Zierikzeesche Nieuwsbode PUROL W oensdag lODec. 1924. zierikzeesche courant. 8l9te jaargang. - no. nm. »p d.n d.gT«a» EERSTE BLAD. V4JPVker5TPUDD! N6 VICTO WYBERT ABONNEMENT: PrU» per I maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor hes buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nnmmern 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. ADVERTENTIÊN i van 1—B regels 60 ots. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Beelames 80 ots. p. regel. By contract belangrijke korting. Dir. i J, DE LOOZE Jr, Ullg.-IMMt. M, I, KOSTEN. »"8 ™r Dit nummer bestaat alt 2 bladen. Tmefztjnfijneijrondstoffen EEN HEERLIJKE LEKKERNIJ B I NWENLAN P.^ De Tariefwet. Het Verbond van Nederlandsdie Fflbri- kantenvereenigingen heeft uit goede bron vernomen, dat wanneer het bij de Eerste Kamer aanhangige ontweip-Tarief- wet tot wet zal zijn verheven, het nieuwe tarief niet vóór begin Februari as. in werking zal treden. Lagere Spoortarleven. Nui de bedrijfsuitkomsten der Nederl. Spoorwegen óver 1924 en dioor verdere vermindering van de exploitat-'ekosten en door verhooging van de ontvangsten, be langrijk minder ongunstig beloven te (Warden, dan die over 1923, wordt lang zamerhand de kans vergroot, dat binnen niet te langen tijd tot verlaging der ta rieven zal kunnen worden overgegaan. De arbeid In broodbakkerijen. Blijkens de memorie van antwoord op het voorloo.plg verslag van de Tweede Kamer tot wijziging van de bepalingen der Arbeidswet 1919 betreffende den ar beid inn broodbakkerijen is de minister van arbeid, handel en nijverheid terug gekomen van zijn aanvankelijk oornemen om het verbod van bakkersnachtarbeid voor de patroons te doen vervallen, be houdens kleine tegemoetkomingen. De Zaterdag na Kerstmis. Het ligt in het voornemen Van den Mi nister van Arbeid, Nijverheid en Handel, pp grond van art. 28, 5e lid der Arbeids wet 1919, aan hoofden en bestuurders van ondernemingen, waarin O p 27 Decem ber niet gearbeid zal worden, te ver gunnen bet daardoor ontstaan verzuim jjn te halen in het tijdvak v,an 15 DeC. tot en met 3 Jan. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 9 Deóember. Subsidie R.-K. KweeksdhazI voor Vroed' vrouwen. De heer Schaper bespreekt de verkla ring van minister Aalberse inzake de her vatting van de behandeling zijner begroo ting. Spr. 'wil een Commissie van onder zoek inzake de R.-K. Kweekschool voor vroedvrouwen te Heerlen. Minister Aalberse zegt die Commissie te moeten afwijzen. Er komt een supple- toire begrooting. De heer Snoeck Henkemans verklaart dat zijn fractiegenoot slechts een zake lijke bedoeling heeft gehad. Spr. wil ook een commissie van onderzoek. De heer Dresselhuijs wil zijn oordeel opschorten tot de suppletpire begrooting er ia. De heer de Momté Ver Loren sluit zich aan bij: het beleid van den minister. Spr. en drie andere anti-revolutionairen stem den slechts voor de motie-Boon op grond van de voorafgegane debatten. De heer Nolens verzoekt om een on derzoek, dat de Kamer bevredigt. De minister zegt nooit anders bedoeld te hebben. Voortgezet wordt de behandeling van de begroo-ting van Arbeid. Volgens den heer van den Tempel is er te veel bezuinigd ten aanzien van de niet-ambtelijke verzekeringsorganen. De minister meent, dat de werkloos heidsverzekering hier te lande wel met ,üie in het buitenland mag vergeleken worden. De subsidie voor den Werkloosheids- raad wordt va:4 f 6 iop| f 4 duizend ge bracht. De Arbeidsbegrooting wordt daarop z.b.s. aangenomen. De heeren Braat en de Boer moeten geacht worden te hebben tegengestemd. Aangevangen wordt met de begrooting van BinnenlandsChe Zaken en Landbouw. De heer Braat opent