiEifiMteatnE. OUUWAWT. ,|r s DE l00ZE Jf Ui(f.R|Ssc| mm gm yöiT Dit nummer bestaat uit 3 bladen. De BURGEMEESTER van Zierikzee orengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Zaterdag den 20 Dec. a.s., des namiddags te 2 ujr, op het Raadhuis, eene openbare vergadering van den Gemeenteraad zal ge houden worden, waarin de navolgende pun ten zullen worden behandeld: I. Vaststelling notulen. 2 Ingekomen stukken en mededeelingen* 3. Vaststelling begrooting Burger-Wees- huis 1925. 4. Vaststelling rekening muziekgezelschap „Kunst en Eer" 1923. 5. Vaststelling rekening bewaarschool voor on- en minvermogen 1923. 6. Vaststelling suppl.-kohier hondenbelas ting 1924. 7. Voorstel tot waarborgen rente en aflos sing crediet gasfabriek, 8. Schadevergoeding aan J. M. Ujjl. 9. Verpachting 2 visscherpperceelen. 10. Adres Landarbeidersvereeniging „Schou wenDuiveland" tot financiëelen steun. - 11. Adres Maatsch.ij tot Nut van 't Algem., houdende verzoek om subsidie voor een te geven cursus. 12. Schrijven Waterleidingcomité inzake wij ziging Bouwverordening, in verband met verplichte aansluiting aan de aan te leggen waterleiding, 13. Vernieuwing beschoeiing Sas. 14. Benoeming leden Commissie tot Wering van Schoolverzuim. 15. Benoeming leden vaste Raadacommissiën. 16. Benoeming Regent Burgerl. Armbestuur. 17. Benoeming leden Comm. Toezicht Corres pondentschap Arbeidsbemiddeling. 18. Rooiing van boomen. Zierikzee, den 16 December 1924. De Burgemeester,- A. J. P. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee Zullen op Zaterdag 3 Januari 1925, des namiddags 2 uur, ten Raadhuize in het openbaar, bij enkele in- sechijving! in 6 perceelen trachten aan te besteden: Het uitvoeren van de Onderhouds werken, Vernieuwingen en Herstellingen aan de Gebou wen, Kunst- en andere wer ken der Gemeente, gedurende het jaar 1925, t. w.: Ie perceel: Huizen, torens, poorten, gse-. bouwen en werken voor den openbaren dienst bestemd: 2e De kaaimuren. 3e De 'beschoeiingen en paalwer ken. 4e Die bruggen. 5e De schoolgebouwen en de onder wijzers woning bij School A, t.w.: a. School A; Hoofdonderwijzerswoning 'bij School A; c. School voor Lager en Meer UÜgebreid Lager Onder wijs. 9e De pompenwelputten en riolen. Bestekken zijn van heden af ad 0,75 verkrijgbaar ter Gemeente-Secretarie en aan het Bureau van Gemeentewerken. Aanwijzing Maandag 29 December a.s., des voormiddags 10 uur. De aandacht wordt er op gevestigd, dait de inschrijvingen gesteld moeten wor den op zegel van f0,50. Zierikzee, 18 Dec. 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAIJESTEIJN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. F. F. WITTERMANS, Secretaris. Gegadigden voor het pachten van tuke perceelen MOESLAND aan de Karne- melksvaart, groot 270 M2. en 160 M2., worden uitgepoodigd hunne op zegel van 0,50 gestelde aanbiedingen aan Burgemeester en Wethouders in te zen den Vóór 31 December a.s. De Voorwaarden dezer verpachting, Welke geschiedt voor vijf jaren, ingaande 1 Januari 1925, liggen op de Gemeente secretarie ter inzage. Zierikzee, 18 December 1924. Burgemeester en Wethouders van Zierikzee, A. J. F. FOKKER VAN CRAIJESTEIJN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. F. F. WITTERMANS, Sedretaris. D« meest gevoelige huid laat zich volstrekt Pijnloos Scharen, door de baard- oppervlakte vóór