Zierikzeesche Nieuwsbode DE HEILIGE HAAI. XaUd f.r Benauwd ABONNEMENTI Vrijdag 21 Nov. 1924 iierekzeesche courant. "iSa <Uï"nu"" EERSTE BLAD. Door te late inzending Afgeluisterd. 10 tot 20% korting. C. A. VAN SPLUNTER, Algemeen Overzicht. BINNENLAND. BUITEWLA NP. 2T£R-TABAK Zaterdag en Zondag Zie photo's bij den Boekhandel. Uit Stad en Provlnole. tot stikkens toe Bij Hoest en Verkoudheid Pry* per a maanden f 1,50, franco per post 1,80. Voor hot buitenland per jaar f 10, Afzonderiyko nnmmera 5 cent. Verschijnt Maandag, Woenadag en Vrydag. ADVERTENTIÊN i van 1—8 regels 60 eta. van i regela^ en daarboven 20 eta. per regel. Beolamea 60 eta. p. regel. By contract belangrijke korting. Dit nnmmer bestaat alt 3 bladen. moesten eenige advertenties tot een volgend nummer wachten. DE DIRECTEUR. A. Hé buurman, hebt U de advertentie in de Nieuwsbode van Woensdag gelezen dat A. K. HOLTYOude Havennet als met de Pinksteren één gratis dag geeft, waarop je kans hebt je geld t-rog te krijgen voor hetgeen je gekocht hebt? B. Nou die kans zal wel heel kléin zyn. A. Maar ik heb het met Pinksteren ge-- troffen. Ik was 5 Juli in Zzee, on had een costunm noodig. Ik dacht, kom laat ik eens by HOLTY kijken, kocht een pracht costunm van f 40 en was hoogst tevreden. Een paar dagen pa 5 Juli zag ik in de Nieuwsbode den datum 5 Juli als de gratia dag- geadverteerd. Ik naar HOLTY, Oude Haven, en de man telde me f 40 neer. Die wildo ik toch niet opstreken en vroeg naar Regenjassenen kocht een mooie gabardine jas voor f 22,— en kreeg toen f 18,uitbetaald. Nu heb ik tegen mijn vrouw gezegd, ik reken er wel niet op, maar ga met St.-Nicolaas naar HOLTY, Oude Haven, en koop wat je noodig heb, als: Jassen, Hoeden, Petten voor de jongens. Ook in Dassen, Boorden en Overhemden,Is by prachtig gesor teerd en niet duur. Je kunt nooit weten of we weer tot de gelukkigen behooren. Gevonden voorwerpen: Een Mnderfrontjé; een zilveren collier; een rijwielplaatje; een ceintuur; éen por- temonnaie met geld; een das; eeri band van een mantel. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. Gedurende 22 November tot en met 6 December op alle goederen van Aanbevelend, v/h. J. C. GELDERBLOM, KERKSTRAAT l-l THOLEN. De nieuwe Brilsdhe regeering heeft, nu ze vast in den zadel zit, het verzoek gericht tot den Raad v,an den Volkenbond, om in de a.s. zitting van dien Raad, de kwestie van het Protocol van Genève, d.w.z. dus van de voorbereiding van de ontwapeningsconferentie, te laten rusten. De reden van dit verzoek is, dat de Brilsdhe regeering het noodig acht eerst de zelf bes turende koloniën, de Dominions, te raadplegen, „zonder welke zij gee\. beslissing mag nemen". Of dit nu wel precies mét de waarheid overeenstemt valt te betwijfelen; de eigenlijke bedoe ling van de Brilsohe regeering schijnt te zijn; het protocol van de baan te doen verdwijnen, hoewel men in een uitvoerig draadloos bericht alvast in verband hier mede mededeelt, dat het.onjuist zou zijn dat uit het gedaan verzoek te concludee- ren. In Engeland moet men niet veel van het bewuste protocol van Genève hebben, niet alleen, omdat men vreest dal Engeland als zeemogendheid in de meeste gevallen de eerste en zwaarste last bij de uitvoering van de bepalingen Van het Protocol te dragen zou krijgen hetgeen al reeds aanleiding gaf tot de bewering dat- Lord Parmoor, de Engel- ecJhe vertegenwoordiger bij de conferen tie te Genève, de Britschevloot aan den Raad van den Volkenbond overleverde maar ook, omdat in de huidige omstan digheden gevreesd wordt, dat het Proto col een beletsel zou kunnen zijn voor de- rectificatie van de vredesvoorwaarden, welker onjuistheden en onrechtvaardig heden men in het Vereenigd Koninkrijk vrijwel algemeen erkent. Wat er nu van de ontwapeningscon ferentie van den Volkenbond, waartegen trouwens de regeering van