Zierikzeesche Nieuwsbode RHEUMATIEK. TWEEDE BLAD N O VEM B ER. Gesprongen Kloosterbalsem Bronchitis, Vastzittend Slijm, Verouderde Hoest. GENEZEN IN 4 WEKEN. WONDERLIJK GETUIGENIS. behoorende bjj de ran Vrtydag 28 Not. 1924, no. 11165. Waar vloodt ga o vriendlyk jaargetij Met al uw lieflijkheden? Zoo gaat de wereldvreugd voorbg En al wat «bloeit beneden Een stemme roept er overluid In 't gieren van den herfstwind uit: „Dit lot verbeidt u allen!" Nog bloeit uw jeugd; ras wordt gjj oud, Gelyk het groen verkleurt aan 't hout, Tot dat de bladeren vallen! De snel kortende dagen, de kille herfst- nevels, de kale velden en ontbladerde boomen, het afgevallen loof, ze zeggen het ons, dat het jaar ouder is geworden, dat zijn einde nadert met rassche schre den. De blonde, jeugdige lente met haar dartele schoonheid, haar bonte, veelkleu rige bloemenpracht, de lente, wanneer al het leven zijn hoogtij vierde en zijn levenskracht op het sterkst openbaarde, is voorbij gegaan, en heeft plaats ge maakt voor den zomer, toen de beloften in vervulling gingen en al wat in zaad en kiem, in knop en bloem besloten zat zich had ontwikkeld en was gewas sen tot volheid en rijpheid, toen de boo men gebukt gingen onder den last der vruchten en de velden ruischten als een zee van halmen. i En ook de zomer is voorbij, de herfst is geltomen en reeds voor een goed deel verstreken. Het is November, de maand die de stilste en grauwste pleegt te zijn Van alle twaalf. De vruchten zijn ge oogst en opgeborgen, het vee is groo- tendeels gestald, vele vogels zijn heen, het veld is kaal en verlaten, het bosch naakt en eenzaam; de natuur somber, stemmend tot weemoed. De zon schijnt flauwer en korter en dikwijls wordt zij verduisterd door dichte nevels, die de vroege schemering nog verhaasten en den korten herfstdag nog korter maken. Schoone dagen kan het najaar ons soms nog bieden, waarop de natuur nog niet aan dood en sterven schijnt te den ken, Waarop haar afnemende kracht schijnt te herleven: een opflikkering van het vuur dat verdooft; als de wandelaar in den Waan komt dat het nog zomer is en niet denkt aan den naderenden Iwinter, tot plotseling een nevel opkomt, die de zon doet schuilen en alles wel dra omhult, de omtrekken doet verflau wen, de kleuren verbleeken, de herinne ring aan der lente van elkaar schoonheid en des zomers weelde verzwakt en alleen het sombere, eenkleurige van 't heden, het zwarte van den nacht, die aanbreekt, overblijft. Zien we hierin niet het beeld van het menschelijk leven? Als de jaren klimmen en de baan ten einde spoedt en we terugzien op hetgeen achter ons ligt, hoe anders doet zich dan alles voor ,aan onzen geest, dan toen We het in wer kelijkheid beleefden/ Geheel het verleden is als een herfst landschap: de verte is nevelig, de hori zont vaag; alles verliest zijn scherpe lij nen, zijn heldere kleuren; de vreugde haar glans, de droefheid haar diepte, de smart haar scherpe wreedheid. De spelen onzer jeugd, de dingen waarin we toen behagen schepten, ze missen alle beko ring; de bloemen, die Wij toen plukten met begeerige hand, waaraan we ons (verkwikten, ze hebben hun kleur en geur verloren; de kleine rampen, de kinder- smarten, die ons toen kWelden en tranen deden storten, ze lijken ons nu nietig; de Verwachtingen der jeugd, de idealen met zooveel vuur gekoesterd, Zoo ijverig na gestreefd, ze wekken ons medelijden op en roepen