Alg. Ned. Pol,-Bond. Postduiven Tentoonstelling Kruidenierswaren, Wijnen, Likeuren enz., Kruidenierswaren, Wijnen, Likeuren enz., Vergadering te Zierikiee te hooden, nisstraf. De adv.-geheraal eisdhte thans tegen ieder 2 jaar gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis. De dubbele moord te YPflchen, Het gerechtshof te Arnhem heeft uit spraak gedaan in de zaak van den dub' beien moord te Wydhen alleen wat be treft beklaagde C. van. den B. Het tegen hem door de rechtbank te Arnhem ge wezen vonnis, waarbij hij tot 7 jaar ge- vangenisstraf was veroordeeld werd be vestigd. De advooaai^generaal had 9 j, gevangenisstraf geëischt. Verduistering. De rechtbank' te.Leeuwarden is .Woens dag begonnen met de behandeling van de zaak tegen de gebroeders H. M. R. en J. R., de eerste directeur-boekhouder Van de Coöperatie Middenstandsorediet- bank te Sneeik, deurwaarder en secre taris-ontvanger van 't waterschap Hom- merts-Sneek, de tweede fungëerend direc teur-boekhouder en beambte van ge noemde bank, thans beiden gedetineerd, beiden beklaagd van het zich toeëigenen Van ongeveer f 100.000 (in de jaren 1919— 1921), toebehoorende aan bovengenoemde bank. H. M. R. bovendien van verduiste ring Van f 28.677 ten nadeele van genoemd Waterschap, van vier effecten elk van f 1000 en van f 11.485, Welke hij uit na latenschappen moest verdeelen. J. R. bo vendien YAU-veiduiatowng van aob1e*tf#Wc- ten, welke bij de bank in bewaring waren gegeven, en ten slotte nóg van' f 2961. Welke gelden hij door het innen of laten innen van eenige Wissels in opdracht Van Mahlers Bank had ontvangen. Een gevolg van deze malversaties .'was, dat de Middenstandscredietbank en de Middenstandsspaarbank, die voor ruim f90.000 bij de credietbank w!as betrok ken, werden failiet verklaard. Het getuigenverhoor heeft tot 's avonds laat geduurd. Er bleek uit, dat de con trole van het bestuur dezer bank alles te Wenschen liet. Toen ten slotte de heer Bosman, accountant te Leeuwarden, zijn rapport in deze zaak zou toelichten, en daarmee begonnen was, schorste de pre sident de behandeling tot Zaterdag a.s. Uit de mededeelingen van den heer Bosman stippen We aan, dat de beide beklaagden betrokken Waren in 'een klompenhandel vootbeen firma Zevlema- ker te Sneek, welke groote Verliezen op leverde. Deze hebben bekl. met gelden Van de Bank en van het Waterschap ge dekt. Rond f200.000 zijn in dezen han del gestoken. Voorts was den accountant gebleken, dat tal van depositobewijzen van de cre dietbank waren uitgegeven, welke echter niet in de boeken voorkwamen. VERKOOPINGEN, ENZ. SEROOSKERKE, 26 NoV. Ten overstaan notaris Korleweg werd heden alhier pu bliek verkocht een hofsteedj-e^me^ 3.28J50 f 11349,86. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Polsbroek en Vlist, canld. M. Ottevanger te Rotterdam. Te St.- Aunalareü, A. Oskam te Hedel. Te Maastricht, J. F. Verhoeff, O.-I. pred. met verlof, vroeger te Scherpenisse, laatst te Soerabaja. Aangenomen: Naar Siddeburen, G. Teensma te Oterdum. Bedankt: Voor Rouveen, J. J. TimlmCr te Ermelo. BURGH. Dinsdagavond j.l. hield de ®f- deeling Burgh en Haamstede van den Ne- derlandschen Protestantenbond haar ge wone jaarlijksche ledenvergadering. De opkomst was zeer bevredigend. Dóór de pemningmeesteres mevrouw' Voor beij tel— Bolle werd rekening en verantwoording gedaan inzake haar financieel beheer over het afgeloopen dienstjaar, terwijl door mevr. Fokker inzage gegeven werd der rekening van het vorige Kerstfeest. Beide rekeningen werden goedgekeurd. Beslo ten werd dit jaar wederom 'een Kerst feest te houden voor de kinderen der Zondagschool. Het bestuur werd gemach tigd naar zijn inzicht dezen winter een spreker te doen optreden. Als gemachtigden in het kiescollege zijn -herkozen de heeren N. Hagenstein, C. Krijger en M'. V. d. Klooster Jr. ST.