Zierikzeesche Nieuwsbode DERDE BLAD BUITENLAND. BIN PS EILAND, Het zegel der Stilte. Uit Stad en Provinole. behoorende btf de van Vrijdag 28 Kor. 1924, no. 11165. Te laat t TWee jaar geleden stierf te Keady iri het lersche graafschap Armagh een post beambte, zekere Thomas Sleator. Weinige dagen geleden ontdekte men in zijn wo ning een partij van 1300 brieven, die de man in zijn functie had achtergehouden zonder ze te openen, dus blijkbaar zonder de bedoeling zich te verrijken. De brieven dateerden uit een tijdsverloop van omstreeks 10 jaar. Verder wtas er een aantal briefkaarten. De postadminis tratie heeft 't niet meer dan billijk ge- Vonden, dat al die verlate corresponden tie, WaarVoor toch porto was betaald, alsnog aan de geadresseerden werd door gezonden. Aldus geschiedde. En zoo heeft een vrouw, die vroeger kamers verhuur de, 50 briefkaarten ontvangen voor een juffrouw aan wie ze eertijds een kamer had verhuurd en die thans in geen velden of Wegen meer te vinden is. Sommige geadresseerden ontvingen goed nieuws, andere slecht, weer andere van die soort nieuwtjes zónder welke men even goed leven of sterven kan. Maar -in twee gevallen zat er een; ernstiger kantje aan de zaak. Twee brie ven n.l. bevatten huwelijksaanzoeken van jongemannen aan meisjes en, het is pijn lijk te zeggen, in beide gevallen is het meisje met een ander getrouwd- De moord in de kachel. Sedert eenige dagen houdt 't Ameri- kaansche publiek zich bezig met een der sensationeelste moordhistories, die se dert lang de voor-pagina's der dagbla den ontsierden. Wij maakten er onlangs al terloops melding Van met het bericht dat in Columbus, Ohio, de overblijfselen van het lichaam van een dominee's vrouw Waren aangetroffen in het keukenfornuis en dat de echtgenoot voorgaf, dat zijn vtrouW zelfmoord had gepleegd door in het 'brandende fornuis te kruipen en de deuren achter zich dicht te trekken. Ver schillende vragen rijzen hierbij. In de eerste plaats vraagt men zich af hoe iemand in een brandend fornuis zou kunnen kruipen. Weliswaar zijn de Ame- nikaansche fornuizen soms zeer ruim en was mrs. Sbealsley, het slachtoffer, een kleine vrouw. Maar de doktoren houden vol, dat reeds het eerste contact met het Vuur spiercontracties ten gevolge zou hebben, die het onmogelijk zouden ma ken Voor het slachtoffer om haar lichaam verder moeizaam door de fornuisdeur te ■Wringen. Bovendien vertoonen de longen geen sporen van monoxy degas, dat in de kachel toch zou moeten zijn ingeademd. En ten slotte verklaart deze methode Van zelfmoord niet de aanwezigheid van een leege vergiftflesch, die in de aschbak Van de kachel Werd aangetroffen. Onverklaarbaar is ook de houding van den 16-jarigen zoon, die verhaalt hoe hij het eerst het lichaam in de kachel ontdekte, maar zich een paar uur lang stil hield tegenover zijn broertjes en zus jes tot zijn vader thuis kWam. Een staal tje Van zelfbeheersching dat zelfs in Amerika ongeloofelijk schijnt. De vader heeft intusschen een alibi kunnen bewij zen, en schrijft de daad van zijn vrouw toe aan overspannenheid en mogelijk aan de gevolgen van zijn preeken over den leuterenden invloed van het hellevuur. De politie zoekt nu naar andere personen die op den noodlottigen dag in de nabij heid van het huis werden gezien. De politie heeft later de bewijzen in handen gekregen, dat de vrouw vermoord is. Een hamer en een aantal vrouwenklee- ren, met bloed bevlekt, zijn gevonden. Er hebben nog geen arrestaties plaats gehad. De dominee en zijn oudste zoon verkeeren onder medische observatie. TWEEDE KAMER. Zitting van Woensdag 26 NwUember. De replieken bij de algemeene beschou wingen over de Staatsbegrooting worden Voortgezet. Door William Le Quoux. 