een glimlach op onze lippen. Langs schemerende paden zien we in onze droomen soms plotseling de ver bleekte beelden opdoemen van oude, lang vergeten vrienden. Soms voert ons onze weg langs een plekje, ons eens zoo dier baar, langs een boom, in welks stam we onze namen sneden, langs een Woning, waar we onze eerste levensjaren door brachten; langs een graf, waarin we moesten achterlaten Wat het leven van ons leven scheen, Welks gemis we als onherstelbaar beschouwden; en ziet, de bekoring, de poëzie, de piëteit is gewe ken, weggedoezeld. De nevel, de voorbode van den nacht die komen gaat, heeft alles omhuld met zijn somber waas van grijze eentonigheid. Het is, alsof de ziel hoe langer hoe min der hangt aan al 't aardsche, aan al het vergankelijke, zich gaat losmaken van al die banden, om zich alleen vest te klemmen aan dat ééne, dat niet Vergaat, maar blijft. UK Stad en Provinoie. "ST.-MAARTENSDIJK. Openbare verga- dering van den Raad der Gemeente, ge houden op Dinsdag 25 NoV. Tegenwoordig alle leden. De voorzitter spreekt na ope ning der vergadering eenige gevoelvolle woorden tot den heer Vroegop, van een ernstige ongesteldheid voor het eerst we der ter vergadering. Hij hoopt op verdere vooruitgang van gezondheid en d,at de Heere God hem voor zijn groot gezin nog vele jaren zal mogen sparen. De> heer Vroegop dankt voor de gesproken woorden. De heer Quakkelaar informeert, na lezing der notulen, of de voorzitter nog met weezen algemeen armbestuur heeft gesproken, betreffende den toe stand van enkele armen. De voorzitter handen helpt direct antwoordt bevestigend. Enkele personen zullen geen huur meer behoeven te be talen. Over de stichting van een tehuis van ouden van dagen is men nog in be spreking. Men moet het voornemen heb ben een "kijkje te nemen te Ierseke. Ook te Wissekerke moet een goed tehuis zijn. De heer Koopman vestigt de aandacht op H. Hartog, die ziek te-Zaam- slag ligt. Een kind moest van dezen man reeds geopereerd worden. Hij hoopt dat de voorzitter ook over den toestand van dezen man spreken zal. De 'heer J. van Nieuwen'huijzen wordt op verzoek eervol ontslag verleend als ontvanger van het Haven- en Kadegeld met ingang van 15 Ded. as. Hij zal tot 1 Januari a-s. tijde lijk met het ontvangen der gelden wor den belast. De heer Koopman stelt voor de betrekkingen in den vervolge te split sen. Dit voorstel wordt na eenige be strijding, van den voorzitter en de hee- ren Quakkelaar, Hage en Vroegop ver worpen met 4 tegen 3 stemmen. Voor de 'heeren Koopman, Priem en Kloet. Sol licitanten zullen worden opgeroepen voor 10 Deo. as. Belooming! 8 o/o der ontvang sten. Met algemeene stemmen wordt be sloten een borgtocht te eischen van 1000. Een verzoek van L. J. Boogerd om een verlaatput te willen doen aan brengen aan de Noordpoort, wordt ter afdoening in handen van B. en W. ge steld. Een verzoek van P. de Haan om met oe kinderen der Zondagsschool Kerstfeest te mogen vieren in de vijfde klasse der O.L. school wordt met alge meene stemmen goeagevonden. Met alg. stemmen wordt vastgesteld een nieuwe verordening op de heffing van leges ter secretarie. Voor verklaringen in het bij zonder belang van den aanvrager zal in plaats van 10 Ct., 15 et. moeten worden betaald. Voor jachtakten 30 o/0 der wette lijke rechten. Voor bouwvergunningen bij nieuwbouw f 1 bij élke andere vergun ning 50 ct. Voor raadpleging van het ka daster met