Zierikzeesche Nieuwsbode hoest Abdijsiroop PUROL 30° abonnement: Maandag 15 Dec. 1924. zierikzeesche courant. advertentiën i EERSTE BLAD. HINDERWET. Pry» per I maanden f 1,60, franco por post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afxonderffjke nummer» 6 cent. VeraohJJnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 60 oti. van i regeli en daarboven 20 oti. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. By contract belangrijke korting, 81ste JAARGANG. - No. 11173. lD"ndlne °p d™ d»K Sir. A J. DE LOOZE Jr. Ultt-Mirt H. J, HSTEI. T00r Dit nummer bestaat uit 3 bladen. ZJj, die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Jan. a.s. ver schonende nummers GRATIS. BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Zisrikzee brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van de N. V. „Acety- lena", gevestigd te 's-Gravenhage, Bezuiden- bout No. 73, om vergunning tot het oprichten ▼an een benzine-inatallatie met ondergrondsch reservoir, inhoudende 2000 Liters, en boven- grondsche aftapinrichting, op het perceel aan de Korte Nobelstraat, trijk A No. 78, kadastraal bekend in sectie A No. 2424. Op Maandag 29 Dec. a.s.des namiddags twee uur, zal ten Stadhuize gelegenheid be staan om bezwaren tegen de inwilliging ▼an dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. Dt aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens dt bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELINQ toe te lichten. Zieriizee, den 15 December 1924. Burgemeester en Wethomders veornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. BINNENLAND. De Kamerverkiezing©*. Jhr. Ir. R. R. L. de Muralt, lid der Eerste Kamer, te BorcJulo, heeft, naar aanleiding van het verzoek, dat hij van de zijde van verschillende kiesvereeni- gingen gekregen heeft, omi een kandida tuur voor de Tweede Kamer te aanvaar den, aan het hoofdbestuur van den Vrij heidsbond medegedeeld, dat hij bij de aanstaande Tweede-Kamerverkiezing op geen enkele kandidatenlijst wenscht voor te komen. Bebakenlng Eendracht. Beschikkende op een adres d.d. 30 Juni 1924, van het Hoofdbestuur der Sdiippersvereen. „Schuttevaer", houden de verzoek het vaarwater „De Eendracht" te .doen beb'akenen op een wijze, waarop langs de gro.ote rivieren de vaargeul door geleidebakens op den wal wordt aangegeven, heeft de Minister Van Wa terstaat geantwoord, dat overwegen de, dat het vaarwater de Eendracht slechts een beperkte beteekenis voor de binnenvaart heeft aan zijn verzoek zal worden voldaan, in dier voege, dat nog een zestal steekbakens p.a. aan de Zuid westzijde van den Vluchtberg (z.g. Nach tegaal) en aan' den Noordoostkant van de schorren zullen worden bijgeplaatst. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag, 12 Deo. Voortgezet wordt de behandeling van ae begrooting van Vinnenlandsche zaken en landbouw. I De heeren van Rappard, HLemstraj Ebels en Colijn bepleiten verschillen(de belangen van de paardenfokkerij. De minister zal met dezie opmerkin gen rekening houden. De heeren Michielsen en Wintermans bepleiten ae belangen van de zaaizaad handelaren. De heer Dresselhuijs wen9kht overleg. De minister overweegt deze zaak. De heer van Voorst tot Voorst wenscht meer machtigingen tot het schieten van schadelijk wild iJe zien verleend. De minister richt zöclh' :'n deze hoofd zakelijk naar de adviezen van de hoof den van de gemeenten. De heer Ebels dringt aan op hef uit breiden van het aantal inspekteurs van den veeartsenijkundigen dienst. De heer Colijn verwacht er geen be zuiniging van. De heer Dekkers ziet in de reorganisatie wel degelijk bezuiniging. Hij wil een vleeschuitvoercontrolestation. De heeren van Voorst tot Voorst en JDe