89 De cobra was dood en na mij in den put geworpen het edele drietal was dus ongetwijfeld gevlucht. Het besef van de hopeloosheid van mijn toestand deed mij huiveren. Ik Was op Wonderbaarlijke wijze aan den dood ontsnapt en moest nu verhongeren in dien nauWen put. Ik Voelde mij flauw en hongerig mijn Wonden veroorzaakten mij veel pijn en mijn hoofd klopte, alsof het zou barsten. Ik Vond een grooten steen in den modder en sloeg er hard mee tegen den muur, maaT het geluid Was niet sterk genoeg1 om de 'aandacht te trekken Van iemand, die zich in de nabijheid van den put zou kunnen bevinden. Daarom schreeuwde ik tot ik heesch werd en genoodzaakt op te houden door ver moe ie- nis. «t Een Vól half uur mfist ik stil zijn om mijn stem en mijn krachten te her winnen, want in mijn dwlakken toestand was die inspanning te groot voor mij. Ik stond nu met mijn rug tegen den muur geleund, terwijl het water mij tot de knieën reikte en wachtte tegen alle De heer Wijnkoop bespreekt het mili tarisme, de partijformatie en het bóeren- vraagstuk. De heer Troelstra zegt aangaande de nieuwe partijformatie op verkenning te zijn uit geweest. Wat dr. Nolens daar over zei, heeft spr. niet geheel onbevre digd gelaten. De heer van Gijn antwoordt op een Vraag Van den heer van Vuuren, of spr. ingevoerde wetten zou afschaffen, dat hij de thee- en bierbelasting over eenige ja ren zou willen afschaffen en het tarief wijzigen, zoodat het minder opbrengt. De heer Nolens zegt, dat zijn oipmer- kingen in zijn eerste rede geen subsidiair program vormen; over het bindend col lectief contract sprak reeds een pro gram van 1922. De roomsch-katholieken zijn op grond van de emjycliek allen christelijke demoeraten en willen niet bij andere groepen worden ingedeeld. De heer Rutgers repliceert. Hij ont kent de financ'ieele beteekenis Van de sclhoolspl Using. Spreker is met geheel bevredigd door hetgeen de Minister ge zegd heeft over de gemeentelijke auto nomie, wel door de toezegging inzake de spoorwegdiensten op Zondag. De heer Schouten repliceert. Hij wijst weder op de verdeeldheid der socL-d(e- mocraten, oordeelt het liberalisme on vruchtbaarder dan de politiek der recht- sóhe partijen en verdedigt de coalitie a's noodzakelijk voor ons land. De heer Schokking zegt o.m., dat hij niet kan instemmen met het instellen eener oommissie, dje het heele lager onderwijs weer op de helling zou bren gen. Na dupliek van de ministers Van B:n- nenlandsche Zaken en Financiën worden de algemeene beraadslagingen gesloten. Hoofdst I der Staatsbegrooting wordt zJh.s. aangenomen. De vergadering wordt daarop verdaagd. Autotarief Zjjpe—Anna-Jacoba Op Vragen van den heer Braaf, betref fende het tarief Voor auto's, Welke ge bruik moeten maken Van de diensten Van het veer der Rotterdamsche Tram- wag-Maatsehappij te Zijpe, heeft de mi- ntister van waterstaat geantwoord: De vrachten voor het vervoer van auto's in het veer Zijpe—Anna—Jacóba Welke beneden de ingevfolgle de öonsessie- bepalingen vastgestelde maximum-vracht- pTijzen blijven, worden sedert 1 Jüni 1922 ingevolge overleg met belanghebben