I VRIJHEIDSBOND. Speciaal huis voor geschenken. UITVOERING Beste zware Fokkalveren grove G'oote UITVEIXOOP van alle MEUBELEN, I St.- I. PLEUNE, Brouwershaven Kinder-Speelgoederen Chr. Christiaanse mim Op 't hoekje Pracht Rieten Stoelen. S T-N I C O L A A S. JOH. LEUNE, J. UNGER, Poststraat. St.-Nicolaas. Algemoene Vergadering Firma ta. QlOM-SeNS HaVerwLvirv Q37A. ZieriKxee. Fanfarecorps „Con Amore" in het Csfé DEKKER ts Schuddebsurs GRQOTE REPETITIE WA AFLOOP BAL 30 stuks Kalfvaarzen, Een zwaar [en Melt- an een Kalfltos te koop, Beste KALFVAARZEN, Een vare KOE, Verzekert LI bij bovengenoemde Maatschappij. Een groots Hoil. HERDERSHOND, □ERIKZEE. St.-Nicolaas-Cadeaux Een vet Varken te»koop CAFÊ-LOGEMENT Een WOONHUIS PLOEGEN H.H UIENTELERS. alle soorten Uienzaad I. P. PRIEM, Brouwershaven^ 2000 kilo best gewonnen Paerdenhooi, Fen GRAMQPH00N Fin NICUW mms mit TIIIH. VULPENNEN f2,75 C. J. SONKE, Wed. H. J. v. d. VATE St. - Nicolaas - Geschenken. HUISMOEDERS ZOEKT UW VOORDEEL. Eigan verpakte Grove Thee, Van Nelle's verpakte Thee, Prima Java Koffieboonen, M. F DF VOS Cz, Dam. van het Korte Groendal, G. J. SCHOENMAKERS, tot an met 6 December. Spotprijzen a contant. Fijn St.Nicolaas, Boterletters en Gevuld. Neemt proef met mijo Chocoladeletters (van ouds bekend] ZIERIKZEE. Bruine Boonen. Groene Erwten. Split Erwten. L. UIJL, N. Haven. Abdijsiroop. Abdijpillen. Mijnhardts Zenuwtablettsn. Koortstablettan. Laxeertabletten Sanaperintabiatten. Kiespijntablettan en Poeders. Levertraan-,,Emulison" en Levertraan, enz. enz. Melassepaardenvoer, MYMDEI Gemengd Voer met Vleeschmeel fMAN 1. VAN DE» HAVE, Rotterdam. Prima kwaliteit li. mens ii miiKiiLiiin. GECREOSOTEERDE HOUTWAREN. J. J. STEUR, Kerkwerve. Lees-on Prentenboeken Kerkboeken, Bijbels, Doozen Postpapier en Bureau-Arti kelen Voor St. Nicolaas. J. MELSE, foorh. HAAIJER, Tholen. Afdeellng NJEÜWEBKKBK. op Woensdag 3 December 'a avonds 7 uur, in hotel De Meébaal". Agenda 1. Bekening. 2. Candidaatstelling leden Tweede Kamer. Opkomst gewenscht. EET BESTUUR. te geven door het te Noordgouw®, r.Éreotenr dhr. (J. J. VAN POPEBINÜ, op WOENSDAG 3- en DONDERDAG 4 DEC. 1924, ssnvang half acht precies, (KINDERVOORSTELLING) op M%andag 1 Dec. 1924, asnvcng 7 uur precies. Plaatsbespreking k 10 et. extra bij dhr. P. STOEL te Noordgouwe en aan de zaal. Notaris SMITS te Steen bergen zalop Vrijdag 5 December et.»., 'svoormid- dags 10 uur, ten verzoeke van den heer C. VAN TILBURG te Steenbergen, in hótel Hkrbsrs aldaar, in het PUBLIEK VERKOOPENs Kalfkoeien en mun- tige Koeien. Betaaldag 2 November 1925. Ongelden contant. Op eerste aanvraag borgstelling ver plichtend of overlegging van een deug delijk bewijs van gegoedheid. TE KOOP OF IN RUIL: 10 jaar oud, bij T. DEN BOER, Ellemeet. bij M. HUNDER8MARCKNoordgouwe. te koop, bij A. ARNOLD, Mol, Zierikzee. Telefoon 162. TE EOOPs bü J. SLAGER, St.-Annaland. TE KOOP GEVRAAGD: door J. KIK Az., Nieuwerkerk. HERDERSHOND. Inlichtingen te bekomen ten kantore St.-Joostmeet A 423 en bU «te Agenten. i TE KOOP? 2 jaar oud, by N. L. BROUWER, Nieuwe Haven, Zierikzee. Telef. 82. \HavenpleinA321 Fraaie en nuttige ZIE ÉTALAGE. 1" van 350 Pond, by J. VERTON, Viane, Ouwerkerk. TE KOOP: 't WAPEN VAN ZEELAND te Zaamslag, met Vergunning, Stalling en Biljart. Ruime bovenzaal voor alle doeleinden geschikt. Ruime broodwinning. To bevragen aldaar. Te huur of te koop gevraagd: te Zierikzee, voor mensohen uit den werkenden stand. Br. fr. met prysopgaaf onder No. 696, aan Boekh. KROM, Havenplein. In soorten voorhanden. Wielploegen, nieuwe en beste gebruikte, Staartploegen en ééopaards Ploegjes, Moorploegen voor één en twee paarden, by J. J. MATTHIJSSK, Zierikzee. Op bestelling weder af te geven van Johs. Vroeg in de Weij. Beleefd aanbevelend, TB KOOP? by F. VAN ZUIDLAND, Nleuwstraat, Bruiniese. TB KOOP: met 15 PLATEN, voor zeer billijken prjjs. Adres: Bureau deser Courant. Te koop voor weinig geld en dadelijk te aanvaarden: Zeer geschikt voor klei&e rentenier of e>peosioneerdo. Brieven onder letter G, Firma A. C DE MOOIJ, Boekhandel. De bekende, door mjj sinds eenlge jaren met groot suoees verkochte met Gouden Pen, kosten thans franeo thuis J onder rembours slechts Aanbeveling dezer Pennen iB I overbodig, daar de kwaliteit wyd en zU'd bekend is. Aanbevelend, Bazar St.