Zierikzeesche Nieuwsbode ADVERTENTIÊN i Maandag 17 Nov. 1924. zierikzeesche courant. Sr1!0*"deuwz?d"t"al" Hst zegel der Stilte. Spit in den rug? Kloosterbalsem Uit Stad en Provinole. PUfóQL ABONNEMENT) PriJ» por maanden f 1,80, franco por pout f 1,80. Voor hot buitenland por jaar f 10,—. Afzonderlijke nummert 5 cent. Verschijnt Maandag. Woensdag •n Vrijdag. van 1—8 regels 60 ets. van i regels en daarboven 20 ets. per regel. Beolamos 60 ets. p. regel. Bij contraot belangrijke korting. SW5P5 SAJP^erj tmefzyn fijneljrondstoffen EEN HEERLIJKE LEKKERNIJ B u i t E n L a N D." De aardbeving op Java. De dessa's van Sangandjan en Wono- roko zijn geheel verwoest. Er zijn 300 dooden. De scholen in de afdeeling Wo nosobo zijn gesloten. De administrateurs woning op Tandjong Sarie :s door stee- nen getroffen en verwoest. De wedono van Garoeng meldt vele dooden tenge volge van aardse'huivingen. Laharstroom nog eruptie zijn te merken. Beweerd wordt, dat de Sitiaglik moet hebben ge werkt, doch hiervan is geen zekerheid te verkrijgen. (La-har is de algemeene naam op Java voor de verwoestende zand- of slikstroo- men, die meest tijdens of na een hevige asc'heruptie door de stortregens langs de helling der vulkanen naar beneden worden gevoerd. Zij vormen een min of meer dikke, warme soms bijna kokende brei, bestaande uit water en vulkanische asdh, waardoor tevens groote steenen, boomstammen enz. worden imedegesieurd. Vooral de Semeroe, de Merapi en niet het minst de Kloet zijn door de lahars berucht geworden). In Wonosobo is het aantal dooden 300. De bodem is voort durend in beweging. Door lichte trilling staan alle woningen op instorten. Het oude kratermeer is rustig en vertoont niets bijzonders. In de dessa's in den omtrek worden door zware aardsChuivin- gen de huizen meegesleept. De schade aan gouvernementsgebouwen in Wonoso bo wordt geraamd op ruim een ton. Volgens een ruime raming bedraagt de schade, toegebracht aan de eigen dommen van de Europeanen te Wono- boso, f 273.000, aan die van Chineezen f 66.000 en aan die van inlanders f 54.000. Vrijdagmiddag is weer een nieuwe aardschok gevoeld. De Europeesche be volking van Wonosobo is gevlucht. Het aantal vermisten bedraagt 600. Zes des sa's zijn geïsoleerd door bandjirs, ont staan tengevolge, van den trillenden aard bodem. Het centrum van de aardbeving is waar de Kali Toelis in de Serajoe valt. BINNENLAND. Kostelooze Ouderdomsrente. Blijkens de M. v. A. op het V. V. nopens de arbeidsbegrooting onderzoekt j het bestuur der R. v. B., aan de hand j ontbreken van het referendum. Hij van door den Minister van Financien behandelt ook de verdeeldheid in de r.-k. verstrekte gegevens, ,oi zij, die in het staatspartij en gaat dan over tot de te laten, althans voor die postchèques, welke een nog nader te bepalen maxi mum niet overschrijden. Daarvoor is echter een wijziging van het G'robesluit noodig, zoodat met de invoering van de wijziging nog eejiigen tijd zal gemoeid zijn. Om voor de houders van chèques op naam den last te vermijden zelf voor da inning daarvan naar het postkantoor te moeten gaan, zullen de rekeninghou ders dus voorloopig goed doen, post chèques aan toonder te bezigen. De ge legenheid tot het doen overschrijven van het tegoed bij de Rijkspostspaarbank pp postrekeningen en die tot het doen over maken van gelden van het tegoed op postrekeningen naar het buitenland, zijn eerlang weer te verwachten. Tweede Kamer. Zilting ban Vrijdag, 14 Nouember. Voortgezet wordt het algemeen be- grooUngsdebat. De heer Merchant betoogt, dat de mi nister indertijd den flnancieelen toestand te ongunstig heeft voorgesteld. Tot de vermindering van het tekort '.s bijgedra gen door ruimere vloeiing van de mid delen en het invoeren van nieuwe