de vereenigingen berekend naar de inge nomen oppervlakte. Voor heen- en terug reizen Worden bovendien verlaagde prij zen in rekening gebracht. Aldus werd reeds een niet onbelangrijke Verlaging van de tarieven voor automobielen ver kregen. In verband met de geldelijke uit kómsten van haar bedrijf, zou de Rotter damsche Tramweg-Mij. alleen dan ver dere Verlaging van die vrachten in over weging kunnen nemen, wanneer haar Voor de veerdiensten van Rijkswege een subsidie Werd verleend. Vooralsnog be staat voor dit laatste geeen aanleiding. J. 11 1 I 'I' I ■P". I BB ZIERIKZEE. Zaterdag- en Zondag avond geeft de Ganoertzaalbioseoop een film, getiteld: „Het Land", naar het on sterfelijke werk van Emile Zola. „Vader Fouan voelt den ouden dag naderen en besluit zijn bezit te ver- de elen tusschen zijn drie zoons, .Louis, HyaCinthe en Fanny, welke verdeeling tot een ernstige oneenigheid leidt. Een geldkwestie scheidt eveneens de zusters Pran^oise en Lise, welke laaiste huwt met zekeren Buteau, nadat zij vijlhonderd francs heeft ontvangen voor de onteige ning van een stuk land. Om den verkoop van het huis te voorkomen, dat onver deeld aan de beide zusters toebehoort, neemt het jonge paar Fran?oise bij zich. Deze heeft liefde opgevat voor Jean, welke echter, hoewel hij F. bemint, ge zwicht is voor de bekoorlijkheden van Cognette. Fran^oise is jaloerscJh en het huwelijk wordt uitgesteld, 'doch ook bij Buteau houdt ze het niet langer uit, om dat deze het haar lastig maakt. Na eenige wederwaardigheden beeft eenige weken later het huwelijk plaats tusschen haar en Jean met toestemming van den ouden Fouan. Thans komt de kwestie van den verkoop weer naar voren en de strijd wordt bitterder dan ooit. Lise haat haar zuster en in een aanval van woede werpt hoop in. Eindelijk schreeuwde ik weer even hard als tevoren, maar, helaas! Slechts de echo kwam terug in de. stilte Van die diepe schacht. Ik hack een gevoel alsof ik stikken zou, maar gelukkig voor mij was de lucht niet bedorven. Hoeveel menschen Worden wellicht jaarlijks op dezelfde manier levend begraven in put ten, waarvan het bestaan slechts den moordenaar 'bekend is? Nu begreep ik alles. Mijn chauffeur Was betaald en weggezonden door dien mageren jongen man; maar hoe handig had de vrouW mijn vraag ontweken! Toen ze was opgestaan en mij alleen had gelaten, Was het ongetwijfeld ge weest om vlug alle maatregelen voor mijn dood te nemen. Ik wachtte weer, hoopte tegen alle hoop in, terwijl de kleine streep licht helderder Werd, alsof het winterzonnetje scheen. Ik spande mij in om nog een ander geluid op te vangen, dan het langzaam druppelen Van het water, maar ik kon niets onderscheiden. Plotseling echter hoorde ik een doffen knal, Vlug gevolgd door een tweeden en toen Weer een in de verte en daarna nog een. Eerst luisterde ik verrast, maar daarna besefte ik Wat het beteekende. Er Was een jachtpartij in de buurt! zij haar op den grond. Fram?oise valt in een sikkel en sterft, maar' zij heeft de schuld van haar zuster, verzwegen. Het meest beklagenswaardig slachtof fer is de oude vader,-die zidh voor zijn kinderen heeft uitgekleed en, door hen verstoeten, Van honger omkomt. Vergeefs zoekt hij een schuilplaats bij een hunner. Hij ontmoet slechts egoïme, harteloosheid en hardvochtigheid en geeft er de voor keur aan om onder den blooten hemel te sterven." Aldus in het kort de geschiedenis