Zierikzeesche 0 Nieuwsbode Prijsverlaging abonnements Woensdag 3 Dec, 1924. zierikzeesche courant. £t.*üs^s^rï"m advertentiêni VICTO HINDERWET. BINNENLAND, WYBERT Uit Stad en Provlnoie C. QUISPEL J?ry« per 6 maanden f 1,50, franco per poat 1,80. Voor hei buitenland per jaar f 10,—. AfsonderUjko nummers 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. ▼an 1—6 regels 60 cts.: ran i regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolames BO ets. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave vóör 11 ure. V: J7 BURGEMEESTER en WETHOUDERS ran Zierikzee brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bjjlagen van A. L. JANSEN, koopman in buiden en leder te Zierikzee, om vergunning tot bet oprichten van een bewaarplaats en zouterij van runderbuiden, in bet gebonwtje staande buiten de West- brug, aan het begin van den Miereweg, wijk C no. 650, kadastraal- bekend in sectie C no. 822. Op Dinsdag 16 Dec. a s., des namiddags twee uur, zal ten Raadhuize gelegenheid be staan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te. brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande 'jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELING toe te lichten. Zierikzee, den 2 December 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. De Vrijheidsbond. In de vergadering v'an den Partijraad van den Vrijheidsbond, waar afgevaardig den van alle kieskringen waren vertegen woordigd, is besloten, aan de kieskrin gen het navolgend advies te geven over de samenwerking der kieskringeentrales. Behoudens lateir overleg blijft elke kies kring vrij in het samenstellen der ean- didatenlijsten en in de beslissing of, en met welke andere kieskringen, tot indie ning van een gemeenschappelijke lijst zal Worden overgegaan. Over het aantal can- didaten beslist elke kieskring zelf, al wordt op soberheid in het aantal aan gedrongen. Een definitief besluit omtrent combinaties zal eerst genomen Worden, indien uit 'het noemen van eandidaten door de afdeelingen mocht blijken, dat verschillende kieskringen dezelfde eandi daten wenschen. Als wenschelijk werd voorop gesteld, dat een kieskring, die het vermoedelijk alleen niet tot een kiesdee- ler kan brengen, bij een anderen kies kring aansluiting zoekt. Als voorbeeld van zoodanige samenwerking heeft de partijraad een aantal combinaties uitge werkt, welke als studie-materiaal kunnen dienen. Blijkt in theorie dus de mogelijk heid van 18 lijsten, daarnaast bestaat de kans, dat door vrijwillige samenwerking op grond van gemeenschappelijke candi- daatkeuze tot een kleiner getal of Zelfs zeer Weinig combinaties wordt gekomen. Verkeer en veiligheid Door de A. N. W. B., Toeristenbond voor Nederland, worden ten bate der jeugd dezerdagen een 3-tal schoolplaten ver spreid, welke alle 2 voorstellingen met duidelijke onderschriften bevatten, om de jeugd dn de eerste plaats het begrip bij te brengen, dat de voorgeschreven re gels voor het verkeer op den weg door haar moeten worden in acht genomen en dat zij' in 'haar eigen belang dient te zorgen, dat zij niet willens en wetens het gevaar van het krijgen van ongeluk- ken in de hand werkt. Electriiioatie Tan Sehonwen en Duiveland. Op vragen van het TWeede Kamerlid Br aait betreffende electrificatie v,an de eilanden Schouwen en Duiveland, heeft de minister van waterstaat geantwoord: Vanwege een commissie voor de elec trificatie van Schouwen en Duiveland kwam bij den voorzitter van Ged. Staten van Zeeland in een rapport van een electrotechnisch-adviseur, welk rapport uitvberige beschouwingen bevatte om trent zoodanige electrificatie. Dit rapport wierd om advies doorgezonden aan den raad van commissarissen der N. V. Pro vinciale