-ANNALANDt'T&k'cle verkiezing Van 2 notabelen op verleden. Dinsdag werden 123 geldipe stemmen uitgebracht. Herko zen is dhr. G, Gpedegebuure met 74 st. eai gekozen. in: plaats van dhr. Adr. Stfter- penisse, die bedankt had, dhr. Antfc v.an Luijk Az. met 68 stemmen. J Geref. Kerk. j - Aangenomen: Naar HMSeIersr>-lik F, Hovlen te Meliskerke. 1 is in eenige dorpen belangrijke schade aangericht. Het aantal dooden bedraagt 30. Te St.-Petersburg hebben, volgens de Roel, de vorige week verscheidene zware branden plaats gehad. 19 Novem ber heeft een zware brand gewoed in het militair-academisch hospitaal, waar bij verscheidene personen, w.o. eenige brandweerlieden, zijn omgekomen. Den daaropvolgenden avond brandde een groote meelfabriek, m;et bijbehoiorende dreigde daarbij met een mes. Het meisje verklaarde hem te zullen helpen, doch wilde zich eerst overtuigen of de be woners reeds naar bed waren. Zij sloot de keukendeur en terwijl de man de keuken zat opgesloten deelde zij het voorgevallene aan haar mevrouw mede, die haar om assistentie naar het politie bureau zond. De politie bracht den man naar het bureau, waar bleek, dat hij eien zeer ongunstig Verleden heeft. Hij pakhuizen en graanelevator af. TengeVol- ter beschikking gesteld van den offi- ge van dezen brand is een stagnatie in j C1€r Van justitie te Zutphen. de broodvoorziening ingetreden. f Een geheimzinnige ziekte. Te Kalden- 1 k'irchen, het naastbij gelegen grensstation van Venlo, Wórden op het laatst der Vorige Week op het postkantoor twee Uit Kaapstad wordt gemeld, dat in de dierentuin te Johannesburg negen leeu wen Zijn Vergiftigd. Bij de lijkopening bleek, dat de dieren met strychine wa ren omgebracht. Voor het Assizenhof te Douai (Fr.) staan thans een twintigtal leden terecht van de zoogenaamde bende der mon- beambten plotseling ziek onder verschijn selen van hevige duizelingen, met ken merken Vain verstandsverbijstering. In twee dagen openbaarden zich bij 't heele personeel, tien man, dezelfde ziektever schijnselen. Het postkantoor werd ont- (i j uviiijiiijvivu. llvL jjVötmuui'Uu1 '»i v. mkskappen, die tijdens en na den Wapen- smet, het zieke personeel Werd vervan- ctllclonH Ha T<Ilr Hnii hJnti<Al1rÏM>v f i i VAN HEINDE iSN VBft,- Dinsdag heef» T,T die uu met - de Zeppelin Z. K. lil, eerste proef" „lium-gas is gevuld, zijn Het ging vlucht in Amerika gedaan, top, W' van Lakehurst naar Washing- neh* .aar mevrouw Coolidge het lucht- ^p verdoopte in Los Angelos in 1925 noopt men een tocht naar Engelana te maken. Naar de Times uit Kaïro verneemt, zullen tuasóhep den nieuwen Egyptischen premier en den vertegenwoordiger Van Engeland onderhandelingen worden ge voerd over de mogelijkheid, uit de im passe te geraken, en hoopt men, dat spoedig een uitweg zal worden gevonden. Volgens een bericht uit Konstantino- pel is er in de streek van Afioem Rara- hiasar een nieuwe aardschok gevoeld. Er stilstand de schrik Was der bevolking Van de grensstreek van Rouba-ix—Tour- coing en zoo genoemd Werd omdat de leden zich met monnikskappen vermom den. De bende, veertig leden groot, trad nu eens in Frankrijk, dan in België op. De bende heeft een aantal