Zierikzeesche Nieuwsbode Abdijsiroop PUROL ABONNEMENTt Woensdag 26 Hov. 1924 zierikzeesche courant. EERSTE BLAD. ADVERTENTIËNi BINNENLAND. Uil Stad en Provinoie. Uw verkoudheid Prü» per I maanden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Dit nimuner bestaat alt 3 bladen. In de hoofdstad weer de haastig-j ak kerende menschen, die schijnbaar allen deelnemen aan een dollen jacht. Waar op? Weten ze het zelf? Of worden ze voorlgezweept door ik-weet-niet-wat- voor-macht? De stralende zon staat hoog aan den strak-blauwen hemel. Het is middag. En hel groote mechanisme van deze reusachtige stad dreunt voort. Steeas jagenaer, steeds krankzinniger. En oit moet en zal 200 zijn op alle plaatsen waar de dichte massa's van ettelijke honderd-duizenden smachtend gekneld zijn in den ijzigen steenen greep eener moderne groot-stad. Ik zei 't: het mach tig mechanisme dreunt voort. Het ra- dert de menigten neer, die zich aan zijn greep hebben overgegeven, die willoos worden gestuwd volgens de fatale slagen van zijn mechanische, kloppende hart. Men moet mij niet spreken van levens lustige Vlamingen of opgewekte Walen. Mogelijk zijn ze dat in rustiger streken waar heide is en groen en zon en licht. Maar hier de enkelen daargelaten hebben de mensehen, geloof ik, geen tijd om levenslustig te zijn. Ais een vlucht gaat de zonnige middag aan deze stad voorbijEn Brussel worat nu overgoten met de rood-goudën vlammenglans van de ondergaande zon, die ten Westen den ganschen hemel in brandende laaie zet. Het lijkt, of de zon, die stervende wegzinkt aan het einde der wereld, bloedt.... De grillige wolkenran den, rood en goud beflonkerd, zijn als kloppende tintelende aderen, waardoor het zonnebloed stroomt. De hoornen zijn als fonkelende lichtfakkels. De rond-wel- vende koepel van de Eglise Saint Marie is overvloeid van lichtgolven en veie snelle lioht-spichten schieten terugkaat send den blauwen hemel in. Brussel heeft ineens een metamorphose ondergaan, is ineens een droomenstad geworden... Brus sel, waar den ganschen dag het woelende leven heeft gedaverd en het levensrad zoo duizelend rondvloog, Brussel, het slagveld, waarop de heftige bestaans- sfcrijd dagelijks weer uitgevochten wordt, is nu plots veranderd in een tooverstad, waar alles in hellen kleurenbrand te zwijgen staar.... Maar niemand ziet het,... Van de hooge Colonne de Congres af gezien, denk ik een plaat uit Sheheraza- de's sprookverhalen voor mij te hebben. De illustre paleizen en kerken en ge bouwen, al de triomphale steengewroch ten, waarin Gothiek en Renaissance hun exquise schoonheid uitjubelen, zijn nu overdekt met een goudverve van won derlicht.... Niemand ziet het.... Trotsehe torens, die hun fiere sptisen het hooge hemelblauw injuichen en waar- langsheen de stormen van voorbije eeuwen hun teisterend geweld hebben uitgewoed, torens, heerlijk in hun slan ken, vitalen bouw, teekenen hun diepe grijs tegen den immensen koepel van hemelazuur. En dé menigten daveren er Langs, de auto's razen er voorbij, maar niemand, niemand ziet het.... Da oogen der moderne grootstadsbe woners, welke schijnbaar alleen kunnen fonkelen bij het vooruitzicht van genot, richten zich niet op dit schoons. Ik moet hier denken aan Feber's beschrijving van Brueghel's schildering „De Blinden". De sombere Brueghel, die in dit werk een gruwelijke profetie heeft uitgesproken, zag wèl juist. Want een ieder, d/e nog een onvertroebeld en eerlijk onderschei dingsvermogen bezit, zal toegeven, dat een meer sinisteren blindengang, als de wereld thans gaat, nimmer is afgelegd. Lezer, wanneer ge deze schilderij of een reproductie ervan hebt gezien, och, dan moet ge eens uw blikken richten op den levensgang van die lumineuze amuse mentssteden, ge kent ze wel, waartoe het tweede Parijs - Brussel ook behoort. Ge moet de woeling van nabij eens ga deslaan, lang en