St-Nicolaas Geschenken I ST.-NiCOLflflS-CADEAUX. J. L. BERNHARDI Bouwmateriaalhandel De Schelde GROOTE KEUZE KROM, Dames- en Kinderhoeden j lioth. S. MUM i 20DN. MECCANO. Tandarts J. C.d. Velde, BAZAR C. J. SON KË I. F1E N KL AB Z O W SRI, Nobelstraat 169. - Tel. 4. FIGUURZAGEN in 1 GROOTE OPRUIMING JO VIN SEVERED, ADR. PLAATING - Dam. A. ANKER, m Zierikzeesche Auto-Verhuurinrichting C. MEUWESE, Zierikzea G. MEUWESE, Zierikzee Demisaisons an Ulsters Vé Eist MaHhes ,eunasa(peter eft afteen voordeel de Herberg, houdt ELKEN DONDERDAG zitting te St.-Maartensdijk bij den HeerZ. DERUIJTER. Firma AUG. VAN DIJCK--PETIT, Marmeren Schoorsteenmantels en Grafmonumenten. Straatkeien en Steenslag voor wegen. Steenhouwerij - Natuursteenhandel. Voordeeligste adres voor Vloertegels. Muurtegels, Gresbuizen, Dakpannen en Cement. voor elke beurs, in groote verscheidenheid en aan billijken prijs, voorhanden in den J GEEN ZOOGENAAMDE KOOPJES I L_. IA. E. HOLTYl OUDE HAVEN - ZIERIKZEE. Regenjassen in alle prijzen, f™ Voor de Winteravonden. van alle I. VU ÜTIES, Singel, «olm I FLUMÊELEN I j WANDTEKSTEN.J ST.-NICOLAAS-CADEAUX, Firma Wad. C. ANKER, Schuilhaven. Geldersche Rookworst Rolpens Knakworst, Hoofdkaas enz. Mager- en dik vet Gezouten Spek. Polder Walcheren. 25 pond oud Ajuinzaad, MECCANO AANVULLINGSDOOZEN Rijwielhandel, Zierikzee voor Heertn tn jongens, Solide kwaliteiten. Billijke prijzen. KLEERMAKERIJ. Het beste adres voor het huren van Auto's. Tricot Handschoenen, Wollen Handschoenen, Kinder Handschoenen, pmctu suiumi. Vijgendam2-6 Amsterdam Perchloraat is afwezig in deze uit de lucht bereide stikstofmest. Leunasalpeter is goed strooibaar, minstens 26 °/o stikstof gegarandeerd. Jdebt U onze brochure reeds ont- yaingën? Ge kunt dan zelf na rekenen wat Leunasalpeter U reeds aan vracht v'èn andere onkosten zal besparen. Alleen verkoop voor Nederland ADVERTENTIÊN. Op 2 December as. hoopt onze geliefde Vader, Behuwd-, Groot- en Over grootvader, A. KOOMANzijn 80sten geboortedag te herdenken. Zijn dankbare Kinderen. Nikuweekerk, 29 Nov. 1924. Voor de ons betoonde deelneming bij het overladen van ónzen geliefden Broeder, Behuwdbroeder en Oombe tuigen wij onzen hartelljken dank. 8-Oravenhage J. L. H. KÖHLEB—Slot. Soekaboemi. L. CH. SLOT. 'a-Gravsnhage. M. C. TH. VAN DER LITH—Slot. J. W. SLOT. Weltevreden. J. BLOTt-VBRMBULBN. 's-Gravbnhagb, Nov. 1924. 19 Barentszstraat. Mtfa» De ondergeteekendeP. GEENE, wensoht Zaterdag 20 Nov. a.e. bewoond door P. J. van dbr Slikkb, te betrekken, en beveelt zich bij de burgerij ten zeerste aan, belovende voor een nette en prompte bediening te zullen zorg dragen. Poortvlibt, 26 November 1924. P. GEENE. Bergen-op-Zoom, Statlonstr. 15 eiken Donderdag van"10-3 uur Hötel POLDERMAN te St.