be lastingen, doch te weinig door bezuini gingen. Ware de min'ster de man ge weest, zooals hij afgeschilderd is, dan zou hij er alleen door bezuinig-'ngen geko men zijn. Spr. betoogt, dat de minister er niet in geslaagd is, het verzet van de de partementen te breken. Zijn Öelasting- pojitjek le'dt tot het ontlasten van de grooten, ten koste van de kLeinen. Spr. critiseert verder de houding tegenover de gemeenten, welks autonomie wordt be dreigd. Het aantal vernietigingen van plaatselijke oesluitcn neemt toe. Uitvoerig behandelt spreker het ter zijde leggen door den minister van oor log van uitspraken van den centralen raad van beroep, inzake pensioenen. Hij vraagt, of de regeering zich in het ver volg aan deze uitspraken wil houden. Indien niet, dan zal hij een uitspraak van de Kamer uitlokken. Voorts behandelt spr. de korting op de militaire salarissen, waarvoor een Ko ninklijk besluit moest zijn, dat echter niet bestond. Er is, om hieraan tegemoet te komen, later een Kon. besluit met terugwerkende kracht gemaakt, hetgeen onwettig is. Ten aanzien van het koloniaal beleid critiseert spreker het ontnemen van het stakingsrecht aan de inlandsehe bevol king en den invloed van de exploitatie op de regeering, onder meer blijkend uit den door hen betaalden leerstoel in Utrecht voor de opleiding van de be stuursambtenaren. Spr. spreekt vervol gens over de afbraak van het parlemen taire stelsel sedert 1913, en wijt de ver wijdering van de kiezersbevolk'ng aan genot zijn van kostelooze ouderdoms rente, daarop inderdaad recht kunnen doen gelden. Is dat niet het geval, dan wordt met toepassing van het nieuw 'ngevoerde art. 33a der Ouderdomswet 1919 de rente in getrokken. Dientengevolge zijn tot nog toe reeds verschillende renten ingetrok ken. Van de ten onrechte toegekende ren ten draagt het bestuur der Rijksverzeke ringsbank geen schuld. De Min'ster houdt zich gaarne aanbevolen voor mededeeling van de namen v,an gegoede burgers, die ten onrechte in het genot van ouderdoms rente zouden z?ijn. De Minister kan n:et toegeven, dat door het brengen van de administratie kosten ten laste van de verzekerden, het sociaal karakter aan het inst'tuut der vrij willige oudercomsverzekcrng zou zijn ontnomen. De postchèqae- en gErodiesst. Te bevoegder plaats wordt overwogen, nu blijkt, dat door vele rekeninghouders in de plaats van postchèques op naam aan toonder, chèques op naam worden afgegeven, voor deze endossement toe n'" «I i ,i a Door William Le Queux. 84 „Juist'', antwoordde ik, zeer tevreden met zijn inlichtingen, ik gaf hem een fooi, dronk mijn koffie op, deed mijn overjas aan en ging naar de taxi, welke hij voor mij geroepen had, hij zei den chauffeur waar hij moest zijn en spoe dig reden we door de breede straten van Colchester en toen buiten de stad op den donkeren, open weg, welke naar Londen leidt. Nadat hij stil hield en ik1 uitgestapt was, bevond ik mij voor een groot, laag, met klimop begroeid huis, van den weg gescheiden door een klei nen, kalen voortuin en een hooge haag van kortgesnoeide hulst. Hij stond een zaam en verlaten op een heuvel aan den achterkant bladerlooze beo men en aan den linkerkant dicht stru'kgewas, verder niets dan uitgestrekte kale velden. Het ijzeren hek openduwende, ging ik over het kiezelpad naar de voordeur en belde. Door een venster aan den rechter kant zag ik een licht schijnen en terwijl ilt luisterde, hoorde 'k een mannenstap op het zeil in den gang een oogen- blih later werd de deur ontgrendeld en houding van den Vrijz. Democr. Bond in zake het weermach'svraagstuk. Uitvoerig behandelt hij de geschiedenis daarvan sinds 1900. Het betoogt verder, dat noch het statuut van den Volkenbond, noch het protocol van Genève een bepaling