Calvin Coo- lidge ten zeerste bezwaren heeft, zal terecht komen Wellicht dat de Vereenigde Staten zul len beproeven onder hun algemeen toe zicht -een algemeene ontwapeningscon ferentie bijeen te roepen. De groote geestdrift, die menigeen koesterde bij de tot stand koming van het Protocol van Genève, zal door dit onverwacht intermezzo, nu wel een heel eind bekoeld zijn. Tragisch ongeluk op een locomotief. Op de lijn Parijs—Vincennes heeft zich een tragisch ongeluk voorgedaan. Door een nog onbekende oorzaak ontstond op de locomotief van een in volle vaart rijdenden trein plotseling een vlam, die de kleeren. van den stoker aantastte. De machinist wilde hem te hulp komen, doch kon den trein niet tot stilstand brengen, daar op enkele honderden me ters een andere trein volgde. Eerst aan het volgende veiligheidssignaal kon hij den trein doen stoppen en den ongeluk- ,kigen stoker te hulp komen, die -reeds zoodanig met vreeselijke brandwonden overdekt .was, dat men er .aan wanhoopt, •hem in het leven te houden. Twee haaien gevangen. Visscters uit Marseille hebben Dinsdag het geluk gehad' twee haaien op të halen, die reeds veel sefhade aan de netten der visscJhersvloot hadden toegebracht. Eerst werd een haai gevangen van 4 M. lengte en een gewicht van 800 k.g. Deze had, volgens een fantastisch verhaal van een der vissc'hers een eindje touw uit zijn bek hangen, dgt in zijn maag vast zat aan den staart van 'n bruinvisch van, 100 k.g., -welke de haai in zijn geheel had opgeslokt! De tweede haai was met minder dan 6 M. lang. Ook deze werd aan land gelrokken en opengesneden. In den maag vond men een groote hoe veelheid visch, een kalfskop, benevens flarden goed. a'are rooker eischl Gesprongen Handen Ruwe Schrale Huid Springende Lippen en Huidwondjes PUROL in Doozen 30.60.90ct Tube 30c» Bij Apothekers en Drogisten Politiek schandaal. Len Small, die tot gouverneur van den Staat Illinois (V.S.) is gekozen, zal mis schien die functie noo:t kunnen aan vaarden. Hij w.as vroeger beheerder der financiën van dien Staat, en wordt er thans van beschuldigd zich in die functie niet minder dan 2 mili-'oen dollar frau duleus te hebben toegeëigend. De pro- ctureur-generaal van Illinois heeft, naar de „Chicago Tribune" verneemt, toege zegd, dat hij deze zaak onmiddellijk zal onderzoeken vóórdat zijn opvolger eenaanhanger van Small, 1 Januari in functie treedt. De nieuwe r|jwieJplaalj«9. Naar medegedeeld wordt, zullen op 1 December a.s. de nieuwe rijwielmerken aan de kantoren der Posterijen ten ver koop aanwezig zijn. Na 1 Januari moet iedere wielrijder in het bezit van het nieuwe plaatje zijn. De nieuwe merken hebben een ovalen vorm. De afstand lus- sdhen de beide uiteinden blijft dezelfde, terwijl voor het gebezigde metaal alumi nium gebruikt zal worden. Optreden dor registratie lp Zeeland. De heer Dresselhuijs heeft tot den mi nister van Fjnamiën de volgende vragen gericht: I. Is het denMinister bekend, dat door het bestuur der registratie in Zee land wordt opgetreden, tegen het daar bestaand gebruik van verhuring van pachthoeven op langen termijn (veertien jaren) tegen matige pachtsommen in "verband met den wensch der eigenaren, om vertrouwae gebruikers te hebben en aldus het waardebehoud der goederen te verzekeren, en wel door thans ter zake van verhuringen, in 1917 en 1918 gesloten, van de pachters bij dwangschrift groote sommen voor beweerd redht van schenking en boete te vorderen, stel lende, dat de eigenaren, aldus verhuren de, de koopwaarde van het goed deden verminderen, waardoor aan de pachters bevoordeeling uit vrijgevigheid in den zin der Successiewet plaats had? II. Is in oparaCht van den Minister bij den rechter een proefproces aanhangig gemaakt tegen een pachtèr van een hof stede, groot 38 H.A., welke in 1918 voor 14 jaar is gehuurd V;0O,r f 2700 per jaar, mede