moorden en diefstallen op haar geweten. KonIng_Fpead. jyau .Egy.pte .heeft de ^g^pllscne tröëpen in den Soedan op gedragen zich terug te trekken. Bij de onderhandelingen over een Duitsch-Engelsch handelsverdrag is op alle belangrijkste punten overeenstem ming bereikt. De eenige nog hangende kwestie 'betreft de heffing van 26 pCt. op Diuitsche uitvoergoederen. Aan de „Daily Telegraph" wordt uit Tand^jer gemeld,, dat de Spaamsche Verliezen in Marokko bij den jongstere, terugtocht 'drieduizend man heb'ben be dragen. j gen. Twee van de aangetaste beambten l zijn reeds overleden, terwijl twee andere l ,op het uiterste, liggen. De geneesheeren vermeenen met een soort griep te doen f te hebben. INGEZONDEN STUKKEN* (Buiten verav twoordtl&kiieid dar redactie). Copy wordt niet teruggezonden. Zonnemaire, 25 Nov. 1924. Mijnheer de Redacteur, Vergun mij s. v. p. een plaatsje in uW !veel geleszen blad. De roep bezuiniging, is aan de orde Van den dag, zoo ook hier. Daar ik de kerkelijke rekening heb Wezen .inzien, is het mij opgevallen, dat de nieuKv benoemde beambten direct hun duurtetoeslag hebben moeten missen. Daar is wegens bezuiniging niets op tegen. De andere daarentegen zijn in de vorige Vergadering op de duurtetoeslag ook ge- jr kort. Niets tegen? Maar.... nu hebben deze nlliu. allraom +A/ih rrAnn frawiïlPnt in In Verband met de vrees voor aart- alles door elkaair, toch geen gewicht in Vallen op Britsche officieren en ambte naren in Egypte, heeft de Engelsche hoo- ge commissaris strenge voorzorgsmaat regelen getroffen. Bij Portland in 't Engelsche Ka naal is Woensdagnacht het s.s. „Hartley" Vergaan. De bemanning begaf "zich in de reddingsboot, doch deze sloejrg om, ten gevolge waarvan 17 van de 19 opvarem den zijn verdronken. de schaal gebracht; het is maar een centenkweistie. Ook als ik mij niet vergis, f: stond er in de „Kerkbode", dat er enke- •I len een pluiim hebben moeten missen en 'i dat anderen geen pluimpje is ontnomen. i Nu moet men toch een gladde vogel zijn, f als men dan niets kwijt raakt. Of hadden de heeren er soms geen aandacht aan geschonken? Nu is zeker de toestand van •die afgeknibbelde beamten 'goedkooper, Tn unf,aionH j i als voor hen die geen duurtetoeslag heb- fl Woensdagnacht i j,en missen? of geldt het hier uwwe «tem J van onderaI aan eerst? Dat niet rMht door zee! Maar naar ik zoo eens na ga, Wordt zoo iets van tevoren reeds klaar gemaakt en dan kant en klaar op de ho of dvergader ing voorgelegd, zoodat er fr "toch geen verandering meer is in te bren- Tegelijk met de;n storm in het Ka- «j gen. Daar alles zooveel mogelijk op één naai heeft bóven -Marokko- en in de :'j> persen doorgaat, waarvoor zijn dan no- Kaspische Zee eesn storm geWoed. In de tabelen noodig of Worden deze ook door Kaspische Zee rijn 125 booten gezonken één. persoon om den tuin geleid??? de ding verbroken. a een hevige storm geWoed, die groote schade heeft aangericht. Overal in den r? lande zijn telegraaf- en telefoonlijnen vernield. Langs de heele Zuid- ere Oost- kust heeft de scheepvaart het zwaar te f Verantwoorden gehad. verbin- f: Roemenië is bezócht door geweldige- sneeuwstormen. Op Vijftien spoorwegen moest het verkeer gestaakt wórden. De ürientexpress was tot een omweg ge dwongen. Ook!zijn. hier en daair trei nen ingesneeuwd, terwijl ook heele dor- pen ónder de sneeuwt bedolven zijn. Ze (jjn er!! O— (De Holland-Indië tiluüht zlbracht.) Holland's durf en Holland's glorie, Holland's niet te temmen geest Is weer eens met