Zierikzeesche Nieuwsbode PUROL abonnement: Woensdag 19 Nov. 1924. zierikzeesche courant. H.H. Adverteerders Opneming van Ja Voetpaden Algemeens Opneming b in n enl a n p, Het zegel der Stilte. wybert Prü« p»r I maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 81ste JAARGANG. - No. 11161. «r. I J. DE LOOZE Jf. IIUt-MmI. U J. WSTEI. ADVERTENTIÊNi ▼an 1—6 regels «0 ets. ran i regels en daarboven 20 ots. per regel. Beolames 60 ets. p. regel. BU contract belangrijke korting. Inzending op den dag van uit* gave vöör 11 ure. worden dringend verzocht met het oog op het a s. Nlcolaasfeest hun advortentiëD, bestemd voor het Vrljdagnummar, ons zooveel mogelijk des Donderdag#- avonds te doen toekomen. Advertentiën over 2 of meer kolom men, die wij 's Vrijdagsmorgen# ont vangen, moeten tot een volgend nummer blijven liggen. DE DIRECTEUR. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Zibkikzbi, breagen ter kenaie ran belanghebbende», dat op 28 November a s., ran woge de gemeente eene zal worden gehouden ran de Voetpaden met de Kunstwerken. Zibbixzbe den 19 November 1924. De Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS, Secretaris. Rijwielplaatjes. Met den verkoop van de rijwielmerken 1925 zal aan de kantoren der posterijen op 1 December worden begonnen. De Rijksmiddelen. De verbetering in de opbrengst der Rijksmiddelen heeft ook in de afgeloo- pen maand stand gehouden. Blijkens den gepubliceerden maand staat is in October f 40.17 millioen bin nengekomen of f4,2 millioen meer dan het vorig jaar. Hoewel tot groot enthousiasme nog geen aanleiding bestaat, is men Wel ge rechtigd te concludeeren, dat de ergste gevolgen van den crisis achter den rug zijn, ook wat de depressie op de geld middelen betreft, wanneer men ziet, dat met een bedrag van ruim 4 millioen de gewone geldmiddelen gedurende de eer ste 10 maanden zijn vooruit gegaan, zon der nog rekening te houden met de extra-baten uit de Rijwielbelasting. De successierechten brachten in .de afgeloo- pen 10 maanden f2 millioen meer op; de bieraccijns 6 honderdduizend gulden; de accijns op het gedistilleerd blijft bij de eerste 10 maanden van het vorig jaar ruim I1/2 millioen achter; de Inkomsten belasting steeg met f545.000; de Vermo gensbelasting met f447.000; de suiker accijns steeg met 51/2 ton. De invoerrech ten leverden ook nu niet veel op. Na de inwerkingtreding van de nieuwe Tarief- Wet Zullen de invoerrechten natuurlijk Wel een belangrijke stijging gaan Vertoo- nen. De Registratierechten bleven vrijwel onveranderd. Behalve de gewone inkomsten heeft de schatkist in de afgeloopen maand nog f337000 ontvangen uit de oorlogswinstbe lasting, tegen f175.000 in het Vorige jaar en in de eerste tien maanden f131.000 tegen f 14.571.000 in het Vorige jaar. Uit de leeningsopcenten kfwam in October f9,87 (v. j. f9,32) millioen binnen, en in de eerste tien maanden f82,71 (vorig jaar f86,76) millioen. In totaal heeft de schat kist derhalve in October ontvangen f50,38 millioen, tegen f 45,54 millioen, terwijl sinds het begin van dit jaar uit de geWlone middelen, inclusief de rijwielbelasting, de O.W.-belasting en de opcenten ten bate Van het leeningsfonds te zamen f 448,16 millioen is ontvangen, tegen f456,08 milli oen in dezelfde periode van 1923, Wat dus een achteruitgang is met een kleine f 8 millioen. Tweede Kamer, Zitting van Dinsdag 18 November. De algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting worden voortgezet. Daor William Le faeux. 