Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement: Vrijdag 5 Pee. 1924 zierikzeesche courant. gr^fsu/tiïïi advertentiën i EERSTE BLAD. J. BONGERTMAN, Zierikzee. Heilgymnastiek. Massage. Algemeen Overzicht. V1CTO BORSTSIROOP BINNENLAND. Uit Stad en Frovinoie. Prü» per 6 maanden f 1,50, franco per post f1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,-—. Afzonderlijke nnmmeri 5 cent. Veriohjjnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—6 regels 60 ets. van 4> regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolamos 60 ets. p. regel. By eontraot belangrijke korting. Inzending op den dag van alt» gave vödr 11 ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. MflPk De BURGEMEESTER en WET- fijflrqy HOUDERS yan Zierikzee doen te weten, dat door den Raad dier gemeente, in zjjne vergadering van 18 November 1924, No. 6, is vastgesteld de volgende verordening: De Raad der gemeente Zierikzee; Gelet op het advies der Commissie voor de Strafverordeningen Geboord bet voorstel van Burgemeester en Wethouders Heeft besloten vast te stellen de navolgende Verordening tot wijziging der Algemeene Politieverordening voor de gemeente Zierikzee. Eenig artikel. Artikel "55, eerste lid, sub. c, wordt als volgt gelezen: „c. met peeënwagens of met andere geladen „wagens bij bet laden of lossen te staan op „minder dan iy3 M. afstand van den kaai muur of de beschoeïng". Aldus vastgesteld ter openbare Raads vergadering van 18 November 1924, No. 6. A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE. Voorz. P. F. W1TTERMA.NS, Secretaris. Zijnde deze verordening aan de Gedepu- teerde Staten van Zeeland, volgens bun berigt van den 28 Nov. 1^24, No. 189, 8e afdeeling. in afschrift medegedeeld. En is hi-rvan afkondiging geschied, waar bet behoort, den 5 December 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. In Estland, een voormalige Russische provincie, hebben de communisten deze week getracht een revolutie in scène te zetten, welke, van te voren overlegde, poging in zijn begin is gestuit. Dat de Sovjet hierin een misdadige rol heeft gespeeld, lijdt geen twijfel en in dat verband is het niet onaardig eens te wijzen op het antwoord dat Rakofsky gaf over den brief van Zinovjev, n.l. dat zij met de communistische actie niets te maken heeft. De comm. intern, is volkomen onafhankelijk van de Sovjet. Doch.... de ruime geldmiddelen waarover deze z.g. 3e Internationale beschikt zijn. afkomstig uit de Staatskas van de Sovjet, die liever dan het geld voor eigen zwaar geteisterd land en volk aan te wenden, het met handen vol uitstrooit om de fakkel van de revolutie elders te ont steken. De Sovjet in Moskou mag en kan zich niet onttrekken van de verantwoor delijkheid van de in Estland voorgeko men troebelen, welke echter onmiddellijk krachtig zijn onderdrukt. Het schijnt, dat men Van uit het Krem lin met kracht de propaganda tegen de Randstaten d oorzet, Waarbij natuurlijk niet in de laatste plaats ook de begeerte een rol speelt orfi deze van Rusland, na den oorlog afgescheiden, gebieden terug te krijgen. Intusschen heeft de onderdrukte re- Volutionnaire poging nog al menschen- levens gekost, maar een menschenleven telt niet veel in den Sovjetstaat. Hoewel voor het oogenblik de rust in Egypte is teruggekeerd, is men in Enge land toch niet gerust voor de toekomst, te meer daar Zaghloel in stede van naar het buitenland te vertrekken, besloten heeft te blijven en voort Wil gaan met te ijveren voor de rechten van zijn land. Voor het overgroote deel gaan de eischen van Engeland lijnrecht in tegen de rechten van het land der Pharao's en het lijdt geen twijfel of vandaag of mor gen zal Engeland zijn troepen in