Boer klagen over te weinig overleg met organisaties. Ook de heer Hiemst^a wal uitstel. De minister zegt, dat de organisatie f 85,000 bezuiniging meebrengt. Hij is tegen een nieuw onderzoek en tegen uit stel. Er w'as geen reden, de organisaties te hooren in deze interne aangelegen heid. Wil de Kamer deze bezuiniging niet, dan zal de regeering daaruit de lo gische consequenties trekken. De heer Ebels dient een motie m, de regeering uitnoodigend tot een nader onderzoek en uitstel. De heer Colijn dient een an dere motie in, uitsprekend, dat reorga nisatie mogelijk is, mits onder éénhoof- delijke leiding. Minister Ruijs handhaaft zijn stand punt. De motie-Ebels wordt verworpen met 34—27 st. De motie-Colijn wordt z.h.s. aangenomen. De heer van Rappard wil trachten meer Slapelooze nachten veroorzaakt door ecu kwellenden, ver moeiden hoest met een gevoel als zat de luchtpijp of de keel vol Btof, kunnen verholpen worden door het gebruik van VICTO BORSTSIROOP. Probeer eens een flacon invoer van fokvee uit Frankrijk te ver krijgen door strenge quarantaine. De minister zal overleggen met zijn ambtgenoot van Buitenl. zaken. De heer Deckers betoogt het nut van boschaanleg. Dhr. Beumer zegt, dat de iepziekte een reden temeer is voor 't streven van 't behoud van bloscheomi- plexen. Evenwel zijn de hooge belastin gen daartegen een beletsel. De minister wil met zijn ambtgenoot van Financiën overleggen wat te doen is ter belastingverlaging voor boschbezit- ters. Bij de af deeling vissoherijen betreurt de heer Duijmaer van Twist afschaffing van maat-haringen en bepleit maatrege len in 't belang der visscherijen op de Zeeuwsche stroomen. Hij wijst op ge varen voor „dood visschen" der Noord zee. Spr. dringt aan op een wetsontwerp tot schadevergoeding aan Zuiderzeevis- schers en wijst op de schade aan de visscherij door waterverontreiniging. De heer Dekkers ondersteunt 't betoog van dhr. Duijmaer inzake de waterver ontreiniging en de Zuiderzeevisschers. De minister zegt onderzoek der ver schillende opmerkingen toe. De begrooting voor Binnenlandsche Za- kan en Landbouw wordt daarna aange nomen. Aan de orde zijn daarna de algemeene beschouwingen over waterstaat" De heer Oud verwijt den minister zwak heid, gebrek aan beleid en doorzicht, her innert aan den postchèque- en girodienst, de Vlissingsche haven en het onderzoek der kommissie-Rink bij 't hoofdbestuur van P.T.T. Dhr. Krijger acht te weinig kracht bij den Minister tot bezuiniging; herinnert aan de heropening van den postcheque- en girodienst, waarbij de Kamer had moeten zijn geraadpleegd. Spr. betreurt 't geschil met de oommissie-Rink. Last van gal en slijm beslagen tong, een voortdurend onaan- genamen smaak, tragen stoelgang en een opgeblazen gevoel. Gebruik hier tegen de zonder eenige kramp werkende MIJnhtfrdt's Lojxeort&bletlen. Doos 60 ets. By apoth. en drogisten. Uit Stad «n Provlnole. ZIERIKZEE. De Rijksontvanger alhier maakt bekend, dat de belastingtchuldigen, tot zyn kantoor beheorende, gehouden zyn de grond- en personeelt belasting, dienst 1924, vóór 1 Januari 1925 geheel aan te zuiveren. Tevens moet vóór dien datum minstens ty, van den aanslag in de inkomstenbelasting 1924/75 betaald zijn, indien de aanslagbiljetten zijn ge dateerd vóór 1 November 1924. Op de aanslagbiljetten, gedateerd vóór 1 Sep tember, 1924, moet op 1 Januari 19*25 minstens de helft betaald zyn. Na 1 Jan 1925 wordt met de vervol ging begonnen. By Kon. Besluit van 11 Deo. j.l. is benoemd tot reserve-tweede-luitenant* by het 7e regiment veld-artillerie te Bergen-op-Zoom, de kornet D. Coumou, geboren alhier. By 't verhalen van de „Koophan del" Zaterdagavond, werd den kapitein J. R., by hot aanslaan van