het Inzeepen éérst in te wrijven met een weinig PUROL. BORSTSIROOP per flac*n d-1,25 T i\9y V. rtm„b«r bij NJIJr.lkrtHie.Bnj.il,. De Engelsdhe premier Baldwin, heelt deze week bij de politieke beschouwin gen in het Lagerhuis een rede gehouden, waarin hij de plannen zijner regeering heeft ontvouwd. Uit die mededeelingen en nadere verklaringen Van den Kanse lier van de Schatkist, Churchill, bleek, dat voorloopig vian een beschermende po litiek is afgezien, alhoewel men zal trach ten de protectionistische politiek langs een achterdeur binnen te laten en wel door zooveel mogelijke toepassing van de rijksvoorkeurrechten. Deze zijn echter van weinig beteekenis zoolang er geen alge meen tarief is, waarop voorkeur kan worden verleend. Baldwin wil daarom voor de ontwik keling van den handel binnen het Rijk op andere wijze zorgen. Hoe hij zich de bereiking van zijn doel voorstelt 'is thans nog niet duidelijk. Er zal daarvoor een commissie van deskundigen worden ingesteld, die zal hebben na te gaar^ hoe de producten uit de verschillende rijksdeelen gemakkelijker in Engeland ter markt zullen kunnen worden gebracht. Zal men dus zijn aanlacht wijden aan de ontwikkeling van den handel binnen het Rijk, met de beschermingswet op de ■industrieën en met de middelen door de wet op handelsfaciliteiten, hoopt de re geering nijverheid en export te kunnen bevorderen en aldus tot leniging der werkeloosheid te kunnen bijdragen. Uit drukkelijk verklaarde de premier, dat hij van eerstgenoemde wet volstrekt geen gebruik wil maken om het prótéotion's- m'e in te voeren, doch in Britsche Vrij handelskringen is men toch geenszins gerust. BINNENLAND. De Rijksmiddelen. De rijksmiddelenstand maakt wat het eindcijfer betreft geen ongunstigen in druk. Wanneer wij de onderdeelen van den staat nagaan, dan is de indruk echter niet zoo 'gunstig. Afgezien van een twee tal accijnzen, Zijn er slechts een viertal middelen, die meer hebben opgebracht dan verleden jaar. Voor de rest vinden •Wij oVer de geheele linie verlagingen. En bij die vier is er dan nog één, waarbij de vermeerdering van geheel toeValligen aard is, n.l. de successierechten, welke in de affgeloopen maand f 5,21 millioen opbrach ten. Tot het goede eindresultaat heeft de inkomstenbelasting bijgedragen. Er vwerd f 8,86 millioen ontvangen tegen pl.m. f8 millioen in 1923. In de eerste elf maan1 den des jaars heeft de inkomstenbelasting (met inbegrip van de groote bedragen, die op rekening van vorige jaren zijn af gerekend) f91,20 millioen in het laadje gebracht, d.i. f 17,87 millioen meer dan geraamd Was, doch f4,36 millioen min der dan over dezelfde periode van 1923. In Werkelijkheid is er dus geen Vooruit gang, maar een achteruitgang. Tot de beide andere middelen, die medewerkten tot een gunstig eindresul taat, behooren het statistiekrecht en de loodsgelden. De beide middelen zijn bij de raming ongeveer 7i/s ton vooruit, en hebben ook de opbrengst van 't vorige jaar overtroffen. De suiker accijns 'bracht li/» ton min der op dan in 't vorig jaar. De gedistilleerdaccijns heeft in Novem ber slechts f 4,09 millioen opgebracht, d. i. opnieuw 7 ton mindeT dan verleden jaar. De tabaksaccijns en het accijns op bier heeft meer opgebracht dan in Nov. van het vorig jaar. De zegelrechten gingen achteruit, de registratierechten iets vooruit. Uit