onze: st.-nicolaas- VERRASSING. A w bi IL^T\NT ODOl 'r%?i HET LAND (La Terre), Kindsrmantel, Peluche Mantel E. KOHSCHULTE ZIERIKZEE. II Huis wan IBnssau". „Het Centrum", Dam. Mijn overheerlijke Ham Concertzaal-Bioscoop, Zierikzee VAN OER LINDE's fijn St.-Nicolaas, Dames- Japon f 17,50 droge Prima velour Mantel van prima gekeperd fluweel, in diverse kleuren. KORTE DAMES MANTELS in hngta 60 c.M, f 5,- met 75 cent per maat stijging. Prima zwart geheel gevoerd, f 47,50 Ziet Btalag-es bij SUNL1GHT-ZEEP alom ik Haar. Wil ir bestelt handel in it'en, Zierikzee, en men verandert niet meer. botterdam. TMAN.I Neemt proef met prima Rookworst J. N. DEKKER, St.-Domusstraat. I Boskb. S. DCHTMIH ZQDN. Romans, Jongens- K en Meisjesboeken. ZATERDAG en ZONDAG naar het wereldberoemde werk van Emile Zoia, bewerkt en in scène gezet door André Antoine. Prijzen: f 1,-; f 0,80; f 0,60; f 0,40. Piaatsbespr. 10,10. BIJPROGRAMMA: „PATHÉ lODBHliL" (ntiticbp in wtnli niiuwij, „PATHÉ IEV0É' (gekleurd), in era dalle Macht „EEN MODEl PENSION", nt in dl MM: HAROLD LLOYD (Kareltje). 06 zelf ingamaakts ZUURKOOL. PROBEERT Bolerlettirs en Gevuld 22 en 16 ct. p.ons. CIQCQLADE-LETTERS en FIGUREN. STUKJES MARSAPAIH, extra fijn. Inwoning Leerling-Verpleegster, 2e. 100.000 Cadeau Kn (jiveree kleuren, f 14,75. Dezelfde Mantel, met grooten Bontkraag, f 19,25. In de nieuwe Jaspè- stoffen en in Astrakan, I 14,75, van prima gekleurd Eatinéstof,S rose in doosjes doosjes 15 en 3i Papiermagazijn liAffl te Zledk Wij 9®we" uinderen* aan" Aanbevelend, Als boven. I JsSsp i.li. -tl. je. SST Telefoo.' Nd. 74. W1HKELZ». en alle I jrten, bedrukt of onbedrukt,' in I gebruik bij H.H. Winkeliers. Spoed-urders worden op den dag ran de be- stelling rersonden. Lerering bjj elke gewenschte hoeveelheid. ®etM«o© "®ota^e°ao1^0o^enn-1-u ':>^cn" Ruime aorteering in luxe doozen Zeep. Eau de Cologne 4711. Eau de Cologne Imperiale Eau de Coty. Eau de Cologne Caraba. Parfums. Kodak's Klapcamera's. Statieven. Tassehen. Diverse Foto- benoodigdheden. Zeer groote keuze in Albums. Stereoscopen. Tooneelkijkers. Foto-kunstkaleuder, een fraaie weekka lender met 52 kunstfoto's f 1,20. GilletteapparateD, nieuwste systeem f 12,50. Valetapparaten. Reclame Gillette f 2,50. Houder voor Gillet- temesjes f 0,50. Scheerriemen. Scheermessen. Aanzetapparaten f 2,— en f 3,50. Potten Scheerzeep. Scheerkwasten. 28 oent per ons en 40 cent per ons. Machinaal gesneden. Beleefd aanbevelend, I Uitgebreide sorteerirg PATHÉ CONSORTIUM CINEMA. Nlot toegftnkoltjk voor kinderen onder de 16 jaar. JVAJ^MKAABTJES, groote verscheidenheid in modellen en lettersoorten Firma PIET OCHTMAfi, HANDELSDRUKKERIJ. WEDER VERKRIJGBAAR: G. J. SCHOENMAKERS, Fontaine. OOK IN DEN WINTER. Aan eieren werd verkregen; gemiddeld 200 8* li ct. f 17.- Uitgaven aan voeders 15 Ko. C.E. a f 10:50 p. 50 Ko. f 3.15 22 Ko. graan a 7.50 p. 50 Ko. - 3.30 f 6 45 Bruto winst per kip per jaar f 10.55 Prijs C.E. 50 Ko. f 10.50, met voerbak cadeau, franco naaste spoor of overl veer. C.E. bevat de noodige A, B en C Vitaminen, Bestelt bij Uw leverancier, wanneer daar niet verkrijgbaar, per postwissel aan de fabriek, Elcrlijstcn met pract. vocdcrmcthode gratis. Weigert zakken zonder ons loodje en label. ATTEST v. 'd. heer R. Gd. Assenaar. Oosterlittens (Fr.)Van mijn 6 Barnevelders gevoederd met C.E. In Uw droogvoederbak. was de gemiddelde opbrengst vnn 2 Oct. '23 tot 30 September '24; 210 eieren per hen. Kippenhouders maakten brandhout van den onpractischcn. en daardoor onvoordecllgcn, houten droogvoederbak en voedervermorser. 20-15 en 10 cent per ons. Tevens een prsohtsorteering Beleefd aanbevelendALS BOVEN. verzocht, tegen nader overeen te komen vergoeding, in een gezin zonder kinderen, te Zierikzee, voor een zwakke vrouw, wier man tydelyk elders werkzaam is. Spoed gewen echt. Brieven letter W, Boekhandel KROM. 'Biedt zioh aan tegen 1 Maart Jongmensch, 19 jaar oud, om verder in het boeren bedrijf opgeleid te worden, liefst eiland Tholen, doch geen vereischte. Brieven motto „Landbouw", Bureau van dit Blad. Wegens ziekte met Maart of Mei ge vraagd een bekwame Boerenknecht of werkend gezin waarvan de zoon met paarden kan rijden, by L. J. MOL, „Luchtenburg", Tholen. Met Mei een Boerenknechten een Arbeider gevraagd, door P. GAST, Ellemeet. Met Mei a.s. een Arbeider gevraagd, by J. L. VAN GASTEL, .Stadwijk". Door teleurstelling met 1 Januari een Dienstbode gevraagd, door JAN GAST Az., Duivendjjke. Movr. BOOGERD, Zach. Jansonstraat 33, Amsterdam, vraagt nette flinke Dienstbode, v. g. g. v., loon f 400. Aanmelding C. A. BOOGERD, Noordwelle. Mevrouw VA8TENOU—Bibbbns te VGravenhage, vraagt een net Dienstmeisje, niet beneden 18 jaar. Zich te vervoegen Nieuwe Haven D 38. In het Rusthuis „De Mark", Baronie laan 175, Ginneken hij Breda, wordt gevraagd een (Ned. Herv.) Een Dienstbode gevraagd, om direct in dienst te treden, door W. MBERDINK Az., Café „De Bellevue", Brouwershaven. Mevrouw ILCKENv. d. Vkgt, vraagt een Meisje voor de morgen uren. Een net Meisje gevraagd, om de vrouw des huizes met alle werk zaamheden behulpzaam te zyn. Brieven onder letter H, Hulppostkansoor Burgh- Haamstede. Terstond of tegen Januari een Hnishondster gevraagd, m.l., b(J A. G. VAN 8TEIJN, Capelle b(j Zierikzee.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 4