Zeeuwtsche Electr. Maatschappij. Kort daarna ontvingen Ged. Staten van de burgemeesters op Schouwen en Dui veland een adres ter ondersteuning van de in bedoeld rapport neergelegde elee- trificatie-gedachten; ook dit adres werd aan Commissarissen voornoemd doorge wonden. Ten einde eenig denkbeeld te geven omtrent de beteekenis van de onderne ming, diene, dat de totale kosten van al het noodige blijkens dat rapport worden begroot op ruim f 1.100.000. De bovenbe doelde burgemeesters geven in hun adres te verstaan, dat de provincie de sommen, Voor aflossing en rente der te leenen bedragen vereischt, zou kunnen garan deeren. Ged. Staten Van Zeeland berichten, dat van Commissarissen der Prov. ZeeuWsche Electriciteits-Maatschappij de adviezen nog niet zijn ontvangen. Zij dee- len voorts mede, dat zelfs de gedachte aan tegenwerking bij hen nimmer is opgeko men en dat er hun niets van bekend is, dat de provincie van de nieuw op te richten naaml. vennootschap een zeker jaarlijksch bedrag zou Wenschen te hef fen. Zij teekenen verder aan, dat op grond Van de aan de Prov. ZeeuwSehe Electriciteits-Mij. door Ged. Staten ver leende concessie een electrificatieplan ook voor SchouWen en Duiveland van commissarissen dezer Mij. wordt inge wacht. Aangezien van een onnoodige tegen werking dus niet is gebleken, behoeven maatregelen tot opheffing daarvan dezer- zijde niet overwogen te worden. Het Zilveren Huwelijksfeest van H. M. de Koningin. De Vereen. Koninginnedag te Utrecht bereidt, naar de Stand, meldt, plannen voor tot feestelijke herdenking pp 7 Fe bruari 1926 van het zilveren huwelijks feest van H.M. de Koningin. Het ligt in de bedoeling der Vereeni- ging maatregelen te nemen, die zullen lei den tot een nationale hulde. Zij zal daartoe de besturen van alle iin Nederland gevestigde OranjeVereeni- gingen oproepen tot een vergadering waarin een uitvoerend comité zal wor den benoemd. De zegelwet en de tuinbouwveilingen. Evenals in andere plaatsen is ook te Monster de uitbetaling van de leden der veilingvereeniging in strijd bevonden met de voorschriften omtrent het kwitantie zegel en zlijn, naar „De Tel." meldt, aan de leden boeten opgelegd tot een ge zamenlijk bedrag van ruim f 300.000. Boterwet. Het voornemen bestaat, in de Boterwet eenige aanvullingen aan te brengen o.m. betreffende de aanduiding van margarine. Het ligt in de bedoeling een Voorschrift op te nemen, waarbij de verkoop van boter en margarine in dezelfde lokalen wordt verboden. Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 2 Deo. Eenige amendementen van mevr. Bak kerNart, beoogende verschillende door de regeering op de begrooting van arbeid, afdeeling volksgezondheid, verminderde posten in hun ouden toestand te her stellen, Worden verworpen met 60 tegen 28 stemmen of bij zitten en opstaan. Een amendement-Boon, om het subsidie voor de R.-K. Kweekschool voor vroedvrou wen te Heerlen met f80.000 te verminde ren, Woirdt aangenomen met 46 tegen 39 stemmen. Vóór stemden de linkerzijde, en van rechts de christelijk-historischen en de a.-r. Visscher, van der Molen, de Monté verLoren en Schouten. Hoofdstuk IV der Staatsbegrooting Wordt aangenomen met 66 tegen 19 st. Tegen de sociaal-democraten en de com munisten. Aan de orde is Hoofdstuk Va (Onder- Wijs) der Staatsbegrooting. Mej. Westerman opent de algemeene beschouwingen. Spr. wijst op de ver gaande splitsing bij ons onderwijs, dringt aan op meer toezicht op de openbare school en blepleit het les geVen in Fransch en Esperanto op de openbare scholen. De ouders behooren meer invloed te krij gen bij het benoemen van onderwijzend personeel. De heer Bakker verwijt de regeering te Weinig belangstelling voor het vervolg