den motor, een pink afgeklemd. Dr. De Ruyter ver leende de eerste hulp en verbond den patient. SEROOSKERKE. Vrijdagavond hield de heer W. Sietema voor een talrijk opge komen publiek in de zaal van den heer A. Berrevoets een lezing over „Voeding van mestvarkens". Voor een uitvoerig verslag over hetzelfde onderwerp ge houden te Renesse, verwijzen wij naar hef nummer van Vrijdag 12 Dek. j;.l. RENESSE. Ingeleid door den heer Joh. Hoogenboom, voorzitter van het Depar tement van het Nut voor 't algemeen al hier, gaf de heer D. A. Poldermans van 's-Gravenpolder Vrijdagavond voor een talrijk opgekomen publiek twee novellen in Zuid-Bevelandsch d.alekt ten beste, waarmeoe hij zijn roem als keurig no vellist Icon handhaven. Een zeer aandach tig luisterend publiek leefde mede met den rijken inhpud van de novelle „Een onechten". Het moge waar zijn, dat het een ver dienste is, een mooie fijngevoekie schets te maken van een huiselijk tafereel, het strekt tot gippter eer door de smijdige taal zuiver en nauwkeurig uit te beelden de personen en in détails te schilderen hiun karakter en rig nschappen. Dié „gave van zeggingskracht en het vermogen om toestanden en tafereelen uit het leven natuurgetrouw te beschrijven en de hoor ders een blik te doen slaan in het teer gevoelige liefde- en zieieiev-en, béat de heer Poldermans in ruime mate. Zoowel met het ernstige „Een onech ten" als met „Twee honden vechten enz."^ waar de geestige humor van het begin tot het einde vingerdik op ligt, verwierf Gesprongen Handen Ruwe, Schrale Huid Springende Lippen Huidwondjes By Apoth. en Drogisten. spreker den hartelijken dank der toe hoorders, een dank door den voorzitter aan spreker overgebracht, voor zijn door de vergaderden vastgestelde onloochen bare verdiensten. NOORD WELLE. Zaterdag vergaderde Idle landbouwvereeniging alhier. ,Bij de opening sprak de voorzitter zijn groote teleurstelling uit over het feit, dat niet meer leden aan den oproep gehoor had den gegeven. In' verband met de komst van den heer Kielstra, had spr. op gr,oo- ter belangstelling gehoopt, pe heeren A. C. de Oude en C. A. Boogerd, periodiek aftredende bestuursleden, werden herko zen, terwijl de heeren Van 't Hof en M. Dalebout de rekening zullen nazien. Het woord werd daarna gegeven ,aan den heer Kielstra. die een rede hield over boekhouding en 'belastingwezen, welke de lezer ook aan kan treffen in ons Vrij dagnummer. Daarna wijdde spr. eenige woorden aan het Rechtskundig Bureau.' Na ver schillende voordeelen te hebben genoemd met rechten en plichten, eindigde spr. met een opwekkend woord om lid te worden. Hierna werden lichtbeelden ver toond betreffende de suikerfabriek ,Zee- lana" en het raffinagebedrijf van „Din- leloord". De lichtbeelden en de duide lijke explicaties van den heer Kielstra werden met belangstelling gevolgd, even als de film: „De paar dententoonstelling te Axel." De wegblijvers hebben veel ge mist. Met een woord van dank sloof de voorzitter de vergadering. NIBUWERKERK. Door de bemoeiingen van de heeren J. den Boer en J. L. v. d. Have Is hier een van de reizende bibliotheken der Maaty tot Nut van 't Algemeen geplaatst, bevattende 22 nou populair wetenschappelyk werk, 42 nos. romantische werken en 34 nos. werken voor de jeugd. Deze boeken worden voor een week tegen betaling van 3 ct. per no. in bruikleen uitgegeven eiken Woensdagavond tussohen 7 en 8 ure in de bewaarschool. We meenen dat ge noemde heeren hiermede een nuttig werk verrichten en woh&chen hun er succes mee. Door burgem. en weth. z'Jn op de aanbeveling voor gemeente-ontvanger enz. geplaatst de heeren J. den Boer en J. L. v. d. Have Mz, (alphab) De benoeming zal as. Woensdag door den gemeenteraad