85 „Zoo! En u verwacht, dat tik dat ge- Loof, mijn beste mijnheer!" lachte zij. „Neen, dat meisje is mijn vijandin en :k ben de hare." „Dus daarom hebt u dien anoniemCn brief aan de politie geschreven!" ze: ik1 barsen en zag haar vast aan. Zij schrikte van mijn woorden. „Welken brief?" vroeg zij, terwijl zij deed alsof zij mij niet begreep. i,Die. waarover op de verdaagde zitting in Kensington vanmiddag gesproken werd", antwoordde ik. „Die, waarin u aanboodt het leven van de vrouw, die ik liefheb, te verknopen!" „Dus 'U weet al dat zij schuldig is!" zei de vrouw. „Dat heeft ze u dus bekend?" „Neen ze is onschuldig," riep ik uit. „Ik' zal nooit gelooven, dat zij schuldig is, tenzij het bewezen wordt. „Het zal niet lang duren, mijnheer Royle, voor u het overtuigend bewijs zult hebben", antwoordde zij op. triom fante! ijken toon. „Ik meen te begrijpen, dat u die be wijzen wenscht te verkoopen", zei ik plotseling, buitengewoon ernstig. „Ik ben een zakenman; als u geld De heer Braat kritiseert de Troonrede. Spr. noemt haar een onbenullig stuk, waarvan hij niet begrijpt, dat men het H.M. in de hand heeft kunnen stoppen). Spr. ontkent, dat er opleving in den landbouw is, en bepleit bezuiniging op de ambtenaren door- vermindering Van 't aantal en verlaging van de salarissen. Ook het inkomen van de Kroon is z.i. te hoog. Spr. keurt de achterstelling van het platteland af, en hoopt, dat de re- geering voor een zeer groot deel ver vangen zal worden door menscihen, die Voor de belangen daarvan gevoelen. De heer Wijnkoop ontkent, dat er een kentering op economisch gebied is. Er is een stabiliteit in de werkloosheid in getreden In alle kapitalistische landen. Spr. wijst op de Concentratie in het ka pitaal, dat zijn maüht over de geheele wereld uitbreidt en waarvan het Dawes- rapport een verschijnsel is. Spr. zegt, dat de ontwapening do,or de acJtie der vrijzinnig-democraten ver moord is. De heer Marchant heeft zich geworpen voor den Volkenbond, die be wapening eiscJht. Spr. wijdt verder uit over het milïta:- risme, dat slechts bestreden kan Worden .door gewapende arbeiders. Hij bespreekt ook het communistisch program van ac tie en bestrijdt eveneens de opvatting, dat opleving in den landbouw merkbaar is. De kleine boeren worden gedrukt door de pacht en de hypotheekrente. De eenige oplossing is, den grond te ont nemen aan de bezitters en te geven aan de gemeenschap. Dhr. Troelstra oritiseert de politieke Combinatie der rechterzijde op den z.i. valschen grondslag en de chr. overeen stemming. Deze grondslag verhindert de groepen, die samen moesten werken, el kaar te vinden en bewerkt de achter uitgang van het parlementaire stelsel. De verklaring van de vrijz.-dem. voor het verschijnsel, n.l. het ontbreken van het referendum, onderschrijft spr. niet Het referendum legt beslissingen in han den van een lichaam, dat voor wetge- venden arbeid niet geschikt is Spreker betoogt dat de theologische grondslag voor de partijformatie ver keerd is en dat hij slechts als verkie zingsleuze geldt. Na de verkiezingen 's steeas het sociale element sterker dan het theologische en de grondslag van een op 't theologische banen gekozen meerderheid, is dan een sociale. Spr. betoogt, dat eenige, weinigen, on gecontroleerd, beschikken over nationale rijkdom en bepleit krachtiger strijden voor medezeggenschap der arbeiders en legen oeze overmacht van enkelen dan bij deze partijformatie mogelijk is. Spr. betoogt verder, dat twee punten voorop staan bij de formatie van een meerderheid: ontwapening en medezeg genschap der arbeiders in de bedrijven. Spr. meent, dat ten aanzien Van 't laatste punt een gemeenschappelijk program met R.-K. en A.-R. niet ondenkbaar is. Hij vraagt wat het gevolg zal zijn van het handhaven der bestaande formatie, met name van het bisschoppelijk voorschrift, dat samenwerking met de soc.