Zierikzeesche Nieuwsbode Hot gesprek van den dag. ilpeen Winst-Syndicaat Maandag 10 Nov. 1924. zierikzeesche courant. Mr t K LI)(1K j, Mi j. tD$Ta. t»™ n Gebrand? Kloosterbalsem Uit Stad en Provlnole. ABONNEMENT PrÜ* per maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummere 5 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. ADVERTENTIÊN i van 16 regels 60 ots. van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 60 ots. p. regel. BU oontraot belangrijke korting. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. ^ËËRSTËBLAPr Heeft U zioh al opgegevon als lid van het Zoo niet, doe U het dan nog heden. Do Leiders van het A. W. 8. EERSTE ZIEBIKZEESCH OBLI&ATIEKANTOOR Korte St.-Janatraat C 113. Ztorikzee. m U.U ioqjI TiCDiiTTcetrur rmiPiMT 81ste JAARGANG. - No. 11157. landing »P d«n d«g tm Gevonden voorwerp: n: Een rol behang en kastr.andjes; een gebloemd lapje slof; een handtaschje met zakdoek; een bijbeltje; een manchet knoop; een mesje; een portemonnaie: een étui van een bril; sleutels. De Commissaris van Politie, B P. BRON8. buiten LXND. Het lot der Pelgrims. George Renwick doet in de „Daily Chronicle" in een brief uit Djeddah een boekje open over het lot der pelgrims die telken jare uit de geheele Mohamme- daansche wereld naar de heilige plaat sen in Arabië trekken. Dit jaar zijn er vermoedelijk wei 150.000 geweest. De sterfte onder de pelgrims is onrustbarend j groot. Van de tienduizenden Brilsche Mo- hammedaansche pelgrims alleen al zijn er dit jaar niet minder dan 17 o/0 ges!or- ven de meesten in het gezicht van de Heilige Stad. Weinig pelgrims klagen, maar dit doet niets af aan de manier, waarop zij worden behandeld, afgezet en meedoogenloos beroofd door de auto riteiten van Arabië. Onder koning Hoes sein, die thans afstand heeft gedaan van den troon, zijn de toestanden nog veel erger geworaen. Iedere pelgrim moest een halt pond betalen voor een quaran taine van 24 uur. Ook berekende hij een abnormaal hoogen prijs voor water en aan het verhuren van kameeien heeft de ™~„m.?narc'h dit )aar niet minder dan 90.000 pond verdiend! Het ergste is ech ter het gidsenstelsel. Als de pelgrims te Djeddah aan land komen of Medina be reiken, worden zij onder toezicht ge plaatst van gidsen, die officieel aange stelde personen zijn en tot taak hebben na te gaan hoeveel gela ieder pelgrim heeft en te zorgen, dat hun het laatste geld wordt ontnomen, zoodat zij ten slotte zonder middelen van bestaan op de liefdadigheid hunner consuls zijn aange wezen. Geraamd wordt, dat koning Hoes sein door zijn uitbuit'ng der pelgrims een vermogen van acht millioen pond heeft vergaard. De Britsch-Indische auto riteiten dringen er nu op aan, dat 'edere pelgrim, vóór hij zich inscheept naar de Hedjas, 60 ropijen deponeert en een re- tourbiljet heeft. Dat heeft een kreet van kwaadheid doen opstijgen van degenen die zich vetmesten door het berooven' der pelgrims, want het beteekent, dat iedere Britsch-Indische deelnemer aan de bedevaart 60 ropijen minder heeft om hem van te berooven, He Spaansche troepen In Marokko. De Spaansche regeering heeft besloten de strijdmacht in Marokko te laten terug trekken op een linie, welke zoo ver ach ter het oorspronkelijke front is gelegen dat dit terugtrekken feitelijk op een ge deeltelijke ontruiming van Spaansch Ma- rokko neerkomt. Volgers den correspon- aent van de „Temps" te Tangar geschiedt dit terugtrekken alles behalve ongehin derd. In het Noorden eiseht de bescher ming van den weg van Tetoean naar Tan- ger een gestadig transport van Spaan sche colonnes: bijkans eiken dag worden er nieuwe posten geïnstalleerd om de rebellen m bedwang te houden. De inter nationale zóne is feitelijk geblokkeerd. reeis herhaaldelijk aangekonatgoe ontruiming van Tsjesjoean biedt nog groote moeilijkheden wegens de agres sieve houding van de rebellen. Het re- bellenhoofd heeft de stad reeds verin ten, evenals de Marokkanen en Israëlie ten, die