bevat, waarin voor Nederland een mini mum bewapening geëischt wordt. Spr. noemt de reehtsche groepeering een ge vaar; een gemengde regeering is z.i. de eenige redding voor het parlementaire stelsel. De heer Dresselhuijs acht den invloed van de schim, der niet meer bestaande coalitie, erger dan dien van de coalitie, toen deze nog in leven was. De Vrij heidsbond heeft de regeering n'et kun-, nen steunen, omdat zij alleen bezuinigde op de salarissen. Spr. betoogt dat de regeering een dub bele taak heeft, n.l. verlaging der be lastingen en sociale voorzieningen. Voor die taak zijn middelen noodig en de vraag dringt zich op, hoe de staat aan die middelen komt? Uit de weermacht, volgens de bezuinigingsplannen van prof. v. Embden kan dat geld niet komen. geopend. Ik zag een langen jongen man, mager en geel van tint, met scherpe, diepliggende oogen, een breed voorhoofd en een ^untigen neus. „Is mevrouw Petre thuis?" vroeg ik kortaf. Dadelijk zag hij mij vol wantrouwen aan, bemerkte toen waarschijnlijk dat de taxi wachtte, Vond dat ik er als een be hoorlijk mensch uitzag en antwoordde op beschaafden toon: „Ik weet het niet zeker, maar ik zal eens zien; wilt u m;sschien binnenko men?" Hij bracht mij naar een kleine kamer aan het einde der gang, een ge zellig, eenvoudig, gemeub'leerd vertrek, waar een houtvuur een aangename warm te verspreidde. Ik gaf hem mijn kaartje en ging zit ten, in dien tusschentijd mijn omgeV'ng nader opnemende. Zelfs nu bij 'het terugdenken aan dien avond kan ik niet zeggen, wiaarom ik zulk een gevoel van ernstige onveiliig- heid had, terwijl ik op d:e vrouw zat te wachten. Ik veronderstel, dat wij allen in meerdere of mindere mate die vreemu de intuïtie van naderend onhe'l bezitten. Bij mij was het dien avond ook zoo ik heb al meer dat vreemde, niet-te- beschrijven gevoel van „alsof er Iets ge beuren moet" gehad. verdrijft de pijn Een leger moet gehandhaafd, omdat 't protocol van Genève dat eisoht. Spr. bepleit onderwijsmaatregelen. De scholen moeten worden losgemaakt van de voogdij van het Bezuidenhout. Spr. vraagt een staatscommissie ter onderzoek van de verbrokkeling, de kosten en de vrijheid der school. Spr. critiseert de bemoeiing van den staat met 't sociale leven en bespreekt tenslotte de wenschelijkheid en het be houd van het parlementaire stelsel door herstel en contact tusschen parlement en kiezer. MIJNHARDT's Stasi-Tabletten 90 ct. Maag-Tabletten75 ct. Zenuw-Tabletten.75 ct. Laxeor-Tabletten.60 ct Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. By Apoth. en Drogisten. ZIERIKZEE. Wanneer het getij ver loopt moeten de bakens Verzet! Dit spreekwoord heeft de heer J. E. ten Haaf ook in toepassing gebracht door op het zuidelijk gedeelte van zijn ruim terrein achter het hotel een groote garage te bouwen, die in 11 boxen verdeeld, plaats biedt aan 44 automobielen, die zoetjes aan den hooimotor van 1 P.K. gaan ver vangen. Iedere box heeft een nummer, wat gemakkelijk is omdat dan ieder zijn eigen plaats houdt. De vloeren zijn van beton en de dakbedekking Wordt gevprmd van gegalvaniseerd ijzeren platen. De twee achterste boxen zijn iets grooter gebouwd en bieden daardoor plaats aan autobussen. Het geheel maakt een Hin ken en degelijken indruk! In het bijzijn van een twintigtal genoo- digden had Zaterdag de officiëele opening plaats door den burgemeester, die ver klaarde de uitnoodiging met genoegen te hebben aangenomen. Hij herinnerde aan de enkele maanden geleden op de Oude Haven door de firma Anker geopende garage, waarvdn veten toen zeiden „die komt nooit vol". Nu is ze meermalen ge heel vol. Ook de heer ten Haaf heeft 'de behoefte gevoeld om een aantal auto's te kunnen stallen en hij heeft een gelegenheid laten maken, die den toets der