Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement] ADVERTENTIËN i Maandag 24 Hov. 1924 zierikzeesche courant. sts EERSTE BLAD. Oud-Vossemeer. M. VAN GQRSEL Lz., Schrale huid Kloosterbalsem Hat zegel der Stilte. Na hel roeken PrJJ» por t maanden f 1,50, franco por post f 1,80. Voor hot buitenland per jaar f 10, Afzonderlijke nummers 5 cent. Verschijnt Maandag-, Woensdag en Vrijdag, 1—8 regel» 50 ot». van i regels en daarboven 20 ot». per regel. Beolames 80 ets. p. regeL By contract belangrijke korting* Dit nnjnmer hcntn.it alt 2 bladen. In bovengenoemde gemeente Is ah Agent voor ons blad aangesteld de Heer die zich belast met het plaatsen van Advertentlën en het aannemen van Abonnementen. helpt direct binnenland/ Herman Hejjermano Jr. f Zaterdagmorgen is Herman Heijermans Jr. in zijn eenzaam gelegen huis te Zant- Jr. in zijn eenzaam gelegen huis te Zand- voort op 59-jarigen leeftijd o verleden. Met Herman Heijermans verliest de Nederlandsche letterkunde en vooral het Nederlandsche tooneel een groote en veel zijdige kracht. Men kan zeggen, dat Ne derland in Heijermans zijn eenigen be langrijken tooneelschrijver bezat. Indien men ten minste onder tooneelschrijver den man verstaat, die den schakel vormt tusschen tooneel en publiek, die weet te grijpen wat er in de harten van zijn tijdgenooten omgaat en dit op pakkende wijze op de planken weet te brengen. .Want deze kunst verstond hij. Weliswaar bestreek ook zijn talent slechts een be paalde bevolkingsgroep, bracht hij een beperkt gedeelte van het algemeen men- schelijke tot uiting, en was hij in hoofd zaak de dramaturg van een bepaalde klasse, van het kleinburgerlijk milieu. Maar wat de tooneelschrijvers uit andere kringen niet vermochten te doen: de har ten van de toehoorders grijpen, door het Woord in daad en gebaar te laten leven, dat verstond hij bij uitnemendheid, zoo- dat zijn beste werken honderden op voeringen beleefden. Hij bezat de gave bittere en schrijnende contrasten te vin den, zijn toehoorders tot geestdrift op te Winden; hij bezat ook-de gave-van den humor, welke evenwel spoedig in het scherp sarcastische oversloeg. En zeer zeker is zijn werk niet vrij te pleiten van sentimentaliteit en romantiek. Doch ook hiermede bereikte hij de massa. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 21 November. De algemeene beschouwingen over de staalsbegrooting worden voortgezet. De heer Fruytier ciritiseert de houding van den heer van Vuuren tegenover de ambtenaren, die hij wilde dwingen tot bezuiniging op straffe van ontslag. Spr. meent, dat hun critiek op den bezuini gingsinspecteur en de bezuinigingscom- missie voortkwam uit de neiging om de regeering te steunen. Tegen den minister van waterstaat zegt spr., dat het niet past over ae commissie-Rink te spreken als geschied is in den bekenden brief over het rapport van de bezuiniging bij de posterijen. Minister Ruijs de Beerenbrouck geeft den heer Ter Hall in overweging, zijn motie in te trekken. Spr. acht den tijd voor een nieuwe onderwijscommissie n:et geschikt. Hij verdedigt verder de opvat ting der regeering omtrent de opleving in den landbouw, maar is het eens met ide meening, dat men zich daar geen over dreven voorstelling van moet maken. Emigratie wordt bevorderd; de gemeen telijke autonomie geëerbiedigd. De minister behandelt voorts ook de tariefsverlaging voor de Zondagstreinen Rotterdam-Hoek van Holland, verdedigt Door William Lo Queux. 