onderwijs. De salarissen der onderwij zers ten plattelande acht spr. veelal te laag- Br is een te groot aantal leerlin gen aan de opleidingsscholen voor on derlij Zar. De heer van Zadelhoff is teleurgesteld over de resultaten van de pacificatie. Het vervolgonderwijs moet worden be vorderd. Het ambulantisme moet ook bij bijzondere scholen worden afgeschaft. Te gemakkelijk worden bijzondere scholen opgericht en openbare scholen opgehe ven. De vredesgedachte moet ook op de scholen bevorderd Worden. De heer Visscher zegt, dat in de eerste plaats de ouders de kinderen moeten op- Voeden, niet de Staat. De waarde van het Academisch Statuut betwijfelt spr. Spr. wenschte uitbreiding van den effec- tus civilis bij het biz. hooger onderwijs De heer van der Molen heeft reeds in 1920 geWezen op de financiëele gevolgen der onderwijs-regeling. Spr. Wees op de nuttige zijde van het handteekeningen stelsel. Voorts bepleitte spr. het belang van nijverheidsonderwijs. Samenleving tusschen school en gezin wórde bevorderd. De heer Tilanus bepleitte versterking der positie van den onderwijsraad. Spr. Wenscht een Staatscommissie ter onderzoek der verhouding van openbare en bizondere Gymnasia en H. B. S., t.a. v. salarissen, grootte der klassen en oprich-" tingsmogelijkheid. Spr. brak een lans voor het vakonderwijs en het leerlingwezen, alsmede voor lichamelijke opvoeding. 11 I f iïïüïm) groote doozen TABLETTEN Bij Apothekers en Drogisten. 65. iiiiiiiiiiiii[iiiiiifiillfi|iiiiiiffimïïiiiiiiiiiiiiiiiiiii)iiiiiiuiiiiiiiiiiiiiini)mniiiiiiiiiiiiiirmi Da Voorzitter deelt mede, dat de Mi nister van Arbeid schorsing der beraad slaging oVer zijn begrooting heeft ver zocht wegens den uitslag der stemming over de motie-Boon, inzake de kweek school voor vroedvrouwen te Heerlen. De Vergadering Wordt geschorst tot 's avonds 8 uur. ZIERIKZEE. In de groote zaal van hotel „Juliana" trad voor de vereeniging „Algemeene Ontwikkeling" alhier op, de heer M. van Lokhorst te 's-Gravenhage, met 't onderwerp „Het Zonneland Mexico". Zooals gewoonlijk was de lezing Waar op populaire wetenschap werd gedo ceerd zeer slecht bezocht. Een groot deel der leden schijnt, jammer genoeg, daar niet van te houden. De heer Prakke, voorzitter der vereeniging, leidde den spreker bij het publiek is, Waarna deze begon met een geopraphisc'he-elimaialo- gische uiteenzetting van Mexico, op welk land de warme golfstroom, die door de golf Van Mexico gaat, grooten invloed uitoefent. Het is een zeer Warm land. Vera Cruz, in Mexico „De Hel" genaamd, heeft dikwijls dagen achtereen tempera turen van meer dan 100 0 Fahrenheit. Het klimaat bepaalt voor een groot deel het karakter, ook Van dit volk. Uitvoerig ging spr. de geschiedenis na Van 't land van 1821 tot op heden, en gaf daarmede een blik op de toestanden van land en Volk. Het langst duurde de regeering van president Porfiro Dios, die met ijze ren gestrengheid het bewind voerde en Mexico tot tijdelijken bloei bracht. Van de letters van zijn naam heeft men de spreuk gemaakt „Di pas y oso" (van vrede en goud), maar ook in Mexico is de volksgunst wisselvallig en men joeg hem van zijn presidentiëelen zietel. In 1848 moest Mexico aan Amerika de helft van zijn gebied afstaan, maar het over blijvende deel is nog altijd 800 duizend vierkante mijl groot en heeft een bevol king van 14 millioen menschen, Waar van 80 pCt. zuivere Indianen. Aan de hand Van duidelijke lantaarnplaatjes voer de spr. ons rond in dit merkwaardige land, met zijn typische bevolking, wier oorspronkelijke kleedij de aandacht trok, zijn Woeste berglanden, met weelderigen tropisehen plantengroei en zijn mooie architectuur in de groote steden. Onze aandacht werd Verder bepaald