plaats hebben. DREI8CHOR. Vry dagavond hield onze Nutsvereeniging haar'eerate byeenkomst. Hoe moeiiyk het voor het bestuur is een goede spreker te krygen, is ook nu weer gebleken. Met de beste verwachting bezield ten opzichte van den F. W. Dry ver nit Rotterdam, die dezen avond optrad met het onderwerpMenscheljjke gébruiken en menschelyke gewoonten"is dit vrijwel op een teleurstelling uitge- loopen. Het mooht den heer Dry ver niet gelukken, ondanks dit tooh zoo ryke en dankbare onderwerp, het'kleine audito rium maar eenigszins te boeien. Het bleef sleohts by een vry wel drooge opsomming en verklaring van onze algemeene feest dagen. Daarby w«rd zelfs het in West- Europa zoo algemeene bekende en ge vierde Meifeest niet eens genoemd. De ezelsfabel van Lafontaine met de daaraan verbonden zedeles en eenige moppen na de pauze ten beste gegeven, vermochten niet den eersten indruk te verbeteren. Laten we hopan dat het bestuur ia de keuze van volgende sprekers gelukkiger moge zyn. BRUINI8SE. Tengevolge van den zwaren mist is Vrijdagmorgen het mos selvaartuig „Bru 77", schipper St. Jumelet in de pas van Crauksloon (België) op een lichtboei gevaren. Mot ingedeukte bodom is het vaartuig met hulp van een motorboot naar de havtn alhier gesleept. Vry dagavond j.l. hield de legor- predikant ds Buysch van Dugteren, in de Ned. Herv. kerk een rede over de Ned. Militaironbond. Na het zingen van Ps. 86 6 ving ZEerw. zyn rede aan en sehetste het leven van de militairen in de garnizoensplaatsen, en wees vooral op de verleiding waaraan de jonge mannen tydens hun diensttyd bloot staan. Vroeger werd voor hun geestelyke verzorging niet», althans zeer weinig gedaan. Op 28 Oct. 1874 werd 't eerste Chrlsteiyke Militaire Tehuis opgericht, terwyi op heden 30 van zulke instel lingen In de garnizoensplaatsen zyn ge vestigd. In deze militaire Tehuizen kunnen de milioiens, na afloop van hun diensttyd een gezellig „tehuis" vinden. Er is gelegenheid voor het sohry ven van brieven, het lezen van boeken uit de bibliotheek,- ook wordt onderwy» ge geven in de houtsnykunst en nog veel meer. Do Vader van het Tehuis houdt 's avonds een bybellezlng en gaat vóór in 't gebed. Ten allen tyde kunnen zy by hem raad en steun vinden, terwyi ook do Moeder van het Tehuis de jonge mannen helpt hunne dageiyksohe be slommeringen te verlichten. Gezien wat van Katholieke zyde voor hunne mili taire tehuizen gedaan wordt, wekte spr. zy'ne toehoorders op, het streven van den Ned. Militairenbond geldeiyk te steunen. Na dankzegging werd met het zingen van Gez 180 2 en 5 besloten. Na de samenkomst was in de consis toriekamer gelegenheid gegeven zich op te geven als lid van den Bond. ST.-ANNALAND. In de vergadering Van den dijkraad der Waterkeering van den Cal. Suzannapolder werden behandeld en vastgesteld de omschrijvingen der ge wone en buitengewone werken in den dienst 1925-'26 aan de zeewering uit te voeren. Die voor de gewone werken om vat hetgeen in dien dienst gevorderd wordt tot onderhoud der aarde-, kram- rijs- en steenglooiingswerken en zou een uitgaaf eischen van f 515.80. Die van de buitengewone werken behelst een uit breiding der steenglooir'ng onderlangs met verbetering van het bestaande werk tusschen de dijkpalen 1—4 ter lengte van 230 M. en zou bedragen f 7274,20. De voorzitter deelt nog mede, dat naar aanleiding van het in de vorige verga dering beslotens, de eigenaren der woon huizen aan de haven, welke woonhuizen tot zeewering dienen, zijn gelast de noo- dig geoordeelde versterkingen aan de voorgevels daarvan aan te brengen. Bij na allen hebben daartegen bezwaren in gebracht, en nu was door het - bestuur het gevoelen van Ged. St. gevraagd hoe verder in