GEKT Groote sorteeriog SWÜicota-Cadeanx. A. CORN. ANKER, Havenplein D 404, Hienwe Graoophoouplaten f 1,25. KACHELSTAAFJES F.a J. LABZOWSKI. Magazijn „HET ANKER", li firma VAN DE SANDE S EVERAEBS, SL-Philipslaid. Deresteerendelteeren en Jongensjassen, Motorjekkers, Zwarte Bonkers, Kinderjasjes en lekkertjes, A. CORN. ANKER, St.-Nicolaas-Pakket. Muziekhandel F.*W.Ï. WELTEVREDEN Bakkerij „Zeelandia", Zierikzee. GASLAMPEN. Ca MEUWESE, Zierikzee. t&Xootu) ttëh.aJuT" m'jH^ Zorgt voor een reuze ver lichting voor weinig geld. A. CORN. ANKER, Te meer wanneer men een eerste klas HAARD of KACHEL heeft van ZIERIKZEE - TELEF. 16 7leu«5ie V i>a/n ZIERIKZEE - Telef. 16. FJï ST.-NIC0LAAS, extra fijn, 20 ct. per ons. ST.-NICOL AAS„ 2e soort, 12 ct. per ons. merk PERFECT", Allen voor uwe St.-Nicolaas- geschenken naar het meest ge sorteerde Modemagazijn Specialiteit in Handschoenen, als: Nappa, Glacé, Astracan, Tricot, Wol, Katoen, Peau de Suède, Castor, Imit. Leder, gevoerd en ongevoerd, Motorhandschoenen, Jongens-Handschoenen, enz. enz. worden tegen veel vermin derde prijzen opgeruimd. Profiteert van onze bijzonder voordeelige prijzen. NAAMSTEMPELS, bij Firma Piet Oclitman. Muziek voor den Dans. HAVENPLEIN D 404. MOOIE SORTEERING VRAAGT PRIJS AANI HAVENPLEIN O 404 - TELEF. 16. HAVENPLEIN D 404, op het «gebied Oan kachel, Alle Goederen worden op verzoek op dag en uur aan huls bezorgd. Voor goede verpakking wordt Ingestaan. Aanbevelend, A. CORK ANKER, Havenplein D 404, Zlerikzee, Telef. 16, o e f Als ST.-NICOL AAS-RECLAME verkoopen wjj tijdelijk Hollandscke nummers Gramophoon platen met tekst» dubbel bespeelbaar, Toor slechts f 1,25. B|) toezending t»u postwissel f 6,-, zenden wij U franco 4 stuks ran deze Platen, benevens 2 doosjes PKIJU HEKOLDNAAXDEN. APPELMARKT D 363 ZIERIKZEE. AANBEVELEND, Jo Ca HENDRIKSEi wijl het winter is, en de kachels gepoetst moeten worderi, komen we ook U helpen om dit eenvoudiger en gemakkelijker te laten doen. Wjj voeren een SPECIAAL ARTIKEL voor de pot der Slee- of Huis kachel eens extra te laten glimmen, en wel zoo, dat ze na een groote hitte nog glimmen blijft. Het artikel is: hetwelk wij in eiken winkel zullen trachten te plaateen en Weder- verkoopers vragen het aan bij Nadere mededeellngen volgen, lees steeds de annonces, ze zullen u wat leeren en u voordeel bezorgen. RUBBER en METALEN Modélleriboekje ter inzage. Zaterdag 29 November Café. SLAGER, Dreisohor. Er biedt zich aan een Slagersknecht, on terstond in dienst te treden. Brieven franco Tetter A, Hnlppostk. Poortvliet. Met Mei eeh tweede Knecht en Arbèider gevraagd, nit één gezin, by G. M. v. d. BIJL, Zonnemaire. Met Mei een bekwame Boerenknecht gevraagd, door H. J. GAST, Brouwers haven. Met Mei a s. een bekwame Landbonwerskneeht met eenig werkend gezin gevraagd, by N. MOELKER, Sohelphoek, Serooskerke. Met Mei a s. gevraagd een Knecht, liefst met eenig werkend gezin. A. VAN ZUIJEN, „De Zeeuw", Bnrgh. Met Mei een 2de Landbonwerskneeht gevraagd, met klein gezin, by Gebr. v. d. STOLPE, Capelle by Zierikzee. Terstond gevraagd een Dienstbode, die zelfstandig kan werken, by JOH. VERBOOM Jz., Serooskerke (8.) Dienstbode gevraagd, tegen 15 Deo. of 1 Jan., in gezin met 2 kinderen. Loon f 25 per maand, plus vrye wasoh. AdresMevr. JANSEN Wortman, Naohtegaallaan 7, Den Haag. Terstond of half December een Dienstbode gevraagd, by J. DE RIJKE, Bakkery, Sirjansland, Wegens huweiyk der tegenwoordige een Hulshondster gevraagd, die tevens genegen is om in winkel behulpzaam te zyn, by H. BAKKER,. Serooskerke (S.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 8