de gewone ontvangsten is in de eerste elf maanden van dit jaar 1 400.17 millioen in de schatkist gevloeid, tegen een raming van f363.86 millioen en een Werkelijke opbrengst verleden jaar van f 394.93 millioen. Niet alleen de raming, maar ook de cijfers van het vorige jaar zijn derhalve overtroffen, w'at in hoofd zaak te danken is aan de registratie-rech ten, die f 21,30 millioen hebben opgeleverd telgen f 16,86 millioen verleden jaar en den sterk vérhoogden bieraccijns. Geen rekening houdende met de f 5,5 milli oen uit de nieuwe rijwielbelasting', heb ben de totale middelen in de eerste el]\ maanden f 495.36 millioen in de schatkist doen bloeien, tegen, 506.60 millioen in 1923. Raad van State. Tot lid van den Raad van State is be noemd, de heer A. W'. F. Idenburg, mi nister van staat, oud-gouverneur-generaal van Ned.-Indië en oud-minister van ko loniën. Als gevolg van deze benoeming zal de heer Idenburg moeten bedan ken voor het lidmaatschap van de Eer ste Kamer. MUnhardt'ë Borsthonlngsiroop 65 ot. Mynhardt's Th$m»iroop 75 jit. Anga-Slroop (b|j Kinkhoest). f 1,75 B|) Apothekers en Drogisten. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 18 Deo. Voortgezet wordt, de behandeling v;an de Indische begroeting. Mevrouw De Vries—Bruins wijst top. ce hooge sterftecijfers in Indië, de heer van Boetzelaer van Dubbeldam' op de moeilijkheden betreffende het volksonder wijs. De heer Febef betoogt, dat de gou- Vernementsscholen niet passen bij den aard van de inla.ndsche bevolking. De heer Wijnkoop is hot in hoofdzaak hier mede ,eens. De heer Albarda bepleit on derwijsverbetering. De heer Scheurer ver dedigt de regeering. De minister wijst op het verschil van toestanden betref fende gezondheid en onderwijs in Indië en Nederland. Het bestuur blijft diligent, doch men bedenke, dat inlanders ten op zichte van het onderwijs weinig stabiliteit vertonnen. Met 58 tegen 26 is de marinebegrooting aangenomen, nadat met 58 tegen 27 was verworpen het amendement-Br,autigam) tot schrapping van de aangevraagde gelden voor den aanbouw van twee torpedo- bootjagers. Voorts werd met 82—2 stem men aangenomen een principieel amende ment van den heer Oud, bij de water- staatsbegro.cting voorgesteld, om niet over te gaan tot bevordering tot een hoo- geren rang van een ambtenaar, wiens werk zulks niet vereischt. Verworepn werd met 82—2 stemmen de motie van den heer Wijnkoop tot intrekking van uitzonderingsmaatregelen tegen revolutionaire propaganda in Indië en zonder stemming werd aangenomen, met instemming van den minister, de motie-Albarda, voor het instellen, van een onderzoek naar den eoonomischen toe stand van de inlandsche bevolking in Indië. De heer Vliegen dient een motie in om geen speciale belasting te heffen op de bevolkingsrubber, die verworpen is met 50 legen 19 stemmen. De heer Vliegen noemt de vennoot schapsbelasting een bevoorrechting vian de groote ondernemingen. Eersfta Kamer. Zitting van Donderdag /8 Dec. Het debat over de nieuwe Tariefivet wordt Voortgezet. De heer Dobbelman betoogt, dat vrij handel in Nederland nooit heeft bestaan. Deze zou be teekenen bescherming van 't buitenland. De motie-Stenhuis is een pa radepaard voor de verkiezingen en on waardig gedoe. Spr. is voor retorsie- maatregelen om betere voorwaarden in het buitenland te kunnen bedingen. De heer De W'it meent, dat uitzetting van het prijs-niveau door scherpe binnen- landsche concurrentie niet behoeft te worden gevreesd. De heer W'ittert van Hoogland ver klaart dat het ontwerp niet in strijd is met de beginselen van St.