vergelijking met vele buitenlandsehe garages kan doorstaan. Het bouwen van deze garage is een bewijs van energie en durf, ook voor ons eiland, dat, het is reeds meer malen gezegd, in bizondere omstandighe den Verkeert ten opzichte van overig Zeeland en Nederland. Wij zijn hier op elkander aangewezen, omdat we de As- schepoetster zijn van ons gewest en ons land, en we kunnen nooit genoeg tot de hooge heeren laten doordringen, dat ons eiland even goed tot Zeeland en overig Nederland behoort. Nu we op elkaar zijn aangewezen moet meer en meer getracht worden de rivaliteit tusschen stad en platteland te Verminderen, omdat de welvaart van het platteland zich weer spiegelt in de steden. De heer ten Haaf heeft niet alleen energie getoond, maar ook in de toekomst gekeken, omdat het gebruik Van auto's meer en meer toe neemt, niet op een wijze nog als in de Ver. Staten, maar hier is de auto langza merhand ook het meest gewone Voertuig geworden. De bouW van deze garage beschouwt spr. ook als een gelukkig Verschijnsel voor onze stad,, waar de laatste jaren tal Van nieuwe dingen zijn ingevoerd zoodat men dus niet zeggen kan dat Zierikzee ouderwetsch is. Er was in het huis iets geheimz'nnigs, dat mij vol voorgevoel deed aarzelen. Of het kwam door de eenzame ligging, of door het zware klimop, dat de muren geheel bedekte, of door het vreemde, on gewone uiterlijk van den man, die miij had binnengelaten, of alleen door vhet feit, dat ik de vrouw zou ontmoeten, die ongetwijfeld het rechte van de tragi sche zaak wist, weet ik niet maar genoeg, „ik herinner mij, dat ik duide lijk bet gevoel van persoonlijke onvei ligheid had. Ik wist, dat die vrouw hard, koud en gewetenloos was en dat zij de vrijheid, misschien wel het leven van mijn meisje in handen had. Deze vreeselijke gedachte was juist bij mij opgekomen, toen ik in mijn over peinzingen gestoord werd door het be treden van mevrouw Petre zelf. „Ha, mijnheer Royle!" riep zij uit, kwam naar mij toe en gaf' mij de band. Zij was in het zwart gekleed, met een Toode roos in haar- ceintuur. „Dus u bent toch eindelijk gekomen! Weet u wel, dat ik al dagen lang op uw komst wacht ik verwacht u al, sinds uw terugkeer uit Brussel!" Ik schrikte en zag haar zonder te ant woorden aan; zij wist dus, dat ik in België was geweest. Toch had niemand, Spr. meende den heer ten Haaf niet beter te kunnen toewenschen, dat dat spoedig moge blijken, dat de nu nieuwe garage binnen korten tijd te klein zal zijn. Als dat blijkt, dan zal het ook den inwoners van ons eiland goed gaan, want hoe meer menschen een auto bezitten, hoe beter de zaken floreeren. Hierop verklaarde Z.E.A. de nieuwe garage officiéél geopend. De heer ten Haaf dankte in de eerste plaats den bur gemeester, die zoo welwillend jw'as zijn nieuwe garage te willen openen en In de tweede plaats zij, die zoo spoedig het hen opgedragene uitvoerden en wel de heeren G. Poldermans, architect, M. Berrevoets, timmerman; P. M. Stiphout, metselaar; M. A. Bakker, schilder en C. L. Koevoets, loodgieter, terwijl de aan wezige verdere genoodigden werden dank gezegd voor hun tegenwoordigheid. Daarop Werd de eerewijn rondgediend. De heer J. H. Heimbach, secretaris van „V.V.V., dankte voor de uitnoodiging. Spr. hoopte, dat de wensch van den bur gemeester in vervulling zal mogen gaan, Wat betreft de spoedige uitbreiding van deze garage. Spr. nam deze gelegenheid te baat om V.V.V. in de belangstelling aan te bevelen, welke vereen/ging tracht zooveel mogelijk vreemdelingen naar ons eiland te lokken. Spr. eindigde met den heer ten Haaf succes te wenschen. Hiermede was de plechtigheid afgeloo- p$n. Naar wij vernemen bestaat er bij de afd. Zierikzee van het „Nut van het Algemeen" het plan om een cursus te organiseeren