bij de historie van het oude Mexico, w'aar op de hoogvlakte van Anahuac sinds 848 der Tolteken woonden, welke in 1196 dpor de Azteken wérden vervan gen. Doordat de Spanjaarden alles te Vuur en te Zwaard verwoestten, is helaas van die oude, op hoogen trap staande beschaving, op de hoogvlakte van Ana huac weinig bekend. Merkwaardig zijn de ontdekkingen van Amerikaansche ge leerden geweest door hen in 1921 id Yucatan gedaan. Uit onderzoekingen is hun gebleken, dat Yucatan, reeds 1200 jaren vóór de komst der Spanjaarden, een der meest bescha,afde en dichtst bevolkte streek op aarde Was. Het was de gele koorts, die het oude volk herhaaldelijk decimeerde en naar de hoogvlakte dreef, Waar deze gevreesde ziekte ten slotte verdween. De Azteken waren minder beschaafd dan hun Voorgangers, de Tolteken, Welke laatsten geen menstlhenoffers brachten. Als laatste beeld toonde spr. ons het merkwaardigste overblijfsel van Aztek- kunst: De Aztekenkalender of „Steen der Zon". Deze kunstrijke monolith, was zeer waarschijnlijk een menschenoffer- steeni i Met groote aandacht heeft men deze lezing gevolgd. De voorzitter dankte aan 't eind den heer van Lokhorst voor zijn interessante voordracht. In een afzonderlijk bijvoegsel tot dé Staatscourant no. 234 is opgenomen het voorloopig plan tot verdeeling van de gelden, toebehoorende aan de thans opgeheven stichting van Clara Jansdoch- ter van Spar woud e. De Concertzaal-Bioscoop geeft Za terdag en Zondag twee hoofdfilms, w. o. „De Ellende der liefde", waarvan hier onder een korte' inhoud Volgt: De beroemde tooneelspeelster Ninon Levere, die met den beeldhouwer Olaf Christensen getrouwd is, verveelt zich in haar huwelijk. Te midden van deze verveling verschijnt plotseling Bob Bart- ling, de jeugdvriend van Christensen. Bij zijn aanblik rijpt in het grillige hoofdje van de kunstenares een plan. Met ial de middelen der behaagzucht, die haar ten diienste staan, tracht zij het hart van Bob Bartling te veroveren, hetgeen echter door het verwaarloozen van alle voor- zorg en de lichtvaardigheid van Ninon Weldra door Olaf Christensen wordt ont dekt. Hij Verrast het paartje in de hotel kamer van Bob; verkrijgt echter van dezen laatste de belofte, Ninon uit den weg te gaan. Ninon echter beslist er an ders over. Op een partij hitst zij graaf Wydham tegen haar echtgenoot op, zoo dat het tot een uitdaging komt. Bob, die het helsche plan van Ninon heeft door zien, licht Olaf zoowel als den graaf kort voot het duel in, zoodat de beide tegenstanders zich verzoenen en elkan der de hand reiken.. Door haar echtge noot Verstooten, door Bob veracht, ver laat Ninon de stad, gaat naar den Vreem de en treedt op in een variété. Na een afwezigheid van drie jaar keert zij naar het vaderland terug en Wekt met haar dansen bij Olaf alleen een professioneele belangstelling, bij Bob echter, die intus- sehen met een vriendin uit zijn jeugd is gehuwd, ontwaken Iwjeer de oude ge voelens. Zij beproeft eerst Weer Olaf Christensen Voor zich te Winnen; brengt zelfs een nacht met hem in zijn huis door, maar haar eenige hoop blijft Bob. Zij slaagt er in dezen Weer geheel voor zich te winnen. Hij heeft echter den moed niet haar te bekennen, dat hij thans ge trouwd is, en Vlucht ten slotte om van haar bevrijd te zijn. Van haar directeur, tot wien Ninon gegaan is om haar the ater engagement te verbreken, verneemt zij, dat Bob getroulwd is. Als zlij in het huis Van Bob diens kind ontmoet en ge tuige is van het roerend huiselijk geluk, dat zij Van plan is te verstoren, iwordt het haar duidelijk, dat er Voor haar geen plaats meer in de Wereld is. Zij gaat naar Olaf, smeekt hem Voor alles om ver giffenis en maakt, een einde aan haar