aandachtig. Ge zult dan eerst tenvolle begrijpen, wat de BLinden- parabel van den grandiosen Vlaming in houdt. Ja werkelijk, men moet leven in een tijd als deze, waaruit alle evenwicht is weggeschokt, om te bemerken dat de storm van twijfel en hoovaardij maar vooral Vian woes ten zelfzuohtigen levens drang is opgestoken en de menschheid met blindheid heeft geslagen. „Toen Brueghel in zichzelf schouwde, zag hij ziel en zinnen, waan en geloof, hemel en hel met elkaar in verbijsterende^ strijd en werd hij zich' bewust van 's menschdoms blindemansgang naar een sombere toekomst door een licfatlooze verdorde wereld. In een oogenblik van vrede, pntsteld en ontzet over Zulke kwelling hield hij der menschheid zijn geweldige gelijkenis voor." Brussel en Antwerpen de 2 groot sleden, de een moge luxieus, de andere interessant wezen, het blijven toch de plaatsen, waar de trieste mensdhenhor- den, hun automatische leven uitlevende, den van elders komenden beschouwer, Gesprongen Handen Ruwe Schrale Huid Springende Lippen en Huidwondjes PUROLin Doozen 30.60.90»' Tuba SO»' Bij Apothekers en Drogisten mnwmmwmtnm van 1—8 regels 60 oti. yen 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 60 ots. p. regel. By contract belangrijke korting* Inzending op den dag van uit gave vóór 11 ure. nooawending een tnosteloozen indruk geven moeten.. En niemand dargenen, die gezien hebben, den trek van bitterheid, van berustende lusteloosheid op het ge laat van den mensch-uit-de-massa, die moet en zal passen in het grootstads mozaïek en werkelijk geen greintje le vensblijheid vertoont zal dit willen te genspreken. Edoch, hier moge de stormi van het nieuwe wereldtijd, dat bijna al weer oud is, woeden, daarbuiten, langs de vre dig vlietende Nethe ligt L'er, het passie- looze, schoone stedeke van Felix Tim mermans. De overgangsstap was bijna te groot Het verblijf in een wereldstad-in-wording plotseling te verwisselen met dat in een zóó rustiek stadje als Lier, werkt zoo Contrasteerend, dat ik te vergelijken was met iemand, die in een museum langen tijd gestaard heeft 'naar Botticelli's Ma donna en dan opeens, zich omdraaiende, komt te staan voor een der zalige schep pingen van den innig-vromen Fra Ange- lico. Dus op zich te hebben voelen rusten de blik uit de ik zou bijna zeggen atropine-oogen dier hetaere, die schan delijk „Madonna" is geheeten of zelf- vergeten te schouwen in de verpuurde lichthemelen van Angelico, met kleuren als van zilverblauwe morgendauw.... Gedeeltelijk omzoomd door de wui vende groene gording der Begijnebos- sdhen ligt Lier daar te droomen... In de stille vereenzaming van deze bosschen is het, als in een oude ver laten dorpskerk zoo' stil. Geen dreunend geweld van een woelende stad, alleen maar een innig-verstilde rust en rust alleen. En komen kunt ge wanneer ge wilt, de stille is er altijddurend, 's Morgens ziiet ge wat zwijgende arbeiders den boschweg afsukkelen, op hun schouders de hoekige steekschop, waarop het mor genlicht geelig vlamt. En [n den middag, als de stralende herftzon over het Nethe- land gloriedt, dan, wel dan ziet ge nie- iiiauu. uau "óui»i uo auuc viii er mstn en het is of ge de zonnestralen hoort schijnen. Het land van Pallieter schijnt dan ergens in een vergeten aardlioek te liggen, waar niets komst storen de mij merende droom van de „blauwe wee moedige Begijnebosschen". De avond hier is paradijsschoon en onvergetelijk. Na den ganschen dag gelouterd te zijn door de wegen le stilte heb ik de zon zien zn- ken achter de gouden wereld. Twee boe renvrouwen liepen een verren zandweg af, den zwaar-koperen melkketel, waar op avondkleuren tintelden, tusschen zich in torsend. Donker teekenden de bos schen zich af tegen den oranje door gloorden avondhemel. Alles ademde on uitsprekelijke vrede.... Het is eigenlijk onbeschrijfelijk. Hoe zou Pallieter, de dagenmaker, zulk een avond wel vinden Ziet hier maar eens, wat de pensee lende hand van Timmermans ervan maakt. ,,'t Was hier te schoon om naar be neden ie gean. 