in verband met de onzekere tijds omstandigheden en de door den pachter op zich te nemen lasten, terwijl de re gistratie, de huurwaarde nu schattende pp f 4966 per jaar, tegen den z.g.n. be giftigden pachter een som van f 25.000 (van anderen zijn nog veel grooter be dragen gevorderd) als recht en boete bij dwangschrift heeft gevorderd? III. Is de minister niet overtuigd, dat door een zoodanig optreden, buiten eenig vermoeden van samenspanning, kwade trouw of opzet tot misleiding van den fiscus, de in Zeeland historisch bestaan de gunstige agrarische verhoudingen ern stig worden verstoord, 'het pac'htverkeer ten zeerste wordt bemoeilijkt en dat bo vendien tallooze pachters zullen worden besprongen met eischen van rechten en boeten, welke hen ten gronde richten en tegen het gevoel van billijkheid indrui- schen? IV. Is de Minister bereid, deze gewich tige zaak, welke trouwens niet enkel tot Zeeland beperkt is, met zijn'ambtgenoot van Binnenlanosche Zaken en Landbouw te overwegen en daarna mede te deelen, of termen zijn gevonden, in het algemeen, belang deze dwangvorderingen terug te nemen en den landbouw niet langer te vervolgen, waar aan de goede trouw der betrokkenen geen twijfel bestaat? V. Is de Minister bereid, zóó tijdig te antwoorden, dat, zoo noodig, over deze zaak bij het betrokken hoofdstuk der Staatsbegrooting van gedachten kan ge wisseld worden? Opheffing hulppostk&ntoren. De heer de Boor, lid van de Tweede Kamer, heeft aan den minister van water staat de volgende vragen gesteld: 1. Is den minister bekend, dat door de directie der post-, telegraaf- en telefoon- administ#atie verschillende hulppostkan toren op dorpen worden opgeheven? 2. Zoo ja, gaat de minister accoord met de handeling van bovengenoemde directie? 3. Is dit wel het geval, is de minister dan Van meening, dat door deze voor het. platteland zoo ingrijpende maatrege len de behartiging van de economische belangen van het platteland kunnen Wor den bevorderd? 4. Is den minister bekend, dat door de opheffing van bestaande hulppostkan toren de belanghebbenden veel grootere afstanden moeten afleggen om het naastbij gelegen kantoor te bereiken? 5. Is de minister van meening, dat op het platteland de stelregel „tijd is geld" niet van toepassing is, en dat uit schijn bare bezuiniging in deze door de platte landsbewoners groote offers moeten wor den gebracht door de opheffing der hulp postkantoren? Salarisschalen en huwelijk. De voorgestelde salarisschalen voor Rijks-ambtenaren zullen te Den Haag eenige huwelijken op hun rekening krij gen. Zooals bekend is, zal een gehuwd ambtenaar een bijslag krijgen. Naar de ,N. Crt." verneemt, hebben een aantal Rijksambtenaren naar aanleiding van deze voorstellen besloten om vóór 1 Januari te huwen, ten einde aanspraak te maken op den huwelijksbijslag. Voorkom die folterende benauwd heden die Uw gestel ondermijnen! Geen vergiften of verdoovings- middelen maar geneeskrachtige, borstzuiverende kruiden zijn de oorzaak van de krachtdadige en onschadelijke werking van Akker's De groote flacons eenpc^'" Cn tederpafje mdethhpL PREDIKBEURTEN. ZIERIKZEE. Het Nieuwe Tooneel", dir. Frits en Adolf Bouwmeester, zal Woens dag 26 November in „De Concertzaal" een intiemen kunst-avond geven. Voor dezen eenen avond, waarop dit gezelschap hier optreedt, werd voor een programma vol afwisseling en kleur gezorgd. Spel, zang en voordracht zullen worden ge geven op dezen avond, waarbij de hee- ren Bouwmeester in verschillende stukjes Van ernstig en komisch karakter zullen optreden. Ter afwisseling zal Willy Cor- sari, de gevierde cabaret-zangeres aan den vleugel haar populaire levensliederen vertolken, terwijl Frans Hulleman zijn humoristische voordrachten zal ten beste geven. i Op de bovenzaal van de sociëteit „Concbrdia", vergaderde Woensdagavond het St-Nicolaascomité, dat den Sint bij zijn komst op 4 December ter zijde zal staan. Uit de notulen der onlangs ge houden vergadering bleek o.m. dat een flink bedrag aan geld, benevens ruim 3000 Cadeautjes zijn binnengekomen, om den geslonken voorraad van den Heiligen man aan te vullen. De dames, die zoo welwillend waren bij de inwoners hun lijsten te-presenteeren, werden dank ge bracht voor hunne belangelooze mede werking. Zooals reeds is medegedeeld komt St.