37 Terwijl deze bittere gedachten omtrent den man, dien ik altijd .als mijn vriend beschouwd had, door mijn geest gingen, zag ik tot mijn verwondering mevrouw Petre met twee mannen voor mij staan: de eene, eene donkergebaarde man van middelbaren leeftijd, die er uitzag als een Hindoe, waarschijnlijk een halfbloed, de andere, de jonge man, die mij had binnen gelaten. De Hinaoe boog zich over mij heen, tot zijn baard bijna mijn wang raakte en zag mij recht in de oogen, zonder een woord te spreken. Ik zag, dat de jonge man een kleine houten doos droeg, ongeveer achttien cen timeter in het vierkant, welke hij nog op de ronde mahoniehouten tafel zette in het midden van de kamer. De vouw schoof deze tafel naar den stoel, waarop ik zat, maar zag ternau wernood naar mij om'. Ik trachtte te spreken te vragen naar de reden van dit vreemde gebeuren, maar het scheen, dat de vergiftigde wijn algeheele spier verlamming veroorzaakt het beleid In deze, en zegt, dat hij het ongewensclht acht, dat deze maatregelen worden uitgebreid. Spr. zal bevorderen, dat zij niet opnieuw worden genomen.. Spr. wijdt hoffelijke woorden van waar deering aan mr. Troelstra, met wien 'het steeds een genoegen was de degen te kruisen. Een partij, die zulk een leider verliest, wordt zwaar getroffen. De minister wijst het verwijt van stoel vastheid terug en verdedigt uitvoerig de doalitie-polit'ek. Ook voor de toekomst zal dit samengaan noodig zijn, ter voor koming van verval. Minister Colijn ver dedigt het financieel beleid. Spr. schat het tekort op 130 millioen. Dit bedrag is niet te hoog geraamd. Minister Colijn berekent hoe 't tekort gedekt is en merkt op, dat uit de lin kerzijde geen advies gekomen is om het op andere wijze te doen. Hij betoogt, dat een politieleger geen groote directe be sparing kan geven. Voo-rts zegt spr., dat de bezuiniging nog niet eindigen kan. O. m. zegt spr., dat de regeering hoopt te komen met voorstellen tot versnelling van de droogmaking der Zuiderzee, het geen op den gewonen dienst zal druk ken. Spr. betoogt, dat nog een te groot deel der uitgaven besteed wordt aan uitgaven voor den publieken dienst. Minister Colijn bespreekt o. m. de be zuiniging en geeft aan op welk terrein de groote bezuiniging gevonden moet •worden, n.l. 'op defensie, onderwijs en sociale verzekering. Minister Colijn betoogt, dat uit de schoolsplitsing niet meer dan 21/» milli oen bezuinigd kan worden; ten aanzien der sociale verzekering is wijziging in de financiëering in onderzoek. Ten aanzien van onderwijs en defensie hoopt spr. op medewerking bij de bezuinigingspogingen. MIJNHARDT's Staal-Tabletten 90 ct. Maag-Tabletten.... 75 ct. Zenuw-Tabletten.75 ct. Laxeer-Tabletten.60 ct. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. By Apoth. en Drogisten. Uit Stad en Provinoie ZIERIKZEE. Naar ons Wordt medege deeld, zal door het Verlotings-Comité „Johannes-Stichting" te 's-Gravenhage aan H. M. de Koningm eenige maanaen uit stel van de trekking worden gevraagd voor de door gemeld Comité, ten bate van het Rust- en Vacantie-oord „Johan- neshof" te Dieren georganiseerde „Groote Zilver loterij". Het comité heeft eenigen tegenslag ondervonden. Er was n.l. ge rekend op een plaatsing van 5000 loten in Ned.