de nlgemeene be schouwingen. j i 1 Spr. komt opnieuw op tegen den Zo mertijd. De heer van den Heuvel blijkt ook te genstander, doch wil het rapport der Commissie van onderzoek afwachten. De heer Ebels verwacht in dezen Lei ding van de regeering. De heer Schaper is tegenstander v;an den zomertijd gebleven. De minister deelt mede, dat het rap- port der commissie zal worden gepubli ceerd en wel spoedig. Mevr. Bakker—Nort klaagt oVer de achterstelling der vrouw in onze wet geving. De 'heer Beumer heeft formeele bezwa ren tegen de handhaving der Regeering inzake oen Zomertijd. De minister verwees mevrouw Bakker Nort naar de mededeeling in de stukken. Bij aid. II (BinnenL bestuur) behan delt de heer Zijlstra de autonomie der gemeenten. De heer Michielsen wil meer zekerheid BORSTSIROOP per flacon ƒ1.125 c r k r Ij f baar bij N.K IV,» tr i n Or I in de positie van de gemeente-ambtena-' ren. Teveel worden officieren als burge meester benoemd. Er zijn veel te veel kleine gemeenten. De heer Vliegen is ook voor opheffing van kleine gemeenten. Spr. bepleit meer autonomie der gemeenten, speciaal voor de groote. Sommige burgemeesters han delen verkeerd t.o.v. de kunst, b.V. de stukken van Heijermans. De heer Duijmaer v. Twist klaagt over te hooge gemeentelijke heffingen van schippers. De heer de Boer wil verbetering Van de finanoieele verhandeling tusschen Rijk en gemeente. De heer van Rapp,ard wil vereenigbaar- heid der ambten van burgemeester en secretaris in kleine gemeenten. De heer Beumer is tegen opheffing van allerlei kleine gemeenten. .De minister vangt zijn rede alan, doch zal die morgen voortzetten. EERSTE KAMER. De leden der Eerste Kamer zijn in Openb. vergadering bijeengeroepen tegen Dinsdag 16 dezer, des namiddags te 8V2 uxe. Het mobllisatiekrnta. —O— Cl. Doorenbos dicht in de Tel. 't vol gende op 't binnenkort verschijnend mo- bilisatiekruis Wegens gepresteerde diensten Jegens Vaderland en Vorst, Krijgen oud-gemab'liseerden 't Eerekruis op hunne borst. ALLE oud-gemob-liseerden Worden hiermede bedoeld, (Ook wie 't mobilisatie „kru:s" reeds Tien jaar aan den lijve vpelt.) Makkers! Nu komt de erkenning Voor het vele, dat ge deedt, Voor uw moeite, sdhade, zorgen. En de koude, die ge leedt Makkers! Over een paar dagen Komt het mob'lisatiekruis Keurig netjes aan een lintje In een doosje bij u thuis. 1 Met een aardig hart'lijk briefje, Biedt men d'onderscheiding aan, Met een Vaderlandsch bedankje, Voor al 't geen ge hebt gedaan. Is 't niet aaraig, dat het Rijk ons Zóó maar dat cadeautje gaf? (Denkt er om, als je 't gaat dragen, Doe dan éérstden prijs er af). Gesprongen Handen Ruwe Schrale Huid Springende Lippen en Huidwondjes PUROL in Doozen 30.60.90c! TubeSQc» Bij Apothekers en üro;isten en gehandhaafd tot 31 Mei 1922. Tot op dat tijdstip werd dus voor éénmaal ver voer van een kleine auto f5 en voor een groote f7 geëischt. Ingaande 1 Juni 1922 Is op aandrang Tan de Koninklijke Nederlandsehe Automobaelclub en deVer- eeniging tot bevordering van het Vreem delingenverkeer te Zierikzee een tarief voor automobielen ingevoerd, waarbij de vracht wordt berekend naar de ingeno men oppervlakte en waarbij tevens re tours verkrijgbaar gesteld zijn. Voor een auto Van 4 X 1,60 M2. oppervlakte (ge middelde grootte) bedraagt thans de vracht voor een enkele reis 15,20 en voor een dagretour f7,80. Met ingang van 1 Maart 1923 werd de geldigheidsduur van een retour- op 2 dagen gesteld. Hoewel de Maatschappij de door den Minister van Waterstaat op grond van de concessie-bepalingen goedgekeurde Uit Stad en Provlnole Autovervoer ZJjpe. Op het request van de Vereniging voor Algemene belangen (Streekbelangen) van 7 Juli j.l., betreffende het auto-vervoer over het veer van Zijpe, gericht aan de Raad van Toezicht op de Spoorwegdien sten is het volgende antwoord ingekomen: 's-Graivenhage, 2 Deo. 1924. NeVengenoemd schrijven van de Ver eeniging voor Al'gemeene belangen voor Schouwen en Duiveland betreffende den veerdienst Zijpe—Anna Jacoba heeft aan leiding gegeven tot een langdurige corres pondentie met de R. T. M., waarVan het resultaat is, dat zij er op Wijst tot hét geven van uitbreiding van haren veer dienst niet verplicht te zijn en zich alleen daartoe en tot verlaging van 't tarief bereid toont indien haar daarvoor een subsidie gegeven Wordt. Naar aanleiding van uw verzoek heb ik de eer liet vol gende op te merken. In de overeenkomst betreffende de spoorweglijnen op de eilanden in Zuid- Holland en van Burgh over Brouwersha ven naar Steenbergen van 1 Oct. 1917, heeft de R. T. M. zich o. m. Verbonden een stoomboot-veerdienst te exploiteeren tusschen Zijpe en Willemspolder, welk veer bedoeld is als een schakel tusschen de tramlijnen Burgh—Zijpe en Anna-Jaco- ba—Steenbergen. De R. T. M. heeft bij deze overeenkomst op zich genomen drie reisgelegenheden voor reizigers in elke richting te verschaffen,' terwijl omtrent het berekenen van de vrachtprijzen voor het vervoer is bepaald, dat de maxima daarvan door den Minister van Water staat Worden vastgesteld. Aan het ver plicht aantal reisgelegenheden voldoet de Maatschappij, daar door haar op alle te Zijpe en Anna-Jaooba aankomende en van daar vertrekkende treinen door den veerdienst aansluiting Wördt gegeven en thans op Werkdagen 4 vaarten van Anna- Jacoba naar Zijpe (na 15 Februari a.s. 5) en 5 In omgekeerde richting plaats vin den. Hoewel begrijpelijk, is dat per automobiel reizenden dit aantal vaarten in vergelijking met andere veerdiensten niet heel groot noemen, kan echter der halve op grond van de Rijks-overeen- komst zonder meer van de R. T. M. geen intensieven dienst geëischt worden. Wat de tarieven voor autovervoer b'e treft, zij opgemerkt, dat in 1914 de vracht f2,50 Voor een automobiel van ten hoog ste 300 K.G. en f3,50 voor een auto van grooter gewicht. Gedurende den oorlog zijn de" vrachten met 100 pCt. verhoogd beneden de thans geldende maxima-tarie ven blijvende verhooging van 100 pCt. op de personen- en 100—150 pCt. op de goederentardeven van vóór de oorlog tot dusverre heeft gehandhaafd, ondergingen de tarieven voor automobielen, vooral Wanneer binnen den geldigheidsduur een heen- en terugreis gemaakt wordt, en dat zal Veelal het geval zijn, Zooals uit het bovenstaande blijkt, reeds een niet onbelangrijke verlaging. Onder de be staande omstandigheden kan nog niet op verlaging van de tarieven en op uit breiding van het aantal vaarten worden aangedrongen. Ik maak er ten slotte de Vereeniging op opmerkzaam, dat de dienst op het onder'werpelijke Veer in geen geval ten koste van den dienst ZijpeStavenisse zoude kunnen Worden verbeterd, da-ar deze veerdienst als een geheel op zichzelf staande onderneming van de R. T. M. is te beschouwen, waar over de Staat geenerlei zeggingschap heeft en welke bovendien gesubsidiëerd Wordit door de Provincie en de betrok ken gemeenten. De Hoofdinspecteur-Generaal der Spoor, en Tramidegen, (get.) A. H. Wl VAN DER VEGT. BURGH. Dinsdagavond j.l. hield de af- deeling „Haamstede en Burgh" van de vereeniging „Hef Groene Kruis" een al'ge meene ledenvergadering in het lokaal van 'dhr. v. d. Moer. Aanwezig waren leden. Door den voorzitter werd ver slag uitgebracht van de algemeene ver gadering te Goes op 10 Juni 1924 en mededeeling gedaan omtrent de zieken auto. De begrooting Voor het