hopeloos leven. In de Dinsdagmiddag gehouden ver gadering van den gemeenteraad werd de begroeting behandeld. De minderheid van de b egrootingsco mmissie trok na am pele discussie haar oorspronkelijk voor stel 5 o/0 te korten op de salarissen van de gemeente-ambtenaren, welke meer dan f 2000 verdienen, en 5 o/0 in te houden van hen, die minder dan dat bedrag verdiénen, als bijdrage in hun pensioensstorting in, en Werd 'n com missie van 3 leaen benoemd, bestaande uit de heeren Panny, de Broekert. en van der Kwast, tot het onderzoeken van de tegenwoordige traktementen der ge meente-ambtenaren. Een voorstel-Cats- boek, om i. p.v. 60, 80 opcenten te hef fen op de hoofdsom der R. I. B., werd met op 2 na algemeene stemmen Ver worpen. Het uitgebreid verslag violgt. HAAMSTEDE. De collecte langs de huizen voor Hongaarsche kinderen en Duitsehe predikantsgezinnen bracht f 78 op en de collecte voor de Zending in de godsdienstoefening der Ned. Herv. Kerk van Zondag j.l. f55. Te Burgh bracht de zendingsGolleete f 65 op. RENESSE. Vergadering Van de afdee ling Westen-Schouwen van 't N. O- G., op Zaterdag 28 Nov- j.l. Na opening be tuigde de voorzitter, dhr. C. J. Reisinger, zijn spijt, dat zeker door bijzondere om standigheden, in de Z.zeesche Nieuws bode geen Verslag Wias verschenen van de in de voorgaande maand gehouden vergadering. Daarin was door de afdee ling bij monde van den voorzitter Warme hulde gebracht aan de nagedachtenis van den man, die langen tijd in deze streken zijn beste krachten had gewijd aan de belangen van 't onderwijs, 't kind en de onderwijzers, n.l. dhr. Slot, den over leden schoolopziener in 't arrondissement Zierikzee. Te meer speet hem dit, daar bij 't verscheiden van genoemden heer Van de zijde der .onderwijzers geen open lijke hulde was gebracht aan hem, die, niet als ambtenaar, maar steeds als vriend van onderwijzers en leerlingen was op getreden. Vervolgens tot de gewone za ken ©Vergaande, trad in deze vergadering als spreker op dhr. de Jonge van Elle- meet, met het onderwerp: „De nieuwe Pensioenwet". Uit de vele artikelen, wel ke meest nadeelige bepalingen bevatten voor ambtenaren en onderwijzers, had hij deze Weten te vinden, die genoemde personen den Weg aanwijzen, om in het bezit te blijven van den hoogsten pen sioensgrondslag, volgens Welken zij den laatsten tijd stortten en dus 't recht op ongekort pensioen te behouden, 't Was degelijk Werk, dat spreker levérde, om uit den chaos van Kan. besluiten en wetsartikelen oen juisten weg te vin den. Hij oogstte dan ook den oprechten dank der Vergadering, vooral Van de oudere leden. Na bépaling van de eerst volgende vergadering op 10 Januari 1925 sloot de Voorzitter met een hartelijk afscheid in *t oude jaar de vergadering. NOORDWELLE. Het bestuur der Groe ne Kruisvereeniging Renesse, Noordwelle en Serooskerke heeft in de jongste verga dering voor vast benoemd als wijkver pleegster Zuster van der Wekken, die gedurende het afgeloopen proefjaar met opgewektheid, ijver en toewijding haar ambt heeft vervuld. De benoeming is intusschen aangenomen. BRUINISSE. Dinsdagmorgen is op de Krammerplaat omhoog gevaren de ijzeren zeeschoener „Alfina", van Gasselternijje- veen, geladen met witte Waa'steen, 'be stemd voor Londen. Het scMp helt over, docjh verlangc geen assistentie. Door de Bergings-Mij. Van der Tak uit Rotterdam is een duikeronderzoek 'n- PIANO'S EN ORGELS KUNSTSPEL-PIANO'S EventueelBijzondere Aankoop-Voorwaarden Pianofabrikant Ooudsche Singel 3 - ROTTERDAM gesteld naar de ligging van het wrak van de gezonken sleepboot „Vios". THOLEN. Vorige week is men hier klaar gekomen met het stellen Van die motoren Voor de waterbemaling van het Waterschap „De Vrije