hulp 20 ct, zonder hulp van ambtenaren 10 ct. per perceel. De schil derijen ten gemeentehuize zullen worden verzekerd tegen brandschade, vermissing enz., in plaats van voor f 5000 voor f 15000. De heer Vroegop informeert naar enkele bepalingen betreffende het heffen van kaaigeld. De voorzitter licht een en ander toe. Waar verkeerde toepassing is geschied zal dit bedrag worden geresti tueerd. De heer Koopman vestigt de aan dacht op aansluiting der waterleid;ng waar het on- of minvermogenden betreft. De voorzitter meent dat instellingen hier hulp zullen moeten brengen. De heer Koopman informeert verder hoe het moet met huurders der gemeente-woningen, die niet hebben willen betalen? De voor zitter meent dat deze huurders het alles te voren hebben geweten. Bij niet be talen zullen zij worden uitgezet. Dezer dagen zal de deurwaarder worden aan geschreven. Het betreft slechts vier huur ders, niet eens zij, die het moeilijkst er voorstaan. De heer Groenewege vestigt nog de aandacht op de verlichting op de Oostvest. Met algemeene stemmen wordt besloten hierin te voorzien. De voorzitter deelt nog mede het doen •leggeii van bieten op de haven door Hage. Deze persoon was het gegeven Woord niet nagekomen. Spr. heeft hem hiervoor laten betalen voor het gebruik van gemeentegrond 10 Cent per M2. per dag. Het geheel duurde zes dagen, ge bruikt was 113 M2. Het bedrag is be taald. Een korte bespreking volgt over de Kleine Kaai. Deze zal moeten worden bestraat, althans een baan van tenminste 4 M. Men zou oude keien kunnen gebrui ken uit de rijbaan en nieuwe voor de rijbaan in de plaats stellen'. Hierna sluiting. B. te Tholen, C. R. te St.-M.'dijk, A. Q., D. H. en J. P., allen te Stavenisse; Wl S. te Stavenisse, P. v. H. te Stave nisse; J. J. te Scherpenisse, ieder f10 bL of 10 d. h. voor ieder hunner. Straat schenderij en overtreding der politiever ordening: A. V. D. S. te Rotterdam ep P. V. D. S. te Tholen, ieder tot 7 d. h. Voorwaardelijk, dat deze straf niet zal Worden toegepast, wanneer de beklaagden gedurende twee jaren zich niet schuldig maken aan een strafbaar feit en gedu rende dienzelfden tijd geen herberg in de gemeente Tholen mogen bezoeken. 1 Overtreding der politie-verordening: M. F. te Poortvliet, f2 b. of 2 d. h.; A- d. B. te Tholen, f3 b. of 3 d. h.; P. Q. te Tholen, f3 W. of 3 d. h.; M. G., C. D,, C. D., D. K., F. v. d. M-, M- G.> J. d. Wi-, C. v. V., L. D. E., P. v. I., allen te St.- Annaland, ieder f2 b. of 2 d. h. voor ieder huinner; M. D. te Scherpenisse, f3 b. of 3 d. h.; D. L. te Scherpenisse, f10 b- of 10 d. h. met f 5 aan de civiele partij; Wi. V. d. B. te Tholen, f5 bi. of 5 d. h. Overtreding reglement op de Zeeuw&che stroomen: P. E. en H. V. W1., beiden te Zeebrugge en R. R. te Bou- chaute, ieder tot eene b. van f100 of 6 m. h. voor ieder hunner. Overtreding der Wapenwet: C. B. te Scherpenisse, f5 b. of 5 d. h. Straatschenderij: M. W. te St.-Annaland, f5 b. of 5 d. h.; K.'B. te Tholen, f 3 b. of 3 d. h. Overtreding der visscherijwet: D. C. U. te Poortvliet en J. V. B. te St.-M.'dijk, ieder f5 b. of 5 d. h. voor ieder hunner. Overtreding der invaliditeitswet: J. D. te Tholen, 70 b. elk van fl of 1 d. h. voor elke b. Overtreding der bouwverordening (niet aansluiten bij de Waterleiding)J. N., weduwe van A. T. te Stavenisse, was in verzet gekomen van het tegen haar bij verstek gewezen vonnis, waarbij zij was veroordeeld tot f75 b. of 14 d. h. Het Vonnis tegen haar gewezen, werd heden op tegenspraak bevestigd. PREDIKBEURTEN. RECHTZAKEN. THOLEN, 24 Nov. Door .het kanton gerecht alhier zijn heden veroordeeld, wegens: Overtreding van de motor- en rijwielwet: L. V. te A.