Zierikzeesche Nieuwsbode PU ROL ABONNEMENT: BINNENLAND Uit Stad en Provinoie. PrUi per I maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag:, Woensdag; en Vrijdag. AOVERTENTIËNi van 1—B regels 60 ots. van i regels en daarboven 20 ots. per regel. Beolames 80 ots. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Maandaa 8 Dec 1Q9d zierikzeesche courant 81,te jaargang. - No. 11169. »pd., itiddiiudtf o UcU. la^q. AifcwnvAttoArnfc guukant. |)f K DE L002f ult!.P|<uf MSTE1( e.,e y60r Gevonden voorwerpen: Een collier; een band van een mantel; een zilverbon; een duimstok; een bril een snoer koralen; een zakje met por temonnaie met geld; een gouden dames- ring; een portemonnaie; een tasdhije in houdende portemonnaie met geld; een tabaksdoos. i De Commissaris van Politie, R P. BRONS. BUITENLAND Het proces-Hnarmann. Vorige week is v:oor de Hannoversche rechtbank gezworenen-rechtbank het proces begonnen tegen den massa-moor denaar Haarmann, die beschuldigd wórdt 27 jonge mannen te hebben vermoord. Tot dusver heeit Haarmann slechts be kend, eli' moorden te hebben gepleegd. Vóór het begiq van het proces deelde de president mede, dat de getuigen eerst Maandag zullen worden gehoord, omdat hij hoopt, het geheele proces in veer tien dagen ten einde te kunnen brengen. Haarmann riep daarop: „Dat is onmo gelijk, dat houd ik miet uit." De president deelde voorts mede, dat hem ter oore is gekomen, dat verschillende getuigen, wier zonen door Haarmann vermoord ijn, het voornemen koesteren een aanslag op beklaagde te plegen. Hij zal daarom alle getuigen zorgvuldig laten touillee- ren. In het geheel zijn er thans 190 ge tuigen gedagvaard, voor het meerendeel ouders en familieleden van de slachtof fers van Haarmann. Terwijl de president bezig was Haarmann te ondervragen over zijn jeugd, riep de beklaagde, wien het blijkbaar begon te vervelen, plotseling zenuwachtig uit: „Schiet toch op! Ik wil onthoofd worden!" Zooveel is op den ecrSit n dag reeds gebleken, dat de medebeklaagde van Haarmann, de 27- jarige Grans, hem inderdaad verschillen de jongelieden 'heeft gebracht, met de bedoeling, dat Haarmann ze zou ver moorden en hem bun kleeren zou over handigen om ze te verkoopen. Vrijdag heeft Haarmann uitvoerig ge schilderd hoe hij zijn slachtoffers ver moordde. Haarmann geeft bijna in alle gevallen toe de moorden te hebben ge pleegd. Af en toe wordt hem een por tret getoond, dat hij zich niet herinneren kan/ Hij verklaart dan echter: „Het is best mogelijk, dat ik dien jongen heb vermoord". In tegenstelling met Haar mann probeert zijn medebeklaagde Grans zooveel mogelijk alles-te loochenen. Hij beweerde in het geheel niet te hebben geweien, dat de kleeren, die Haarmann hem gaf, van vermoorde jongelieden af komstig waren. Haarmann wond zich hierover zeer op. Donderdag had hij reeds verklaard, dat Grans bij herhaling lijken bij hem had zien liggen. Grans ontkende dit nu pertinent. Hierover jn woede ont stoken, besdhuldigde Haarmann Grans, dat hij hem eens gevraagd had hem zijn kamer ter beschikking te stellen en zelf maar ergens anders te gaan slapen. Toen Haarmann den volgenden morgen thuis kwam, lag er een lijk Van een jonge man in zijn bed, die door Grans en een ander zou zijn vermoord. Meer en meer blijkt, dat Grans op alle mogelijke ma nieren misbruik heeft gemaakt van de blijkbaar zeer innige vriendsdhap, die Haarmann voor hem voelde. Hij heeft hem steeds alles afgebedeld en hem bij herhaling bestolen, maar altijd weer ver gat Haarmann het. Zelf had Grans boe ken over hypnose gekocht en probeerde hij aan de hand van deze boeken Haar mann te hypnotiseeren, wat echter mis lukte. Het Verschrikkelijke gerucht, dat Haar mann het vleesch van zJijn slachtoffers als kalfsvleesch heeft verkocht, werd Zaterdagmiddag dooir den deskundige met alle beslistheid