Zierikzeesche Nieuwsbode rm ABONNEMENT: Vrijdag 28 Ho». 1924. zierikzeesche couraht. advertentiêni EERSTE BLAD. [Nederland, HINDERWET. DIENSTPLICHT. Algemeen Overzicht. Bij Asthma als veel slijm vastzit, be wijst Akker's Abdijsiroop onschatbare dienstendoor haar voortreffelijke slijm- opiossende werking. HEBT U ALGEBLOOKERD? Zaterdag en Zondag „nei en Harofd Lana" Lloyd [Kareltjs] Uit Stad era Provlnole. Prüi per 6 maanden f 1,50, franco por post ƒ1,80. Voor hot buitenland per Jam f 10,—. Afsonderiyke nummera 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag» 11165. J. kosten. van 1—6 regels 60 ots. van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Beclames 60 ots. p. regel. By contraot belangrijke korting» Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Geheel ROOKT Overal v/erhrüabaa •NMinmiN BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee brengen ter openbare kennis, dat ter gemeentesecretarie ter inzage ligt een verzoek met bijlagen van J. J. A. VAN VELTHOVEN Junior, wagenmaker alhier, om vergunning tot het plaatsen van een benzine-motor van 6 P.K., voor h«-t drijven van een gecombineerde wagenmakersmachine, in het perceel aan den Provincialen Straat weg, wijk D 553, kadastraal bekend in sectie F no. 531. Op Donderdag 11 Dec. a.s., des namiddags twee~üur, zal ten Stadhuize gelegenheid be staan om bezwaren tegen de inwilliging van dit verzoek in te brengen, en deze mondeling en schriftelijk toe te lichten. Zoowel de verzoeker, als zij, die bezwaren hebben, kunnen gedurende drie dagen, vóór het bovengemelde tijdstip, ter secretarie der gemeente kennis nemen van de ter zake ingekomen schrifturen. De aandacht van belanghebbenden wordt er op gevestigd, dat volgens de bestaande jurisprudentie niet tot beroep gerechtigd zijn zij, die niet overeenkomstig art. 7 der Hinderwet op den bovenbepaalden dag voor het gemeentebestuur zijn verschenen, ten einde hun bezwaren MONDELING toe te lichten. Zierikzee den 27 November 1924 Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS. Secretaris. Bekendmaking van uitspraak In zake vrijstelling. De ÈURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter algemeene kennis, dat bjj besluit van Zijne Excellentie den Minister van Oorlog, d d. 22 Nov. ,1924, Vilde Afd., No. 186 V aan PETRUS ANTONIUS JOANNES GEVEN, dienstplichtige van de lichting 1925, met ingang van 26 November 1924 Voor 2 jaren vrijstelling is verleend, wegens opleiding tot een geestelijk ambt. Voor bet indienen van bezwaren tegen deze uitspraak, wordt verwezen naar de publicatie aan het aanplakbord van het Raadhuis. Zierikzee, don 27 November 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRAYESTEYN VAN RENGERSKERKE.' In het laatst der vorige week werd te Kaïro den Egyptischen Sirdar opper bevelhebber tevens gouverneur-gene raal van den Soedan, door eenige fanan- tiei vermoord, 'welke afkeuringswaardige daad in de wereld groote beroering heeft gewekt. Nog dezen zomer heeft de toenmalige Biritsche premier, Maq Donald, met zijn Egyptischen collega, Zaghloel Pasja, ge tracht een bevredigende oplossing te vin den voor de brandende vraagstukken, die reeds eenigen tijd hangende zijn tusschen Engeland en Egypte. Deze pogingen faal den evenwel, en Zaghloel keerde naar den Nijl terug. Vóór zijn vertrek ver klaarde hij vast te houden aan de eischen van de onafhankelijkheid van Egypte, dat zich niet alleen wil vrij maken van het protectoraat van Engeland, maar ook aanspraak maakt op den Soedan. Sedert den terugkeer van den Egyp tischen eerste minister hebben zich in het land der pyramiden een aantal inciden ten Voorgedaan, die niet zonder invloed zijn geweest op den nu plaats gehad heb benden moord op Sir Lee Stack, en.... op de versterking van de politieke posi tie van Zaghloel, den leider der nationale pairtij. Intusschen waren, na den terugkeer van den grijzen leider Weer pogingen aangewend om beide partijen te bevredi gen, maar de