dezen te handelen, omdat er bij zijn, die onmachtig zijn, zelf daar van de kosten te dragen. Van dit dollege is nu bericht ontvan gen, dat de Minister van Waterstaat er zich mede kan vereenigen, dat de onder- wefpelijke kosten, voor zooveel de eige naren financieel onmachtig zijn, die zelf te dragen, betaald worden do,or den da- lamiteuzen polder. Besloten werd, aldus de M. Ct., op verder gegeven advies, nogmaals alle eigenaren op girona van 2 van Art. 5 van het Regl. van Politie van de Pol ders in Zeeland, to gelasten de noodig geoordeelde versterking aan te brengen vóór 1 Mei 1925, zullende anders door het bestuur op kosten dier eigenaren daartoe wordeu overgegaan. POORTVLIET. In de op 9 December gehouden vergadering van den gemeente raad waren alle leden tegenwoordig. Voorzitter de burgemeester W. Dronkers. De commissie, belast met het onderzoek der geloofsbrieven van het nieuwbe noemde lid, den heer C. Uyi, adviseert tot toelating, waartoe besloten wordt. De benoemde legt in handen van den voorzitter de vereischte eeden af en wordt door dezen en alle leden hartelijk ge feliciteerd. Van de ingekomen stukken verdient vermelding de bekende circu laire van de Z. L. M. in zake het uit vliegen van duiven tusschen 15 Maart en 1 Mei. De voorzitter zegt, dat de beide wethouders teu opzichte van het daarin gevraagde niet een zelfde stand punt innemen. Hy doet namens B. en W. het voorstel aan de duivenhouders te verzoeken van 15 Maart tot 1 Mei de duiven op te houden. Wordt daaraan niet voldaan, dan zal later het voorstel worden gedaan om een art. in de politie verordening op te nemen in den geest van de circulaire. Na eenige opmerkingen van verschillende leden wordt daartoe met algemeene stemmen besloten. Aan den heer M. A. Geuze wordt ontslag verleend als lid van het Algemeen Arm bestuur onder dankbetuiging voor de veie en belangryke diensten. B. en W. stellen voor de gedempte Steenen Vate met sierheesters te beplanten. Twee plannen liggen ter tafel. De heer Uyi zou liever het terrein als bouwgrond benuttigen* maar komt daarvan terug, als de voorzitter opmerkt-, dat het jam mer zou zyn het eenige vrye uitzicht op de mooie Ned. Herv. kerk weg te nemen en de heer Elenbaas betoogt, dat de plek als bouwgrond waardeloos is. Het uitgebreidste plan wordt aange nomen de kosten, bedragende f 84 40, komen ten laste van het dienstjaar 1925. Op de begrooting voor 1925 hebben Gedep. Staten verschillende aanmer kingen, meest van administratieven aard. Zy melden, dat aftrek van 25 °/0 op de jaarwedde van den tegenwoordigen secretaris wegens cumulatie van de be trekkingen burgemeester-secretaris niet mag toegepast worden. Het salaris zal diensvolgens moeten bepaald worden op f 2550, in plaats van op f 1925. Ook berichten zy, dat de sscretaris niet mag optreden als huurder van een deel van het gemeentehuis krachtens aft. 99 juncto art. 24 der gemeentewet. In 1909 hebben zy het desbetreffende besluit goedgekeurd. Zy kunnen zich er mee veroenigingen, als do woning als ambtswoning wordt beschouwd, maar dan moet de jaarwedde herzien worden.' Naar aanleiding daarvan stellen B. en W. voor de behuizing aan haar oorspronkeiyke bestemming n.l. dokters woning te onttrekken, ze te bestemmen als ambtswoning en den aftrek van het salaris te bepalen op de laatstelyk vastgestelde huur* zyn de f 250. Dhr. Carel» merkt op, dat Ged. Staten weinig stabiel zyn in hun opvattingen, evenals de regeering inzake de legesgelden, waaromtrent spr. niets by de Btukken gevonden heeft. Aan de noodzakelyk- voordat Uw verkoudheid ontaardt in een ernstige en moeilijk te genezen borstaandoening. Neem de kleine oorzaken weg en voorkom al dus de groote gevolgen met