Van „Het "Land". ONDERWIJS* HAAMSTEDE. Aan den herhalingscur sus der openbare school wordt deelge nomen door 16 jongens- en 8 meisjes, aan dien der bijzondere school door 11 jongens. LANDBOUW EN VEETEELT. a In een vergadering van de afdeeling Walcheren der V.. P. Z. is besloten, met klem er bij de algemeene 'vergadering op aan te dringen', zich te spannen Voor de uitvoering van ieen1 plan om te Vlis- singen een eiermijn tot stand te doen komen. Verzocht zal worden, een com missie te vormen ^om deze ziaak nader uit te werken. Het gemeentebestuur van Viissingen heeft reeds alle medewerking toegezegd en zlal zoo noodig haar vei linggebouw doen inrichten voor eiermijn. De bietencampagne in West-Brabant. Door de hoog opgevoerde Capaciteit van de verschillende suikerfabrieken :n West-Noord-Brabant zal de bietencam pagne dit jaar reeds betrekkelijk vroeg afgeloopen zijn. Aan de suikerfabriek te Steenbergen eindigt men reeds half Dec. Zoo Vroeg is dit nimmer geschied, niet tegenstaande een grooter kwantum bie ten is verwerkt dan andere jaren. A<an de fabrieken stapelen ziCh inmrddels nog dagelijks groote bergen bieten op en van elders worden nog steeds groote hoe veelheden aangebracht. KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. In de Concertzaal gaf „Het Nieuwe Tooneel", dir. Frrts en Adolf Bouw meester, Woensdagavond een avond van vroolijke, kleine kunst. De zaal Was vrij. goed bezet en de meeste der aanwezigen hebben genoten van de éénaeters en lied jes, die de executanten ten beste gaven. De declamator, Frans Hulleman, opende met een telefonische inleiding, die de stemming er in bracht. Hij verzocht den tooneelknecht het Slangerbosch op het tooneel te zetten, Waarin de twee Bouwl- meesters op interestante manier het ge sprek' Van den dag voerden. De Indië- vliegers, het fascisme, de strijd in China, etc. etc. werden er. in behandeld. Op het laatst kregen de twee renteniertjes hoog- loopende ruzie over de ontWapenings- kWestie. Het was echt aardig, maar in Wdlly Corsari's, éénacter „Klokslag 10", hebben we hun samenspel het meest be wonderd. De kennismaking met Willy Oorsari is zeer zekér voor 't meerendeel van het publiek niet betreurd. Met haar levensliedjes aan de piano, deed zij zich al spoedig kennen als een beschaafde en fijne conferencière, die haar audito rium weet te boeien door haar pittige liederen. In „Intermezzo" Van den Haarlemschen journalist Schuil,, een ruzietje tujsschen tWee verloofden, hebben we het talent van den oudsten Bouwmeester 't meest bewónderd. De rol van menschenkenner en wereldwijs Vriend speelde hij. eenig. De declamator Hulleman behaalde het meeste succes met -zijn „Jood van Kat- toWitz." Met de klucht in één bedrijf „Om één kus", Van Raswiikof, waarin* alle execu tanten optraden, werd deze avond van Vroolijke en kleine' kunst gesloten. BURGERLIJKE STANDEN. Over de maand October. KERKWERVE. Geboren: 22, Jan Cor nells, z. .an A. B. Jonker en A. de Boer; "25, Marinus, z. van W. Boot en P. M- Boot. Gehuwd: 8, L. Ganzeman, 29 j. jm^ en J. L. V.. d. Wekken, 27 j. jd. HAAMSTEDE. Geboren: 6. Jan, z. v. XX. Vanuit het graf. Weer scJhreeuwde en gilde ik uit alle macht. Ik zette mijn handen als een trom pet voor mijn mond en riep naar bóven: „Halo! In Godsnaam! Help! Ik bón hier beneden ik sterf!.Help! help!" Een tiental keeren riep ik zonder re sultaat. Degene, die in de buurt aan het jagen