- Nicolaas Donderdag 4 December met de, Prov. Boot, die voor deze gelegenheid ge- pavoj'seerd zal zijn, te ongeveer 2 uur hier aan, en wordt door den burgemees ter ontvangen St.-Nicolaas stijgt dan te paard en voorafgegaan door een muziek gezelschap en de commissie, in auto of rijtuig, begint z'n tocht door de be- - vlagde stad. (We mogen hier er wel even de aandacht op vestigen, dat het Z. D. bizonder aangenaam zal zijn, wanneer Zierikzee dien dag in vlaggentooi is!) De schooljeugd krijgt op de Nieuwe Ha ven ruimschoots de geleigenheid den goe den Sint te bewonderen. Langs Nieuwe Haven, Oude Haven N.Z., Kraanplein, Ha venpark Z.Z., Appelmarkt, Meelstraat, gaat de todht naar het Stadhuis, waar de burgemeester met het comité aanwezig is om Z. D. in onze oude veste te ont vangen. Vandaar gaat St.-Nicolaas langs Meelstraat, Dam, Melkmarkt, Verrenieuw- straat, Watermolen, St.-Anto nies Jam', No* belstraat, Schuithaven, Mol, Havenplein N.Z., naar de woning van den burgemees ter, waar öe Bisschop logeert. Te onge veer kwart voor 4. des middags worden de schoolkinderen opgesteld voor de eerste bioscoopvoorstelling, waarbij St.- Nicolaas ook tegenwoordig zal zijn, ter wijl een drietal zwarte knechts de Ver snaperingen en dergelijke zullen rond- deelen. Vrijdag 5 December vormt voor de jeugd de ,,olou", want dan komt Sinterklaas op de scholen. Dan zal de zak open gaan voor de cadeautjes of... Voor de deugnieten. Vrijdagmiddag 2 uur vertrekt St.-Ni colaas van de woning van den burge meester te paard door de stad en neemt den volgenden weg: Havenpark N.Z., Kraanplein, Oude Haven Z.Z., Havenpoort, Visschersdijk, Sas, Scheepstimmerdijk, N.- Havenpooxt, Brug, Karsteil, St.-Domus* straat, Nieuwstraat, Hoofdpoortstraat, Ra venstraat, Pieterseliestraat, Fonteijne, K. Sint-Janstraat, Poststraat, Balie, Varre- markt, Minnebroerstraat, Kinderstraat, Meelstraat, Dam, Mol, Havenplein N.Z., naar de woning van den burgemeester. Zaterdagmiddag te ongeveer 1 luur ver trekt de goede Sint per R.T.M. weer naar zijn verre vaderland, uitgeleide ge daan door de jeugd, enmisschien nog ouderen, om hem' een laatst vaarwel toe te roepen niet alleen, maar ook een „tot weerziens", want ongefwijfeld zal de jeugd een volgend jaar naar een der gelijk Sinterklaasfeest terug verlangen. BRUINISSE. Op voorstel van dhr. J. v. d. Berg—Jumelet hebben de leden der combinatie van pachters van mos- selperceelen besloten, het restant der gel den van de- nu ontbonden combinatie te storten in de kas der Reddingbootvereeni- ging. Het bestuur dier vereeniging heeft deze gift, welke ruimf f 2Ö0 bedraagt on der besten dank aanvaard. De bekende goudsmidszaak op den hoek van Schuithaven en Mól, van den heer C, Buijze, heeft een groote ver andering ondergaan en is daardoor op moderner leest geschoeid. De fraaie win kelkast loopt op rails en kan met weinig kracht achter- en vooruit geschoven wor den. Ook de vitrine is thans Verplaats baar, hetgeen een groot gerief is. De heer P. Verbost, timmerman heeft eer Van zijn werk, dat er voorbeeldig uit ziet. Het schilderwerk werd door de hee- ren Gebr. De Vos uitgevoerd. Het ge- heele interieur is in eikenhout-kleur ge schilderd en heel fVaai afgewerkt. We wenschen den heer Buijze met deze ver andering Verder succes in zaken. Zendag 23 November te Zier ik» «4. Ned. Herv. Kerk. Nienwe Kerk. 10 ure, ds. de Rood# (Coll. voor de