moord op den Sirdar heeft alle plannen tot een Compromis den bo dem ingeslagen. In het gebeurde vond de Britsche re geering aanleiding een ultrmatum tegen Egypte te richten, waarin de oplossing der geschilpunten eenvoudig v^n uit Lon den werden gedecreteerd. Dit ultimatum is evenWel door de Egyptische regeering niet aanvaard. Voor den moord door eenige fanatici ge pleegd kon zij zich niet verantwoordelijk stellen, doch zij erkende, dat Van haar beslraffing der schuldigen, verontschuldi gingen, betuigingen van leedwezen en zelfs schadeloosstellingen konden worden ge- ëischt. De verlangde schadeloosstelling is inmiddels betaald. De Britsche regeering eischte boven dien het terugtrekken van de Egyptische troepen uit den Soedan en de erkenning van Engeland's machtbevoegdheden, wat betreft de bescherming van de buiten- landsche belangen in Egypte. De Britsche Hooge Commissaris voor Egypte, Lord Allenby, heeft inmiddels last gegeven de Egyptische troepen en ambtenaren uit den Soedan te verwijde ren, en de kwestie t. a. v. het btevloeiings- gebied opgelost, zonder met de Egypti sche bezwaren rekening te houden. Onder deze omstandigheden heeft Zaghloel Pas ja met zijn ministerie ontslag genomen en heeft Ziwar Pasja een nieuwe regee ring gevormd, Waarna eenige ontspanning in den toestand is gekomen. Niettemin blijft de toestand ernstig en kenners van Egyptische toestanden zijn van meening, dat Zaghloel door zijn aftreden een politiek succes heeft be haald, Want door deze abdicatie is hij weer gewoon burger ge|w|orden en heeft derhalve de ^gelegenheid om te steken tegen Engeland en zijn zeer grooten po- litie'ken invloed te doen gelden op een deel van het publiek. Genoemde kenners van het land van den Nijl zijn van meening, dat de Britsche regeering met het verschuiven der verantwoordelijk heid op Ziwar Pasja, feitelijk de waar borgen voor de goede trouw der Egypti sche natie heeft verminderd. Summa sum marum vloeit uit de genoemde maat regelen een nieuWe Britsche voogdij over Egypte en den Soedan voort, en schijnt het pad, dat leidde naar .de onaf hankelijkheid van Egypte, voorloopig ver sperd. Intusschen ia door het Egypti sche parlement bij het secretariaat van den Volkenbond een protest-nota inge diend tegen de door Engeland genomen maatregelen, doch geen verzoek om in terventie en men verwacht dan ook in Welingelichte kringen, dat het nrntest geen uitwerking zal heb&èn en nauwe lijks in den Raad van dien Bond zal Worden besproken, daar niet kan worden aangenomen, dat een der leden deze kwestie aanhangig zal maken. BINNENLAND. Optreden der Registratie In Zeeland. Op de vragen van den heer Dressel- huys betreffende het optreden van het bestuur der registratie in Zeeland tegen het in die provincie bestaand gebruik van verhuring van pachthoeven op langen termijn tegen matige pachtsommen, ant- w'oordde de Minister van Financiën: Bij onderhandsche akten van 26 Nov. 1917 en van 30 April 1918 verpachtte een tante aan een aangehuwd neef en aan een neef eik een boerderij, resp. groot 53 en 36 hectaren, voor den tijd van 14 jaren. De pachtprijs werd bepaald op f30 per 40,33 are, of voor het ge heel op resp. f3978 en f2709 per jaar. De pachtwaarde bedroeg ten tijde der ver pachting naar het oordeel der belasting-* administratie f55 per 40.33 are, of in totaal f7293 en f4966 per jaar. Het behoeft, naar het voorkomt, geen nader betoog, dat iemand, die een boerderij pacht voor f2700, terwijl de pachtwaarde bedraagt f4966, dientenge volge bevoordeeld, wordt, terwijl de om standigheden, waaronder de verpachtin gen plaats vonden, de vrijgevigheid aan toonden. De verpachtingen hadden der halve tengevolge bevoordeelingen uit vrij gevigheid, waarvoor, overeenkomstig- art. j 1, lid 2, der Successiewet, het recht van schenking verschuldigd is. Die schenk ster en de begiftigden werden derhalve uitgenoodigd memoriën van aangifte voor het recht van schenking in te dienen qn toen zij