was, was óf te ver Iwóg óf te druik met zijn sport bezig om mij te hooren. Ik hoorde nog een schot verder af dan het Vorige toen ontzonk mij alle moed de menschen gingen Wóg. Ik weet niet meer hoe lang ik wachtte misschien een uur, toen ik het nog eens wilde beproeven. Ik begon weer om hulp te roepen, als- een Waanzinnige gil lende naar de opening ver boven mij. Plotseling werd de streep licht ver duisterd en kwamen stof en kiezelstee- nen naar beneden Vallen; ik hoorde een geluid boven mij een voetstap op het houten deksel van de put mijn hart sprong op van vreugde! „Help!" gilde ik. „Open den put! Ik ben hier beneden ik sterf! Red mijl Haal hulpl" De voeten boven mij beWogen en een oogenblik later zag ik in de hoogte een ronde schijf daglicht en een hoofd Gillis Johannes Straaijer en WtillemW Slaager. Gehuwd: 10. Jan de -Bruijne, 29 j. en Neeltje Slager, 27 j.: 24. Pieter Dijk graaf, 32 j. en Johanna Adriana Van der Weel, 32 j.; 24. Johannes van Ast van iZierik'zee, 24 j. en Janna EVertse, 21 j. BURGH. Geboren: 10. Arie Adriaan, z. V. Jan Kloet en Maria Zijta. Gehuwd: 24. Cornelis van der Schelde van Zierikzee, 28 j. en Neeltje Bom, 26 j. REJNESSE. Geb. 11. Jan, z. van L'. Jon ker en Wi. Knuijt; 22. Adrie Cornelus, z. Van C. Dorreman en C. Vredenbregt. 28. Cornelia, d. van E. Boot en T. Verboom. EliLEMEET. Geboren: 5. Johanna Le- (Vina, d. Van Willem Bos en Johanna Cornelia V. d. Hoek. Gehuwd: 1. Cornelis Murre, j.m., 25 j. en Jacoba Rosmolen, j.d., 20 j. ELKERZEE. Geboren: 1. Wilhelmina en Marinus, d. en z. van Anthonie van Dongen en Maria de Jonge. BROUWERSHAVEN. Geb.: 6, Maatje Adriana, d. van Mart'nus Cornelis Albert Vlaander en Jacoba Frederika van de Velde; 24, Willem, z. van Marinus Jan van 't Hof en Hendrika Frederka Heuse- veldt. Gehuwd: 2. Pieter Buijze, 38 j., (van Middeliharnis) en Lourina Pleune, 35 j. Overleden: 23, Cornelis de Jonge, 53 j., weduwn. van Willemina van Popering; 28. Krijn Johan van Schelven, 45 j., echt genoot van Anna van Beveren; 30, Leen- dert van de Velde, 33 j., ongehuwd, z. van Jan van de Velde en Lena Korbijn. NOORDGOUWE. Geboren: 4, Trijntje Marina, d'. yian M. Kroon en D. Vier gever. Gehuwd: 31, Cornelis van der Maas, 21 j. jm., (van Haamstede) en Jakomdna de Wit, 23 j. jd. Overleden: 25, Wolfert Otte, 74 j., eChtg. van Johanna Constandse (van Brui- nisse). DREISCHOR. Gehuwd: 1, S. Beije, 28 j1. jm., en C. J. Everwijn, 25 j. jd. OOSTERLAND. Geboren: 13, Jacoba Marina, d. van 't Hoff en W. de Bruine. Gehuwd: 17, S. Roukema, 39 j., we duwnaar Van G. A. Beekman (te Nieuwer- kerk) en P. Heuseveldt), 42 jaar. BRUINISSE. Geboren: 2. Hendrikus Ar- noldus, z. van J. I. van den Bout en P. J. van de Velde; 12. Johannes, z. van G. de Masier en J. Zoeter; 19, Maria, cL van D. van Gilst en T. Scherjsenisse; 25. Pieternella, d. van L. Stoel en J. A. Olree; 27. Marinus Johannes Cornelis, z. van J. J. Boot en L- Dorst; 27, Dinge- man, z. van J. van der Werf en A. Hansen. Gehuwd: 3. Jacobus Bal, 25 j. jm., en Anna van der Bijl:, 22 j. jd.; 10. Jan Krijn Deurloo, 36 j. j!m., en Leurt tj je Pie ternella Hoogerwerf, 34 j. jd.; 17, Ma rinus Elenbaas, 20 j. jm., en Jannetje Wilhelmina Katoen, 27 j. jd. Overleden: 7. Marinus Krijger, 80 j., echtgenoot van J. van den Berge; 25. Wolfert Otte, 74 j., echtgenoot van J. Constandse; 26. Huibreoht Stoutjesdijk, 60 j., eöhtg. van A. Geluk. STAVE(NISSE. Geboren: 4. Abraham Cornelis, z. van Q. Smits en Helena Eerland; 10. Helena Janna, d. van Abr. J. V. Dommele en M. J. den Braber; 10. Maria Cornelia, d. v. H. Smits en Al R. Hogerhuis; 13. Apollonia, d. v. C. L. Pot- appel en A. J. Oudesluijs; 18. Geertje Jacoba, d. v. B. v. Doezelaar en G. West dorp; 24. Johanna Jacöba, d. v. M. C. Wiel aart en Jac. Suurland; 30. Maatje, d. v. Neh. Potappel en Jann. Vermaas. Overleden: 10. Cornelia Johanna Voigt, 67 j., echtg. van Joh. V. 