volgende dienstjaar werd Vastgesteld. In Van mej. A. Goedhuis, die Wegens ver trek als bestuurslid hééft bedankt, Werd benoemd mej. C. Overbeeke—Fondse. De aftredende bestuursleden, mevr. Fokker en die heeren J. Janzen, M. Griep en G. A. v. Zuijen, Werden herkozen. Als leden der commissie tot nazien der rekening, werden benoemd de heeren B- Th. Boot, H. v. d. Meij en A. v. Zuijen. NIEUWERKERK. Voor de betrekking van gemeente-ontvanger, ambtenaar der bevolking enz., hébben zich 17 sollici tanten aangemeld. OOSTERLAND. Maandagavond j.l. hield ae Groene Kruisvereeniging Ooster- Sirjansland in de Conferentiekamer eene spoedeischende lédenvergadering, zulks naar aanleiding van de ontslagname Van de Verloskundige mej. Heuseveldt, om nu te komen tot het benoemen van een ver- Ioskundige-wijkverpleegster. De voorzit ter, dr. Weeda, opende de flink bezochte vergadering; de secretaris, de heer M. Otte, las de notulen der vorige vergade ring, die onveranderd werden vastgesteld, waarna de voorzitter een uiteenzetting gaf van de besprekingen, die tot heden over deze kwestie waren gevoerd. Aan gezocht door het gemeentebestuur, was door de beide daag'lijksclhe besturen hier over geconfereerd, waarop hij nu met enkele plannen te dien opzichte kwam. Aan vaste bijdragen werden cijfers ge noemd van ongeveer f 900, als verlos kundige zou door haar ongeveer f 300 kunnen worden verdiend en f 300 zou zou dan nog resten (als op f 1500 mini mum salaris een verloskundige wijkver pleegster werd aangesteld). Verschillende leden vonden het beter, eerst een lijst te doen oirouleerèn' bij alle ingezetenen, waarop dan elk naar gelang hij voor de zaak voelt, kan int eekenen voor een jaarlijksc'he bijdrage en het ontbrekende te vinden uit de aan toe te kennen sub sidies. Na eenige besprekingen hierover, werd in dien geest besloten. Aan het stuur werd machtiging gegeven sollici tanten op te roepen, om na overeenkomst tot benoeming over te gaan. Enkele pun ten betreffende de te benoemen verlos- kundige-wijkverpleegster, o.a. instructies, pensioenbijdragen, zullen nader onder de pogen worden gezien. Ook werd nog be sproken de e.v. Staatsbijdrage zoo zij een Cursus kan volgen tot bereiking van een diploma-t.b.cl-huisbezoekster. Een en BK is het merk van de sinds 78 jaren als het beste middel tegen hoest en ver koudheid beproefde TABLETTEN In origineele doozen a 65 en 45 Cts. iniiiiniin 111111111111111111 nm min iiiiiiiiiiiii 111111111111 inn inn inn in i'iininn 11 n 111111111111 ander zal nader worden besproken in de jaarvergadering, die begin Maart a.s. zal worden gehouden. ST.-ANNALAND. Maandagavond toen de bus Tan den heer van de Klundert naar Oud-Vossemeer zou terugkeeren, Weigerde de motor haar dienst. Weldra trok dit de aandacht van eenige jongens, die steeds vermeerderde en het geval spoedig niet onvermakelijk vond. Als het een enkelen keer den chauffeur gelukte den wagen een weinig te doen voort gaan om dan opeens -weer stil te staan, gaf dit aanleiding tot een luid hoera. Nadat dit verscheidene malen zoo gegaan Was, werd de bus in een schuur ge bracht, Waar het defect gevonden werd. Tegen middernacht kon zij wieer ver en trekken. RECHTZAKEN. ZIERIKZEE. Door den kantonrechter zijn op 3 Dec. j.l. veroordeeld, wegens: Overtr. motor- en rijwielregl.Fr. H., 43 j., arb. te Bruinisse, bij verst., f3 b., 3 d. h.; J. G., 53 j., landb. te Zonne- maire, bij verst. f. 15 b. s. 3 d. h.; C. de M., 25 j., landarb. te Zonnemaire, bij bij verst., f2 U s. 2 d. L; A. J. O., 24 )n landb. te Serooskerke, bij verst., f2 b. s. 2 d. h.; I. H., 25 j„ koopman te Nieu- Werkerk, bij Verst., f 2 b. s. 2 d. h.; L. I. V. A., 83 j., arbeiider te Zonnemaire, bij verst., f 2 b. s. 2 d. h.