Holland's vliegers Ferm van de partij geweest! Vijftienduizend Kilometer, (Dacht u, dat het zóó maar ging?) Nam de wond're wondervogel Kalmpjes vjopr z'n rekening Over berger.i ere rivieren, j f Over steden enzoovoort, Over landen,. weTelddeelere Ging het al maar snorrend, voort! En verloren in het luchtruim, f Vol gevaren voor en na, Zocht de Fokker stoer z'n einddoel, 't Juichende Batavia,! Ja, ze zijn er maar gekomen, Ons geslacht blijkt niet verslapt, Riulaft aan die jonge kerels, Wa;nt ze heb'ben 't 'em gelapt!! V^elk een schitt'rencCeVolharding "Onaer 't dagenlang e gezoem, Want ae inzet was hun leven f En de winst, Jong-Riollands roem!! Insulinde stond te juichen Tot het geen geluid meer Vond En men droeg ze hioog geheven In trioml het vliegveld rond! I Dit was 't einde van' hun Vliegtocht, Met spontanen dank tot tolk, Een minutenlange luchtreis Op de schouders vjan óns volk!! Dapp're, ferme jonge kerels, Met den lauwerkrans getooid, Holland, Indië vergeten Jullie mooie daden nooit! Van der Hoop, van Weerden Poelmjan, Van den Broeke, trouwe vriend, Jullie hebben -wel je lintjes Van je vaderland verdiend November 1924. Postzegels. De ItaliaanscJhe post-administr.atie heeft f ons verrast met iets dat nog veel verder gaat dan de bewuste „Blueband" afstem peling, waaruoor in Holland zooveel pen- pen, in beroering zijn: gebracht. Zij 'heeft n.l. postzegels uitgegeven, waarvan 'het bovengedeelte het gewone beeld van de in omloop zijnde zegels vertoont, doch die aan de benedenhelft een afbeeldsel dragen van het 'bekende reclame-cliché der Singer-naaimachines. Postzegel en reclame zijn niet door perforatie gescheiden, zoo dat ze één ge heel uitmaken. Misschien geven de Italiaapsche pos terijen ook nog wel postzegels uit met een reclame voor „wonderolie", daar dit :arükel door de aanhangers van Musso- |j llini gretig werd toegediend aan die Ita- h lianen, die van de dictatuur van diit jj heerschap niets wilden weten, b "Toch is het idéé van de postzegel- .reclame niet nieuw, v 'Jn 1890 werden er in Nieuw-Zeeland reeds postzegels uitgegeven, met aan de achterzijde een advertentie van particu liere firma's. Deze reclame heeft echter zeer kort geduurd. De Engelsche postadministratie is ook voornemens de achterzijde harer postze- 'ft gels voor particuliere reclame beschik- 'i baar te stellen. i Zierikzee, 27 Nov. 1924. E. J. L. Rénesse, 27 November '24. Mijnheer dé Redaöteur. Beleefd Verzoek ik U een plaats te willen inruimen voor het Volgende: In het verslag van de Raadsvergade ring te Renesse staat: „Ingekomen was nog een schrijven van hel h. d. s., waarin hij 'het wensohelijk achtte mej. Perduijm en L. J. van den Hoek—Boot op de Voordracht te plaatsen". •j Ik kan meedeelen, dat dit alles van v a tot z cnwaar is. Met dank voor de verleende plaats- I1 .ruimte, J. P. PAULUSSE. TELEGRAMMEN, MADRID (V.-D.) Het Directorium deelt i mede, dat tengevolge van een hevigen slorm de verbinding met Tetuan veibro- KROES. j ken is- BREST (V.-D.) Een hevige storm1 heeft langs de geheele kust gewoed. Vele sche pen werden ontredderd. De schade is aanzienlijk. GENEVE (V.-D.) Autoriteiten van den Volkenbond zijn voornemens, het protest Een flinke dienstbode. Deter dagen Vervoegde zich des avonds te Apeldoorn aan een villa in het Wilhelminapark een T- man, die vroeger omgang had gehad van de Egyptische Kamer tegen den eisch met de inwonende dienstbode. Na in de Van Engeland, inzake den moord op keuken een poosje met de dienstbode I nen Sirdar, niet aan de leden Van den te hebben gepraat, openbaarde hij het Bond voor te leggen, doel van zijn komst. Hij eischte geld en j BERLIJN (V.