Ned. Gusfcaaf Adolf-vereeniging). Kleine Kerk. 10 ure, d«. Waardenburg. Namiddag 2 ure, de. de Roode (Doop). *8 Avonds 6.30 ure, d«. de Leur. Luthersehe Kerk. 10 «re, geen dienst. Geref. Kerk. 10 ea 6 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, dsi r. d. Molen,, 2 Leeskefk en 6 «re, da. t. d. Molen. Evangelisatie Jeruël II. 10 en 6.30 «re,gewone dienst. Oud-Geref. Gem. $80, 2 em 6 ure, Leeskerk. pastoriefonds ruim f200 en Voor de ar men f71,47, totaal pl.m. f300. ZONNEMAIRE. Gekozen tot notaÖei de heer H. J. Slootmaker. SCHERPENISSE. Op Woensdag JA (dankdag voor den oogst) is alhier voor de diaconie f 95, voor de kerkvoogdij i,50, Voor het ziekenfonds f2,50 en Voor Watergraafsmeer fö gecollecteerd. Geref. Kerk. Beroepen: Te Wons (Fr.), cand. P. Prins te Hilversum. Aangenomen: Naar Delft (als 2e mits. pred. voor Solo), cand. P. H. van Eijk te Boskoop. Bedankt: Voor Oldekerk (Gr.), A. B. W. M. Kok te Wommels (Fr.) Cand. Bremmer hoopt D. V. 7 Dec. «a. zijn intrede te dden, na bevestigd te zijn door zijn Zwager, ds. F. A. den Boeft, van Kruiningeh. Chr. Geref. Rerk. Beroepen: Te IJmuiden, T. A. Bakker te Sliedrecht. Te Woerden, P. da Groot te Rotterdam. Kwellande pijnen In kiezen, tandon en aangezicht, verdrijft men door Sanaplrln-Tabletten (Mijnhardt). Koker 75 ot. By apoth. en drogisten. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Rerk. Bedankt: Voor Assen (Ned. Herv. Evan gelisatie) J. C. Koningsbergen te Blokzijl. ZIERIKZEE. Bij de Zondag gehouden oogstcollecte is gecollecteerd voor het Mijnherdt'e Emeor-Tabletten 35o. Mijnhardi'e Salmiak-Tabletten 40e. Thermo-Tabletten 45e. Ange^Bonbono 60o. By Apothekers en Drogisten. YAN HEINDE EN YER.' De vrees door sommigen in Enge land geuit, dat met den val van de arbeidersregeering men een tijdperk van stakingen zou tegemoet gaan, schijnt ts zullen bewaarheid. Behalve een staking van machinisten dreigt pok! een staking der electriciteitarbeiders Van de Londen- sche centrales. De „Daily Telegraph" maakt jutt Engeland's verzoek, om het protocol Van Genève in de eerstvolgende vergadering van den Volkenbondsraad niet aan de orde te stellen, op, dat Engeland niet van het protocol weten wil en tot het oorspronkelijke statuut van den Volken bond terug wil keeren. In Atlantic City, de bekende mon daine badplaats, is een hotel afgebrand; Er zijn vijf lieden omgekomen. Twee lijken Zijn gevonden, drie 'worden nog gezocht. Het Engelsche luchtschip, de R 83, zal 't Volgend jaar een proeftocht naar Egypte makèn. Deze vlucht zou als voor- looper zijn te beschouwen voot een ge- regelden luchtdienst naar Indië. In China heersdbt hongersnood, waarbij nog de anderhalf millioen slacht offers komen van de jongste overstroo mingen, waardoor 500 dorpen geheel wer den verwoest en een groot gebied nog steeds onder water staat. De landbouw is er gedurende twee jaar onmogelijk. Thans wordt voorgesteld een kanaal aai te leggen om tijdens het hoogwateriel- zoen dè rivieren te ontlasten. De politie te Columbia stelt een on derzoek in naar de doodsoorzaak der edhtgenoote van den heer Shaetley, pre dikant bij de Chr. Lutherscthe Kerk, wier stoffelijk overschot in het keukenfornuis gevonden werd. Men gelooft dat zij zelf moord heeft gepleegd door in het for nuis te kruipen en oaarna de deuren te sluiten. De Eng. minister van buitenl. zaken, Austen Chamberlain, zal de eerste Brit sche gedelegeerde zijn op .de vergade ring van den Volkenbondsraad, die 8 D.ed. te Róme wordt gehouden. Het uitstellen van het naar huia zen den van de Spaansdhe lichting 1921 heeft ernstige onrust veroorzaakt. In het leger in Afrika en in de kazernes te Madrid heeft men de. muitelingen hun wapenen moeten afnemen. Tweehonderd werden geafresteerd en zullen voor den krijgs raad terechtstaan.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1