-; J. J;. |V. d. 'Z., 34 landb. te Bruinisse, bij verst., fl b:. 1 d. h.; A. H., 30 j., schilder te Z.zee, bij verst., fl b. s. 1 d. h. Overtreding van het regl. op Wegen en voetpaden in Zeeland: C. M. v. D., 20 j., landb'.knecht te Z.zee, bij verst., f 3 b. s. 3 di h.J. E., 46 j., landb. te Kerkwerve, bij verst., f3 b. s. 3 d. h.; J. d. WLi 51 j.,(landb.- kneeht te Burgh, bij Verst., f3 b. s. 3 d. h.; M. d. M., 49 j., landb. te Ell-emeet, bij verst., f3 b. s. 3 d. hj.; A. F., 30 j., landb.knecht te N.gouWe, bij verst., f3 b. s. 3 d. h. Overtr. van de Alg. Pol.ver- ord. voor de gem. Z.zee: A. V. d. W., 24 j., landb. te Z.zee, bij verst., f3 b. s. 3 d. h.; J. O., 35 j., werkman te Z.zee, bij verst., fl b. s. 1 d. hJ-J B. L-. v. V., 28 j., metselaar te Z.zee, bij verst., f-2 b. s. 2 d. h.; Q. A. O., 27 j., schilder te Z.zee, bij verst., fl b. s. 1 d. h.; A. R., 19 j., pakhuisknecht te Z.zee, bij Verst., fl b. s. 1 d. h.; Ki. F. A. P.' 31 j., reizi ger te Z.zee, bij verst., fl b'. s. 1 d. h.; M. V. O. 51 j., caféhouder te Z.zee, bij Verst., f 5 b. s. 3 d. h. Overtr. van de Visscherijwet: C. T., 30 j., werkman Z.zee, bij Verst., 3 b. s. 3 d).t h.J. P. B., 39 j., visscher te Yerseke, bij verst., f6 b. s. 6 d. h. Overtr. van het Baggeri N. L. P., 45 j., visscher te Z.zee, f3 b. s. 3 d. h. Overtr. van de Veew'et: N. W. V. P., 45 j., landb. te Zonnemaire, f3 b. s. 3 d. h. Overtr. van de Jachtwet 1923: W, F. P. V. Z-, 37 j., arb. te Nieppe (Frankrijk), bij Verst., f5 b. s. 5 d. h. Het loopen over eens anders grond:: J. C. G., 46 j., land'bl te Noo-rdgouWe, bij verst.., f5 b. s. 5 d, h.; Wv F. P. ^v. Z., 31" j., arbeider te Nieppe (Frankrijk), bij verst., £5 b. s. 5 d. h. Overtr. van het Broodbesluit: M. P. d. K., 58 j., bakker te Haamstede, bij verst., 10 b. s. 10 d. h. Vrijgesproken: H. F., 53 j., landb. te Renesse; A. V., 48 j., kapitein te Dor drecht; Wi A. v. d. F'., 28 j., rijkstuinbi- consulent te 's Heer-AbtskerkeM- v. V., 39 j., chauffeur te Z.zee. De vergiftigingszaak te Amersfoort. Voor de Utrechtsche rechtbank is Dins dag opnieuw' behandeld de zaak tegen den Amersfoortschen drogist B:. J. V., beschuldigd van bij herhaling te hebben gepoogd, zijn wouw van het leven te barooven, eerst door eenige malen in melk en chocolade een hoeveelheid lood- arsenaat te mengen, Waardoor de vrouw ernstig ziek is geworden en in levensge vaar heeft verkeerd, vervolgens door op een avond de gaskraan in de slaapkamer opengezet te hebben op een tijdstip, dat zijn eehtgenoote zich te ruste had bege ven, welke poging evenwel, doordat de vrouw dezen toeleg tijdig bemerkte, mis lukte. Op 9 Juni was deze zaak reeds door de rechtbank behandeld en zij gelastte toen, op verzoek van den verdediger, een onderzoek naar beklaagde's geestver mogens. De conclusie Van het rapport luidde, dat er geen termen a-an'Wezig zijn om be klaagde als ontoerekenbaar te beschou wen. Allereerst Werden thans de getuigen- deskundigen gehoord. De officier van justitie persisteerde bij zijn destijds genomen requisitoir, gezien ook het rapport der deskundigen, en eischte thans wederom twintig jaar ge- Vangenisstraf. Vervolgens was het woord aan den Verdediger. Pleiter wees er allereerst op, dat zijn destijds gedaan verzoek tot het instellen van een onderzoek naar be klaagde's geestvermogens niet ten on rechte was, want uit alles blijkt ten dui delijkste, dat er in den toestand van be klaagde iets vreemds is. Hoewel 't rap port niets positiefs geeft, Wijst het toch in de richting, dat beklaagde een hoogst abnormaal mensch is. De rechtbank zal, indien zij Tonnis Wil