-Maartensdijk. MONDARTS Het DAGELIJK8CH BE- W^W STUUR van het Waterschap SGHOUWEN zal aanbesteden in. het openbaar, bij enkele inschrijving, op Donderdag II December 1924, des nam. 1 uur, in 's Landskamer te Zierik- zee, volgens bestek no. 557 Het Herbedelren van eenige Waterleidingen in de distrieten Flaauwers, Scharendijke en Langéndjj kBrouwershaven Bestekken zijn verkrijgbaar bij den Boekhandelaar H. G. KROM te Zierikzée tegen betaling van f 0,30. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, A. J. F. FOKKER, Voorzitter. P. A. G. VAN DIJK, Ontv.-Griffler. TÉL. INT. 146. BERGEN-OP ZOOM. Telef. Intere. 269t Bergen-op-Zoom, Noordzijde Haven. Alle BOUWMATERIALEN legan lage prijzen. TE ST.-MAARTENSDIJK. maar Inderdaad scherp conenrreerend zijn onze prijzen. HEEREN WINTERPALETOTS van af f 15,— tot f 80,—, HEEREN FIETSJEEKERS HEEREN ULSTERS HEEREN COSTUÜMS KINDERJEKKERS. JONGEHEEREN ULSTERS ENZ. ENZ. 9,tot - 50, 13,50 tot - 60, 15,tot - 80,— 4,20 tot - 20,— 6,50 tot - 30, Groote verscheidenheid Mode-Artikelen, •lis. zeer geschikt voor ST.-NICOLAAS-CADEAUX. DENKT OM UW GRATIS DAG 1 die loopt ven 20 NOVEMBER tot 11 DECEMBER. Aanbevelend, Alle materialen weder om verkrijgbaar bij HaYonpleln Zierikzee. M Van af heden Tevens 't adres voor het vermaken van Bontwerk. Aanbevelend, Haven 53, Brouwershaven. Ondergeteekende biedt zich aan tot het aanleggen en onderhouden van Slertulnen en het besnoeien en aanplanten van Boomgaar den tegen seherp eoncurree- rendo prijzen. - Specialiteit In fijne Bozen. Een ruime keuze in fraaie en nuttige als: Borstelgarnituren, Scheerstel- len, Tafelblikjes en Schuiers, Haar borstels, Tafel-, Kachel- en Spat- zeiltjes, Zeil-, Kamer- en Rolvegers, Broodplanken, Hakborden en Messen, Handdoekrekjes, Messen bakken en vele andere Huishoude lijke en Celluloid Toilet-Artikelen. Het DAGELIJK8CH BESTUUR van den Polder WALCHEREN zal bij in- sohrijving publiek verpachten: Het RECHT tot het weghalen van MOSSELZAAD van 's Polders Zeeweringen aan de Noord-, Oost en Westwatering van 1 Mei 1925 tot 1 Mei 1927, zulks in drie per- ceelen en iu massa. De voorwaarden van verpachting liggen ter inzage op de Griffie des pol ders en zijn aldaar op aanvrage kos teloos verkrijgbaar, terwyi nadere inlichtingen nopens de verpachting wor den verstrekt door de Opzichters der betrokken Wateringen. Op zegel gestelde insohrijvingsbiljetten vr^rt Middelburg," 13 November 1924. Het Dagelijksch Bestuur voornoemd, H. F. LANT8HFHB, Voorzitter. H. J. VAN ADRICHEM BOOGAERT, Griffier. TE KOOPs (Zeeuwsohé bruine), bij D. W. v. d. WERF, Vrachtrijder, Brouwershaven. Om teleurstelling te voorkomen, raden we ieder aan de zoo spoedig mogeljjk te bestellen. Tel. No. 130. In bovenstaande en vele andere nieuwe modellen. Billijk tarief. GLACÉNAPPA- EN GEVOERDE NAPPA- HANDSCHOENEN. ln nltgebrolde sorteering. Wint» flit t ClOPPEIBUIG.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 10