-dem. ver biedt en meent, dat dit slechts het extre misme kan bevorderen. Spreker zal aan de werkzaamheden in het parlement geen deel meer nemen, doch heeft 't zijn plicht geacht, nogmaals op te komen tegen de valsche leuzen in de politiek. Daarna schorsing tot 's avonds 8 uur. Illlllllllllllllllllllllllllllllllillllllllli 65. Voor allen die sukkelen mol: moeilijken en onrogelmatigen stoel gang zijn Mjjnhardt's Laxeert abletten onmisbaar. Zij werken ving en radicaal en veroorzaken niet de minste kramp. Doos 60 ot. By apoth. en drogisten. Uit Stad en Provlnol®. ZIERIKZEE. Voor het depart. Zierikzee van de Mpij. Tot Nut van het Algemeen voor uw inlichtingen verlangt, waarom verkoopt u ze dan niet aan mij?" Zij lachte. „Neen, niet aan u, 'mijn waarde heer. Ik heb alleen met de politie te maken, niet met den aanstaande nian van het meisje", was haar vlug antwoord. „Maar de prijs", zei ik. „Ik beta,al meer dan de politie." „Ongetwijfeld zou U gaarne de kans wallen hebben het meisje dat u zoo handig bedrogen heeft, te redden. Maar neem mij niet kwalijk, 'mijnheer "Ro//le,j 'ik1 vind u zeer dwaas. Een lage misdaad werd uit ja'ouzie bedreven en de moordenaarster moet voor haar misdaad boeten." „En u zegt dat jalouzie het motief was?" riep ik uil. „Wel zeker", antwoordde zij. Toen na een pauze van enkele seconden vervolgde zij: „Het meisje, oat u zoo blindelings vertrouwt en.in wie u nog onvoorwaar delijk gelooft, verliet in den nacht haar woning in Cromwell Road en ging, zoo als zij al zoo dikwijls gedaan had, naar Harrington Gardens om Digby op t e zoe ken. Daar in zijn kamers ontmoette zij haar mederginnares - zij had al ver moedens en kwam gewapend met een mes daarmee doorstak zij het andere meisje en doodde haar." „Het is een leugen!" riep ik opsprin gende uit. „Een lage, gemeene leugen!" „Maar ik heb de bewijzen!,, groote doozen TABLETTEN Bij Apothekers en Drogisten. ■iniiiiii'iiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiniMiiiiniiiiiiiiiinii» trad Maandagavond alhier op; de heer Albert Vogel, de bekende declamator. De voorzitter, de heer H. H. Prakke, leidde den heer Vogel bij het talrijk opgekomen publiek in. Als eerste nummér vertolkte de heer Vogel het drama in één bedrijf door André Theuriet. ,Jean Marie". Het romantische gegeven in dit Fran- sche stuk werd door hem meesterlijk ver tolkt. Met groot talent wist de decla mator de verschillende karakters uit te beelden, maar het meest hebben we in hem bewonderd de verschillende stem men zijner Voor onzen geest levende fi guren van Jean Marie en Therèse. In „Napoleon .op> St.-Helena" wist de heer Vogel den wereldheerseher, den geesel van Europa, voor ons te doen herleven in de monoloog Van Bonaparte met de rotsen van zijn ballingsoord. In „Danton" Van, Biichner liet de groote voordrachtkunstenaar ons van de vol heid van zijn talent genieten. Hoe prach tig teekende hij de mentaliteit van de heerschers van de Nationale Conventie en het volk; hoe machtig dreunde zijn buitengewoon stemgeluid bij de vertol king van de rechtbankscène en bij de beschuldiging van Danton, de lieveling van het Fransche volk uier dagen, die zich echter niet lang in die populariteit mocht verheugen. St.-Just en Robespierre werd meesterlijk weergegeven. Het gees tige verhaal van „Het Wonderkind", door Thomas Mann, liet niet na die groote gaVen van mimiek, pantomime en zoo- veie andere, in den eminenten heer Vo gel te bewonderen. Na ieder stuk werd Nederland's groolsten declamator leven dig toegejuicht. In een waardeerende speech wensebte de voorzitter bij het einde den 'heer Vogel uit naam van het departement Zierikzee geluk met diens- 25-jarig kunstenaarsjubileum en overhan digde hem de zlTveren Nutsmedaille on eer toejuichingen van "het publiek. Wij vestigen gaarne de aandacht op het werk van de Ned. Centrale voor Vac'antiekinderen uit Duitschland, welk Comité, behalve de vele Duitsche kinde ren, die het naar Nederland bracht, ook een groot aantal Nederlandsche 'kinderen uit Duitsdhland naar Nederland vervoer de. Wie lust mocht gevoelen om door dit Comité aan te voeren