't Witte licht vergulde, en de zon wierd grooter en grooter en roo:l. Het rood jubelde de wolken in en rolde over de wereld. En achter verre blauwe bossehien zakte de zon in een chaos van rustige helverlichte reuzen- wolken. De schaduwen schoten lang uit en namen de klaarte weg. Beneden was de wereld in de schemering, maar op Pallieter plakte het zonnegoud nog lijk rood papier. Hij had zijn eigen willen beslreelen. Heel ver zag hij twee reigers zwe ven. Zijn oogen verlieten ze niet, want ze waren grootsch in den wassenden avond. Hij volgde mee de groote lijn die ze met wakken vleugelslag door de toesluitende avondlucht trokken. Soms bleven ze, 'n heelen tijd, met wijduit- gestrekten vleugel en schoven dan roer loos voort op het donkerende blauw. Ze waren vol mysterie en gaven een diepen indruk. Als ze weg waren, was er als iets van hunne ziel in de lucht gebleven. De zonnetriomph was uitgestorven; er flak kerde ten westen nog een vage klaarte en in het veld brandde ievers een lichtje. Dat was de avond" Het zilveren Huwelijksfeest der Koningin. Het „DV. Dbld." Verneemt uit Den Haag, dat voorbereidende stappen worden ge daan om een nationaal comité te vormen, dat zich ten (loei stelt, aan H.M. de Ko ningin een geschenk aan te bieden ter gelegenheid van haar zilvieren huwelijks feest in Februari 1925. Het bezoldigingsbesluit 1924. De heer Ketelaar, lid van de Twteede Kamer, heeft aan den minister van bin- nenlandsche zttken gevraagd: 1. Heeft de regeering reeds overwo gen om den datum van 1 October 1924 in artikel 27 Van het Bezoldigingsbesluit te veranderen in 1 Januari 1925? 2. Zoo ja, tot welk resultaat heeft deze overweging geleid? Indijking gedeelte Biesboseh. De gemeente Dordrecht maakt yoor- bereiaingen voor een gedeeltelijke indij king van den Biesboseh. Men hoopt een. oppervlakte van 872 H.A. vruchtbaar bouwland te verkrijgen, waarop een 40 a 50 boerenhofsteden zul len komen. Vermoedelijk zal met dit werk een aanvang worden genomen be gin Maart 1925 en men berekent, dat het binnen twee jaren gereed zal zijn. TWEEDE KAMER. Zitting uan Dinsdag 25 November. Bij den aanvang van de vergadering brengt de voorzitter, mr. Kooien, hulde aan de bemanning van het vliegtuig, dat te Batavia is .aangekomen. (De Kamer hoort de woorden van den voorzitter staande aan en applaudiseerL) Minister Ruys de Beerenbrouck sluit zich namens de regeering bij deze hulde gaarne aan. (Applaus). De heer van Ravesteijn vereenigt zich niet met deze imperialistische hulde (pro testen en afkeurende uitroepen). Bij de stemmingen wordt de motie- Brautigam (betreffende herziening van oe stuwadoorswet) verworpen met 52 tegen 20 stemmen. De motie-Hiemstra (betreffende rege ling van den arbeidsduur voor den land bouw) wordt verworpen met 52 tegen 21 stemmen. De algemeene beschouwingen ov.er de staatsbegrooting worden voortgezet. De heer ter Hall trekt zijn motie be treffende de oud-gepensioneerden in. De heer Kersten is onbevredigd door het antwoord van den minister van wa terstaat op de vragen óver de Zondags- treinen Rotterdam—Hoek van Holland Spr. -acht de regeering lauw1 en slap, en Critiseert verschillende maatregelen. Hij zal den dag zegenen, waarop de sa menwerking met Rome verbroken is. De heer Rutgers van Rozenburg is het eens met de finandieele polit'ek der re geering. Ten aanzien van de ambtenaars salarissen meent hij, dat de minimum grenzen niet mogen worden overschreden. Spr. hoopt, dat oneffenheden weggeno men zullen worden en dat de regeering lijk iS. De 'heer Marchant repliceert. Hij zegt ö.m., dat een juist inzicht in bezuinigingen door de regeering slechts mogelijk is, als een opgave van afzonderlijke bezuini gingen wordt overgelegd. Spr. verdedigt