waar voor ingezetenen uit Zierikzee gelegenheid zal zijn zich meer te ontwikkelen in dien zin, dat het te ontvangen onderwijs onmiddellijk voor 't gewone leven geschikt is. Het komt ons voor, dat dit plan zeer valt t)oe te juichen. Om eenigszins een idéé te geven van dè gedachte, die er aan het plan ten grondslag ligt, zullen we eenige voorbeelden noemen. Hoe vaak komt het niet voor, dat men een postwissel moet verzenden of (dat zal nu ook weer aan de orde van den dag zijn), een girobiljet moet invullen of een verzoek moet opstellen op het ge bied van belastingen of wat dan ook. Het zal op dien cursus worden geleerd. Het nut van eenig boekhouden zal wel niet naaer behoeven te worden uiteen gezet, de wijze waarop men een brief moet schrijven, het is noodzakelijk dat men weet hoe het moet gebeuren. Het valt niet tegen te spreken, dat, wanneer men niet doorloopend afhankelijk wil zijn van anderen, men moet weten hoe men zulke gewone zaken moet behan delen. Laat ons hopen, dat de cursus succes moge hebben! In de vergadering van de visscherij- vereeniging „Helpt Elkander", werd me dedeeling gedaan Van het ingekomen be richt, dat het Voor dit jaar wederom verboden is om op de verboden mossel- zaadbanken met stoom te visschen; voorts dat deze vereeniging zich heeft aangeslo ten bij „Schuttevaer" en dat als afgevaar digde in de vorige Vergadering is be noemd Jacob Schot; wederom is bericht ontvangen uit Ierseke van een patriciër Voor wederopenstelling van de Zuider zee. Dit bericht Werd met algemeene stemmèn van de hand gewezen en be sloten hiertegen te protesteeren. Op voor stel Van het lid L. Otte, wordt besloten, de zeesterren van de schippers op te (koopen 5 cent per mand. De secretaris deelde mede, dat hij bij een Volgende verkiezing niet meer voor deze functie in aanmerking wilde komen. In de Concertzaal-Bioscooop werd naast andere films o. a. ook Vertoond een z.g. trucfilm, getiteld: Waarom de Ka bouters staaktenDeze film had be trekking op de overbekende „Chief Whip sigaretten" en werd met belangstelling gevolgd. BENE8SE. Tot rtf ksveldwachter, stand plaats Benesse, is aangesteld de heer M. de Jonge, gemeente-veldwachter te Bllemeet en Eikerzee. zoover ik kan nagaan, er iets van ge weten, zelf Haines niet. „U bent werkelijk zeer goed op de hoogte van mijn bewegingen, mevrouw Petre", zei ik lachend. Maar zij haalde haar schouders op en zei: „Ik veronderstel, dat uw reis toch niet geheim was, wel?" „In het geheel niet", antwoordde ik. „Ik moest er voor zaken heen ik ben er dikwijls wij doen veel zaken met België en Holland." Zij glimlachte ongeloovig: „Was het voor uw zaak noodig alle hotels en café-chantants af te loopen? „Hoe weet u dat?" vroeg ik verrast. Maar zij weigerde mij hierop te ant woorden. Ik bemerkte dat ik bespied was. misschien wel door Digby zelf. De eenige uitlegging, welke ik kon vinden was, dat hij mij nagegaan was en die vrouw1, zijn handlangster, ingelicht had. „O, verraad vooral uw bron van in formatie niet, als u dat te onbescheiden vindt, zei ik sarcastisch. „Ik ben ge komen, mevrouw Petre, in antwoord op uw uinoodiging. U wenschte mij te spre ken?" „Juist maar ik vrees, dat het nu te laat is", was het kalme antwoord. De deur was dicht, het was stil in de*kamer en we waren alleen. Springende Lippen DOOS 30, 60.90 Cent.