'fVeer; 26. Mari nus Jacob Klippel, 65 j., echtg. van Maatje v. d. Kleijn; 28. Klazina v. 't Veer, 84 j., wed. van J. v. Weizen. SCHERPENISSE. Geboren: 16, Lucre- tia, d. van Abraham Willem Quaak en Jacoba Cornelia Heijhoer; 27, Adriaan, z. van Pieter Cornelis Tholenaar en Pla sma Slootemaker. Overleden: 11, Janna Maria van der Weele, 21 j., ongehuwd. THOLEN. Geboren: Pieter, z. van T. Schot en C. J. Slager; Adriaan, z. Van J. H. de Zwart en P. van Doeselaar; Jacob Marinus, z. van C. W. Verkamman en J. W. Lokker; Jan, z. van C. J. Schot en T. Bout; Johannes Jan, z. Van J. M. een meisjeshoofd als een silhouet erin uitgesneden.' „Wie is daar?" vroeg zij angstig. „Ik ben het! riep ik uit. „Maak, dat ik hieruit kom, anders sterf ik! Haal een Stouw, vlug!" „Wie ben je?" vroeg het meisje, nog verschikt door haar ontdekking. „Ik ben een man, die hier ingeworpen is en ik kan er niet uitkomen. Ik smeek U, zorg dat iemand me komt helpen". „Natuurlijk", antwoordde zij. „Er zijn een paar heeren in de buurt aan het jagen ik ga ze dadelijk halen". En haar gelaat verdween uit de schijf daglicht. Ongeveer vijf minuten Verliepen, toen ik boven mij de hoofden van twee mannen zag, die over den rand van den put keken. „Hallo!" riep een met een beschaafde stem. „Wat doe je daar beneden?" „Doen!" herhaalde ik. „Kom naar bene den en zie zelf", zei ik eenigszins sar castisch. „Laat een touw af, ik ben hier gevangen". „In orde", riep de andere. „Hou je go^d, we zullen Van de boerderij een touW gaan halen. Ik was hier ook nog geen half uur geleden, en kon niet droo- imem, dat hier iemand beneden was. Hou je goed!" en de twee gezichten verdwe- Suurland en C. de Graaf; Jan, z. Van JoH. Beukelaar en M. Anthonisse. Gehuwd: J. F. de Klerk, jm., en E. Janssen, jd. i Overleden: Jacob van de Sande, 15 j., z. van D. v. d. Sande en J. de Groene; Jan, 4 d., z. van Johl Beukelaar en iM1. Anthionisse. INGEZONDEN STUKKEN» (Buiten verantwoordelijkheid der redactie) Copy wordt niet teruggevonden. ZiiBiKziB, 20 November 1924. Geachte Redactie Gaarne zagen w(j het volgende in Uw veelgelezen blad opgenomen. Dit om de Ideeën, welke verschillende nwer lezera gevormd zullen hebben b(j het lezen van de aotle, welke door de Z. L. M. gevoerd wordt om In het voorjaar de duiven eenige maanden hunne vr\je uitvlucht te ontnemen eenige opheldering ander zijds te geven. De Z. L. M. tracht door voorstellen aan de verschillende ge meenteraden in Zeeland, deze vrije uitvluchten b|j gemeenteverordening te doen verbieden. Om nn aan te toonen, welke nadeelige gevolgen hieruit zonden kunnen ontstaan voor den waren duiven- liefhebber, het volgende: Het voorjaar is juist de tijd voor den liefhebber om zijn diertjes te doen africhten, om etne gehechtheid aan hun hok te hebben en om bij die africhting, niet op- andere hokken tereoht te komen Is hun vrije uitvlucht zeer wenschelijk. Wanneer deze africhting plaats heeft, is