hem bij zijn actie ter zijde ston den. De houding van Raisoeli blijft raad selachtig, zoo vervolgt de correspondent. Terwijl hij alarmeerende geruchten over zijn gezohdheidsioestand in omloop brengt, onderhoudt hij betrekkingen met de stad Tetoean, ofschoon hij in Taza- roet zetelt temidden der rebellen. De af- Am"1»'; dI!e.Pri!no de Rivera onlangs naar Abd el Kr.m ,n Ajdir had gezonden, is met de laalste eischen van den Rif- leider teruggekeerd: le. de erkenning van den onafhankelijken Rif-staat; 2e vaner„m»ng f\Abti eI Krira als kaliaf Gonrnra. Je. Ibet siorten van 10 mil lioen peseta s. Primo de Rivera heeft echter nogmaals een onderhandelaar ge zonden, die zal moeten trachten een ver- zedhting der voorwaarden te erlangen. Hij ik vergezeld en hierop wordt de nadrqk gelegd - van een vertegenwoor diger van de Engeisdhe groep, die on langs met Abd el Krim in verbinding heeft gestaan. Men verwacht, dat de tien millioen, die door Abd el Krim worden geëisdht, tevens zullen strekken tot het afkoopen der Spaansche gevangenen, die zidh in zijn macht bevinden. Men schat hun aantal op 2000. BINNENLAND Actualisten en oud-Liberalen. Volgens „Het Volk" zou in een dezer dagen gevoerde bespreking tusschen de leiders van het Verbond van Actualisten en van de Liberale Partij (mej. van Dorp- S. van Houten) besloten zijn de eandi- datenlijsten van - beide partijen voor de Kamerverkiezingen te combineeren. De Vrijheidsbond. Het ,,Dev. Dagbl." verneemt, dat een aantal leden van den Vrijheidsbond op nieuw een voorstel zal indienen, om den naam „Vrijheidsbond" te vervangen door een anderen, waarin de aanduiding „libe raal" wederom wordt opgenomen. De stemplicht. De Regeering schijnt voornemens een Voorstel in te dienen tot afschaffing v,an den stemplicht. Belastlngpersoneel. Volgens „De Rsb." zou het in het voornemen der Regeering liggen, het be- lastingpersoneel in uniform te steken. Verder meldt het blad, dat de Min. van Financiën bij afzonderlijke circulaire bepaald heeft, dat aan ambtenaren, werkzaam bij den dienst der directe be lastingen enz., geen periodieke verhoo gingen mogen worden toegekend. Het weduwenpensloen. Naar „De Rsb." bericht, is het ont- werp-wijzigings-Pensioenwfet in druk. Met de wijziging-Wedbwenwet is men bezig. Daarin zal o. m. worden bepaald, dat de gepensionneerde zal hebben bij te dragen voor het weduWenpensioen tot een maximum van f165. Tweodo Kamer. Zitting üan Vrij dagj 7 NoO. Besloten wordt de algemeene beschou wingen over de staatsbegrooting Don derdag te beginnen. Voortgezet wordt de behandeling Van de interpellatie-Gerhard. De heer Dresselhuys wijst er op, dat de regeering de salarissen der ambte naren afhankelijk doet zijn van de uit komsten der begrooting. Spreker noemt het salarissysteem in Btrijd met de oeco- nomische wet, dat het salaris van de prestatie en niet van de grootte van het gezin afhankelijk moert zijn. Hij is tegen de eerste twee punten van de motie Gerhard, doch voor het derde en vierde, die hij, ook als de motie-Gerhard ver worpen wordt, onder de aandacht der regeering wil brengen. Spr. heeft eenige minimum-wenschen; ten eerste het veilig stellen van het z.g. garantie-minimum voor de gehuwden voor ten minste 3 jaar; ten tweede moet de garantie voor de gehuwden be schouwd worden als salaris en niet als een persoonlijke toelage; ten derde: aan de op 1 Jan. 1925 in dienst zijnde ambte naren Zal op dien datum een diensttijd moeten worden toegekend, overeenko mende met den werkelijken diensttijd. Spr. dient 'n motie in dezen geest in. De voorzitter deelt mee, dat dhr. Ger hard zijn motie in vieren gesplitst heeft. De heer v. Schaik kan het Bezoldigings besluit niet los maken van het brengen van evenwicht in de staatsfinanciën. Hij heeft bedenking tegen het te snelle tem po. Tegen de motie-Gerhard heeft spr. bezwaren. Hij bepleit verzachting der maatregelen voor de gehuwden en kin dertoeslag voor alle minderjarigen. Hij