-Indië, terwijl inmiddels is ge bleken, dat de Indische Wetgeving de deelneming aan een dergelijke loterij ten eenenmale verbiedt, en bovendien bleef uit, de toegezegde hulp van organisaties in Nederland. Evenwel is er alle hoop, de zaak in enkele maanden voor el kander te krijgen, waartoe gemeld comité een beroep doet op hen, die willen me dehelpen, om aan zwakke kinderen van elke richting, voor eenigen tijd een ge schikt verblijf te kunnen bereiden, door het nemen van een of meer loten in bovengenoemde Zilverloterij. In aansluiting op ons bericht, be treffende den Intiemen Kunstavond., welke op Woensdag 26 Nov. in de Concertzaal door „Het Nieuwe Tooneel", dir. Frits en Adolf Bouwmeester zal worden ge geven, berichten wij nog even, dat het doel van dergelijke avonden is, het peil der amusementskunst te verhoogen. Me vrouw Willy Corsari, de gevierde caba retière, verovert door haar levensliederen, onder eigen begeleiding aan den vleugel, overal de sympathie van het publiek, öok ooordat de causerie dit fijne en {kunstzinnige gedeelte van het programma ,des te aantrekkelijker maakt. Haar be- had1. Ik kon noch spreken, noch mij be wegen. Mijn geest scheen weg te zinken, toch bleef ik bij bewustzijn, doodelijke beangst zoo geheel en al hulpeloos te zijn. De donkere man, in wiens oogen een gemeen, moorddadig licht gloeide en om wiens dunne lippen een triom!- tantelijke glimlach speelde, nam mijn beiae armen en legde ze languit op tafel. Ik trachtte ze te bewegen, maar het ging niet, zooals hij ze gelegd had, bleven ze liggen. Toen sprak 'ae vrouw voor het eerst en zei met harae wreede stem: „U bent Digby's vijand en de mijne, mijnheer Royle; U zult nu zien, hoe wij degenen, die ons dwarsboomen, behande len. Ik geef toe, dat u flink bent ge weest, maar het heeft u niets gegeven. Het geheim van Digby Kemsley is nog steeds een geheim en zal altijd een geheim blijven", liet zij op langzamen, veelbeteekenenden toon volgen. Terwijl zij deze woorden uitte, nam de Indiër mijn hoofd in zijn handen en dwong mijn lichaam naar voren tot mijn hoofd op de tafel rustte tusschen mijn uitgestrekte armen. Weer trachtte ik mij op te richten en te protesteeren, maar slechts een zacht gerochel ontsnapte aan mijn verdroogde lippen. Mijn kaken wa ren vastgeklemd en ik kon ze niet be wegen. verdwijnt de on- aangename smaak in den mond direct door gebruik van. de verfrisschende WYIIBÏ TABLETTEN Groote doozen 65 Cts miiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiniiiniiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiininiiiiniiiHiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii schaafde, opgewekte, nu eens vroolijke, dan weer gevoelige voordracht, gaven pers en publiek sieeas aanleiding deze veelzijdige kunstenaren, wier puntige schetsjes in „De Telegraaf" en elders gaarne gelezen worden, te eeren als één onzer beste cabaretières. Adolf en Frits Bouwmeester geven in de één-acters spel te zien, dat in dezen.tijd van onnatuur op de planken als ecu zeldzaamheid kan worden beschouwd, terwijl Frans Hulle- man met zijn voordrachten van ernstig en vroolijk karakter ons reden geeft te mogen voorspellen, dat de kunst-avond in onze gemeente succesvol zal zijn. Dagblad van Rotterdam schrijft er over: Zij zijn met hun vieren: Willy Corsari, die zingt en Hulleman, dien wij gisteren als voordrachtskunstenaar zeer hebben leeren waardeeren en de beide jonge Bouwmeesters: Frits en Adolf. En met hun vieren geven zij een door af wisseling, steeds opnieuw den aandacht spannenden, aller genoegelijksten en on derhoudenden avond, een avond van ernst en luim, van ernst achter vroolijkheid en luim als de quintessence van wat ern stig sdhijnt, van spot-, spanning, luchtig heid, en van typisch 'Hollandsch amuse ment, als SChuil in zijn vlot en menschen- kundig geschreven „intermezzo" biedt. Door Ged. Staten zijn tot lid en plaatsvervangend lid van het hoofdstem bureau voor de verkiezing der leden van de Provinciale Staten in den kieskring