nader zijn standpunt inzake de ontwape ning en richt eenige afscheidswoorden tot Troelstra. Dhr. Dresselhuijs acht de buiten-par lementaire strooming in de S.D.A.P. een gevaar voor het parlementaire stelsel. Spr. behandelt uitvoerig de ontwapenings kwestie en bestrijdt de opvatting der vrijzinnig-democraten over een politfe- leger. Hij betoogt, dat bezuiniging op on derwijs door maatregelen tegen scholen splitsing mogelijk is. Spr. meerit, dat de verklaring van dhr. Nolens over de bindendverklaring_ der'col lectieve contracten, hem maakt tot gang maker in de richting van het socialisme. Hij critiseert de rechtsche coalitie die. nimmer iets tot stanl heeft gebracht, d.at specifiek christelijk was. De voorzitter schorst daarna de vergadering tot des avonds 8 uur. Avondvergadering van Vinsdag 25 Nov. Volksgezondheid. Mevr. de Vries— Bruins klaagde op veel te snellen tooD, waardoor zij niet te volgen was, over de bezuiniglogen op deze afdeellng. Zij wees er o. a. op, dat de prov. Zeeland, waar de zuigelingensterfte groot is, geen steun kr(jgt b(j de bestriding en Noord-Holland, waar de sterfte het kleinst is, wel. Mevr. BakkerNort viel ln deze klachten in herhaling. De heer Bakker wensohte de mogelijkheid met 's Rijks steun gebouwde woningen aan de bewoners te verkoopen. De heer Van Rappard wenBohto verbetering in de Vleesohkeurlngswet in het belang van den landbouw. De heer Van der Waerden keurde de wonlngpolitiek der regeering af en htf acht opheffing der Huurwetten nog onmogelijk, daar er geen voldoende overschot aan woningen is. Hij vroeg de regeering de wonlngpolitiek niet te bederven door overhaast intrekken dezer wetten en diende een motie in, waarin de minister werd gevraagd de Kamer te hooren, alvorens deze wetten in te trekken. De heer Wykamp hield z(jn maiden speech over tuberoulose-bestrjjding en de heer Fruytier drong aan op voor ziening in de verontreiniging der open bare wateren. De Minister betreurde zelf zeer de bezuinigingen, maar htf kan niet anders doen met het oog op 's lands fioanoiëu. Een herziening der Drankwet op het peil der logements-vergunningen en de verpachting van vergunningen is in voorbereiding. Geleidelijken terugkeer op woning-gebied achtte de Minister gewensoht. Van de motie wilde h(j niets weten, omdat het gevraagde staats rechterlijk onjuist is. RENESSE. Vergadering van den ge meenteraad, gehouden op Dinsdag 25 Nov. Aanwezig alle leden. Voorzitter de bur gemeester. Tot de ingekomen stukken behoort een verzoek om bijdrage van de vereeniging Schouwen-Duiveland tot verkrijging van onroerend goed volgens de landarbeiderswet. Gevraagd werd een bijdrage van 1.66 cent per inwoner per, jaar, gedurende 30 jaar, noodig voor rente en aflossing. In het verzoek werd er op gewezen, dat bij weigering der -gemeenten deze vereeniging niet zou kunnen voortbestaan. Uit de besprekingen bleek, dat B, en W. dan zelf het werk ter hand kunnen nemen. De heer Padmos wees er op, dat bij de eerstvolgende verpachting der gemeentegronden zou kunnen worden overwogen deze aan ar- arbeiders te verpachten, die nog geen grond in eigendom of in huur hebben tegen een pachtprijs volgens een schat- tingsoommissie, zooals nu reeda is ge schied bij een tusschentijdsche verpach ting van bouwland. Daar geen der leden een ander voorstel deed daaromtrent, werd het voorstel van B. en Wi, om af wijzend te beschikken, aangenomen. Uit het antwoord van den Raad van Beheer, in zake de Waterleiding, in antwoord op een schrijven van B. en W. of aan sluiting 'bij half tarief voor Renesse niet mogelijk was, bleek, dat dit op onover- komenlijke bezWaren zou stuiten, zoodat B. en Wi. den Raad voorstellen afwijzend te beschikken. Met algemeene stemmen werd besloten de verplichte aansluiting niet aan te nemen. In verband met toege zegde gelden voor de begrinting van den Haakmanswieg (Roelandsweegje) en Dirk- jeswekken wordt met algemeene stem men besloten, hiervoor een geldleening aan te gaan van f 500, tegen hoogstens 6 pCt. en de meerdere kosten, naar ra ming f 50, te brengen op de loopende begrooting, die hierdoor en dóór de ver plichte bijdrage van f12 voor pensioen van den vaccihateur en doodschouwer, Werd gewijzigd. De leden der commissie tot Wering van schoolverzuim werden met algemeene stemmen herbenoemd. In de commissie van schooltoezicht werd herbenoemd het periodiek aftredende lid W. v. Klooster. Met hem stond op de Voordracht dhr. J. Houtman Cz. Aan het lid, mevr. Leendertzde Jong werd we gens vertrek uit de gemeente eervol ont slag verleend. Ter Voorziening in de B. en W. op de voordracht geplaatst me vrouw Scholder en mej. Perduijn. Inge komen was nog een schrijven Van het h. d. s., Waarin hij het wenschelijik achtte mej. Perduijn en L. J. van den Hoek— Boot op de voordracht te plaatsen. Bij stemming bleek mevr. Scholder benoemd te zijn. Dr. Th. Lange, arts te Haamstede, Werd herbenoemd als vaccinateur en doodschouwer. Na eenige bespreking Wordt de verordening tegen brandgevaar gewijzigd in dien zin als door den minis ter eertijds in een circulaire is aangege ven, zoodat -toren, kerk en belendende gebouwen en het slot Moermond zullen vallen onder het Rijks voorschrift. Bij de rondvraag vraagt de heer de Roo of de straatverlichting Van af G- den Boer tot de woning .van Akkerdaas niet beter tot haar recht zou kómen, door verplaatsing van één lantaarn aldaar. De voorzitter zegt onderzoek toe.. Daarna sluiting. SCHERPENISSE. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Maandag 22 November. Alle leden aanwezig. Over gelegd wordt een schrijven van den Com. der Koningin, meldende de benoeming van de heeren J. Keijzer en M. Andriesse tot zetters -van 's rijks directe belastin gen. De begrooiting voor 1924 wordt ge wijzigd met de vermeerdering in ont vang en uitgaaf van f 5522,35. Machti ging wordt verleend aan B. en W. om over de post onvoorziene uitgaven dier begrooting te beschikken lot een be drag van f 397,79. De bouwverordening voor de bestaande woningen wordt zoo danig gewijzigd, dat alle woningen, ge legen binnen 25 M. van de buisleiding der Waterleiding moeten worden aange sloten. Tot lid van het burgerlijk arm bestuur wordt met algemeene stemmen herbenoemd, de heer L. C. van Doorn. Besloten wordt tot opheffing van de on bewoonbaar verklaarde woning van wij len de wed. P. Suurland, thans eigenaar A. J. Jansens. B. eni W. worden gemach tigd tot het aanschaffen van een boot of bak voor het uitbaggeren van de haven dezer gemeente. Tot grafdelver wordt met ingang van 1 Jan. as. be noemd J. de Graaf, zulks in de plaats van C. Feijtel, die ontslag-heeft aange- Voor allen die sukkelen met moeilijken en onregelmatigon stoel gang z^jn Mjjnhardt's Laxeertabletten onmisbaar. Zfj werken vlug en radioaal en veroorzrken niet de minste kramp. Doos 60 ct. Bij apoth. en drogisten. Prov. Staten van Zeeland. Dinsdagavond werd de eerste vergade ring van de najaarszitting van de Staten van Zeeland door den: Commissaris der Koningin, den heer jhr. mr. J. W. Quar- les van IJfford, in nabm der Kpningin geopend. 1 L 1 l vererger! met het uur en kan ontaarden in borstaandoening Wacht dus niet neem dadelijk De voorzitter herinnerde aan de beide wijzigingen in de samenstelling der sta ten sedert de vorige zitting. In de eerste plaats heeft de heer J. G. van Niftrik, die buiten de provincie zijne woonplaats ves tigde, ontslag genomen als lid van de Staten. De heer van Niftrik had vanaf 1913 zitting in de Staten en maakte ook een viertal jaren deel uit van het Dage- lijksch bestuur der provincie. Met ijver en toewijding heeft hij zijn groote gaven van hart en hoofd ten dienste van het algemeen belang gesteld. Door zijn stuw kracht, en energie heeft hij