dient een motie in, om, indien de kosten voor het levensonderhoud niet dalen, Verbetering der financiën ten goe de te doen komen aan ambtenaren en onderwijzers over 't dienstjaar 1925 en om het georganiseerd overleg te her stellen. De heer Duijs vraagt, welke waarbor gen er zijn, dat de belofte der regeering niet wordt teniet gedaan, zoo als met de belofte van minister de Geer indertijd geschied is? Mej. Wester man critiseert den jeugd- aftrek; bepleit een overgangsbepaling voor ongehuwde actebezitters onder de onderwijzers en nadere overweging van de kwestie der ongehuwde kostwinners. De heer Kleerekoper betoogt, dat, zoo de regeering de salarissen kort, ook de ambtenaren ontslagen moeten worden van de verplichting om tot 1 Jan. 1926 in Öienst te blijven. Spr. protesteert tegen de verlaging der salarissen eenerzijds en verhooging der uitgaven voor de vloot anderzijds. De heer Marchant maakt de regee ring het verwijt, dat zij op de salarissen is aangevlogen zonder andere middelen tot 't sluitend maken der begrooting te overwegen. Spr. meent, dat de ambte naren aan de motie van Schaik niets hebben. Min. Ruijs dupliceert. Hij gaat de ge schiedenis van het overleg na en betoogt dat eenerzijds overleg tusschen de de partementen anderzijds tusschen de de partementen en de vertegenwoordigers der organisatie gevoerd is. Spr. ontkent, dat geen ernstige pogingen gedaan zijn om op andere wijze tot 't sluitend ma ken der begrooting te komen. Min. Ruijs zegt over het normenstel sel, dat dit is vastgelegd in het B. B., omdat eenerzijds de regeering vrijheid heelt alle wonden Van beweging moest houden, anderzijds plaats moest blijven voor georganiseerd overleg. Naar aanleiding van de critiek' op on- derdeelen van het B. B. zegt spr., dat de aantoonbare fouten gecorrigeerd kunnen worden, waartoe de centrale commissie 't initiatief kan nemen. Ten aanzien Van de gehuwden is de re geering bereid de datum van 1 Oct. 1924 te veranderen in 1 Jan. 1925. De Minister verklaart zich tegen de motie-Gerhard en tegen de eerste alinea van de motie-v. Schaick. De tweede ali nea dier motie is overbodig. De mitie-v. Ravesteijn wordt verWor- pen met 84 tegen 2 st.; de eerste motie Gerhard wordt verworpen met 60 tegen 25 st.; de tweede motie-Gerhard wordt verworpen bij zitten en opstaan; de derde motie-Gerhard wordt verworpen met 51 tegen 32 st. (Vóór de soc.-dem., de vrijz.- dem., de communisten en den Vrijheids bond); de vierde motie wordt Verwor pen bij zitten en opstaan. De eerste mo- tie-Dresselhuijs wordt verworpen met 54 (tegen 29 st., de tweede Wordt vepWorpen bij zitten en opstaan. De motie-v. Schaik wordt verworpen met 53—27 st. Alleen de katholieken stemmen voor. De verga dering wordt verdaagd tot Donderdag. Last van gal en slijm beslagen tong, een voortdurend onaan- genamen smaak, tragen stoelgang en oen opgeblazen gevoel. Gebruik hier tegen de zonder eenige kramp werkende Mljnhardt'a Lsxt ertabletten. Doos 60 ots. Bij apoth. en drogisten. ZIERIKZEE. Over „Slachtoffers der Samenleving", welk stuk het Nederl. Too- neelgezelschap hier Woensdagavond in de Concertzaal hoopt te geven, schrijft- o. a. de heer J. B. Schuil in 't „Haar- lemsche Dagblad": „In onzen tijd, waarin de bioscoop films heeft gebracht als „mogen wij zwij gen", staan wij geheel anders tegenover het vraagstuk en wij erkennen allen, dat een openlijk verstandig waarschuwen be ter is dan een geheimzinnig verzwijgen. Dat het stuk het bij het publiek doet, is ons op den avond van de eerste voor stelling van „Slachtoffers der Samen leving" in den Schouwburg gebleken. Het applaus was oorverdoovend en't scherm moest na het derde bedrijf ontelbare malen omhoog. Trouwens heel dit spel uit het bittere leven deed het zeer zeker bij de volle zaal, die blijkens het her haald applaus bij open doek, behoefte had mede te getuigen. Het groote succes mag voor een groot deel toegeschreven worden aan het enorme spel van Alex Faassen