het Nijlgebied moeten versterken om zich te kunnen handhaven in dezen verbin dingsweg naar het Oosten, waar de groote Biiïtsche koloniën liggen. Egypte heeft in den laatsten tijd nog meer dan vroeger bsteekenis gekregen voor Engeland, vooral Wat betreft de lucht route, die, hoewel nog maar in de eerste windselen, toch de veilige lucht haven in 't Nijlgebied niet kan missen. Om dezelfde reden is aan te nemen, dat Engeland zijn hand niet meer zal loslaten van het Midden Oosten en Meso- potamië, maar daar eveneens in de toe komst verdedigingsmiddelen zal willen handhaven tot bescherming van den lucht weg naar Iniië. In de nieuwe ontwikkeling der lucht vaart schuilt een bron van conflicten met de Oostersche volken, die streven naar onafhankelijkheid. Per flacon ,1.1.25 ■fir JI»° 1 f8 tot f10 per Week. Het gevolg is, dat verloofde paartjes alsnog met haas tigen spoed vóór de fatalen datum van 1 Januari gaan trouwen; deze week wer den ten stadhuize in Den Helder niet minder dan 21 paren in ondertrouw opge nomen. En in de „Held. Crt." stonden den laatsten tijd herhaaldelijk adverten ties van marineschepelingen, die langs dezen weg een vrouw zochten, teneinde ban de dreigende salarisvermindering te ontkomen. Tweede Kamer. Avondvergadering van Dinsdag 2 Deo. Dinsdagavond is behandeld de begroo ting van Financiën. De beer IJzerman klaagt over de ge ringe bezuiniging, welke aan het depar tement is bereikt. De heer Staalman wensch t verlaging van den accijns op gedistilleerd, en af schaffing der belasting pp de plezier vaartuigen. de bandteekeningen-quaestie en de gan- sdhe pacificatie veroordeeld. De versplintering van de scholen houdt verband met de verslechtering van het onderwijs. De onderwijzers-salarissen zijn veel te laag. De voorstanders van bizon der onderwijs rusten niet voor de open bare school is vermoord. De minister deed niets voor 't behoud van natuur schoon. Het bizonder onderwijs gaat tel gen de vredesgedaCh'te in. j De heer Schokking bestrijdt het plei- j dooi van den heer Vissc'her voor ophef- finig der theologische faculteit. Deze worde echter verbeterd. De heer Dfresselhuijs verdedigt den Vrij- heidsbond tegen de aanvallen van den heer Rutgers. I De minister van onderwijs deelt mede, dat eerlang een nota betreffende de boo- gere salarissen de Kamer zal bereiken. Tegenover openbaar en bizonder onder- i wijs stond spr. steeds onpartijdig, f Handteekening voor oprichting van Dhr. van Voorst tot Voorst klaagt over bizondere scholen aanvaardt spr. niet de onbillijke wijze, waarop vaak landbou- 1 wers worden aangeslagen in de inkom- stenbelasting in afwijking met eigen aan- 1 gifte. f Dhr. v. d. HeuVel dringt aan op ver- mindering van den achterstand in de reclames. S Dhr. Bierema ondersteunt het betoog van dhr. van Voorst tot Voorst. i Dhr. Boon dringt aan op a'schaffing j van de belasting op pleziervaartuigen, welke fnuikend is voor onze watersport, j Dhr. Oud critiseert de houding van den minister over de toepassing der forensen belasting. :-[ Dé heeren Van Rappard en Fruijtier bespreken het onrecht, dat boete en recht wordt opgelegd, wanneer gron- den zijn verpacht voor een lager bedrag 1 dan werkelijke pachtwaarde. j Minister Colijn verklaart zich bereia een onderzoek in te stellen naar gedis- tilleerdgebruik. j Getracht zal worden den achterstand i in reclames zooveel mogelijk te vermin- deren. j Bepaalde klachten over onjuiste aan- slagen van landbouwers in de inkomsten- belasting zullen worden onderzocht. Dhr. IJzerman vraagt naar gronden voor de afschaffing der loterijen. Dhr. Staalmau wenscht oe Staatsloterij te handhaven. De minister zegt oat spoedig een wets- ontwerp tot afschaffing 'der