-J.-polder, f2 bl of 1 w. ts.; C. V. W. te Poortvliet, f4 b. of 1 W. t.s. Overtreding der politie verordening: J. v. d. K., J. v. d. K, J- v. V. en A. F., allen te St.-Annaland, tot teruggave aan de ouders, zonder toe passing Van straf. Overtreding van het Wegenreglement: J. K. te St.-M.'dijk en M. M. te Oud-Vossemeer, ieder f3 b. of 1 W. t.s. voor ieder hunner. Straatschen derij B. V. B. te Oud-Vossemeer, tot teruggave aan de ouders, zonder toepas sing van straf; Wi. V. te Poortvliet, f5 bi of 1 w. t.s. Overtreding Motor- en rij wielwet: I. J. te Oud-Vossemeer, tot te ruggave aan de ouders zonder toepassing van straf. Overtreding der keuringsver ordening (in de bakkerij eetwaren be reiden of doen bereiden door een -per soon, die lijdt aan een huidziekte): D. E. te Tholen, f 25 b. of 25 d. h. Overtre ding motor- en rijwielreglement: J. Q. te Tholen, D. d. G. te Poortvliet, H. H. te Oud-Vossemeer, L. K. te Qud-Vosse- meer en J. V. te St.-Annaland, ieder f5 b. of 5 d. h.; M. R. te St.-Annaland, f3 b. of 3 d. h.; J. V. H. te St.-Annaland, •tot 2 b. elk van f 3 of 3 d. h. voor iedere b.; M. G. te St.-M.'dijk, f10 b. of 10 d. h.; D. M. G. te Tholen, f5 b. of 5 d. h.; M. J. te Oud-Vossemeer, f3 b. of 3 d. h.; J. J. te Tholen, f 5 b. of 5 4 h.; C. B. te Tholen en M. J. te Oud-Vossemeer, ieder f3 hl. of 3 d. h. voor ieder hunner. Overtreding wegenreglement: W. M. K. en J. H., beiden te Oud-Vossemeer, A. Zondag 30 November. Kerkwerva. 9.30 ure, da. Mortiw. Serooskerke. 2 ure, ds. Mortier. Burth. 9.30 r. d. mannen en 2 ure r. d. vrouwen, d«. Boogaard iu de conaistorie. Ronease. 2 ure, ds. Leendertc. Noordwelle. 9.30 ure, ds. Leeudertz. Haamstede. 9.30 en 7 ure, da. Japchen. Geref. Kerk. 9.30 en 1 ure, Preeklezen Oud-Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, Leeskerk. Eikerzee. 9.30 ure, ds. J. C. Neeleman. Geref. Kerk. 9 30 en 2 ure, Leeakerk. Brouwerahaven. 10 ure, dr. Prooat. Geref. Kerk. 9 80 en 2 ure, Leeskerk. Zonnemalre. 9.30. geen dienst en 2 ure, ds. de Leur (Doopsbed.) Geref. Kerk. 9.30 en 2 ure, ds. Hoek. Noordfoawe, 9.30 ure, da. v. Griethujjsen. Dralsehnr. 9.30 ure, da. v. d. Griend (Zendings-Zondag). X)u verkerk. 2 ure, ds. v. d. Griend. Nlettwerkerk. 9.80, geen dienst en 2 ure, ds. r. d. Linden (Doopsbed. en Orgeloollecte). Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5.30 ure. Leeadienst. Geref. Gem. 9, 2 en 5 ure, Leeskerk. Ooaterlaod. 9.30, dr. Weeda (ET. Avond maal) en 2 ure, idem (Nabetr.) Geref. Kerk. 9.30 Leesdienst; 2 en 6 ure, ds. v. Tel van Scharendgke» Geref. Gem. 9.30, 2 en 5.30 ure, de beer Komijn. Slrtansland. 9.30 ure, ds. v. d. Linden (Zendingaeollecte). Brulnlase. 9.30, ds. Wa&rdenburg (Cell, v. d. zending) en 2 ure, idem. Geref. Kerk. 9.80, ds. v. Tol van Seharendjjke en 2 ure, Leeskerk. Geref. Gem. 9 30, 2 en 5.30 nre, j Leeakerk. Oud-Geref. Kerk. 9, 2 en 5 ure, f Leeskerk. A.-J.-Polder. Geref. Kerk. 9.30 en 2 «re, da. Veldkamp, St.-Pillpaland. 2 ure, da. v. Grietbuijzen (Coll. zending). Oud-Geref. Kerk. 9, 2 en 5.30 ure, ds. Boone. Tholen. 9.30, ds. Keiler en 2 ure, ds. Datema. Geref. Kerk. 9.30 en 2 nre, ds. Baajj van Veere. Geref. Gem, 9.80, 2 en 6 ure, Leeskerk. St.