Nederlandsche on dervoede kinderen uit Duitsdhland, hu's- vesting gedurende hun verblijf' in Neder land te willen verleenen, kan zich op geven aan de hier ter plaatse bestaande afdeeling van het Nederlandsche Roode Kruis. Indien geslacht, leeftijd en gods dienst der gevraagde kinderen aan haar wordt opgegeven, zullen deze kinderen, volgens de wensdhen hunner pleegouders worden uitgezocht. In de Dinsdagmiddag gehouden ver gadering van den gemeenteraad werd o.a. besloten, aan het ingekomen verzoek van eenige bewoners van de N.Z. Van de Oude Haven, betreffende de voor hunne huizen staande boomen, in zoo verre te voldoen, dat te gelegener tijd de boomen zooveel mogelijk zullen worden gesnoeid. Het verzoek van A. van Dongen om schadevergoeding, gehoord de commissie van onderzoek, werd toegestaan, terwijl het verzoek van J. M. Uijl, eveneens be treffende schadevergoeding, naar de be trokken raadscommissie terug ging Voor nader advies; op Jhet verzoek van de vereeniging „St.-Lieven", om een jaar- lijkscJh subsidie uit de gemeentekas, be- „Tegen een bepaalden prijs", zei ik blitter. „Ik ben zakenvrouw zoo goed als u zakenman bent, mijnheer Royle", ant woordde zij kalm'. „Als ik een gelegen heid heb geld te verdienen, aarzel ik niet die aan te grijpen." „Maar als u de waarheid kent, als dit waarschijnlijk de waarheid is, hetgeen ik op dit oogenblik nog niet geloof dan is het uw plicht en mloet u zelfs volgens de wet naar de politie gaan en vertellen, •wat u weet." „Dat zal ik ook werkelijk wel doen, weest u mhar niet bang", zei zij lachend. „Maar eerst zal ik mijn best doen iets voor mijn moeite te krijgen." „En wie zal tegen Miss Strand ge tuigen?" vroeg ik. „Wacht en gij zuil zien. Er is een getuige een ooggetuige, wiens ge tuigenis afdoende zal blijken te zijn", verklaarde zij zeer tevreden -met zich zelf. „Niet zonder den toestand nog eens te overzien, heb ik besloten de waarheid te onthullen. Wanneer de politie de waar heid kent hetgeen spoedig gebeuren zal zult u moeten erkennen, dat ik niet gelogen heb en zult u misschien uw opinie wijzigen Omtrent het meisje dat gij nu zoo hoogacht" XVIII. De valstrik. Haar woorden deden mij verstommen. schikte de raad .afwijzend; op verzoek Van 4 bewoners van den Gr.achtweg wordt bij de Malthabrug een lantaarn geplaatst; het Voorstel, inzake de verplichte aan sluiting aan de te leggen waterleiding, werd na eenige discussie, op voortel van den voorzitter, aangehouden tot een volgende vergadering, nadat d,an eerst nog de heer Krul, de directeur van het Rijksbureau voor Drinkwatervoorzienin gen, zal zijn gehoord over de tarieven- kwestie. (Het uitgebreid verslag Volgt). Hedenmorgen vroeg had_ de slagers knecht J. Z. alhier, het ongeluk, bij het afhalen van een varken het beest lp»p zijn lichaam ie krijgen, met het gevolg, dat zijn rechterbeen brak. Nad.at dr. de Vrieze de eerste geneeskundige hulp had verleend, werd Z. naar het Ziekenhuis te Noordgouwe overgebracht. Statenleden in den Vrijheidsbond. Zaterdagmiddag heeft de heer A. v. d. Weijde te Zierikzee, in de vergade ring van de vereeniging van Statenleden, aangesloten bij den Vrijheidsbond, te Am sterdam gehouden, een rede uitgespro ken over De Staten en de waterschap pen". In de N. R. Ct. vinden wij het volgende over de rede opgenomen: Spr. zeiüe, dat tijdens de republiek der Vereenigde Nederlanden en daarvoor, geen vast omlijnd waterstaats- en water schapsrecht bestond. Allerlei octrooien, -ordonnantiën en wetten, maakten een zeer plaatselijk recht. De grondwet van 1887 heeft eerst duidelijke bepalingen ge geven. Inmiddels is nooit een officieele definitie van het begrip „waterschap" ge geven. Bij de reglementeering en de in richting zijn de Staten wel gebonden niet Verder te gaan dan de verzorging* van Waterstaatszaken, maar het is duidelijk, dat deze niet beperkt zijn tot de Water- keering of waterloozing. Zoo Vallen we gen, landbouw- en soms industriebelan- gen er onder. Waar geen enkele leid draad bestaat, en de toestanden zoo zeer uiteenloopen, is het geheel aan de Staten, dit bij uitstek gewestelijke belang te ver zorgen. Maar in de provinciën zelf loe pen de toestanden zoo uiteen, dat er nog een bonte verscheidenheid valt waar te nemen. In Zeeland b.v. zijn niet min den dan vier soorten waterschappen, n.l. 