tegengesproken. Dr. Schackwitz heeft indertijd het in de wo ning Van Haarmann gevonden vleesch nauwkeurig onderzocht en met zekerheid vastgesteld, dat het in geen geval men- schenvleesch Was. "Haarmann verklaarde ook nu Weer, dat hij al zijn moorden in een toestand Van „onbewustheid" heeft gepleegd. Hij zeide een zeer goedmoedig1 mensch te Zijn, maar af en toe in een vlaag van verbijstering te hebben gehandeld. Haar mann Wist in dezen toestand niet wat hij deed. Als hij dan den volgenden mor gen wakker werd, zag hij vol afschu'wi het lijk van Zijn slachtoffer naast zich liggen. Ontsteld over zijn eigen daden had hij dan lederen keer het lijk stukge sneden en uit den weg geruimd. Ook nu herhaalde hij weer, dat Grans en de ge arresteerde WittkoWsky in zijn kamer eveneens een jongmensch hebben ver moord. Er stond een groote kist op tafel, die geheel gevuld Was met beenderen, waar schijnlijk afkomstig van slachtoffers van Haarmann, die alle door de politie uit de Leine zijn opgevischt. De deskundige, die de beenderen onderzocht, Verklaarde, dat deZe lichamen met groote zaakkennis waren stuk gesneden. De Po3tchèqiie en Girodienst. De Staat is thans overgegaan tot het dagvaarden vap de personen, die van den ten gevolge van de sluiting Van den Post-chèque- en Girodienst ontstanen toe stand gebruik hebben gemaakt om meer geld op te vragen en te ontvangen dan waarop zij in werkelijkheid recht hadden. Tot dusver zijn elf dagvaardingen bij Verschillende rechtbanken in ons land uitgebracht, terwijl een vordering be neden f 200 bij een kantonrechter aan hangig is gemaakt. Een pjichtkwestfe. Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen van het Tweede Kamer lid Dresselhuys door minister Colijn be treffende de dwangVorderingen ingevolge de Successiewet in verband met enkele verpachtingen op langen termijn in Zee land, heeft het bestuur van de ZeeuWsche Land'bouW-Maatschappij 't Volgende tele gram aan den betrokken minister gezon den: „Het bestuur der Z. L. M. verzoekt :zeer dringend uw' tusschenkomst bij de administratie en intrekking van de pro cedure voor de rechtbank te Middelburg betrekkelijk Vordering van Zoogenaamd schenkingsrecht met boete Voor verpachte landerijen op SchouWen, reeds eenige jaren geleden verpacht. Er zijn zeer vele dergelijke langdurige pachtcontracten met matige pacht, waarbij natuurlijk pachters Wel eenige lasten voor zich krijgen, maar wet op de land'bbuwtoestanden in Zee land een uitermate gunstigen invloed heeft. Van eenig opZet tot benadeeling van den fiscus is geen sprake. Het is al jaren gewoonte. Vermindering van ver mogen, bij vermogens aangifte behoeft deswege niet geaccepteerd, immers uit het vermogen van den verpachter is daardoor nog niets gegaan in dat Van den pachter. Van schenking kan dan ook geen sprake zijn naar onZe meening, omdat niet alleen het bedoelen daartoe ontbreekt, maar ook niets uit des eenen vermogen in den anderen komt. Dit zou eerst geschieden, als de Verpachter ver kocht en de koopsom daardoor aanzien lijk minder Werd en bbtvendien de be trokken pachter zelf kocht, of ook wan neer bijvoorbeeld bij dood verpachters erfgenaam tegen Veel lageren prijs dan anders het geval zou moeten Zijn, moes ten verkoopen en Wederom pachter kocht. Door de fiscale opvatting door u ge noemd, zou in elk geval ons ZeeuWseh pachtwezen jammerlijk worden getroffen tot groote schade Van tal van familie's. Wij zijn bereid Uw Excellentie d es ge- wenscht nader in te lichten". Twaode Kamer. Zitting üan Vrijdag 5 Beo. Voortgezet wordt de behandeling van de afdeeling lager onderwijs der begroo ting van onderwijs. De heer Deckers bepleit de belangen van het vervolgonderwijs en van het onderwijs aan blinden en doofstommen, alsmede dat aan zwakzinnige kinderen. De heer Snoeck Henkemans bepleit een ruime uitlegging van artikel 203 der L. O.