en Gérard Vrolik. Faassen ver raste werkelijk in z'n rol en toonde de grootte van z'n talent. Vrolik's spel was levendig en sympathiek en als regisseur komt hem alle lof toe. Als geheel staat deze opvoering aanmerkelijk hoog..." Mr. Hattink, kunstcorrespondent van de groote buitenlandsche 'bladen schrijft o. a.: „Als bijdrage tot den kamp tegen de geesel van onzen tijd, is dit aangrijpende spel buitengewoon goed gelukt. En met de vertolkers, als de heer Piet Ooms ons met Het Nederlandsch Tooneelgezelschap gebracht heeft, kan het niet anders of het stuk moet overal inslaan en zijn heilza- men invloed niet missen. Het is een ken nismaking met een kunstwerk van edele strekking, waarin de hoofdpersoon op waarlijk meesterlijke Wijze is uitgebeeld door den jongen tooneelspeler Alex Het zou ons te ver voeren zelfs maar een korte schets van dit van bedrijf tot bedTijf spannender wordend drama uit het werkelijk leven gegrepen, te geven. Nogmaals een eeresaluut aan Alex Faas sen, als Armand en Gerard Vrolik, als advocaat en de ovatie aan het slot het geheele gezelschap gebracht, was ten volle verdiend". DREISCHOR. Teneinde de gevoelens der ingezetenen te kennen aangaande de plannen van de aan te leggen water leiding en de verplichte aansluiting daar aan, heeft te dezer plaatse een lijst gecirculeerd. Van de betrokken gezins hoofden, die voor aansluiting in aanmer king kwamen, hebben zich slechts één Vijfde voor de leiding verklaard. OOSTERLAND. In de Vrijdag gehou den raadszitting is met- meerderheid van stemmen besloten, niet deel te nemen aan de verplichte .aansluiting van de Wa- terleiding-Mpij. Schouwen—Duiveland. BRUINISSE. Onder voorzitterschap van den heer J. Muller hield Vrijdagavond de Mij. van geldelijke uitkeering bij verlie zen .Van Varkens, genaamd „Onderlinge Hulp" haar algemeene vergadering in het hötel „Storm", welke werd bijgewoond door 51 leden. Na een welkomstwoord aan de leden herdacht de voorzitter het overleden bestuurslid, wijlen den heer M. v. Oeveren, die, alhoewel korten tijd lid van het bestuur, met volle toewij ding de belangen der Vereeniging heefi behartigd. Hij memoreerde het 30-jarig bestaan der Mij. en met voldoening wees hij op de vele hulp, die „Onderlinge Hulp" in al die jaren heeft verleend. Spr. bracht hulde aan den heer J. Vijver berg, die van af de oprichting de functie heeft vervuld van secretaris-penningm., met een nauwgezetheid, welke eerbied afdwingt. Namens de vereeniging bood de voorz., als blijk Van waardeering, dhr. Vijverberg een aandenken aan, in den viorm van een fraaie vulpen. Dhr. Vijverberg dankte bestuur en leden voor het mooie cadeau en hoopte hiermede steeds den bloei der Mij. te zullen moe ten beschrijven. Uit het jaarverslag bleek, dat dit jaar is begonnen met 193 leden; thans zijn er 188. In den loop van het jaar werden 256 varkens aangegeven; van 30 dieren is aangifte gedaan, dat zij ziek waren, waarvan er 8 zijn gestorven en 10 verkocht, waarvoor is uitgekeerd f894,44 en terug ontvangen f448,12, zoo dat hierop werd verloren f446,32. Ver der meldt het verslag, dat in totaal is ontvangen aan contributie, rente enz. f 1199,70, uitgegeven f945,02, en alzoo wijst het eindgetal een goed slot aan van f254,68. Het bezit der Mij. op 1 November j.l. bedroeg f3425,80, waarvan f 3371,12 op de Nutsspaarbank is ge plaatst en het restant als kasgeld bij den penningmeester aanwezig is. De voorz. dankte den secr.