-Michael. De heer Blomjous zet de voordeelen uiteen, welke het nieuwe tarief Voor de industrie heeft. Hij betreurt dat de mi nister niet een stap verder gegaan is door 40 millioen" meer uit het tarief te halen. Minister Colijn zegt, dat de slur- 'ting Van de begrooting met een tekort Van 20 millioen de indiening van het ont werp ten volle motiveert. Invoerrecht was het eenige wat in aanmerking kon komen oaar de direote-belastingen sinds 1913 reeds met 360 pet. waren gestegen. Lokkar rustig slapen is een genot dat aan velen onbekend is. Wie echter in het bezit is van een koker M|jahardt's Zennwtabletten kan steeds verzekerd zijn een rustigen nacht door te brengen. Pr|js 75 ct. B|j apoth. en drogisten. BRUINISSE. Woensdag j.l. hield de vereeniging „Landbouwbelang," een ver gadering in het vergaderlokaal, die druk was bezocht. Na een inleidend woord van den voorzitter, den heer Joh. Padmos Tz., Verkreeg) de heer -Kielstra, algemeen secretaris van de Z. L.M., het wbord. V erschillende 1 a n db'o uW'aa ngelege n h e den Werden door spr. behandeld. Het 'ge bruik van kunstmeststoffen, veredeling van het zaaizaad, het oprichten van landbouW- Vereenii|glingen, boerenleenbanken, onder linge verzekerings-maatschappijen, enz. hebben er in den laatsten tijd Veel toe bij gedragen het landbouwbedrijf tot een hoogeren trap vam ontwikkeling te bren gen. Ook het landbouwonderwijs Werd door spr. behandeld. Bezuiniging hierop zou misplaatst zijn, en hij kan de boeren niet genoeg aanraden hun jongens aan landbou'wcursussen en dergelijke instel lingen te laten deelnemen, en de meisjes Uvy ge2©nclh<sïd kunt U tegen de gevaren van verkoudheid het beste beschutten met de desin- fecteerend en oplossend werkende TABLETTEN Groote doozen 65 Cts L!111 1 111 11 1 een Cursus te laten Volgen in de land- bouwhuishoudkunde. Goede bedrijfsom- tróle leidt tot beperking Van bedrij'fs- onkosten, daarom is de landbouwer ver plicht goed boek te houden. Nog vele be langrijke vraagstukken zijn er op te los sen, alléén vermag men echter Weinig, doch goed georganiseerd, bereikt men veel. Spr. spoorde de leden van de Z. L. M. aan met hunne organisatie mee te leven, en niet-leden tot onverwijlde aan sluiting. Hierna kreeg de vergadering de film te zien van de fokpaardendag te Axel, welke met zeer veel aandacht werd gevolgd. Mede viel in den smaak de licht beeldenserie over de suikerbietenteelt en de sumkerfabtieage in de coöp. suikerfa briek „Zeeland". Tot slot Werd nog ver toond de film vain de te Vlissingen gehou den landbouwtentoonstelling. De voorz. Was wel de tolk Van de geheele verga dering, toen hij den heer Kielstra dankte voor het vele en leerzame, dat hij dezen aVond had verhandeld en sloot met een woord Van dank tot de dames en heeren diie van hunne belangstelling blijk gaven. SCHERPENISSE. Woensdagavond werd in de o. 1. school alhier het 10-jarig be staan gevierd Van de c|hr. gemengde zang- Vereeniging „Oefening Baart Kunst". On der leiding van den voorzitter, den heer M. D. Geuze en den directeur, den heer M. Hage Johz. werden vele chr. liede ren en psalmen gezongen, begeleid