-D.) Naar uit Parijs wordt gemeld, is op de Loire een boot met 15 arbeiders, tengevolge van ruw weer, omgeslagen. Alle opvarenden verdronken. Volgens een te Londen uit Angora ontvangen bericht is de Turksche pre mier afgetreden. LONDEN (V.-D.) Men gelooft dat 10 mijnwerkers omgekomen zijn tengevolge van binnenstroomen van water in een mijn te Swansea. KAïRO (V.-D.) Een Complot is ontdekt tegen den Hoogen Commissaris van Egypte, Lord Allenby. Een student is gearresteerd. KOPENHAGEN (V.-D.) De ontwape ningsvoorstellen door de Soó.-Dem. re geering ingediend, zijn g:steren door de Deensche Tweede Kamer in eerste lezing aangenomen. BELFAST (V.-D.) De Valera is in vrij heid gesteld en op den trein gezet, naar Dublin. ik! 1 AMSTERDAM (V.-D1.) Naar w-ij verne men zal prof. mr. M. W. F. Treub, die Zondag zijn 66sten verjaardag hoopt te vieren, een operatie ondergaan, die hem 4 a 6 weken gedwongen rust zal op leggen. Fletser* lleht o* i Vut. 28-29 Nov. van 4 22 re», tot 7.16 v.ra. 29-30 4.21 7,18 30-1 Deo. 4 20 7.19 "ft overt E n t i g re,. L. VAN NIEUWLAND en A. VAN NiEUWLAND—Jongmans goven kennia van do geboorte van een Dochter, CORNELIA JACOB A. Zierikzee, 26 November 1924. ONDERTROUWD: P. L. VIS en BETSY J. M. GELUK. Haamsthdk. 27 November 1924. FinanolSel Nieuws. Beirt Titfi Amater&zss- 27 Nov. BTAATSLEENINGEN. NEDERLAND. N/W.S. obl.al922 t ICO 6 N W. 8. obl i-b'22 - &00 6 N.W. S.obl.a-5'22 -1000 6 N.W. obl a-b'22 - 2500 6 N.W. 8. obl.öl923 - 500 6 N.W. 8. obl.al923 -1000 6 N.W.8. obl.l923&- 5C0 6 N.W. 8. obl.l923& -1000 6 N.W. 8. obl. 1918 - 100 5 N.W. 8. obl. 1918 - 500 5 N.W. 8. obl. 1918 -1000 5 N.W. 8. obl. 1919 - 100 5 N.W. 8. obl. 1919 - 500 5 N.W. 8. obl. 1919 -1000 6 N.W. 8. obl. 1916 - 100 45/, 89 V"6 90 N.W. 8. obl. 1916 - 600 4V, 90^/le 91',' N.W. 8. obl. 1916 -1000 41/, 91'/8 92 N.W. B. obl. 1917 - 100 41/, 87 /14 869/ N.W. B. obl. 1917 - 500 4V, 86' »/i, 868/. N.W. 8. obl. 1917 - 1CXX) 41/, 86 86'/. N.W. B. obl. 1916 - 100 4 85V1B 85 N.W. B. obl. 1916 - 500 4 83is/ia 83'/8 V.K. Beden 104l/9 1C41/, 1011/, löl1 8 101% 101 /38 100S,4 10U'4 100'/2 101', 16 1017/,- 10 V/u 101V* 101'/. 101»/. IOU/m 95'/8 5»/m S 94 V, 947. 91»/u 91»/je I 977/i. 97 95'»/lfl 95l 8 t 95%, 957, Willemstad, Huwelykevoltretching 11 December as. GETROUWD: ANTHONIE DALEBOUT Pz. en 1 JACOBA KOSTERS Jd., die, namens wederzijdsche familie, har- t.elijken dank betuigen voor de vele be langstelling ruimschoots ondervonden, in het bijzonder aan die vrienden, welke ons Dinsdag zQo'n bijzonder ..blijk van .waar de erin g schonken. Zierikzee, 26 November 1924. Hartelijk dank yöor de vele blijken van belangstelling, op 27 dezer ondervonden. L. KOOPMAN Ca. Hartelijk dank aan allen, die blijken van belangstelling gaven gedurende de ziekte en na het overlijden van onze ge- liefde Dochter en Zuster, ELIZABETH j JOHANNA STOUTJESDIJK, inzonderheid aan P. J. Bossaert en Echtgenoote, voor de behulpzaamheid en de liefderijke ver- I pleging, gedurende haar ziekte. Zierikzee, 28 November 1924. Uit aller naam, C. STOUTJESDIJK. M. K. STOUTJESDIJK—FLIK WEERT en Kinderen. 76 V8 65% 651-8/;, 53 247, 23r/a N.W. B. obl. löl 6 -1000 4 83T/i. N.W. 8. obl. 1911 -1000 81/, 76%, N.W. 8. obl. -1000 8 65% N.W. 8. oort.v.IcB-1000 651/, N.W. B. eert. -1000 27, 53 BULGARIJE. Eypoth. Leon 1892 6 Titbakjloouixig 1902 5 24V, ABgtmoQuj.ug i»ca O 24 B«L vr. goud obl. 1907 47, PK TB.