Weigerden daaraan te voldoen, omdat er naar hun meening geen bevoor deelingen uit vrijgevigheid hadden plaats gehad, zijn tegen hen, overeenkomstig art. 45 der Successiewet, dwangschriften uit gevaardigd tot betaling van bepaalde be dragen, Waarvan één a f25.000 voor rech ten en boeten, behoudens vermeerdering of vermindering volgens latere regeling, te weten de indiening van aangiften. Tegen de dwangschriften is verzet ge daan en de dientengevolge ontstane pro cedures zijn thans aanhangig voor de arrondissementsrechtbank te Middelburg. Aan de mededeeling dezer feiten wordt ■nog toegevoegd, dat dezer dagen geble ken is, dat in Zeeland een vader een boerderij van ruim 19 hectaren had ver pacht aan zijn zoon, voor 25 ja-ren, tegen een jaarlijksche pachtprijs van -j- f1659, een som, veel lager dan de pachtwaarde. De eigenaar had zijn vast goed voor de Vermogensbelasting geschat op een waar de, waarbij rekening was gehouden met dat paehtcontract. De inspecteur der re gistratie kon zich met die schatting niet vereenigen en het geschil werd ten slotte ik blooker elken dag! door den Ra-ad van Bieroep voor de directe belastingen te Middelburg be slecht, welk college onder meer over woog, dat, wanneer de hofstede vrij van recht ware geweest, haar verkoopwaarde zou zijn te stellen op rond f68.000, doch dat de waarde onder de bestaande om standigheden in geen geval hooger is te stellen dan f 33.000. In dit geval Werd dus een waardevermindering van 35.000 gulden aangenomen, als gevolg van de langdurige verpachting vpor te lagen prijs. 'Dat een dergelijke verpachting de Ver koopwaarde drukt, tengevolge van het bepaalde in art. 1612 van het Burgerlijk Wetboek, mag als algemeen bekend wor den verondersteld. Het is juist die ver mindering van de verkoopwaarde, die voor de schatkist all-ernadeeligste gevol gen heeft, zoowel voor de verdedigings belastingen als voor de vermogens-, re gistratie- en sucoessiebelating. 't Schen kingsrecht is nu een compensatie voor de boven geschetste nadeelen, die de schatkist Van de bedoelde pachtcontrac- ten ondervindt. Volgens de fictie van art. 73, lid 4, der Successiewet, is het recht verschuldigd over hetgeen aan het vermogen van den schenker wordt ont trokken. dfl,t .1C ',a VJntro." oor.rrürlnjHö Waardevermindering van het verpachte onroerend goed. Na deze uiteenzetting, en in verband daarmede, worden de vragen als volgt beantwoord: Er* -wordt niet opgetreden tegen een bestaand gebruik1 van verhuring tegen matige pachtsommen, doch in gevallen, wa-arin de pachtsommen, in verhouding tot de pachtwaarde, veel te laag zijn. De twee hierboven omschreven gevallen zijn eerst in 1924 aan de administratie bekend geworden. Ben vroeger optreden was daardoor niet mogelijk. Van 't aanhangig maken Van een proef proces is, zooals uit bovenstaande uiteen zetting blijkt, geen sprake. Opgemerkt wordt, dat de pachtwaarde niet nu op f 4966, doch op dat bedrag bij het sluiten der contracten is geschat, na raadple ging van een deskundige. Art.. 45 der Successiewet bepaalt de boete op het vijfvoud van het verschul digde recht, met een maximum van de helft van het bedrag der schenking. Wordt het uitgevaardigd dWangscbrift in rechte gehandhaafd, dan zullen partijen wel niet in gebreke blijven een aangifte in te dienen, Waardoor èn het juiste bedrag der schenking èn de boete kan worden berekend. Alsdan kunnen zij aan de Ko ningin kwijtschelding der boete, bij wijze van gunst, verzoeken. Die Minister ziet niet in, op welke wijze door het optreden der belasting administratie aan verpachtingen voor nor male termijnen en prijzen moeilijkheden in den weg gelegd worden. Et Wordt slechts in het belang van 's Rijks schat kist opgetreden tegen verpachtingen on der bijzondere omstandigheden, die zij mogen dit niet als doel hebben een groote benadeeling van die sdh^t- kist tengevolge hebben. Hij acht overleg met zijn ambtgenoot Van Binnenl. Zaken en Landbouw niet noodig. Termen, om de ingestelde Vorderingen terug te nemen, dus om royement van de aanhangige processen te verzoeken, of om in het vervolg dergelijke vorderin gen achterwege te laten, acht hij niet aanwezig. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 27 November. Verworpen wordt met 42 tegen 22 stemmen de motie-Van der Waerden, be treffende kennisneming door de Kamer van de resultaten van het onderzoek in zake de wenscihelijkheid van de Huur wetten. Zonder stemming wordt aange nomen het ontwerp tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende aan deurwaarders toe te kennen vergoeding en schadeloosstelling wegens derving van inkomsten. Aan de orde is dan hoofdstuk IV (jus titie) van de staatsbegrootimg. De heer Boon spreekt namens den heer Van Rappard een rede uit, waarin wen- sclhen inzake het strafstelsel worden ,ge- BLOOKEREN IS AFGELEID VAN BLOOKER EN BETEE- KENT MINSTENS EENMAAL PER DAG EEN KOP DRINKEN. DE FIJNE CACAOSMAAK ZAL U WEL BEVALLEN uit. Mevrouw Bakker—Ncrt dringt aan op verbetering van'de rechtspositie van het natuurlijk kina; op betere bescher ming van de trekhonden en op spoedige behandeling van het psyohopatenontwerp Mej. Katz aringt ook aan op behande ling van het psychopatenontwerp in deze zitting en betreurt de intrekking van het ontwerp om de vrouw toe te laten als getuige bij het opmaken van notarieele acten. Zij dringt verder aan op betere regeling van het accountjantswezen. Spr. wer.sciht verder wijziging van het advocatentarief en de mogelijkheid van een korteren proeftijd bij voorwaardelijke veroordeeling in 'bijzondere gevallen en afschaffing van honden als trekdieren. De heer Duymaer vam Twist dringt aan op wijziging van de regeling van laad- en losdagen van de binnenschip per ij. De hee»* Snoeok henkemans is het eens met m'ej. Katz inzake ce wettiging van natuurlijke kinderen, waar deze betoogde, dat mevrouw Bakker—Nort te veel den nadruk legde op het kind. Spr. vraagt den minister herstel van de oude be paling, dat ouders opneming van hun kind in een tuchtschool kunnen Vragen zonder tusschenkomst van den gezins- tegen bezuiniging op recilasseer.ng, be pleit uitbreiding van het inst:tuut van dein kinderrechter en komt op tegen het toelaten van beklaagden als getuigen te gen medebeklaagden. Min. Heemskerk beantwoordt de spre kers. Hij zegt o.m. overweging toe of voorwaardelijke veroordeeling kan wor den uitgestrekt tot hen, die tot minder dan twee maanden veroordeeld zijn. Hij acht een psychopatenregeling gewenseht. Bij artikel 2 (traktementen) verklaart de heer de Monté Verloren, hiermede niet te wallen praejudicieeren op nog onbe kende salarissen van secretaris-generaal, raad-adviseurs en administrateurs. 0 De Minister beaamt dit. De heer Bulten bepleit ruimer subsi die voor den R.K. Politiebond St.-Miclhael. De heer Kleerekoper bestrijdt dit. De heer Sasse van IJsselt ondersteunt het betoog van den beer Bulten. De Minister zegt, aat de tijdsomstan digheden geen ruimer subsidie toelaten. De art. 2 tot en met 46 wonnen goed gekeurd en de zitting geschorst tot des avonds 8 ure. Avondvergadering van Dznderdag 27 Nov. Bij de voortzetting van de Arbeidsbe- grooting verklaart de heer Bakker zich tegen inkrimping van de Veterinaire in spectie, evenals de heer Deckers. Deze laatste dringt ook aan op samenwer king tusschen den Vleeschkeuringsdienst en den Veeartsenijkundigen Dienst. Spr. vraagt overleg met de landbouworgani saties over de indeeling van het land in oistrioten. i s De heer van Voorst tot Voorst wilde bezuiniging, welke door genoemde samen werking wordt bereikt, ten goede doen komen aan de keurloonen, welke veel te hoog zijn. De heeren Ebels, de Boer en Weit- kamp wenschen het oordeel van den mi nister van landbouw over de fusie te vernemen. Minister Aalberse zegt toe, met den minister van Landbouw te zullen over wegen, om met de landbouworganisaties overleg te plegen over de indeeling1 in districten. Naar aanleiding