met orgelspel, door den heer Oor Geuze. Verschillende voordrachten en samen spraken werden gehouden, terwijl het aan versnaperingen niets te wensdhen overliet. Allen maakten zich uiterst ver dienstelijk om den feestavond zoo ge zellig mogelijk te maken. Het gezelschap bestaat uit 30 leden en 30 begunstigers, Van deze laatste waren er 5 aanwezig. De waterleiding voor Z -Vlaanderen. Van de gemeenten in Zeeuwsch-Vlaan- deren hebben thans 16, Waaronder de grootste, zich uitgesproken voor aanslui ting bij de waterleiding; samen tellen deze gemeenten ruim de helft van het aantal inwoners. Waar ook de tram en dé grootste industriëele ondernemingen van het wlater gebruik zullen maken, zijn er voldoende toezeggingen om over te gaan tot het uitvoeren van een klein plan, dit zal echter voorloopig nog niet geschieden omdat dan de gelegenheid voor andere gemeenten om toe te treden zöu afstuiten. Wanneer nog een paar gemeenten toe treden, kan tot uitvoering van een plan Worden overgegaan, waardoor later heel de streek zal kunnen Worden voorzien Van water. Van den minister is intusschen bericht ingekomen, dat een wetsontwerp voor het geven van een risico-garantie in voor bereiding is, om onmiddellijk te worden ingediend als een Voldoend aantal ge meenten is toegetreden. RECHTZAKEN. Bij vonnis der ArrondissementsjRecht- bank te Middelburg, van 15 December 1924 is failliet verklaard: H. V. d. Veide, landbouwer, wonende te Zierikzee, met benoeming van den heer Mr. J. W'. Zijl stra, lid dier Rechtbank, tot Rechter commissaris en dhr. Mr. P. W. Kamp;- huisen, advocaat en' procureur te Mid delburg tot curator. De Brasselsehe Bank. Voor de Eerste Kamer der Recht bank te Amsterdam werd gepleit in" de zaak van een landbouwer uit Zeeuwsch- Vla.anderen, die een Vordering had inge steld tegen Ph. J. Briedé in diens kwali teit van firmant der firma Briedé De Jong, tot betaling van een schadevergoe ding van f 100,000. Deze eisch tot schade- Vergoeding grondde hij hierop, dat Brie dé hem bewogen heeft om te specu- leeren en daarop allerlei waardevolle effecten tot een bedrag van anderhalve ton, welke hij. hem ter hand stelde, verkocht en van de opbrengst allerlei waardelooze of nagenoeg vvaardelooze effecten voor hem 'kocht. Bij deze actie werd tegelijkertijd gevraagd Van waar de- verklaring van een beslag, onder een bank in het Beursgebouw', van goederen ten name van Briedé. De vordering werd toegelicht door mr. Keyzer, die in zijn pleidooi wees op nog tal van andere oplichterijen waarvan de eischer tenge volge van gedaagde's handelingen het slachtoffer geworden zou. zijn. Mr. Huy- singa pleitte namens den gedaagde niet- ontvankelijkheid der vordering, o.a. op grond dat de aCfcie gebaseerd was op de kwade trouw, terwijl kwade trouw niet gebleken zou zijn. Ten hoogste kan men uitgaan van de stelling, dat gedaagde *Zich omtrent de waarde der fondsen had PREDIKBEURTEN» Zondag 21 December te Zierikzee. Donderdag 25 - en Vrffdag 26 Dec. (Ie en 2e Kerstdag) te Zierikzee Ned. Her?. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, dr. Helder. Kleine Kerk. 10 ure, ds. Waardenburg. Donderdag 25 December (le kerstdag). Nieuwe Kerk. 10 ure, ds. Waardenburg. Kleine Kerk. 10 ure, dr. Helder. Lutheröehe Kerk. 10 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10 en 6 ure, ds. Wielenga; le kerstdag. 