Staatsloterij bij de Kamer zal inkomen. Dhr. Duijmaer vraagt, welke dé taak is van hel bestuur der visscherijen op de Zeeuwsdhe stroomen. De salaris vermindering bjj de Marine. Tengevolge van de thans geldende sala risregeling voor mindere marineschepe lingen, zullen de traktementen van on- getrouwden met 1 Januari a.s. een aan zienlijke verlaging ondergaan. Deze be draagt voor sommige categorieën van zooi maar, zonder meer. Het is de vraag of bewaarschoolonder wijs een zoo intern deel is van het lager onderwijs dat daar voor ook de classificatie geldt. T.o.v. de opleidingsscholen is spr. niet van hou ding veranderd. Slechts als alle partijen het eens zijn, zou spr, willen medewer ken tot herziening der L.O.-wet. Den heer van Wijnbergen, merkte spr. op, zal de R.-K. niet hun kweekschol en zich steeds teveel naar het Zuiden heb ben gewend. Van den heer Visseher wilde spreker f gaarne vernemen hoe deze zijn ideeën over universitair onderwijs in pracitijk denkt te kunnen omzetten. Van spr: .is geen opheffing van een Rijksuniversiteit op theologische faculteit te verwachten, 4 Ondanks zijn overtuiging zal spr. j noodgedwongen wellicht moeten over gaan tot wederinvoering van Fransch in de 5e en 6e klasse der lagere school, r Zitting van Donderdag 4 December. Ingekomen is een schrijven Van den mi- nister van arbeid, handel en nijverheid, meldende, dat hij, bereid is de behande- ling van zijn begrooting te hervatten. Voortgezet worat de behandeling van de begrooting van onderwijs. Bij de afdeeling M.O. roept de heer v. Dijk de medewerking van den minister in tot vergoeding van de kosten bij de splitsing van hoogere klassen der H.B.S. De heer van der Molen komt op voor de belangen van bij groote gemeenten i gelegen buitengemeenten. Wat de sub- sidieering betreft, sluit spr. z-'cJh aan t bij den heer van Dijk. r. Mej, Westerman dringt aan op meer De minister zegt, dat er tweeeerlei be- gelijkheid in de salarieering van de lee- lang is, dat van fisclns en dat der Vis- ParBn voor b|jzonlere en openbare H.B.S. sdherijen, welk laatste ressorteert onder 0B ongehuwde mag niet te zeer worden een anjer departement. achtergesteld. Dhr. Snoeck Henkemans dringt aan op De heer Gerhard wensoht niet zoo steum voor een predikantsplaats in Eritia. j groot6 ongelijkheid in de behandeling De minister zegt otlderzaek toe. van leeraren aan eenzelfde onderwijsin- De begroeting wordt daarop aangeno- richting, zooals b.V. ten opzichte van meai" 1 f leeraren in lichamelijke opvoeding. Zitting van Woensdag 3 December. .Mim'ster de Visser overweegt verbete- ring van de salarissen van gymnastiek- Voortgezet wordt de behandeling van leeraren. Het verzoek van mej. Wester- h perrnr, t in cr vrnrt rvrarlortiriio tnon -zal oan /-I a. c fooformmm.'rnio - de begrooting van onderwijs. De heer van Wijnbergen- betoogt, dat dat de minister aller dank -voor zijn werk verdient.. Mogelijk is nog wel eenige be zuiniging op de; lager onderwijswet te verkrijgen. Den eerbied voor het open baar onderwijs, ziet spr. bij ons volk da len. Bijzonder lager, voorbereidend en vervolgonderwijs ondervindt bemoeilij king, evenals die cursussen. Spr. hoopt, dat voor de 'bijzondere kweekscholen een betere tijd aanbreekt. De minister be hoeft het oordeel vqn den geschiedschrij ver niet te vreezen. De heer Ketelaar verwacht een ander oordeel van de historie. De rechterzijde kritiseert nu den minister niet gelijk in de stukken het ge val, was. Spr. wil een commissie van onderzoek betreffende de hiandteekeningenkwestie in verband met art. 73. Klachten der rechterzijde over bij zondere opleidingsinriclhitingen, vergele ken met openbare, zijn ongegrond. Spr. bestrijdt mej. Westerman