Zierikzee voor het tijdvak van heden tot 1 Maart 1926 benoemd, resp. de he eren mr. C. F. M. de Witt en J. A. Biermasz aldaar, ter vervanging van de neeren mr. J. A. C. van Heuste en mr. W. M. G. Jolles, die uit de gemeente zijn veir- troknen. Door den Commissaris der Konin gin, is aan M. de Jonge, veldwachter der gemeenten Eikerzee en EUemieet, op ziin verzoek met incranir wan..26 November as. eervol ontslag verleend wegens zijn benoeming tot Rijksveldwachter. NOORDWELLE. De tram, die 's avonds 8.19 u. hier arriveert, heeft even na het verlaten der halte Serooskerke een vaars aangereden. Het dier, dat behoorde aan den landbouwer J. B. te Serooskerke, kWam in aanraking met de locomotief, waarvan een lantaarn werd beschadigd. De verwondingen waren van dien aard, dat het inmiddels is geslacht. OOSTERLAND. In de 20 dezer gehou den bestuursvergadering van de Groene Kruisvereeniging is benoemd tot magazijn meester dhr. G. Boot, zulks in de plaats van mej. Heuseveld, die door vertrek naar een naburige gemeente haar ontslag had gevraagd. RECHTZAKEN* Het vergiftiglagsgeval te Amersfoort. Men zal zich herinneren, dat voor de Utrechtsche rechtbank dezen zomer be handeld werd de zaak van den drogist Verhaaff, uit Amersfoort, wien ten laste was gelegd, dat hij getracht had zijn vrouw van het leven te berooven, welke pogingen eenige malen zijn mislukt. De officier van justitie eischte tegen den beklaagde 20 jaar gevangenisstraf. Ge durende de behandeling van deze straf zaak werd door de rechtbank een genees kundig onderzoek gelast naar de ver standelijke vermogens van den bekl., en in afwachting van den uitslag van dit Plotseling zag ik den Hindoe een kortj dubbel fluitje naar zijn mond brengen en het volgende oogenblik weerklonk een vreemde, schrille muziek in de ka mer, terwijl hij' terzelfdertijd den zij kant v'an de doos losmaakte en liet val len. Weer klonk de muziek schriller dan tevoren, terwijl de vrouw en de jonge man bij de deur stonden, hum oogen gericht op de geheimzinnige doos op de tafel. Ook ik zag naar de doos en mijn adem1 stokte, toen ik de vreesslijke marteling besefte, welke ik zou moeten ondergaan. Ik lag daar hulpeloos, machteloos om mij terug te trekken. Weer klonken de tonen van het fluitje en stierven toen langzaam weg in een lang-aangehouden klaagtoon. Mijn oogen waren vol af schuw op het onschuloig-uitziende doosje gericJht. O! er bewoog zich iets binnenin'. Ik zag het zag het duidelijk. Ik tracJhtte te schreeuwen te roepen te gillen maar tevergeefs. Neen! de Wraak van die vrouw iwtas meer dan duivelsdh. Mijn gelaat was niet meer dan een Voet van de doos verwijderd en toen ik ten volle besefte, wat zij van plan waren, hielden mijn hersens het niet meer uit. Ik1 werd krankzinnig! I onderzoek werd de behandeling van het proces geschorst. Dit geneeskundig onderzoek Is nu af- geloopen. De conclusie waartoe de des kundigen komen is, dat zij beklaagde toerekenbaar moeten verklaren. Thans komt deze geruchtmakende Zaak opnieuw in behandeling voor de Utrecht sche rechtbank op 9 December. Valschheld In geschrifte. De rechtbank te Roermond Verklaarde den gemeente-secretaris uit Belfeld (L.) schuldig aan valschheid in authentieke acte en poging tot verduistering eener acte, waarvoor hem een gevangenisstraf van een maand werd opgelegd. De eiscb luidde I1/2 jaar. De Inbraak in het filiaal van de Nederl. Bank. De arrondlssements-rechtbiank te Zwolle heeft W. Nadort, wonende te Amsterdam, thans in het huis van bewaring te Zwolle, veroordeeld tot vier jaren gevangenis straf, Ph. Goudsmit