-JVIanrtensdljk. 9.30, da. Datema én 2 nre, Leeskerk. Oud-Geref. Gem. 9.30 en 2 nre, Leeskerk. Oad-Vossemeer. 9.30, ds. Van Griet- bugzen en 2 ure, Leesdienst. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 6 nre, ds. Keur van Heinkenseand. Poortvliet. 9.30, Leeskerk en 2 ure, ds. Verseboer. Geref. Kerk. 9.80, 2 en 6 ure, Leeskerk. Scherpenisse. 9.30, Lesskerk sn 2 «re, ds. Keiler.Oud-Geref. Kerk. 9.80, 2 en 5.30 ure, Leeskerk. Stavenisse. 9.30 en 2 are, ds. Moerman. j Oud-Geref. Kerk. 9.30, 2 en 5.30 nre, Leeskerk. St.-Annaland. 9.30, ds. Verschoor (Coll- ziekenfonds) sn 2 ure, Leeskerk. Geref. Kerk- 9 30, 2 en 5 ure, Leeskerk. q.bruilc hl»rl»o»n Ml)nh«rdl'. Anp» Siroop, t 1.75. Bl| Apoth. en Orogleten. LUCHTVAART. Per Zeppelin naar de Noordpool! Naar uit Christianda wordt gemeld, Ver toeft daar op het o ogenblik de Zeppelin- Commandant Bruns, die op uitnoodiging j Van Fridtjof Nanssen hedenavond in de i Universiteit te Christian's een lezing houdt over de mogelijkheid van een Zep- pelinvlucht naar de Noordpool. Het heet, dat Nanssen zicJh voor dit plan buiten gewoon interesseert en ziclh bereid heeft verklaard, aan een dergelijke»Noordpool- VluCht deel te nemen. BOEKENNIEUWS. De Lobbesmr. J. van SCheVic- haven, Gebr. Kluitman, Alkmaar. ,.De Lobbes'', is een H.B.S.-er, die, niet tegenstaande hij uitnemend studeeren kan, te weinig zelfvertrouwen bezit om zijn kundigheden te exploiteeren en dan ook door zijn makkers als een „saaie Piet" wordt gegroet. Maar een meisje, die in tuïtief den jongen, die in ziclh zelf ver ward is, begrijpt, weet het in hem slui merend zelfvertrouwen op te wekken, waardocr Frank zijn begaafdheden ten Volle kan ontplooien. Het is een prettig gesdhreven boek, dat gretig zal worden gelezen. i ,-De Drielingendoor Felicie Jehu, bij denzelfden uitgever. In dit boek, bestemd vóór meisjes van 10—15 jaar, worden de karakters van de drielingen aardig en menigmaal sefherp geteekend. Het is niet precies een echt „jonge meisjesboek", maar voor den hierboven genoemden leeftijd is het wel prettige lectuur en een schoolmeisje zal in de wederwaardigheden van het drietal, dunkt ons, wel genieten. Frans v. Noor den Voorzag het boek van eenige illus traties. TAN ffiMNBE EN WESL Volgens bericlht aan de „Daily Tele graph" is in Zuid-Afrika builenpest uit gebroken, met het gevolg dat veertien inlanders stierven. De autoriteiten maken ziclh erg bezorgd over het optreden van deze ziekte, omdat het bekend is dat in het gebied rondom Kimiberley met pest besmette ratten aanwezig zijn. De centrale commissie, die voor de daklooze kinderen in de Oekraïne moet zorgen, deelt mede, dat in het honger- bied van de Oekraïne op 10 November 486.000 daklooze kinderen rondzwierven. Hiervan werden in asyls ondergebracht 72.000, terwijl 198.000 door de plaatse lijke commissie wOTden gesteund. De ove rigen hebben geen middelen van bestaan, en moeten leven Van bedelen of van diefstal. De „Daily Mali" meldt, dat er een Wapenstilstand gesloten is tusschen Span- "je en de Rifkabylen. Deze Wapenstilstand is het gevolg van de onderhandelingen met Abd el Krim. De overeenkomst zal onderteekend worden zoodra de Spaan- sche troepen achter de overeengekomen grenslijnen teruggetrokken zijn. —Het aantal beroovingen ln Londen stijgt met den dag. De meest sensationeele diefstal van Zaterdag had