t. a. v. het ambulantisme en eenheidsscholen. De heer Rutgers valt de oritiek der lin kerzijde l. a. v. ondérwijs-bezuiniging aan. Veelal wordt bij de quaestie der splitsing Van scholen overdreven, speciaal door den Vrijheidsbond. Spr. bestreed den heer van Zadelhoff in diens meening over de band teekeningen-quaestie. Liever stelle men de voorwaarde voor bijdragen dat bij de opening oer school zeker aantal kin deren aanwezig is. De heer Heukels betoogt,oat de ste den veel meer behoefte aan voorberei dend lager onderwijs hebben dan de dorpen. De pacificatie gedachte dringe ook t. a. v- bewaarschoolonderwijs beter door. Spr. wil een wet, ter bevordering van bizonder bewaarschoolonderwijs in grootere steden. Spr. huldigt den Minis ter om zijn werk voor de opleiding van onderwijzers. De heer van Ravesteijn acht daarom man zal aan de staatscommissie worden overgebracht. De splitsingkwestie van de klassen is naar het oordeel van spreker praktisch anders als de heeren van der Molen en van Dijk het voorstellen. Bij de afd. IV (Nijverheidsonderwijs) behandelt de heer Gerhard de salarissen der leeraren, waarop teveel bezuinigd is. De minister vindt evenals de heer Ger hard de salarisvermindering van leeraren bij het nijverheidsonderwijs pijnlijk. Over 't algemeen zijn de salarisverminderingen niet meer dan tien procent. De heeren Deckers en Gerhard kan bij geen verbe tering der positie van practisohe leeraren toezeggen. Op de examens is niet veel te bezuinigen. Den heer Deckers zegt spr. overweging van een lageren leeftijd voor voor toelating tot examen voor huis- houdleerares toe. Mej. Groeneweg waar schuwt spr. tegen te ver doorgevoerde splitsing van het nijverheidsonderwijs. Bij het artikel over schippers9eholen verklaart de minister, dat het toegezeg de wetsontwerp, betreffende opleiding aan kinderen van ZuiderzeevissChers nog niet bij den Raad van State is. Bij het artikel betreffende landbouw- huishoudkundig onderwijs, verklaart de minister, dat de meeste belanghebben den het bij zijn departement willen be houden. De heer Tilanus behandelt bij afd. IVb handels-onderwijs, de positie van dit on derwijs in ons onderwijsstelsel. Wat is eigenlijk onder hooger handelsonderwijs te verstaan? Mej. Westerman sluit zich hierbij aan. De heer Tilanus 'bepleit de belangen der middelb. handelsschool te Hulst. De minister is bereid, de handelsscho7 len te Middelburg en Hulst te steunen! Spr. zet de behoefte aan handelsonder wijs uitvoerig uiteen. Bij de Ve afdeeling, Lager Onderwijs, bepleit de heer Van Dijk de belangen van -groote gezinnen t. a. v. schoolgeld heffing. De heer Van Zadelhoff protesteert te gen de verlaging der onderwijzerssala rissen. De assistenten worden uit de werklooze onderwijzers gerecruteerd. De vergadering wordt daarna gesloten tot 's avonds 8 uur. Avondvergadering van Donderdag 4 Deö. Dhr. Vliegen verdedigt den Volkenbond die het machtinstrument moet wiorden voor handhaving van den vrede. Dhr. Dresselhuijs uit oritiek op den vorm van het protocol. De gedachte die er aan ten grondslag ligt, is een goede en spr. zou toetreding van Nederland tot 't protocol van harte toejuichen. Aan toetreding tot 't protocol past niet een streven naar nationale ontwapening. Dhr. Lovink vraagt of een herziening der handelsverdragen met Duitschland geen overweging verdient? Dhr. van Ravesteijn verklaart zich te gen de toetreding tot het protocol ep dringt aan op erkenning van Sovjet- Rusland. Dhr. Bierema dringt aan op goede han delsverdragen. Dhr. v. Voorst 'tot Voorst wil een nieuw handelsverdrag met Duitsch'and, waarin de meestbegunstiging is opgenomen. Dhr. Marchant betoogt, dat geen en kele bepaling van pact of protocol, ver plichting inhoudt tot behoud van een zelfstandige weermacht. De heeren Tilanus en Rutgers juichen de grondgedachte van 't protocol toe, ondanks eenige bezwaren tegen de alge meene strekking. Dhr. Rutgers is vooral tegen onder- teekening. - PREDIKBEURTEN. ZIERIKZEE. Veel drukker dan 't vorig jaar was ditmaal de „drukke Donder dag"! Was het wellicht, dat de blijde mare tot in de verste hoeken van ons eiland was doorgedrongen, dat St.