-Wet. Assistenten met onderwijsbe voegdheid behooren naar het oordeel van spr. een extra-vergoeding te krijgen. De heer Bulten Wdl reductie op het schoolgeld voor groote gezinnen en wijst op de ZWakke punten in de salarisrege ling. De heer Van der Molen zegt, dat de salarisvermindering niet van grooten in vloed kan zijn geweest op de veTslech- ting van het onderwijs. De nieuwe school geldregeling acht spr. niet onbillijk voor groote gezinnen. De heer Gerhard Wijst op een ver keerde toepassing Van het assistentenstel sel en Vreest voor wederinvoering Van het Fransch op de lagere school. De houding der leeraren M. O. ten op zichte Van het Fransch noemt spr. sabo tage. Minister de Visser zegt, dat het de1 be doeling is in de vijfde en zesde 1 Vrijheid te geven de taal te onderwijzen, die men wenscht. Mej. Westerman noemt eenige minder gCw'enschte gevolgen van het bezoldi gingsbesluit. Het begrip leerplichtige kin deren staat niet vast. Eén moderne taal bij het lager onderwijs heeft de instem ming Van spreekster. Volgens den heer Tilanus zijn de be zwaren over hooge exploitatiekosten overdreven. De heer Rutgers wijst op verkeerde toepassing van het Bouwbesluit. De heer Ketelaar bestrijdt den heer Ti lanus en valt de leeraren Fransch M.O, aan. De heer Dresselhuijs verdedigt de zen; ze saboteeren geenszins de L.O.-wet. De minister overweegt een hoogere marge voor onderwijzers aan blinden en doofstommen. Verhooging der assistenten toelage stuit af op gebrek aan geld. Spreker overweegt wijziging der school- geldregel'ing ten behoeve van groote ge zinnen. De heer van der Molen bepleit het be lang van 't onderwijs aan schipperskin deren. De minister kan om finantieele rede nen niet met een dergelijk wetsontwerp komen. Bij art. VII (Kunsten en Wetenschap pen) bepleit de heer Kleerekoper de be langen Van openbare leeszalen in kleine plaatsen en wijst op- den nood der kun stenaars. Muzikale vorming beschouwt spr. als behoorende bij het lager onder wijs. De Minister zegt een onderzoek toe wat Voor de muzikale jeugd kan worden gedaan en brengt hulde aan wijlen Heijermans. De begroeting wordt z. h-st. aangenomen. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten.75 et. Laxeer-Tableiten.60 et. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. Btf Apoth. en Drogisten. ZIERIKZEE. Door den Arbeidscontro- leur alhier is proces-Verbaal opgemaakt tegen tw'ee sigarenmakers wegens frau duleuze opgaaf bij t intreden hunner werkeloosheid. Overeenkomstig zijne belofte heeft Sint-Nicolaas Vrijdagmorgen vergezeld van zijn drie oolijK;-. vroolijke zwarte knechtjes een bezoek gebracht aan de beide openbare lagere scholen en aan de bewaarschool van mej. Papeveld, aan het Kerkhof. Dat er op die scholen tijdens het be zoek van den grooten kindervriend heel wat vroolijkheid en blijheid heeft ge- heerscht, ligt voor de hand. Vooral was dit het geval in de laagste klassen, alwaar duidelijk bleek, dat vele kleinen hun ge loof aan St.-Nicolaas nog niet verloren hebben. Het programma dat gevolgd werd wass uiit den aard der zaak voor alle klassen gelijk. Allereerst de „joyeuse en- trée" van den bisschop met zijn gevolg, terwijl de kinderen hun welkomstliede ren zongen; daarna een kleine pauZe, Welke St.-Nicolaas benutte om zich even met de leerlingen te onderhouden, en ten slotte de clou van het bezoek, n.l het uitdeelen der cadeautjes. Was hef bezoek aan de lagere scholen de moeite van het aanschouwen waard, in nog hoogere mate wias dit het geval de Bewaarschool aan het Kerkhof. Hier ademde alles feestelijkheid! 