plaats in een oity-gebouW in Farringdonstreet, waar dieven, die van het dak af het gebouW (waren binnengedrongenvijf-en-twintig kantoren doorzochten. De inbrekers slaag, den er in over de daken te ontkomen, ofschoon de politie spoedig Was gealar meerd en het gebouw had omsingeld. Hun buit Was betrekkelijk gering. Het stoffelijk overschot van Jaurès is Zondag op de gebruikelijke plechtige wijze naar het Pantheon overgebracht. De Egyptische nota aan den Vol kenbond is te Genève ontvangen. Zij is uitsluitend een protest en bevat geen verzoek om interventie. Stappen van den Bend Worden dan ook niet verwacht. De Oosienrijksche Minister van Fi nanciën heeft verklaard, dat, wat het financiëel program betreft, strikt zal Wor den vastgehouden aan de overeenkomst van Genève. Trotsky is als Volkscommissaris van Nationale verdediging ontslagen. Men vermoedt, dat hem een diplomatieken post zal Worden aangeboden. Aan een noenmaal, dat president Ebert Dir. ECkener, den commandant van de Z. R. 3 aanbood, heeft ir. Flettner, die mede aanzat, verklaard te hopen, dat reeds in begin van het volgende jaar ten minste een dozijn groote schepen van zijn „rotors" voorzien, in de vaart Zullen zijn. William J. Fahy, vroeger inspecteur der posterijen en de politicus Murray uit Chicago zijn schuldig bevonden aan me deplichtigheid aan den mailroof van twee millioen dollar, Welke korten tijd ge leden heeft plaats gehad. Naar de Rheinisch Westfaelische Zei- tung meldt, zijn te Neustadt a d. H. op het Fransche vliegveld twee vliegtuigen na de landing op elkaar gebotst. Het eene vliegtuig vloog in brand en de vlam men sloegen op het andere over. De vier inzittenden en de beide vliegtuigen zijn Verbrand. KuCharski, de gewezen Poolsche mi nister van financiën, zal zich voor het staatsgerechtshof te verantwoorden heb ben wegens ernstige benadeeling van de belangen van den staat bij de overdracht van groote industriëele ondernemingen van staats- in particulier bezit. Naar de nieuwe president van China heeft verklaard, zal hij naar een gelei delijke opheffing van het militaire regime en ontwapening streven. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Een ingewikkeld verwantschap. De „Wereldkroniek" publiceert een groep van de familie van Ale Dijk te Broek bij Dokkum'. Hij is 78 en vierde onlangs met zijn ecihtgenoote Anna Calharina v. id. Woude, oud 76, hun 25-jarig huwe lijksfeest. Het bijzondere van dit zilveren eclhtpaar is dat man en vrouw beiden Voor de tweede maal hun zilveren huwe lijksfeest vierden. Zij zijn n.1- beide met Ihuin eerste wederhelft ruim 26 jaar ge huwd geweest. Niet minder zeldzaam' is, dat kinderen uit hun beider vorig hu welijk met elkander getrouwd zijn. De zoon van den ouden Ale Dijk is ge huwd met een dochter van zijn vrouw, Anna Catharina van der Woude. Een kleindochter van haar is gehuwd met een jongeren zoon van Ale Dijk. Haar man is dus ook ha,ar oom, hoewel hij haar niet in den bloede bestaat. Boven dien volgt hieruit, dat deze jongere zoon Qoor zijn huwelijk met de kleindochter van de oude vrouw, een graad in fa milieverwantschap achteruitging. Hij werd m.l. de kleinzoon van zijn eigen vader. Door een vallenden mast getroffen. To Eygelshoven by Heerlen ls een ernstig od geluk gebeurd, waarby twee personen gedood werden. By den aanbouw van de my'n „Jnlla" moesten werklieden van een Belgisch aannemer een drietal yzeren