de ver zachtende en genezende Akker'a heid om de woning als ambtswoning af te staan zal z.i. niet te ontkomen zyn, maar dan moet de gebruikeiyke verhouding tusschen jaarwedde en aftrek in acht genomen worden. Hy meent dat de laatste zal moeten bepaald worden op 121/» °/s* Do koer Kryger gaat daarmee aceoord en doet een beroep op den voorzitter om zich daarby neer te leggen. Ook de heer Van Westen spreekt in dien geest. De heer Elenbaas wil het bedrag van aftrek vaststellen f 300. De heer Uyi zegt, dat de bedragen f 318,50 en f 800 elkaar weinig ontloopen en kan zich met het laatste vereenigen. Ten slotte wordt de aftrek zonder hoofdeiyke stemming be paald op f 300. De voorzitter zegt, dat hy er mee ingenomen is, mits de Raad te eenigertyd niet kan besluiten do woning te doen ontruimen. De leden van de commissie tot wering van school verzuim, die allen aftreden, worden met algemeene stemmen herkozen. Het aftredend lid van de commissie van toezicht op het L. O., de heer L. Blaas, wordt met algemeene stemmen herbe noemd. Van het Algemeen Armbestuur zyn ingekomen twee aanbevelingen voor leden van dat college. In de vaoature wegens periodieke aftreding van den heer Elenbaas wordt deze herkozen met zes stemmen, tegen 1 stem op den heer J. Pleune, méde aanbevolen. In de vaoature, ontstaan door bedanken van den heer M. A. Geuze, worden aanbe volenE. Noom en K. v. d. Slikke. De heer Carels wenscht eenige opmerkingen te maken naar aanleiding van die aan beveling. Hy gaat na wat de werkkring van het college is," daartoe behoort ook het verpachten van land In het klein. Tot dusver 1b het bestuur samengesteld geweest uit twee vertegenwoordigers van groot-grondgebruik en twee midden standers. Nu er eeu vaoature is, breekt de tyd aan om een plaats in te ruimen voor een klein-landbouwer en het klein- grondgebruik eënig meezeggenaohap te verbenen in de aangelegenheden. 8pr. raadt aan mee te gaan met de strooming van orizen demooratischen tyd en doet het- voorstel de aangeboden aanbeveling terug te zenden, te verzoeken een nieuwe aanbeveling in te dienen en daarby rekening te houden met wat In den raad gesproken is. De heeren Van Westen en üyi ondersteunen het voorstel; nadat ook wethouder Kryger zyn in stemming ermee betuigt heeft, wordt het met 6 stemmen aangenomen, tegen wethouder Van der 8iikke. laatste punt der agenda is: benoeming van een vertegenwoordiger dezer gemeente in do vergadering van aandeelhouders der Waterleiding M.y Tholen. De voorzitter zegt dat hy is benoemd tot lid van den Raad van Beheer. Er moét dus een ander aangewezen worden; gebruik is, dat een der wet houders afgevaardigd wordt; de heer Van der Slikke heeft te kennen gegeven, dat hy niet wenscht in aanmerking te komen. Wethouder Kryger wórdt be noemd met 5 stemmen. De heeren Van Westen en Carels verkrygen ieder één stem. Naar aanleiding van de opmerking van den heer Carels, deelt de voorzitter mede, dat verzuimd is de circulaire, be treffende de legesgelden, by de stukken te voegen; ze is nu aanwezig. Als de tegenwoordige jachtvergunningen afge- loopen zyn, zal er opnieuw een besluit genomen worden. By de rondvraag bespreekt de heer Uyl de wensoheiykheid een lantaarn te plaatsen by den Tolweg. B. en W. zullen een onderzoek instellen. Ook vraagt hy de medewerking van den voorzitter en den heer Kryger, by het verzoek om aansluiting aan de waterleiding van de bewoners van dien weg. Die wordt gaarne beloofd. De heer Elenbaas ves tigt de aandacht van B. en W. op den onvoldoedden waterafvoer voor de woning'naast het postkantoor. De heer Carels informeert wat er ge daan is ten opzichte van het verzoek

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1