- Nico- laas in hoogst eigen persoon onze stad, en daarmede tevens ons eiland een be zoek zou brengen? Wij meenen van Wel! Duizenden men sehen hebben Donderdag onze oude veste bezocht en 'behalve hun winkeldag heb ben ze kunnen genieten van het echte kinderfeest, dat blijkbaar ook bij de groote mensehen zeer in den smaak is gevallen. Reeds lang te voren, toen békend 'werd, dat de grijze bisschop ons eiland zou bezoeken, heeft een commissie met lust en liefde gearbeid, om Z.D. hier met eer betoon te ontvangen en mede te werken de jeugd een prettigen dag te bezorgen. Het is hun gelukt en de commissie heeft den dank te aanvaarden voor haar onbaatzuchtige bemoeiingen. Met de Provinciale boot, die voor deze bizondere gelegenheid met vroolijk wap perende vlaggen was versierd, kwam St- Nicolaas om 2 uur hier aan en werd hij bij het aan wal stappen ontvangen door den burgemeester, die hem hartelijk Welkom heette en den wensch uitsprak, dat Zijn HoogeerW. de rechtvaardigheid zou betrachten bij het uitdeelen van straf fen aan de deugnieten en de braven zou beloonen. Onder gejuich en hoera's besteeg de bisschop in zijn schitterend gewaad den gereedstaanden appelschimmel. De vier Zwarte knechts in hun schilderachtig Moorsch costuum, gewapend met roede, zak en ketting, lieten niet na schrik te ^verspreiden onder de jeugd, die in zeer grooten getale aanwezig was. In nog grooteren getale waren duizenden groote menschen aanwezig, die met verbazing, anderen met vroolijkheid, het leuke schouwspel gadeloegen. Onder de opgewekte toonen Van het muziekgezelschap van Dreischor, „Cres cendo", dat de hooge eer te beurt viel den Goeden Sint door de stad te bege leiden, ging de stoet, aangestaard en «gevolgd door velen langs de Nieuwe Haven, Oude Haven N.Z., Kraanplein, Oude Haven Z.Z., Appelmarkt, Dam en Meelstraat naar het Stadhuis, waar de heer Wittermans, gemeente-secr.. in de raadzaal den Hoogen Bezoeker van harte welkom heette. Hij sprak hem als volgt to©: I Hoogeefukiarde Bisschop, „Daartoe door den Burgemeester uit- genoodigd, heet ik U namens het gemeen tebestuur van Zierikzee recht hartelijk Welkom in deze gemeente. Het verheugt ons zeer, dat U na zulk een vermoeiende groote reis, behouden alhier zijt aange komen. Wij waardeeren het bdzonder, dét U, niettegenstaande Uw reeds ver gevorderden leeftijd, Wiel heeft willen Zondag 7 December te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, dr. Helder. Kleine Kerk. 10 ure, ds. Waardenburg. '8 Aronds 6.30 ure, ds. v. d. Griend. Ds. de Röode kan voorloopignietcatechiseeren. Luthersehe Kerk. 10 ure, ds. Makkink. Geref. Kerk. 10 en 6 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeskerk eu 6 ure, ds. v. d. Molen. Evangelisatie Jeruël IL 10, gewone dienst en 6 30 ure, de heer Storm, Onderwerp: „De waarzegster te Endor". Oud-Geref. Gem. 9.80, 2 en 6 ure, Leeskerk. besluiten, om ook Zierikzee in Uw reis plan op te nemen. Ik kan U de verzeke ring geven, dat het gemeentebestuur en wij allen zeer vereerd zijn met Uw be zoek en het op hoogen prijs stellen, dat U gekomen zijt, om U persoonlijk van het wel en wee van de ingezetenen van deze stad, meer speciaal van de« kinde ren, te komen overtuigen. Reeds lang hebben de kleinen met klimmend onge duld