't Anders ietwat sombere schoollokaal, met zijn kale muiren, kleine vensters en door hon- derde kindervoetjes verveloos géworden vloer, Was thans in een feestzaal her schapen en met groen versierd. Vele leden van het bestuur waren tegenwoordig om den hoogen gast te ontvangen, die bij monde van den heer Beelaarts van Em- michoven welkom werd geheeten en de verzekering kreeg, dat zijn bezoek op hoogen prijs werd gesteld. Het was Zeer zeker een gezellige gedachte van het bewaarschoolbestuur om ook de Moe ders der kinderen gelegenheid te geven het St.-Nieolaasfeest in de school bij te wonen. Dat van deze gelegenheid gaarne en ruimschoots gebruik werd gemaakt, bleek duidelijk uit het groot aantal wou wen dat tegenwoordig iwas, en men vroeg Zich af of er wel één moeder was, die was thuis gebleven. Jammer, dat St.-NiColaas overal slechts korten tijd kon vertoeven, Want de lange tocht door de talrijke schoollokalen moest in een paar uur volbracht Worden. Hier bij kWam nog, dat verschillende malen voor den fotograaf Page geposeerd moest Wórden, ten einde hem in staat te stellen ook deze gebeurtenis op de gevoelige plaat vast te leggen. De door hem ver- Vaardigde fraaie foto's Waren reeds den Volgenden dag te koop, en Zullen onge twijfeld Veel aftrek vinden. Nu Zijn Doorluchtige Hoogheid, naar we hopen, dezer dagen behouden in het land van Primo de Rivera zal terugkee- ren en hoogstwaarschijnlijk door vrien denhanden een exemplaar van dit blad Zal toegezonden krijgen, voelen Wij ons verplicht te dezer plaatse te vermelden, dat zijn bezoek aan Zierikzee een aan gename herinnering heeft achtergelaten. De bisschop heeft blijdschap en dankbaar heid gebracht in de harten van alle klei nen, levendigheid en veel bezoekers in onZe goede stad en als onmiskenbaar gevolg daarvan, klinkende munt in de lade van menigen .neringdoende. Vandaar dan ook, dat alle kleinen en heel veel grooten St.-Nicolaas heef veel dank Verschuldigd zijn en zich gaarne vlijen met het op het Stadhuis afgelegde belofte Van den milden grijsaard, dat hij het Volgend jaar vast terugkomen zal. Wanneer dan de goede Sint terug keert, zoo' hopen Wij, dat z:ij, die niet in 't minst van het Hoog Bezoek profi teerden, Wat dieper in den Zak zullen tasten, Wanneer Voor de kinderen een bijdrage Wordt gevraagd. Wij verwijzen belanghebbenden naar eene in dit no. voorkomende advertentie van de Insulaire Hypotheekbank, waarin wordt medegedeeld dat de uitgifte der 6 percents pandbrieven binnenkort wordt gestaakt. SEROOSKERKE. Vrijdagmiddag bracht Sinterklaas vergezeld door „Zwarte Piet", voor do eerste maal een bezoek aan de school alhier. Bij' zijn binnenkomst werd hij met luid gejuich begroet en zong de schooljeugd toepasselijke liedjes. Daarna moesten de kinderen een voor een voor Sinterklaas verschijnen. Z. D. bleek merk waardig goed op de hoogte te zijn wie „zoet" en wie „stout" geweest waren, maar op zijn jaardag rekende hij het kwaad niet zoo. erg aan en mocht Piet aan alle kinderen eenige verrassingen uit reiken. Na nog een wandeling door het dorp gemaakt te hebben, zijn Sint en Piet weer naar Spanje vertrokken. ELKERZEE. De mondharmonicavereeni- ging „Door Vrienden Opgericht" gaf Vrijdagavond j.l. hare eerste publieke uilvoering. De ruime zaal van Café Koo- man was nagenoeg gevuld. De jeugdige muziekliefhebbers gaven blijk ijverig te hebben geoefend. Na een zestal muziek nummers werd opgevoerd: „Een ver strooide notaris", blijspel in één bedrijf, waarna weer zes muzieknummers Volg den en tot slot enkele leden een voor dracht ten beste gaven. Na een gezellig bal trok elk voldaan huiswaarts. 's Woensdagsavonds te voren was het zelfde programma, zonder bal, afgewerkt voor leden en begunstigers. NOORDGOUWE. 