masten plaatsen. Twee masten stonden reeds op hun plaats en de derde liet men juist een halven meter zakken, toen een blok hout uitschoot, waardoor de yzeren paal naar beneden kwam. Twee monteurs uit Hoboken, die voor den Antwerp8ohen leverancier van het werk op een en ander toezicht hielden, werden door het vallend gevaarte gedood. Een derde persoon, de Nederlander M. K. werd vry ernstig verwond en moest naar het hospitaal worden vervoerd. Door een stier gedood. Do 26-jarige knecht H, B., In dienst by K. M. te Glimmen (Gr.), Is in den stal door een stier op de horens genomen en gedood. Fraude. Op last van de justitie is in het paleis van justitie te Arnhem gearresteerd do bode by de rechtbank aldaar P., wegenB frauduleuse hande lingen. Ëy zou beklaagden bewogen hebben, hem geld te geven, voorgevende, dat hg zijn Invloed zou kunnen aan wenden te hunnen gunste. HONDERDE YROEGER KREUPELE MENSCHEN, LOOPEN, ETEN, SLAPEN EN GENIETEN HET LEVEN, ALSOF ZIJ NOOIT GELE DEN HADDEN. GRATIS VOORRAAD AANGEBODEN. lederen dag nu, wordt Bhoumatiek voor altyd verbannen. Hier volgen eenige uittreksels van brieven ontvangen Uit Nymegen: „Ben geheel van myn pynen bovryd". Uit Boek, Limburg: „Na tien dagen wandelde ik buiten met een stok, na vijftien dagen hervatte Ik werk". Uit Den Haag: Kan weder uren ver loopen, heb geen py'uen ergens meer, eet en slaap weder goed". Uit Terneuzen: „Kan weder myn werk doen". Uit Kerkrade: „Gezwollen ge wrichten en knobbels geheel genezen". Nog vele meer, waarvoor hier geen plaats 1b. ZIJN DEZBGENIZINGENBESTENDIG! Lees verder s.v.p. Uit Bruinisse: „De pynen zyn en biy'ven weg". Uit Rotter dam: (14 maanden na de genezing: „Nooit heb ik ergens meer last van gehad". Uit Utrecht: ,Wy hebben de laatste maanden storm, regen, mooi weer, en alle mogeiyke veranderingen fehad en steeds ben ik zonder pyn". Jlt Rotterdam: „Het is nu een jaar sedert de behandeling en heb van niets meer last gehad". Uit Maasnlel: (een jaaf na de genezing): „Ben overtuigd dat de behandeling bestendig is", Enz., enz., enz. De volledige afdrukken dezer, en meerdere brieven zend ik u ter inzage. SCHRIJF OM GRATIS VOORRAAD. Hoe erg uw geval ook zyhoevele malen tot u gezegd moge zyn, dat voor Rheumatiek geen genezing bestaat, vat moed. Hier is een behandeling die doet waarop ze aanspraak maaktdie werkelyk Rheumatiek, Jicht, Iaohias Lendenrheumatiek en alle Urinezuur- kwalen geneest. Vul de coupon in en per koe rende post zal u een Gratis Voorraad van Mr. ARTHUR RICHARDS' Behandeling, een interessant boekcover Rheumatiek en wondere brie ven van genezen patiënten, beider geslacht en van eiken leefiyd ontvangen. Het oogenblik waarop u deze coupon post, neemt u den eersten stap naar een volkomen en Levenslange Genezing. Porto naar Engeland: brievon 20 cents, briefkaarten 127s cents. IO DAGEN voohaf Gaande behandeling GRATIS COUPON CDATIC VOOR VOOR 1 RAAD. Aan Mr. Arthur Richards (Room 392) 14/15 Fulwood Place, High Holbom, Londen, W. C. 1 Engeland. Ik wenach Gratis Voorraad te ont vangen van uw geneesmiddel voor Rheümatiekziekten. NAAM ADRES MARKTBERICHTEN» ZIERIKZEE, 27 November. Tarwe f 11—f 12,25; o'nevaliergerst f 15; bruine boenen f 16f 27; erwten (schokkers) f 17—f 20; lijnzaad f 18—f 29; .aardappe len geen handel; uien (groote Rijnsbur ger) per 50 k.g. f2,75—f2,90; id, bruine f »,-•

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 5