zoowel te Vlissingen a!s ook elders in de provincie menig nuttig werk helpen tot stand bren gen en meerdere malen heeft hij daartoe den eersten stoot gègeven. Spr. meent als tolk van de staten te spreken, wanneer hij den heer v. Niftrik' warmen dank brengt voor al hetgeen hij ten bate der provincie heeft gedaan. Ook de heer F. L. Hensel heeft men met leedwezen zien heengaan. Vanaf 1919 was hij lid der staten en deed zich daar bij kennen als een ijverig en werkzaam persoon, wien de voorspoed en de wel vaart van de provincie en hare inge zetenen zeer ter harte gingen. i Voor het nazien der geloofsbrieven van de nieuwe leden mevrouw Bergsma Bergsma en den heer C. J. Boogerd, werd eene commissie benoemd. Tot toelating der nieuwe leden werd besloten en, nadat deze in handen van oen voorzitter de voorgeschreven eeden haaden afgelegd, wenschte deze hen ge luk en konden zij de voor hen bestemde plaatsen innemen. Het ingekomen adres van den Centra- len Bond van Transportarbeiders inzake werktijden enz., betreffende het perso neel van den Provincialen stoomboot- dienst wordt naar de afdeelingen verzon den. Bij de mededeelingen van Gedep. Staten werd dat tot de uitoefening van den au to bus dienst tusschen Middelburg van dhr. Overhoff naar de aiaeeimgen verwezen, die inzake den autobusdienst tusschen Kortgene en Kamperlandsche veer werd voor kennisgeving aangeno men. Nog werden naar de afdeelingen' verwezen de mededeelingen inzake het aantal vervoerde passagiers o p Zondagen! met de Prov. Stoombootdiensten en dat inzake het bedrijf der Provinciale Zeeuw- sche Electrieiteitsmaatschappij, waarbij gevoegd werd het juist ingekomen rap port van de Commissie-Welleman, die een onderzoek heeft ingesteld inzake de mogelijkheid der elecJtrificatfe van den middengroep. Aan het einde van dit rap port komt de commissie tot de conclusie, dat de middengroep noch geheel van uit Brabant, noch geheel van uit Vlissin gen zal kunnen worden voorzien van stroom, zonder belangrijke offers VSrv de Provincie en zeker niet zonder zoo goed als algeheele deelneming der be trokken gemeenten. De commissie acht haar taak nog niet geëindigd en zal daarmede voortgaan, desgewenscht in overleg met Ged. Staten en ook gaarne omzien naar andere mogelijkheden, in dien hare middelen dit toelaten. Al de reeds vroeger door ons gemelde voorstellen van Geo. Staten werden na$r de afdeèlingen verwezen. Vervolgens werden de afdeelingen ge trokken. In de eerste afdeeling hebben zitting de heeren Sonke, v^ Oeveren, v. Zuijen, Mes, Bolier, Gesehiere, Erasmus, Van NieuwenhuijzenWellemanDumoleijn, Hartoog, Kodde en de leden van Ged. SI aten van Rompu en Fruijtier. In de tweede afdeeling mevr. Bergsma en de heeren Joziasse, Koster, Overhoff» Vienings, öe Pauw, van W.aesberghe, Ka- kebeeke, Brandsma, Moelker, Vogelaar, Lantsheer, en de leden van Ged. Staten van der Weijie en van de Putte. In de derde afdeeling de heeren Laernoes, Lin- deijer, Adriaanse, Timmerman, van der Wart, Hendrikse, Boogerd, DominiCus, Wallien, Onderdijk, Boonman 'en de le- oen van Ged. Staten, Dieleman en van Dusselaorp. Vervolgens verkreeg de heer Welleman hét woord in verband met de door hem gestelde en schriftelijk door Ged. Staten beantwoordde vragen inzake hetgeen door Ged. Staten is gedaan om toestem ming te krijgen voor het heffen van extra opcenten vcor het herstel van wegen. Spr. brengt hulde aan Ged. Staten voor de Voortvarendheid, Waarmede zij dezie zaak hebben behandeld, doch keurt de woorden der regeering in "de antwoor den af. Daarom stelt spr. de volgende mqlie voor: De staten der Provincie Zeeland, ken nis genomen hebbende van de gevoerde Correspondentie tusschen het college van Ged. Staten en den minister van binnen- landsChe zaken en landbouw omtrent de aanvr,age om een voorstel v|n wet be-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1