Massief eiken Buffetten ven af f55. Zeer vele nuttige Geschenken, E. mm\M Foto-Toestellen EUBELEN. Wioter-Artikelen. cAi Het Kerkgebouw met Elf, V Fotografgerenkan iedereen ST.-N ICOLAAS-GESCHENKEN, Gebr. LOKKER, Alle soorten MATRASSEN. P. lUlM PipiiMj J.GAST, BOUWLAND, Zes Koeien, HET HOEFJE, Kalfsvleesch. Ha HENNING, Melkmarkt, Publieke Verkooping. Het Woonhuis. Erf en Tuin, Drie Woonbuisjes in Erf Mondharmonika-Vareeo. Elkerzoe. UITVOERING op 3 en 5 December, BEKENDMAKING HET BESTUUR. 3 flioke Trekhonden en een Kar. Publieke Verkooping. Landbouwers-Inspan, Publieke Verkooping. Publieke Verkooping. Verkooping te St.-Philii Woonhuis met Erf, ii. Een Woonhuis met Erf, Vet Varken te koop, Verkoopinp Ie Dud-Vossemeer. Een HUIS Een vertrouwd Werkpaard, 18 JONGE KIPPEN Eau-de- Cologne J. PLEUNE, SCHEMER- en GANGLANTAARNS. 1 \2 |AFE.L - Ontbijt- sn Diner Stelletjes* ST.-NICOLAAS CADEAU. Heden prima vet Eigen gesmolten KALFSVEL ADR. PLAATING. BotH. S. OCITMtH t j I Lederen BRIEF- enl ACTEN-TASSCHEN. j Rijwielhandel A. ANKER, Zierikzee. Koopt U St.-Nicolaas-Cadeaux bij Wed. J. F. KOEVOETS-WIERIKX, St -Janstraat. ZIET DE ETALAGE. Is Uw Gtaatsioterijbrisfjs of Tijdgeestbriefje ALGEMEEN WINST-SYNDICAAT, Eerst Zierikzeesch Obligatiekantoor, h fifl Tapijt- en Meubelmagazijnen Bezoekt de Magazijnen. LAGE PRIJZEN. J. LUUK ZONEN, heeft een groote keuze Prentenboeken, Leer boeken, Kinderspelen enz. voorhanden. 0! 0! 0! LIZABÊRTHA 0! 0! 0! TRIP P!E Dekzeilen in alle maten. Te veel om op te noemen. ADVERTENTIE W. Dank aan allen, en in zonderheid aan de Familie DE VRIEZE, die blijken van belangstelling gaven op 23 dezer. sohakindijkb, 27 NOV. '24. A. BEZUIJEN en Vrouw. V Voor de vele én treffende be wijzen van deelneming, ontvangen by de ziekte en na het overlijden van onzen lieven Man en Vader K. J; v. SCHELVEN, betuigen wij onzen hartelljken dank. BrOUWBB8HAVHN, Nov. 1924. Mej. K. J. VAN SCHELVEN— Van Bbvbrin. Voor de vele en tredende be wijzen van deelneming, ontvangen bij de ziekte en na het overlijden van onzen lieven Zoon, Broeder, Behuwdbroeder en Oom, K. J. VAN SCHELVEN, be tuigen wij onzen hartelljken dank. Broüwbrshavin, Nov. 1924. Fam. VAN SCHELVEN. De Notaris J. 8. L. KOSTEWEG zal, Vrijdag 10 December 1924, 's voor middags 11 ure, in „De Meebaal" te Nieuwerkerk, voor den Heer J. BOOT, PUBLIEK VEBKOOPEN t aan den Provincialen Straatweg te Nieuwerkerk, door den verkooper be- woond en gebruikt. Te aanvaarden uiter- lijk half Februari 1925. j te Kapelle, alle verhuurd tot 1 Mei 1925, i aan den Heer D. M. Boot en aan J. van den Berge en Iz. Hage en 1 Mei 1925 te aanvaarden. Voor de vele bewijzen van deel neming, ontvangen bij de ziekte en na het overlijden van onzen geliefden Schoon zoon en Behuwdbroeder, K. J. VAN SCHELVEN, betuigen wij onzen harte lljken dank.'v r Brouwershaven, Nov. 1924. Fam. VAN BEVEBEN. Ondergeteekenden zeggen har telijk dank aan allen voor de vele blijken van belangstelling, tijdens de ziekte en na het overlijden van hunnen geliefden Man en Vader ondervonden. Dreisohor, 27 November 1924. Wed. P. VERBEEK—Botte en Kinderen. Bij beschikking van den 1^^^ E.A. Heer Kantonrechter te Zierikzee, van den 23 October 1924, zijn aan den Heer PIETEB CORNELIS VERTON JACOBSZOON, oud 18 jaar, wonende te Renesse, bepaalde rechten van meerderjarigheid verleend en wel om zelfstandig het beroep van koopman in manufacturen en aanverwante artikelen uit te oefenen, desbetreffende te koopen en verkoopen, te betalen en kwijting te geven en in het algemeen al die hande lingen te verrichten, die voor eene riohtige uitoefening van dat beroep nood zakelijk zijn. Bbnkssk, 27 November 1924. Namens