't Fanfarecorps „Con Arno re" alhier, hield Woensdag- en Don derdagavond zijn eerste uitvoering ge durende dit winterseizoen, onder leiding van dhr. G. van Popering, in het café Dekker te Scihuddebeurs, welke uitvoe ring geslaagd mag heeten. De nummers werden goed ten gehoore gebracht. Daar deze muziek zich nu niet bij uitstek leent voor kamermuziek, werden der tra ditie getrouw, enkele vo.ordraChtjes ge geven door eenige jeugdige dilettanten. Zeer goed spel gaven deze te zien. Het vrij talrijk opgekomen publiek, vooral Donderdagavond was het er tjokvol, toon- Ade ziCh dan ook dankbaar gestemd. Beide avonden werden met een gezel lig bal besloten. Naar we vernemen is door de vereeniging van een belangstel lende geefster een bedrag Van f 25 ont vangen ter versterking der kas. Moge dit voorbeeld navolging vinden tena-'nde de vereeniging, welke zich in moeilijke finantieele omstandigheden bevindt, te 'be houden. OOSTERLAND. Als een hooge uitzon dering kan worden gemeld, dat zich in de laatste 4 maanden in deze gemeente geen enkel sterfgeval heeft voorgedaan. Over de maanden October en No vember hebben ter secretarie niet minder dan 222 aangiften voor te slachten var kens plaats gehad. Wel een bewijs, dat het varkensvleesch in deze gemeente niet versmaad wordt. Gedurende een 15-tal jaren is mej. P. Heuseveldt. als verloskundige te dezer plaatse werkzaam geweest. Al dien tijd heeft zij met lust <em toewijding haar taak verricht. Bij de inwoners heeft zij een goede plaats veroverd en wordt met dankbaarheid op haar arbeid terug gezien. i' BRUINISSE. Zondagmiddag is even bui ten de haven het vaartuig Bru. 135, schipper P. de Koning, lek gesprongen en gezonken. Het vaartuig was geladen met petroleum en zeep. Persoonlijke on gelukken hadden niet plaats. STAVENISSE. Vrijdagmiddag bracht de goede oude Sint ook een bezoek aan de Bewaarschool a'hier. De dames-onderwij zeressen der inrichting hadden de kinde ren aardige spelletjes en liedjes geleerd, door w'elker uitvoering, zoowel kinderen als het talrijk opgekomen publiek een aangename middag werd bereid. De kin deren Werden onthaald op melk en ge bak en ieder kreeg namens Sinterklaas nog een stoffelijk voorwerp mede naar huis. Bij de 1.1. Zaterdagavond alhier ge houden stemming voor 3 bestuursleden Voor den kolenbond „Algemeen Belang' alhier, zijn de aftredenden, de heeren H. J. Dorst, M. C. Steendijk en C. Steen- dijk CZ. met zoo goed als algemeene stemmen herkozen. Ruwe en Schrale Huid DOOS 30, 60.90 Cent. Bij Apoth. en Drogisten. Pharm.Fabr. A.Miinhardt RECHTZAKEN» De revolverbcndieten. Het Gerechtshof te Arnhem heeft be vestigd het vonnis van de Arnhemsohe rechtbank, waarbij de bakkersknecht J. Roelofs en Th. van Druten, kleermaker, Wegens den bekenden aanslag in 'n kan toor aan de Rijnkade te Arnhem, waar zij den boekhouder met een revolver bedreigden, ieder tot een jaar gevan genisstraf werden veroordeeld. LANDBOUW EN VEETEELT. In een bijvoegsel van de St.-ct. van 2 Dec. is opgenomen een nominatieve op gave van de in hel najaar 1924 bij' de rijkskeuringen goedgekeurde hengsten, benevens van de eigenaars met de woon plaatsen. De vermelding „alleen voor dek king" (verkort a. v. d.) beteekent, dat die hengsten voor de betrokken stamboek- commissie wel voor dekking zijn goed gekeurd, maar nog niet in aanmerking komen voor een nieuw stamboeknummer. Voor Zeeland bevat de lijst o.a. de vol gende opgaven van goedgekeurde heng sben, type trekpaard: Certain ae Corroy (goed voor 1925, 1926 en 1926), van W. G. Boot, te Haam stede; Condor van Dinteloord, van A. JL. Klompe, te Zierikzee; IVo de Weyde Line, van C. Steendijk Az., te Zierikzee; Louis en Piet, van C. Padmos te Eikerzee; Cé- sar van 't Paviljoen, van Paardenfokkerij „Ons Belang" te Eikerzee; Hertog, van P. Vogelaar te Anna-Jacobapolder; Bon- Vivant, van J. Wisse te Annia-Jacoba:- polder; Constant, van F. Koopman, te Steenockerzeele (B.j; Ferdinand, van T, A. Boudeling te Anna-JacobapolderDa gen, van Hengsten ver. te Stavenisse; Qon- quérant d'A'héa en Coureur d,Ahéa, van Hanse en V. d:. Weyde te Ellemeet; Mous- tiC de Vilt, van F. C. v. d. Bout te Nieu- werkerk; Jacob van Beers (a. v. d.) van Hanse