het oogenblik verbeid, waarop zij zouden mogen aanschouwen den goeden Bisschop, den kindervriend bij uitnemend heid, die voor anderen leeft en geluk en vrede weet te brengen, daar waar ellende of droefenis heerscht. De blijde hoera's op Uw tochten door Zierikzee in ontvangst te nemen, zij zijn voor U on dubbelzinnige bewijzen van de groote blijdschap van het feit, dat de Bisschop in eigen persoon aanwezig is. Wij hopen, Hoogeerwaarde, dat, wanneer U straks deze gemeente weer verlaat, U met vol doening op Uw tocht zult mogen terug zien en U het niet noodig geacht zult hebben voor straf de hulp- uwer zwarte knechten in te roepen. Wij hopen verder, dat de moeilijke reis, wélke U gehad heeft, U er niet van zal weer houden, om Zierikzee het volgend jaar Weder met een bezoek te vereeren. Mocht de tocht te zwaar zijn gevallen, dan zoudt U Wellicht een volgend jaar, een lang gékoiesterde Wensch in vervulling kunnen doen gaan, om namelijk Zierikzee met een groot spoor regelrecht te ver binden met Holland, via Anna-Jacoba,- Polder en Roozendaal; de tochten naar Schouwen en Duiveland zouden voor U daardoor ook gemakkelijker te onder nemen zijn. Hoogeerwaarde, ik besluit met den Wensch, dat het U moge gegeven zijn, nog tal Van jaren Uwi mooie, rijke leven dienstbaar te maken aan het levensgeluk van anderen". j Zijn Hoogeerw. dankte voor de ont vangst en hoopte vele, Zierikzeesche. kin deren gelukkig te mogen piaken. Hij be loofde een volgend jaar terug te, komen. De Voorzitter der Comnjissie, de heer H. van der Velde, sprak daarna een har telijk wöord van welkom tot den grijzen Bisschop namens het comité. Na deze plechtige ontvangst en na een st'evigen handdruk gewisseld te héb ben met de zwarte knechts, veriiet de stoet weer het Stadhuis om den rond gang door de stad voort te zetten. Langs Meelstraat, Dam, Melkmarkt, Verre NieuW&traat, Watermolen,; St.- Anthonisdam, Lange Nobelstraat, Schuit- haven, Mol en Havenplein,.ging het ,naar de woning van den Burgemeester, waar de grijze Bisschop logeert. Het was een plechtige en blijde omme gang door de stad, vooral ook door het drukke bezoek van de menschen buiten Zierikzee, die mede getuige waren van dit Hoog Bezoek. Te ongeveer 4 uur Werd de eerste groep schoolkinderen opgesteld op het plein der M. U. L. O. school, om geza- melijk naar de Conoertzaai te trekken, Waar mooie films werden vertoond. Ook hier verscheen St.-Nicolaas met zijn escorte, dat de noodige schrik, vermengd met pret, verspreidde. Het was een aardig gezicht de „sped patriae" te zien glunderen bij de leuke kinderfilms en met opgewektheid en enthousiasme de kleinen te hooren zin gen van St.-Nicolaas en zijn zwarte be dienden, welke laatsten «reepen chocola en fraaie cadeautjes uitdeelden aan de jeugd. Heden (Vrijdag) bezocht St.-Nicolaas Verschillende scholen, waarvan wij Maan dag een verslag hopen te geven. Met ingang van 1 Januari 1925 is verplaatst van Tbolen naar Weesp, aé heer A. Zweers, kommies le kl. aldaar- Voor T925 verscheen weer het han dige groene werkje, de PestaLozzikalen- der, uitgegeven door W. J. H. Leuring te Mook. Het aantal portretten, waarmede dit werkje verlucht was, is sterk ver minderd. Thans is het aantal tot 50 ge reduceerd. In plaats daarvan zijp boven de bladzijden aangebracht versieringen uit verschillende tijden en landen, die van nut kunnen zijn bij 't ontwerpen' van snijwerk, borduurwerk enzi Béhalve een groot aantal wetenswaar digheden op elk gebied, reproducties van bekenue kunstwerken, enz.,beVat deze aanbevelingswaardige kaléqd^r vqor de stodeerende jeugd, een zeer levenswaar* dig artikel over de aa'schoiver, de ropf-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1