'internationale, interprovinciale, provin ciale en afw.ateringswiatersdhappen. Vroe ger is herhaaldelijk het denkbeeld ver kondigd, dat een polder een soort maat schap, een bijzonder soort vennootschap zou zijn. Daarentegen, zei spr., gold te recht, dat men „lid" of „aandeelhouder" is uit vrijen wil, maar dat men „ingeland" van een polder kan zijn tegen zijn wensch. Welke beperkingen, nu zijn den Statenleden opgelegd? Allereerst is voor tal van besluiten de Koninklijke goedkeu ring noodig. Verder zijn beperkingen op gelegd b'j de waterstaatswetten. Spre ker wees er vervolgens op, dat in alle provinciën naast groote waterschappen een aantal heel kleine voorkomen. Ér gaan wel eens stemmen op deze te ver eenigen, maar al zijn deze combinaties in sommige gevallen :ge wenscht, dan moet toch, zeide spr., vaststaan, dat in de eer ste plaats een w.aterschapsbelang wordt gediend. De Provinciale Staten zijn be voegd, waterstaatswerken in beheer en onderhoud bij anderen dat het Rijk b'ij de provincie onder te brengen. Tot die anderen be'hooren ook de waterschappen en waar deze nu tal van wegen van een kunstbedekking hebben voorzien en de wegen gerekend worden te behooren tot waterstaatswerken, zullen ook water- schapswegen bij de provincie kunnen worden ondergebracht. Wanneer dan een waterschap van den onderhoudslast wordt bevrijd kan daarvoor een j aarlijksche uit- keering worden opgelegd, die niet hpoger is dan het bedrag der gemiddelde j,aar lijksche kosten. Ongelukkiger regeling kon spr. zich niet denken, want het wa terschap, dat zijn weg slecht heeft on derhouden, zal een lage uiitkeering heb- Zij scheen zoo koud, Zoo vast besloten, zoo zeker van haar zaak dat ik voelde, de ontzettende Waarheid te hooren. En toch beminde ik Phrida. Ik weigerde mijn achterdocht te laten Voeden door die VrouW, die de politie had geschreven en geld Voor haar kennis vroeg. Zij was Phridas Vijandin; het was dus mijn plicht haar ook! als zoodanig te be handelen mijn besluit was genomen. „Ik moest dus uit uW houding opmaken, dat u ZooWel als Digby vijandig tegen over Phrida Strand staat?" riep ik uit, terwijl ik tegen de ronde mahoniehouten tafel leunde en haar aanzag. Zij riveeg eenige seconden, sprong toen op en riep uit: „Wilt u mij even excuseeren? Ik heb vergeten mijin bediende iets te zeggen en hij gaat anders Weg". Zij verliet de kamer en liet mij alleen met mijn verwarde gedachten. Ik' geloof, dat mijn gastvrouw onge veer vijf minuten afwezig was getalleest, toen de deur plotseling open ging en zij weer binnen trad. „Voor ons gesprek' werd afgebroken MevrouWi Petre, stelde ik u een eenvou dige vraag. Geef mij astublieft een een voudig antwoord. Gij en Phrida Strand zijt vijandinnen, niet Waar?" „Wel, we zijn niet precies Vriendin nen", zei rij lachend, „na alles wat ge beurd is; ik geloof, dat ik u dit al in Londen Verteld heb". Gesprongen Handen DOOS 30, 60.90 Cent. By Apoth. en Drogisten. Phorm.Fobr. A.Mijnhard! ben te doen en een waterschap, dat zijn taak behoorlijk heeft vervuld, heeft veel te betalen. Een premiestelsel dus op slecht onderhoud. Spr. wees tenslotte op het groote landsbelang, dat betrokken is bij het waterschapswezen. Hoe beter de inrichting en de reglementeering is van de waterschappen, des te veiliger zal het land zijn tegen zijn erfvijand, de vloedgolf. i