10 en 6 ure, ds. Wielenga. 2e 10 ure, idem. Kerstfeestviering met de kinderen der Zondagsschoolte Ouwerkerk Woensdag 24 Dec. 6 ure in't Zondagsschool gebouw; te Schuddebeurs Vrijdag 26 Dec. 2 ure in 't Zondagsschoolgebouw in de stad Vrydag 26 Dec. 6 ure in de kerk St.-Domus- straat. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen (Avondmaal), 2 Lees- kerk en 6 ure, ds. v. d. Molen (Dankz. H. A.) le kerstdag. 9.30 en 6 ure, ds. y. d. Molen. 2e 9 30 ure, idem. Evangelisatie Jeruël II. 10 en 6.30 nre, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, Leeskerk. Maandagavond 6.30 ure, de heer Beekman van 's-Gravenhage. gaat gepaard met .verschillende verschijnselen: benauwdheid, kort-j ademigheid, beklemdheid op de borst bij de minste inspanning. Akker's Abdijsiroop verlicht de aanvallen doordat zij de borst van de prikkelende slijm zuivert en de ontsteking der luchtwegen weg neemt en daarmede de oorzaken van hoest, bronchitis,keelpijn. AKKERS Alom verkrijgbaar in koker» varr -230 gram 1.50 550 gram ƒ2.75 en iOOO gram ƒ4.50 moeten vergewissen, doch dan had men een schuldaote moeten instellen. De uit spraak der Rechtbank volgt later. POST EN TELEGRAPHIE. ST.-FILIPSLAND. Dinsdag had het af scheid plaats van den heer J. M. Kunst, als kantoorhouder bij den post- en tele graafdienst. Gedurende 281/2 jaar heeft hij d/i't ambt met groote toewijding be kleed. Om zijn groote welwillendheid Iw'as hij 'bij het publiek zeer gezien. Door eenige vooraanstaande personen Was het denkbeeld geopperd om den heer Kunst een passend blijk van Waardeering te geVen. Op een lijst, die daartoe Circu leerde, wlerd door velen behoorlijk in- 'geteekend. Ten slotte werd een Commissie benoemd, die het geschenk moest koo- pen en aanbieden. De keuze viel op een paar fraaie Crapauds. Bij monde Van den heer A. M. van Dijke, Werd het aanden ken ten huize van den aftredende over handigd. Spr. bracht dhr. Kunst den dank der igemeente over, herinnerde aan diens prestatie en voorkomendheid en wtenschte hem en zijn vrouwi een welverdiende rust na ingespannen arbeid toe. De heer L. J. v. NieuWenhuijzen kon zich hierbij Volkomen aansluiten. Hij memoreerde, dat de omgang met de familie Kunst tot vriendschap Was gegroeid. Ook herdacht hij de vele diensten, door de echtgenoote van den kantoorhouder bewezen, wan neer zij haar man hielp of verving. Dhr. Kunst dankte de beide sprekers, niet alleen Voor het souvenir, maar ook voor de Waardeerende woorden. Hij Was er zich van bewust, dat hij gedaan had wat hij kon en dat hij dezen aVond nooit zou vergeten. YERKOOPINGEN, ENZ. Ten overstaan van notaris D. van de Velde te Tholen werden Dinsdag 16 Dec. ten verzoeke van Mr. P. J. v. d. Feen te Domburg verkocht: a. 45 a. 60 c-a. bouwland in Roolandspolder, (gemeente Tholen), kooper Joh. Buijs voor f 1020 per gemet; b. 91 a. 70 o.a. weiland in het zuideinde Van Burgermee aan den Langenweg te Poortvliet. Koopers gebt. v. d'. Male Voor f 770 per gem'et. cl 4 h.a. 28 a. 26 O.a. bouwl. en zijkantweg a» d. Langenweg nabij Paaschdijk te Poort vliet; kooper J. Potter voor f 1000 iper gemet, en ten verzoeke van jhr. de Ca- sembroot te Middelburg: 1 h.a. 85 a. 75 o.a. bouwland in Balschijve te Poort vliet; 'kooper Jan Elenbaas Voor f 860 per gemet.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1