-Maartonsdyk FONTEINE. Doozen Zakdoekjes, Wollen en Zjjden Sjaals, Dames- en Kinder-Handschoencn, Doozen Zeep, Eau-de-Cologne, enz, enz. Koordeelig adres voor Konsen, Sokken, Sajet en COURANTE MANI FACTCB EN. Beleefd aanbevelend Verwacht volgende week schipper LANDEGENT met f 1,36, EIERKOLEN f 1,40 en EN- GELSCHE ANTHRACIET f 4,—. Thuis bezorgd 10 eent meeralleen Eierkolen 5 cenj; meer. Aanbevelend, C VAN AKEN. NOG IN VOORRAAD Tan 31, 39, 33, -35 ct. per ons. Tan 37, 39, 33, 35 ct. per ons. per pond f 1,20, per 5 pond A 11,15, bjj bestellingen Tan 5 pond of meer franco huls per Vrachtrijder. Verkrijgbaar b(J zijn steeds voorhanden Eigenmaakte Boezeroens, Bruine Pilow Kielen, Blauwe Kielen, Mannen- en Vrouwenhemden, ook Molton en Flanel. Schorten Kousen, Sajet, Garen, Band, Ge- moltonneerde Goederen enz. Ook verschillende Goederen per el. Aanbevelend, VAN OÜDB OP '1 HOKKJK. rug on zitting bekleed met prima Cretonne on Landhuisstof, van af f 6,50. Aanbevelend, FR. W. P L A U IW Bezoekt onze St.-Nicolaas-Etalage Wederom een zending nieuwste Speelgoederen ontvangen en luxe Artikelen, Lederwaren, Nikkel, Kristal, Porselein, enz. Dagelijks versch verkrijgbaar Ook voorhanden een mooie sorteerfng luxe doozen Borstpaat en Bonbons. A.nbcTelend, VERTON. Groote verscheidenheid, aardige modellen en nleawste kleuren. Zeer nattige Nog prima Handpereu en -Appelen, Witlof, Groenten, puike Aardappelen, versohe Eieren, Boerenboter, Wild, Corned Baef, enz. Dito alles gevraagd. Een reuzen kist en vaten te koop. C. VAN DEN HOEK, TELEFOON 8 4, in Kookerwtjes, Bruine en Witte Boonen, Mais, enz. Zuurkool en Spinazie. Beleefd aanbevelend, ONTVANGEN: groote keuze In zeer geschikt voor ST.-Nlcolaas.Cadeaux STEEDS IN VOORRAAD Aanbevelend, TELEFOON 11 STAVENISSE. het beste beproefde voeder voor paarden van allerlei slag. Samengesteld uit zuivere bestanddeelen, zooals vóór den oorlog. voor het mesten van varkens, bevat alles wat noodig is voor een goed resultaat 1 Levering in geplombeerde goede balen met etiketten, waarop de samenstelling. Vraagt pryzen, brochures en circulaires. Agenten en Wederverkoopers gevraagd waar nog niet vertegenwoordigd! Om de 14 dagen Vertegenwoordiger te Zierikzee Jenever, Oude Jenever, Brandewjjn, Cognac, Rhum, Punch, Likeuren, Advocaat, Boerenjongens en -Meisjes, Bordeauiwp, Champagne MaderaRoode- en Witte Port, Bergerac, Graves, Samoa, Roode en Witte Bessenwijn, Mei- en Bisschopwijn. Diverse kleine flacons Bitterextracten. Limonadeen Essence voor Limonade. Vraagt prijsopgave van e Gebr. HULSINGA, IJsselmonde. Vertegenwoordiger GROOTE KEUZE: O.der beleefde eanbeTell^,,Ivi Bebouwdendam - Tholen. Wederom hebben wy een praohtsor- teering LUXE ARTIKELEN, o. a. Thee- en Koffiepotten, Theestoofjes !n matfon bruin, koper en in nikkelSigaren- bekers, Tabakspotten, Tabakskistjes, Sigarenkistjes enz. Prima Huishoude- lyfce Artikelen, beslist het goedkoopste adres. Nog is het tyd om een Kachel te koopen, wy hebben er nog, pracht kwaliteit aan opruimingspryzen, profi teert nog van de gelegenheid. Wy hebben een pracht sorteering Lampen en Kraalranden in hlle mo dellen, gratis ophangen. Dekens, Bedden, Ledikanten, 8taaldr. Matrassen, Stroomatrassen. Eiken boekenkastjesBloemenstan- daards Krantenhangers Pypenrekjes Kleerborstel-garnituren, Prachtspiegels, opruimingspryzen. Naaimachines, Wasohmaohines, Wringers. Iets nieuws is de O CEDARMAP voor het boenen van gangen en vloeren. Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 3