vooral een vrije uitvlucht noodzakelijk. De Z. L. M. voert aan, dat de duif, de z. g. veldvlieger, schadelijk is voor den landbouw. Om te bewijzen, dat niets minder waar is, het volgende Het is zeker, dat de naar het veld vliegende duif eon massa onkruidzaden verorbertofschoon de meeste land bouwers de duiven bepaald voor schade lijke vogels houden, is de schade die ze aanbrengen niet zoo groot als zij wel meenen. Dit mag blijken uit de onder zoekingen van den eerw. heer Schnell, geestelijke te Hohenstein in Nassau. Deze heer oontroleerde gedurende een geheel jaar het voedsel van een 40-tal zijner duiven, door van tijd tot tijd een duif te doodeu om inhoud van krop en maag te onderzoeken. Door deze handelwijze vond h|J, dat zijn duiven van 24 Nov. tot 17 Deo., verder van 19 Deo tot 14 Januari en van 1 Juli tot 1 Aug., dus 80 dagen uitsluitend vogelwikken nuttigden, terwijl ze dat jaar gedurende 108 dagen ongeveer de helft vogelwikken en andere onkrutd- zaden nuttigden. Gedurende de overige 177 dagen werden ze eensdeels thuis gevoederd, leeiden andersdeels van uit gevallen koren, ook nog vermengd met zaden van onkruid. Onder deze laatste trof hij er aan, die voor den landbouwer nog nadeeliger zijn dan vogelwikken, n.l. krodde en wilde mosterdzaad, welke laatste in massa's door de duiven werd verslonden. Verder oonstateerde Schnell, dat de duiven ook het zaad van zuring, korenbloemen, akkerwinde en andere planten eten, alsmede de kleine bolletjes van de akkelgeelster en het moeslook, benevens kleine tuinslakken, rupsen van Nootna Segetum en verschillende larven. In hoe groot aantal de op het veld liggende vogelwikke-zaden door do duiven verbruikt worden, toonde Schnell aan, door de korrels te tellen. Hij vond in de krop van een op den 16 Juli geslachte duif, niet minder dan 3582 zaadkorrels. Als men nu aanneemt dat er dien dag slechts half zooveel verteerd waren, dan komen we tot een bedrag van 5400 schadelijke zaden. In België is de landbouwer van het nut der duif zoozeer overtuigd, dat hij zelfs duiventillen opricht in het veld om er zoodoende het grootst mogelijk voordeel van te trekken. Hopende dat de Gemeenteraadsleden van Zierikzee en andere Gemeenten, met het bovenstaande voor oogen, zich zoodanig ten opzichte van 't voorstel van de Z.LM. zullen uiteD, dat zij èn ons. èa onze leden niet nadeelig zullen treffen in onze geliefkoosde sport, die voor den Landbouwer geenszins nadeelig blijkt te zijn. Hoogachtend, Het Bestuur der Pottduivenvereeniging ,,Prin6 Hendrik" te Zierikzee. nen, terwijl hun plaats weer iwlerd inge nomen door het meisje. „Zeg eens!" riep ik. „Waar ben ik? Hoe heet het hier?" „Dit is een van de velden van de boer derij van Coppin, even buiten het Lex- den Park." i „Kent U Melbourne Huis?" „O, ja, dat 'hoorde aan Miss Morgan, maar ze is nu dood", antwoordde de meisjesstem'. „Het staat ,aan den straat weg dichtbij." „Ligt deze put in het midden van het veld?" „Neen. in den hoek. Hier stonden vroe ger een paar oude halfvergane hutten, die nu afgebroken zijn." „En hoorde deze put erbij!" „Ik denk het wel", antwoordde zij. Eenige oogenblikken later hoorde ik stemmen en zag ik verscheiden hoofden naar mij turen, terwijl nu en dan kie- zelsteènen op mijn onbedekt hoofd vie len, hetgeen mij noodzaakte mijn han den op mijn hoofd te leggen. (Wordt verOolgd.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 9