van opmerkingen yan mevr. de Vries—Bruins over de zeer slechte toestanden in Drenthe, zegt de minister dat de opmerkingen dienaan gaande schromelijk overdreven zijn. De aard der bevolking maakt bovendien hulp moeilijk. De stemming over eenige amendemen ten van mevr. Ba'kker—Nort, om een aantal subsidies te verhoogen, Wordt aan gehouden tot Dinsdag. De heer Boon bestrijdt de verhooging Van -het subsidie voor de R..K. Kweek school voor vroedvrouwen te Heerlen met f80.000. De heer Scheurer vraagt het verhoogde bedrag Van f80.000 voorloopig terug te nemen, totdat de noodige gegevens zul len zijn verstrekt. i Vraagt oatalogen. PREDIKBEURTEN. Zondag 30 November te Zierikeee. Ned. Herv. Kerk. Niemwe Kerk. 10 ure, ds. de Leur. Kleine Kerk. 10 ure, dr. Helder. 's Avonds 6.30 ure, geen dienst. Ds de JRoode kan de volgende week niet catechiseeren. Luthersehe Kerk. 1*0 ure, ds. Grottendiek. Geref. Kerk. 10 en 6 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, 2 en 6 ure, Leeekerk. Evangelisatie Jeruël II. 10 en 6.30 ure, gewone dienst. Ond-Geref. Gem. 9.60, 2 en 6 ure, Leeskerk. MeVr. de Vries—Bruins acht de ge- heele financiëele opzet der school on deugdelijk. De heer van Voorst tot Voorst en mej. Meijer verdedigen de voorge stelde verhooging. Die heer SnoeCk Henkemans acht de offers voor de school noodzakelijk, maar vraagt onderzoek' naar de financiëele ba sis en wijze van exploitatie van de school. Minister Aalberse verdedigt uitvoerig het voorstel. De plannen tot medewerking zijn niet Van hem, doch van het vroegere ministerie Cort van der Linden. Heit niet toestaan van het verhoogde subsidie zou beteekenen sluiting der school, hetgeen zonde en jammer zou zijn. De stemming wordt bepaald op Dins dag. Te 1 uur Wordt de zitting opgehe ven. j van Emlle Zolo, ZIERIKZEE. Na acht maanden meest ongebruikt gestaan te hebben. (28 Maart tot 27 November) is eindelijk de stelling voor het 's-Gravensteen opgeruimd.. Naar men zegt zal zij in het voorjaar weer gezet worden, ten dienste der eerst dan aan te vangen restauratie Van den top gevel, in welken weder vensters moeten worden aangebracht als er vóór eeni tachtig of negentig jaar nog in aan wezig waren. Naar het schijnt is er voor het oude in 1524 gestichte gebouw nog geen bestemming gevonden. Naar wij vernemen, heeft het Zie- rikzeesch Dilettantentooneel, de alhier zoo gunstig bekend staande tooneelver- eeniging, in studie genomen, Herman Roelvink's geniaal blijspel „Lentewolken", 't welk waarschijnlijk, eind December of begin Januari voor het voetlicht zal wor den gebracht. Voor de vertolking Van dit werk zal een speciaal décor worden Ver vaardigd. Wij relevceren de succesvolle opvoeringen Van Blumenthal en Kadel- burg's „Groote Stadslucht" en Oscar Wilde's ^Ernst." BROUWERSHAVEN. In de Maandag gehouden vergadering van den gemeen teraad kwam opnieuw aan de orde het vjoorstel van B. en W. om, onder bepaalde voorwaarden, in 'beginsel te besluiten tot opneming van bepalingen in de Bouw verordening, inhoudende de verplichte aansluiting bij de Waterleiding, over welk' voorstel in de vorige vergadering de stemmen staakten. Bij het Weder in stemming brengen van dit voorstel staak ten opnieuw de stemmen, zoodat inge volge art. 50 der Gemeentewet, het voor stel geacht Werd niet te zijn aangenomen. Kwellende pijnen in kiezen, tanden en aangezicht, verdrijft men door Sanaplrln-Tabletten (Mynhardt). Koker 75 ot. By apoth. en drogisten»'* RECHTZAKEN. De bankroovers. Voor het gerechtshof te Arnhem heb ben terechtgestaan in hooger beroep een 23-jarige bakkersknecht en een 21-jarige kleermakersknecht, beiden ,uit Rotterdam!, die op klaarlichten dag met een revolver gewapend een kantoor aan de Rijnkade te Arnhem waren binnengetreden en den bedienden onder bedreiging hadden ge dwongen de brandkast te openen. Beiden waren door de rechtbank te Arnhem veroordeeld tot 1 jaar gevAnge->

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1