-ONDEBNEMIN GEN Kon. Ned. Petr. f 1000 A. 340% 340 Kon. Petr. t 100 O. A. 340 340% Kon. Nad. Petr. C. v. A. 340 Dollars (bank) f 2,467«t 2,477,; Marken (gr.) (per bill.) f 58 90—f 59,15/; ld. (r.) f 58.90— f 59,15; Kronen (10.000) f 0,34 f 0,35»; Eng bankpapier 111,47M 11,49'; Fransch bankpapier t 13,10—f 13 221/, Belg. bankpapier f 12,027,t 12.121/, Burgerlek© Stand van Zierikzee, Geboiem I Nov. Philippus Hendrik Gerardus, zoon van M. Klink en E. Stoutjesdijk. t, Adriana Catharina, dochter van D. Stragk en C. W. Tromper. Leendert Adriaan, zoon van L. den Boer en P. van Almkerk. Cornelia Jacoba, dochter van L. van Nieuwland en A. H. Jongmans. Gehuwd: 26 Nov. Anthonie Dalebout, 34 j., j.m. #n Jacoba Kosters, 29 j., j.d. ST.-MAARTENSDIJK', 27 Nov. Tarwe 12—f 17; rogge f 13—f 13,50; haver f 11,50—f 12,50; gerst f 12,50-f 13; br. boonen f 20—f 25; kleine groene erwten f 18—f 19,50; schokkers f 17—f 19; kroon- erwfen f 18—f 19; per 100 k.g.; aardapr pelen f 5,50f 6 :per 70 k.g.; ajuin ":,50 per 60 k.g.; boter f 1^20—f 1,30 per 1/2 k.g.; eiereh' f 10—f 11 per 100 st. CoOporatleve Yelling Zlerlkiee. Veiling van 27 November. QROOTE VEILING. KIPEIEREN f 13,90. Dito Barnevelders f 14,20. KLEINE VEILING. KIPEIEREN f 13,60 h t 13,90. Dito kleine f 10,10 k f 10,50. EENDEIEREN f 10,40 k f10,50. KALKOENEIEREN f 12,75. Aanvoer 800 itnki elerenl Alle* per 100 stnkt. BOTER 11,— k 11,15 Dito 2de soort f 0,68 k f 0,80. Aanvoer 282 pond. TELEGBAFI8CH WEERBERICHT, medegedeeld door het Kon. Ned. Meteor. Instituut te De Bildt, naar waarnemingen verricht in den morgen van 28 Nov.: Hoogste barometerst. 766,5 te Jan Mayen. Laagste 740,8 te Storno way. Verwacht tot den avond van 29 Nov.: Matige, later toenemende zuidooste lijke tot zuidelijke wind, zwaar bewolkt of betrokken, regenbuien, aanvankelijk zaohter. Voor de vele blijken van deelneming, ons betoond bij het overlijden van ons j geliefd Zoontje, LEENDERT CENTE, be- ftuigen »Wij onzen óprechten dank. St.-Philipsland, 27 November 1924. L. P. GILJAM. K. L. GILJAM—VAN DE ZANDE. Voor de vele blijken van deelneming, tijdens de ziekte en na het overlijden ivan onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder, Mejuffr. M. P. RIJSTEN- BIL, Wed. van den Heer M. STOLS, be tuigen wij onzen oprechten dank. St.-Philipsland, 27 Nov. 1924. Uit aller naam, A. A. STOLS. Ondergeteekenden geven met deze te kenneii, dat zij de ZAAK in van wylen hun Vader C. DE JONGE, hebben overgedaan aan L. BOLKEN- I BAAS. Dankende voor het zoo vele jaren genoten vertrouwen, hun opvolger In Ieders gunst aanbevelend. Bkodwkrshavbn, 28 November 1924. Dit aller naam, C. A. DE JONGE. RaU refereer en do aan bovenstaande, heb ik de eer het geachte publiek van Brouwershaven en Omstreken te be richten, dat lk de WINKEL ln heb overgenomen met ingang van den 1 Deoomber 1924. Hopende het zolfde vertrouwen en zich ieders gunst waardig te maken. L. BOLKENBAAS Jz. BRoowansHAVBN, 28 November 1924. Voorloopige Aankondiging, Het BESTUUR der Afdeellng" Zeeland van opgemelden Bond, maakt b|J dezen bekend, dat bet ln de be doeling ligt ongeveer medio Decem ber eene waartoe allo op Schouwen-Dulveland tot de polltlo behoorenden znllen worden nitgenoodlgd. Do Secretaris, M. HEMMEKAM. Bezoekt de op Donderdag 4 December a.s., In de Soolctelt „Ons Genoegen" Ingang Wilte Eiaratraat, nol,terkant. Aanvang 8 uur. Enlrée 10 oant. Leden vr||.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 2