en G. E. v. d. Hey den, elk tot zes jaren gevangenisstraf. De rechtbank achtte bewezen, dat Nadort de wacht heeft gehouden op den hoek van de steeg, nadat hij eerst met Goud smit en van der Heyden heeft gepoogd over het dak van de school in het ge bouw van de Ned. Bank te komen. Voor herroeping van zijn verklaring voor den rechtercommissaris heeft beklaagde geen aannemelijke reden aangevoerd. Nadort vroeg, of hij dus alleen veroordeeld wordt op zijn eigen verklaring; de rechtbank oordeelde bewezen, dat Goudsmit en van der Heyden zich aan diefstal hadden schuldig gemaakt, nadat zij zich toegang hadden verschaft door middel van braak. De vrouw1 van van der Heyden, die aan wezig was, riep: „Het is verschrikkelijk, hij heeft het niet gedaan". Van der Heyden, thans 44 jaar oud, zal, deze straf meegerekend, 21 jaar in die gevangenis hebben doorgebracht. ONDERWIJS» OUD-VOSSEMEER. De heer G. A. Pol derman alhier is aan de Universiteit te Utrecht geslaagd voor het arts-examen. AANBESTEDINGEN. NOORDWEULE. Bij de aanbesteding van Chili en Thomasmeel, gehouden door de vereeniging „Ons Voordeel", waren de lnaac-fca. incoJiriiwrs: vnnr Chili. Vpt- West, met f 14,23; voor Thomasmeel H, Kopman, met 1614 cent per °/o. YISSCHERIJBERICHTEN. Viaschery op ie Zeouwsohe stroomen. In de M. V. A. op de begrooting van Fin. leest men: De voorstelling, als zouden de belan gen der visscherij in de ZeeuWSche stroo men onverzorgd blijven, acht de minister niet juist. De verzorging van deze be langen behoort tot de taak van - en ge schiedt dan ook metterdaad door het departement van binnenlandsche zaken en landbouw. Naast deze belangen der visscherij staan die van den staat als eige naar van het grootste deel der visscherij- perceelen. De uitgiften van deze staats- wateren voor visscherij zijn intusschen zuiver privaatrechterlijke handelingen, die Voortvloeien uit de aan het departement van financiën opgedragen eigenaarsbe- heer. De minister meent, dat het eigen- domsbeheer bij dit departement moet blij ven. KERKNIEUWS. Nsd. Herv. Kerk. Beroepen: Te Meppel, K. H. Miskotte te Kortgene (Z.). Te Rhenen, J. Ver meulen te Noordwijk aan Zee. Te Lage Zwaluwe (N.-Br.), F. C- Willekes te Birdaard (Fr.) BRUINISSE. Donderdagavond j.l. heeft meT zjn fjnejrondstofkn EEN HEERLIJKE LEKKERNIJ de herstemming plaats gehad voor een lid in het Kiescollege der Ned. Herv. Kerk alhier. Uitgebracht zijn 46 geldige stemmen, waarvan de beide cJandidaten de heeren Mach. Krijger en Joh. Otte ieder 23 stemmen op zicih vereenigd heb ben. Door het stembureau is dhr. Otte, als de oudste in jaren, verkozen ver klaard. Vrijdagavond d.a.v. heeft de verkiezing plaats gehad voor een notabel in de va cature. ontstaan door het bedanken van dihr. M. Beekman, benoemd tot secretaris- ontvanger. Niemand der gestelde ciandi- daten verwierf de meerdertieid. Herstem1- ming moet plaats hebben tusschen de heeren P. J. Okkerse en C. van Erkel, waarop de meeste stemmen zijn uitge bracht. POORTVLIET. Bij de Vrijdag ge houden herstemming voor notabele werd gekozen Joz. Vos, met 28 stemmen; Adr. Luijk verkreeg 12 stemmen. THOLEN. In de Zaterdag alhier ge houden stemming werden herkozen als Kerkvoogd, de heer H. G. Deurlop en herkozen als notabele, de heeren A. J. Praat enlz. Christiaanse, terwijl in de vacature, ontstaan door vertrek van dhr. J. M. Zadhariasse werd gekozen dhr. G. A. van Overbeeke, welke heerer» alle hun benoeming hebben aangenomen, Geref. Kerk. Beroepen: Te Loenen a. d. Vecht, cand. W. J. Baan te Heemstede. Te Uit hoorn, H. Veldkamp te Anna