v Prov. States van Zeeland. Daar het beheer van de Provinciale geldmiddelen van Zeeland geschiedt door den rijksbetaalmeester te Middelburg, stellen Ged. Staten den Staten voor, hem te machtigen, indien eventueel tot opheft fing van de kantoren der Rijksbetaal meesters mocht worden overgegaan, voorloopig de noodige maatregelen te treffen ter Voorziening in. een behoorlijk beheer der provinciale financiën, in af wachting van een dienaangaande nader vast te stellen regeling.' P. Z. E, Af. Ten aanzien van de noordgroep dee- len Ged. Staten mede, dat, mede in ver band met een Van den adviseerenden elec- trotedhnisch-ingenieur ongevraagd bij Ge deputeerde Staten ingekomen rapport, verdere onderzoekingen ten aanzien Van de stroomlevering van dat deel der pro vincie gaande rijn; het eindadvies van commissarissen der P.Z.E.M. is nog niet ontvangen. LANDBOUW EN VEETEELT. ELKERZEE. Voor rekening van den Kring Schouwen en Duiveland der Z.L.M. zal deze week voor de eerste maal fe Rotterdam rechtstreeks aan de veiling gebracht worden eene partij van eenige honderden balen uien. Door goede sor teering en verpakking is in den Iaataten tijd van proefzendingen een mooie prijs gemaakt. Bijenteelt. Donderdag j.l. hield de aid. „Schou wen—Duiveland" van de Vereeniging tot bevordering der bijenteelt in Nederland, een buitengewone vergadering onder lei ding van mevr. W. Gaanderse—Vervloei te Nieuwerkerk. Aan de orde was de aansluiting bij den pas opgeriohten Ne- üeriandschen Imkerbond. Daar de ,afd. Schouwen-"-Duivfclanö alreeds met vele bezwaren na langen tijd tot aansluiting aan de vereeniging tot bevordering van bijenteelt in Nederland overging, meende het bestuur (dat nauwelijks twee dagen ter overdenking kreeg) goed te doen tegen 1 NoV. de oude vereeniging voor waardelijk op te heffen en den heer W. A. van As te Wageningen, voorzitter van den Ned. Imkersbond uit "te noodi- gen nadere uiteenzettingen te geven, aan gaande doel en werkwijze van dien bond. Na uitvoerige bespreking werd tenslotte met algemeene stemmen besloten tot den nieuw opgerichten bond toe te treden, hetgeen o.a. als voordeel medebrengt, dat de accijnsvrije suiker goedkooper zal worden geleverd. De presidente dankte den heer van As voor zijn bereidwil ligheid en sloot, met den wensch dat de afdeeling Schouwen Duiveland eensge zind moge samenwerken, de vergadering. POST EN TELEGRAPHER. Het Ned. Maandblad voor Phalatelie meldt, dat het nieuwe- Nederl. frankeer zegel van 10 cent, rood, dat alleen tij dens de tentoonstellingsdagen te 's-Gra- verihage verkrijgbaar was, thans aan tal „Ik herinner mij alles wiat u Verteld hééft", antwoordde ik, „maar ik zou nu wel den juisten stand Van zaken willen kennen of wij vrienden of vijanden zijn. Wat mij betreft komt het er niet opaan. Ik' Wil even goed uw vriend als uW vijand zijn. Laten wij elkaar goed begrijpen ik' heb' u gezegd, dat ik een man Van zaken ben". De VrouW glimlachte en antwoordde rustig „Werkelijk, Mijnheer Royle, ik zie niet in, Waarom wij vijanden zouden zijn, dat wil zeggen, als het waar is, dat u mijn vriend Digby geen kwaad hart toedraagt". „Ik draag niemand een kwaad hart toe, tenzij zijn valschheid bewezen is", Was mijn antwoord. „Ik' bén naar Brus sel gegaan om hem te vinden en een Verklaring van hem te krijgen. Hij droeg mij een zending op, welke ik naar mijn beste vermogen vervuld heb', maar welke vioor mij een groot ongeluk geworden is, door het verlies van een, die ik lief heb. Hij is mij derhalve wel een uitleg ging schuldig". „Welke ik u beloof, zoodra de tijd gekomen is; maak u daaromtrent niet on gerust, da-t is zorg Voor later; nu heb ben (We alleen met het tegenwoordige te maken. Maar wilt u niet wat drinken?" „Neen dank u Wel", zei ik. (Wordt vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1