en v. d. Weyde te Ellemeet; Mu- rat en Nobel de Nemrod, (beide a. V. d.), Van J. J. v. dl Zande, te Nieuwerkerk. Gebrand (voor meerdere jaren goed gekeurd): Dumas, van W. ten Haaf te Zierikzee. t Gemeenteraadivorgadorlng van Zierikzee, gehouden op Dimdag S Deo. 1924, des namiddags 2 uur. (Slot). Bij hoofdstuk VI (openbare Werken) kan de commissie zich niet vereenigen met de meerderheid van de Commissie van Fabricage, om de Beurs onder de Kleine Kerk, die al sedert jaren in deso,- laten toestand verkeert, niet te doen herstellen. Zij acht integendeel die her stelling dringend noodzakelijk. De meerderheid van het college van B. en W. heeft reeds eerder aan den Raad Voorgesteld, om de bestrating on der de z.g. Beurs te verbeteren. Hierbij Wordt tevens overgelegd een schrijven van het college van Kerkvoogden, Waar bij op vernieuwing van het plaveisel on der de Beurs wordt aangedrongen. De heer Panny stelt voor het in twee keeren te herstellen, om den begrootings- post niet te verhoogen. De heer Catshoek heeft tot de meer derheid van de Commissie van Fabricage behoord en hij is er voor eerst de be stratingen in orde te maken. Na toelichting door den Voorz., legt de beer Catshoek zich bij het voorstel neer. De heer de Broekert hoopt, dat de politie een Waakzaam oog zal houden op hetgeen er in de Beurs zoo nu en dan plaats grijpt. Een verzoek van D. van der Kreke c. s., om voor de 4 woningen in het Vrije een bestrating aan te brengen, Wórdt afwijzend beschikt. Ingekomen is Voorts een verzoek vati de Chr. Gereformeerde Gemeente om de straat langs de nieuW gebouwde kerk met geWone klinkers te bestraten, opdat de godsdienstoefeningen niet Worden ge stoord. B. en W. stellen voor, gehoord den gemeente-bouWimeester, daaraan te Vol doen. De heer Panny wijst er op, dat dit verzoek onmiddellijk wordt ingewilligd; terwijl de Beurs jaren op herstelling heeft moeten Wachten. De heer Quant wijst er op, dat het nieuwe kerkgebouw een sieraad Wórdt voor de stad en daarom hoopt hij, dat de modderpoel naast dit gebouw wordt herschapen in een behoorlijke straat. Weth. Koopman wijst op den slechten toestand van den Scheepstimmerdijk, die dringend verbetering eischt. De heeT de Broekert merkt naar aan leiding van het adres en het advies van den gemeente-bouwmeester op, dat nie mand twee heeren kan dienen. Hij acht het bedrag voorts hoog voor de nieuw te leggen straat. De heer Timmerman deelt mede, dat het niet meer dan f500 zal kosten. De heer Versteeg Wijst er op, dat de Minnebroederstraat dringend verbete ring behoeft. In stemming gebracht Wordt het Ver zoek ingewilligd, met de stemmen Van de heeren Catshoek en Panny tegen. De commissie wenscht bij 113 de aan dacht te vestigen op de schade, die aarl de bestrating Wordt toegebracht door het rijden met Zware tractors op ijzeren Wielen met z.g. vangstukken daarop. B. en W. zullen hieraan hun aandacht blijven schenken. De heer de Broekert is Van oordeel, dat bij den aankoop van steenen de zui nigheid de wijsheid bedriegt. Hij wijst op het materiaal, dat in de Meelstraat is ge bruikt. De Voorzitter deelt mede, dat voort aan een monster zal moeten getoond en daarnaar beslist zal Worden oyer de gunning. De heer Panny doet mededeeling over den aankoop van de bewuste steenen. Er zijn monsters gekomen, die erg krom w'aren, maar de kwaliteit Wlas goed. Wordt ook aan Zierikzeesche bOuW- materialenhandelaars de gelegenheid ge geven hiernaar in te schrijven, vraagt de heer de BroekertVerleden jaar heeft ook de heer van Tilburg ingeschreven, zegt de heer Panny. Bij 116 stelt de heer Versteeg Voor den •post „onderhoud Wandelplaatsen en plant soenen", met f 100 te verhoogen om den lossen arbeider Berrevoets een hooger loon te geven. Na een korte discussie W|ordt zulks goedgekeurd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1