wijzen, daarmede rekening moeten houden. Pleiter concludeerde tot ontslag Tan rechtsvervolging voor het eerste feit en voor het tweede feit pleitte spr. ontoe rekenbaarheid en eveneens ontslag van rechtsvervolging. Uitspraak 16 December e.k. De moord In de Hzgelenbnrgstraat in Den Hang. De Haagsdhe rechtbank heeft J. V. d'. G., 25 jaar, stoker-machinist in Den Haag, gedetineerd, terzake van het op 13 Fe bruari opzettelijk, met een bijl, dooden van zijn 27-jarige getrouwde zuster, in de Engelenburgstraat, welke doodslag ge volgd is door poging tot diefstal en ge pleegd om dit misdrijf gemakkelijk te maken, veroordeeld tot levenslange ge vangenisstraf. Als voornaamste bewijs middelen bezigde de rechtbank mede in verband met de verklaringen van de deskundigen, den gevonden vingerafdruk, de bloedspatten op bekl.'s scJhoenen en kleeren, bekl.'s wetenschap van de iaan- wezigheid van een bedrag van f 300 in een bepaald pak in een kast ten huize van zijn zwager, welk pak bleek door zocht te zijn, en de verklaring van ge tuige Koning, dat beklaagde hem voor gesteld had, bij zijn zwager in te bre ken en dat hij zijn zuster met een bijl zou neerslaan, waarbij bekl. een bijl aan getuige vertoonde. De bekl. hoorde vol maakt kalm en uiterlijk onbewogen de voorlezing van het uitvoerige vonnis aan. Ook de mededeeling van het opleggen van levenslange gevangenisstraf scheen geen bijzonderen indruk op hem te ma ken. Alleen maakte hij tegen zijn raads man de opmerking: U teekent1 zeker wel eVen appèl aan. Hoo* strafport. De politierechter te Utrecht heeft een dienstbode uit Bilthoven, Wegens 't be zigen van een reeds gestempelden post zegel voor de verzending van een brief, veroordeeld tot f 40 boete, subsidair 20 4dagen hechtenis. 1 ONDERWIJS# Bij het te Amsterdam gehouden examen Staathuishoudkunde en Statistiek M. O. slaagde o.a. dhr. E. Hamburger, leeraar aan de R.H.B.S. te Zierikzee. Dn Bévaooiaatie. De vergadering van den Christelijken Süholenbond Zzee en Omstreken heeft, naar de M. C. meldt, een motie aange nomen, Waarin zij naair aanleiding Van *t gewijzigd ontwerp Besmettelijke Ziekte wet, het ten zeerste betreurt dat daarin is opgenomen een bepaling tot verplichte vaccinatie aan leerlingen boven 11 jaar en van onderwijzers en onderwijzeressen; en zich met ernst tegen deze vermeer dering van dwang verklaart. Naar wij vernemen, wordt de cur sus Voor voortgezet onderwijs aan da School met den Bijbel te NieuWerkerk, gevolgd door 16 leerlingen, terwijl aan een zoodanigen cursus, uitgaande van de OudjérCommissie der openb. school, door elf jongens Wordt deelgenomen. POST EN TELEGRAPHIE. Opheffing holppostkantoren. Op vragen van het lid der Tweede Kamer, den heer de Boer, inzake ophef fing van hulppostkantoren, heeft de mi nister van waterstaat o.m. geantwoord: Evenals de oprichting, geschiedt de opt- heffing van hulppostkantoren door den minister van waterstaat. De direoteur-ge- neraial der posterijen en telegrafie handelt dus niet eigener autoriteit. De op te heffen hulpkantoren verdwijnen niet zon der meer, doch worden vervangen door eenvoudiger, goedkooper postinrichtingen, stations voor den postdienst geheeten. De economische belangen van het platte land worden naar de meening van onder- geteekende door deze vervanging niet bevorderd, doch evenmin op ongeoor loofde wijze geschaad. Zooals blijkt, geeft de maatregel in het algemeen voor de betrokken bewoner» geen aan'eiding tot tijdverspilling. De on- dergeteekende is dan ook van meening, dat metterdaad wordt bezuinigd, zonder van de plattelandsbewoners' onevenredige offers te vergen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1