den geëmancipeerde, J C. DALEBOUT, Notaris. in Café Kooman te Scharendijke. AANVANG 7,30 TUB. Het BESTUUR der Veilingaver- eeniging te Tholen maakt bekend: dat er dit jaar yoor de laatste maal. geveild zal worden op 3 De cember e.k. De inlevering der emballage moet plaats hebben vóór of op 31 December 1924. NA DIEN DATUM wordt er van de koopers geen emballage meer in ontvangst genomen. TB KOOP: Tevens nog een JONGI TREKHOND, 6 maanden oud. D. v. d. VAATE, Scharendijke. De Notaris J. S. L. KORTEWEG te Zierikzee zal, Woensdag 3 Decem ber 1924, 's.yoqriQiddagB 10 ureg; aan het Hofsteedje der verkoopers TTaTf dèn Schelphoek onder Haamstede, voor Mej. de Wed. J. VAN DEN HOEK Gz.— Lindkr8 en Kinderen, PUBLIEK VERKOOPEN s Den geheelen bestaande uit: twee vermoedelijk venlendr. Werk paarden zijnde 9 een zesjarige bruine merrie en een 13-jarige voBmerrie; 6 beste Melkkoeien, rekening Januari tot Juni, 6 Jaarling Runderen, 3 melkkalvers, 2 gelten, 1 nieuwe boerenwagen m. breede velgen, drielingwagen, Utrechtsoh wa gentje, rosmolen met dorschtafel, wan molen, snijmachine, schijvensnijder moesmaker, boonbreker, basoule met gewichten, 2 waterbakken, klaverruiters, koornzakken, zeil, 3 aalfuiken, ontroo- mer (merk Polar), tuimelkarn, wielploeg, staartploeg, éénpaardsploeg, 4 eggen, zigzag-egge, rolblok, 30000 K.G. jaap jespeen, 8000 K.G. wei- en klaverhooi, erwten-, boon-, haver-en tarwestroo, een schuitje, enz. Onbekende of onsoliede koopers moe ten dadelijk betalen of borg stellen. TE PACHTEN voor 7 Jaren, ingaande rooven oogst 1925 De 1.69.50 H.A. (4 Gem. 20'/, R.) aan de- noordzijde van den-Kerkwog onder Kerkwerve, het westelijk deel van den bij den Heer Anth. van den Boek Cz. in pacht zijnden blok. De grond- en polderlasten zijn voor rekening des pachters. Ze bedragen thans f 63,85 per jaar. Inschrijvingsbiljetten, met vermelding van 2 solide borgen, worden ingewacht ten kantore van Notaris KORTEWEG, vóór of op 6 December 1924. Notaris BIERMASZ te Zierikzee zal, Donderdag 11 December as., des voormiddags ten elf ure, voor den heer F. KOOPMAN Mz., aan diens schuur In de „Hem" te Zierikzee, wegens beëindi ging van de melkerfjj, PUBLIEK VERKOOPEN s en voorts twee Ponnies, een Mestput, een Klaverwagfen enz. Betaaldag 1 December 1925. Notaris BIERMASZ te Zierikzee zal, Dinsdag 16 December a.s., 's voor middags ten elf ure, in het Hótel „Juliana" te Zierikzee, ten verzoeke van de CHRISTELIJKE GEREFORMEERDE GEMEENTE PUBLIEK VERKOOPEN s aan de Meelstraat te Zierikzee, groot ongeveer 2 Aren 87 Centiaren. UIT DE HAND TE KOOP: bestaande uit Woonhuis, Landbouw- sohuur, Erf, Boomgaard, Bouw- en Wei land, genaamd „DK STEENBAKKERIJ", aan den Havend(jk te Zierikzee, groot 2 H.A. 36 A. 54 o.A. (5 Gem. 202V, R), verpacht tot 1930 aan den Heer G. A. Kloit, voor f 600,per jaar. Zeer geschikt voor geldbelegging. Te bevragen by Notaris BIERMASZ te Zierikzee. Notaris J. C. DALEBOUT te Renesse zal, ten verzoeke van de erfgenamen van wylen den Heer JAC. DÖR8T, over leden te St.-Philipsland, op Woensdag 17 December 1924, 5# inzet 's voor- middags half elf uur en by toewijzing 's namiddags half drie uur, telkens in de herberg de „Druiventros" aldaar, In het Openbaar verkoopen GEMEENTE ST.-PHILIPSLAND. I. Een in uitstekenden staat verkeerend, ruim en geriefe lijk ingericht aan de Voorstraat, Sectie B no. 788, groot 6 A. 48 c.A.bewoond ge weest door den overledene Dade- ïyk te aanvaarden. naby den Oostdyk, Sectie B no. 616, groot 3'A. 75 o.A. Verhuurd aan den Heer J. Bjjjl tot 1 Mei 1925. Beide huizen zyn voorzien van eleotrisoh licht. ik. Acht psrcBilin Tuingrond, (aaneen gelegen), by het dorp, Sectie B no. 784, elk groot 2 A. 60 o.A. (197/s Blooische Roeden). In perceelen, combinaties en massa). Te aanvaarden 1 Januari 1925. Verkoopnotities zyn gratis verkryg- baar by den Gemeentebode G. van dhr Dussrn te St.