Polders". Na eeni ge etmalen te hébben gewerkt, was het overtollige Water vrij spoedig verdwe nen. Het gemaal is keurig afgeleverd en sterk gebouwd. Dinsdagmorgen reed de autobus Van den heer C. de Klundert, als naar ge woonte op de gereedliggende veerpont. Doordat er iets aan de stuurinrichting haperde, ging het er evenwel naast en in het water. Door tijdi'g stoppen kon den de passagiers nog bijtijds de bus verlaten. Doordat daarop de chauffeur de wielen recht draaide, reed de bus, daar Waarschijnlijk de remmen niet werkten, de Eendracht in, en ging voor een kort «ogenblik geheel onder. De veerknecht M. Schot, had de tegenwoor digheid van geest met een haak de bus vast te houden, zoodat deze niet Van den oever kon loopen. De bus is daarna met vereende krachten op het droge ge trokken. Met het steeds zeer toenemende verkeer gaat er haast geen week voor bij1 of er gebeurt iets. Moge al de Veer- ellende er toe bijdragen dat hier spoedig met het leggen der brug wordt begon nen. De zaak hangt als het ware nu in de laatste schakel. RECHTZAKEN. De Broekhuis-zaak. De advocaat-generaal bij den Hoogen Raad concludeerde tot verwerping van het cassatieberoep van W. H. Broekhuijs tegen het vonnis van de rechtbank te Rot terdam, waarbij hij met vernietiging van het vonnis van den kantonrechter aldaar, die hem van rechtsvervolging had ontsla gen, Wegens overtreding der Loterijwet is veroordeeld tot een hechtenisstraf van 4 maanden. Het betreft hier, zoo als uit het rapport van den raadsheer-rapporteur bleek, de 31 z.g. premieleening, die door Broek huijs zelf zou Worden uitgegeven om de justitie eens te laten zien, Wat hij kon. POST EN TELEGIUPHIE. De postchèque* en girodienst. De directeur van den postchèque- en girodienst vestigt er de aandacht op, dat dagelijks honderden girobiljetten en Chèques ter afschrijving worden ontvan gen op post-rekeningen, waarvan het be drag van het sal do-tegoed de opdrach ten tot afschrijving niet toelaat. Dit leidt, behalve tot vertraging in de, uitvoering Van die opdrachten, tot belangrijke be zwaren voor den dienst. Aan de reke ninghouders wordt daarom dringend ver zocht rekening te willen hlouden met het bepaalde in art. 21 van den gjds voor rekeninghouders, n.l. dat bij de inzen ding van girobiljetten en clhèque-advile- zen het saldo-tegoed volgens de laatst van het girokantoor ontvjangen afrekening voldoende moet zijn om de afschrijvingen toe te laten. ZIERIKZEE. Aangesloten aan het rijks- locaalteleioonnet onder no. 144, W. J. den Boer. LANDBOUW EN VEETEELT. Met het oog op de Dinsdag. 9 Dedemr ber e.k. algemeene vergadering van den Kring Schouwen en Duiveland van de Z.L.M. wenschen wij de aandacht der jongeren te vestigen op de lezing Van den heer Kielstra, welke een rede zal houden over Landbouwbpekhouden en Belastingwezen. De provinciale regelingscommissie voor de paardenfokkerij in Zeeland heeft be sloten, dit jaar nog op 11 December te Goes een central; henggtenkeuring te houden. De hengsten werden gekeurd 'in 4 c'ategoriën: hengsten geboren in 1922, idem in 1921, iidïm dn 1919 of 1920 en idem in 1918 of vroeger. De oategoriën worden elk verdeeld in een groep kleine en een groep groote maat. i Alle hengsten moeten goedgekeurd zijn voor dekking voor den dekdienst 1925 en zijn ingeschreven in het Veulenbpek of boek B van het Stamboek vopr het Nederlandsch Trekpaard. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Oost-Vlieland, cand. W. G. Reddingius te Soestdijk. Te Koe- kange, cand. Van den Berg te Utrecht. Te RijnsarterwOude (toez.), cand. C. van der Wal te BarneVeld- Te Oostwoud (NirH.) J. Diephuis te GarmerWolde (Gr.). i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1