Jacobs Pol- dei* (Z.). Te Amersfoort, J. van der Meu- len te Den Bosch. Chr. Geref. Herh v - Beroepen: Te Zeist, G. Solomons te Amersfoort. Te Zaandam, P. de Smit te Nieuwe Pekela. Te Kornhorn (Gr.), C. v. d. Zaal te Deventer. Aangenomen: Naar Utrecht, G. Wisse te 'Arnhem. Geref. Gem. Beroemen: Te Genemuiden (2de maal), A. verhagen te MiüaeiDurg. XIX. Het zegel der stilte. Ja, er was geen twijfel ,aanl Schrik en ontzetting hadden mij krankzinnig ge maakt en waarlijk, het doodelijke ge vaar, waarin ik mij bevond, was vol doende om den dappersten man te doen verbleeken, want uit die doos kwam lang zaam een groote, afschuwelijke cobra te voorschijn, welke zich vlak voor mij met sierlijke traagheid oprolde, zijn kop recht omhoog, gereed om aan te vallen. Terwijl de Hindoe de vreemde muziek op de fluit blies, bewoog de kop met pe twee glazige oogen en de blinkende tong zidh langzaam heen en weer. De vrouw zag het doodzweet op mijn voorhoofd en barstte in lachen uit, steeds nog op veiligen afstand bij de deur staande. „Zoo, mijnheer Royle, nu zult u niet Veel gelegenheid meer hebben om te onderzoeken", xiep ziij uit. „U bent veel te nieuwsgierig en daardoor gevaarlijk geworden pit is het gevolg. Het spijt mij zeer, maar het kan niet anders." Zij sloeg mij gade, genietende van haar triomf en wachtte op mijn dood. Hun eerste slachtoffer kon ik niet ge weest zijn! Alles werd uitgevoerd op een wijze, welke duidelijk toonde, dat het verlammende vergift en het doode- SPORT. ZIERIKZEE. Zwaluwen 1-S. I. N. O, T. O. 2 2-2. GOES, 23 Sept. Z-Beveland 2—S. I. N. O. T. O. I 0-8. MIDDELBURG, 23 NoV. Uitslag compe. titie-wedstrijd le klas: Zeelandia II—Zie rikzee 1—3. VAN HEINDE EN VER, Nu de winter in de Russische Kar- patben weer zijn intree heeft gedaan, be gint in de bewoonde streken weer de wolvenplaag. De dieren komen uit de bergen naar de dalen en dringen 's jipdh'ts de dorpen binnen, waar zij vee en huis dieren afmaken. Een enkelen keer vallen zij ook menschen aan. De weduwe van Warren Harding, voor Coolidge president der Ver. Staten van Noord-Amerika, is overleden. Volgens bericht uit Praag zal er een geheim verdrag tusschen Zuid-SlaVi8 en Roemenië gesloten worden ter afweer tegen het bolsjewieksche gevaar. Vertegenwoordigers van koning Foe ad en ZaghJoel Pajs, minister», se nators, afgevaardigden en het geheele dl- plomatencorps waren Zaterdag te Kaïro tegenwoordig bij de begrafenis van den sirdar, terwijl groote menschenmenigten lijke reptiel reeds eerder door dit vreem de 'drietal moest gebruikt zija De muziek, welke nu, onophoudelijk weerklonk, belette de slang klaarblijke lijk op mij af te komen, hetgeen onge twijfeld aan den hypnotischen inv.oed van zijn meester was toe te schrijven. Maar ik wist, dat zoo dn ,de muziek op hield, mijn einde zou gekomen zijn. Ik deed wanhopige pogingen mijn hoofd en handen buiten het tereik van het reptiel te krijgen, maar elke spier scheen machteloos lid kon me geen duimbreed verroeren. „O, ja", lachte mevrouw Petre hëeacH, „we maken maar wst muziek om u in slaap te krijgen om het zegel der stilte op u te plaatsen, mijnheer RoylCé en ik hoop, dat u hedenavond goed zult slapen zeer goed!" en zij barstte ia een wreed lachen uit. 1 Toen, na een oogenblik aarzelen, riep zij: „Genoeg!" De muziek hield plotse» ling op en de slang, die tot nu toe lang zaam heen en weer had gezwaaid, schoot kaarsrecht in de hoogte. De betoovering oer muziek was verbroken ik wist, dat mijn lot beslist was. (Wordt vervolgd.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1