| Bij Apoth. èn Drogisten.' DREISCHOR. In de Vrijdag j.l. alhier gehouden Raadsvergadering werd met 6 1 stem besloten niet deel te. nemen aan de verplichte aansluiting bij de Wa- terleiding-Mpij. „Schouwen—Duiveland". BRUINISSE. Ook' hier hield dhr. L'. Penning op Vrijdagavond j.l. in het ver gaderlokaal, een in dit blad reeds uit voerig vermelde lezing, over zijn reis naar Zuio-Afrik9. Met genoegen en Aan dacht werd de „Oubaas" door het talrijk opgekomen publiek aangehoord. Door zijn boeiende, humoristisch getinte voor dracht, wist hij zijn toehporders een „kort trukkie" mee te Voeren naar het zuiden van het zwarte werelddeel, waar voortvarende mannen uit riollandseh glo rierijk tijdperk een kolonie hebben ge sticht, en waar ondanks alle wisselval ligheden van het lot nog steeds de ttol- Iandsche taal Wördt gesproken. Niettegen staande de lichtbeelden, door minder waardigheid van het toestel jammerlijk mislukten, was het toch een gezellige avond. t Mej. W. M. Verflage, geboortig van hier, thans verpleegster in het Provin ciaal Ziekenhuis te Santpoort, behaalde dezer dagen na afgelegd examen het di ploma in de krankzinnigenverpleging. STAVENISSE. Zondag heeft zich al- hiér een geval met doodelijken afloop van nekkramp voorgedaan. OUD-VOSMEER. Alhier heeft zich naar de „Th. Crt." verneemt, een geval van vergiftiging voorgedaan in een gezin, na het gebruik' van eetwaren. Onmiddellijk ingeroepen geneeskundige hulp heeft de aangetasten kunnen behouden. RECHTZAKEN, Ter openbare terechtzitting van den Politierechter te Middelburg van 14 Nov. 1924 werd o.m. behandeld de zaak tegen: J. J. van 't H., koopman, 56 jaar, wo nende te Oosterland, beklaagd van mis handeling van M. W. Mol op 3 October 1924 te Oosterland. Eisch f 15 boete suba. 15 dagen hechtenis. Uitspraak idem. Om een bontmantel. De Hooge Raad deed Vrijdag uitspraak in de procedure tusschen een Haagsche bontfirma en de erven van een Engelscb officier in zake de bekende kwestie over een bontmantel. Gedurende de mobilisa tie had een hier ter stede geïnterneerd Engelsch officier bij deze firma een bont mantel besteld ter wiaarde van f 40.000 ten behoeve van zijn vriendin. De bont mantel werd geleverd, doch is niet be taald, aangezien de officier kort daarna overleed. De firma Wendde zich daarop tot den Engelschen rechter, om van de erfgenamen van den officier betaling te krijgen. De Engelsche rechter ontzegde evenwel de ingestelde vordering. De fir ma hiermede niet tevreden, 'wendde zich' daarop tot den Nederlandschen rechter. ZooWel de Haagsche rechtbank als het Haagsche Gerechtshof stelden haar in het ongelijk en ook de Hooge Raad heeft thans het cassatieberoep verworpen. AANBESTEDINGEN. SCHERPENISSE. Het bestuur oer land- bouwvereeniging V. Z. O. S. alhier, heeft Vrijdag 1.1. aanbesteed de levering van 168000 k.g. superpliosphaat a 14 o/0 (le vering 1—15 Februari 1925) waarvan de laagste inschrijver w.as de firma J. Kos- tense te Kruiningen voor f 2,92; 23000 k.g. idem 17 o/o werd niet gegund. 61200 k.g. kalizout 20 levering 115 Dec. 1924, voor f 2,50, 26200 k.g. kalizout 40 o/o voor f 5,29 en 9500 k.g. kaïniet De vrouw leunde achterover in haar stoel en zag mij vreemd aan van onder haar halfgesloten oogleden, alsof zij niet zeker wist wat zij zeggen zou. Ik zag haar aarzeling en zei: „U schreef mij. dat iets onverwachts was Voorgevallen. Wat is het? heeft het betrekking .op onzen gemeensehappelijken vriend Digby?" „Vriend!" herhaalde zij. „U noemt hem uw'vriend en terzelfdertijd zoekt u hem om hem1 aan de politie te verraden?" „Dat was ik zeer zeker niet van plan", verklaarde ik beslist. „Ik geef toe. dat ik getracht heb hem te vinden, maar alleen omdat ik hem wenschte te spreken." „O, natuurlijk!" zei zij op hatelijken toon." Het meisje Strand zal u wel heel wat verteld hebben en nu bent u nieuws gierig geworden. Zij heeft zich zeker willen vrijpleiten door het een of andere sprookje, nietwaar?" „Ik herhaal, mevrouw Petre", zei ik woedend, „dat ik geen verlangen en geen plan heb om anders dan vriend schappelijk tegenover Digby, te handelen". (W.ordt vervAgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1