-Philipsland en ten kantore van den Notaris. by A. DE BLONDE, Ellemeet. De Notaris A. J. BIEKEN8 to 8lnt- Annaland zal, ten verzoeke van de Erven van Mej. de Wed. A. VAN BEEK—Qdist, op Dondcrd.g 4 December 1624, des avonds 7 nnr, in Hötel Ampt te Ond-Vosaemeer, in het OPENBAAR VERKOOPEN: met het Erfp&chtsrecht van den grond, gelegen onder den molen te Oud-Vosse- meer, groot 56 Centiaren. Direct te aanvaarden. Gelegenheid tot bezichtiging Woens dag 3 December 1924. TE KOOP GEVRAAGD: van 4 tot 7 jaar, liefst ruin. Aanbieding Bureau van dit Blad. Tfffi.KOOPs (aan den leg) en oen Haan, ras witte Leghorns, met Ren en Hok. Viesohersdyk 536, .Zierikzee. Soldoof, 4711, Gustaaf Qooitm, Qe §ter van geulen. Voor B H. Winkeliers tegen fabrieksprijzen, bij Firma piet Oc/jtman. ONTVANGEN: DE NIEUWSTE MODELLEN VAN in staal en bruin brons. Tevens Concuri ende prijzen. ZIERIKZEE. Zeer geschikt voor Aanbevelend, worden beslist met vakkennis tegen billijke prijzen gelevord. Benoodlgdheden zfjn van prima kwaliteit. Vertegenwoordiger IVENZ Co. Ruime keuze In Dames-Handschoenen, doosjes Zakdoeken. Fantaste-, Thee- en Tafelkleedjes, Fantasie-Schortjes, Wollen Sjaals cn Jtntscn, Dames-, Hoeren- en Klnder-Ondergoederen, Bébe-Artlkelen, Wollen Dames- cn Kinderkousen In dlvcrso klcnren. Alles aan billijke prijzen. Beleefd aanbevelend. heeft aardige zooals: Kinderhandwerkdoozen, Tek sten, doosjes Zakdoeken, geborduurde en ongeborduurde Kleedjes, zwarte en gekleurde Dames- en Kinderkousen, Dames-, Heeren- en Kinderhand schoenen, zijdon Sjaals, luxe doozen Zeep en flacons Eau-de-Cologne, enz. deze week in de EERSTE KLASSE uitgekomen met z g. eigen geld of met een groötere prys en wilt U toch biyven doorspelen? WELNU laat U heden dan nog inschry'ven als lid van hit dan blyft U niet alléén doorspelen in de Staatsloterij en Tijdgeest, doch speelt U zelfs nog mede In de Hsigthon-Premieloenfng, de Witte Stod Premieleenlng en de Hoif. Grondcredietbank. Totaal speelt U als lid van het A. W. S. 6 loten en obllgatiën In 5 verschillende lote- ry'eu en premieleeningen en wel 4 maanden lang! P0- DIT ALLES KOST U SLECHTS EENMAAL f 5,20. Wanneer Uw 8 taatsloteiybriefje of Tydgeestbriefje deze week is uitge komen, nemen wy dit briefje voor het volle bedrag in betaling aan. U behoeft het dus 6erst niet te gaan verzilveren doch kan gewoon Uw briefje by ons in betaling geven! Heeft U geen uitgekomen briefje, welnu, geeft U dan toch als lid van het A.W.S. op, want voor slechts f 5,20 doet U dan in 5 loteryen en premieleeDingen mede, waarorder zelfs de Staatsloterij, Tijdgeest, Héigfhon, Witte Stad, Holl. Grander bank, en wel 4 maanden lang. Het A.W.S. is een enorm succes. Reeds zyn 6 Syndicaten aan het spelen. Heden wordt het 7do Syndicaat gevormd. Geeft U omgaand daarvoor nog als lid op. Nooit zyn U zulke kansen voor f 5,20 geboden. DOET HET DAAROM NOG HEDEN. Beleefd aanbevelend, De leiders van het A.W.S. Korte St.-Jenstraftf C 117, Zierikzee. J 00 H W H O H W NIEUWSTRAAT 239-240-148, Groote voorraad In allB soorten geschikt voor St.-Nicolaas-Cadeaux. es H H M H CP H V» ÖO Maandag In lossing: Afgehaald f 1,40. Thuisbezorgd f 1,50. Aanbevelend, Telef. 109. ST.-ANN ALAND, Onder beleefde aanbeveling, Als boveü. er Is maar één adres voor Beenkappen. Landbouwers Beenkappen. Sliklappen. Handwarmers. Gummi Laarzen. Jasjes. Pijpen. Bulli Lampen. Berko Lampen. Hulzen. - Batterijen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 6