-penningm. voor zijn zorg vuldig gehouden beheer. De heeren J. Mulder en J. Goudzwaard werden her kozen, terwijl in een vacature de heer L. W. M. Elenbaas werd gekozen. Op Voorstel van het bestuur zal de uit betaling bij verlies van varkens weder om bedragen, tot 100 K.G. 15 cent minder en boven 100 K.G. 10 cent minder dan de gemiddelde marktkoers in de „Zie rikzeesche Nieuwsbode". Voor een big zal de uitkeering bedragen f 8 pf f 13, naar kwaliteit. De jaarl. inleg blijtf gehandhaafd op f0,50 en de contributie op 30 cent per maand. Toetreden als lid kost f2,50; voor hen die reeds vroeger in de gelegenheid waren lid te worden, f 7,50. Na de gebruikelijke rondvraag, sloot de voorzitter deze gezellige ver gadering. Op de bestuursvergadering, die nu volgde, werd dhr. J. Muller tot voor zitter herkozen, die zich deze benoeming liet welgevallen, onder dankzegging voor het vertrouwen steeds in hem gesteld en de broederlijke samenwerking met het geheele bestuur, waarop dhr. Krij ger hem geluk wenschte met zijn be noeming en niet kon nalaten hulde te brengen aan den eminenten Voorzitter, die zooveel, geheel belangeloos voor deze vereeniging heeft gedaan, wiens Cor recte leiding en punctueele opvatting van het reglement de zaak in goede banen leidde. Hij besloot, dat het hem moge gegeven zijn, nog tal van jaren werkzaam te zijn tot bloei van deze nuttige instel ling. Vrijdagavond gaf de zangVereenl- ging „Euphonia" voor een vrij talrijk publiek een goed geslaagde uitvoering. Na een kort openingswoord van den directeur, den heer J. Bolijn, werden de verschillende zangnummers, w. o. eenige solo's, verdienstelijk uitgevoerd. Een drietal voordrachten, ter afwisseling gegeven, werden zeer aardig gespeeld en vielen zeer in den smaak. De direc teur dankte de1 toehoorders voor de goede orde en de stilte, waarmede alle nummers werden aangehoord, de leden voor hunne welwillende medewerking en sprak' den wensch uit, dat de vereeni ging in bloei moge toenemen. Met het zingen van Gez. 268 werd dezen avond besloten. .-„ia' Bevordering van vreemdelingenverkeer. Te Middelburg is Zaterdag eene ver gadering gehouden van afgevaardigden van de vereenigingen tot bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Zeeland met afgevaardigden van het gemeentebestuur van Knocke en vail den Bond van Hotel houders aldadf, met het doel te komen tot 'eene betere en nauwere samenwer king tusschen de Vereenigingen tot be vordering van het Vreemdelingenverkeer in Zeeland en de Belgische badplaatsen en na te gaan, hoe bet verkeer van vreemdelingen tusschen Zeeland en de Belgische kustplaatsen en omgekeerd hét beste gediend zou zijn. Besloten werd een permanente commissie in te stellen die voortdurend voeling en contact met de Belgische badplaatsen zal houden, terwijl verder dag- en weekprogramma's zullen uitgegeven worden. Vreemdelin gen, die dan van uit België tot een be zoek aan Zeeland en omgekeerd beslui ten zullen dan een meer omraamd reis plan kunnen vormen. De zittingen van de Prov. Staten. Ged. Staten van Zeeland hebben den minister van Binnenlandsche Zaken ver zocht een wetswijziging te bevorderen, opdat de datums voo-r opening van de Statenzittingen voortaan door Gedepu teerde Staten kunnen worden bepaald. Aan de andere colleges van Ged. Staten is adhaesiebetuiging verzocht. Het Belgischs loodswezen In Zeeland. De Belgische regeering heeft in de kwestie van het Belgische loodswezen te Vlissingen oen beslissing :genomen. met zijn fgnetjrondsTofftn 'v £EH HEERLIJKE LEKKER NU Deze inrichting gaat niet naar Zee- brugge: Zij komt naar Antwerpen. Te Vlissingen zal natuurlijk een wachtpost achterblijven, maar vermits de loodsen toch steeds de Schelde op en af moeten varen, meent de Regeering dat zij everi goed hun verblijf en hun gezin te Ant werpen kunnen hebben als te Vlissingen. Begin Maart hoopt men met de gelei delijke verplaatsing te kunnen beginnen. Vlissingen zal hierdoor een zeer groot aantal inwoners moeten verliezen. Schrijf Nederlandsch De commissaris der Koning'n in Zee land heeft zich tot de colleges van bur gemeesters en wethouders in die pro vincie gewend met een brief, waarn hij als zijn meening te kennen gieeft, dat het gebruik van vreemde woorden door de ambtelijke lichamen, zooveel mogelijk moet worden vermeden, en waarin hij de aandacht vestigt op het door het Neder landsch Verbond aanbevolen boekje Ne- derlandsche woorden en uitdrukkingen ter vervanging van -ismen, dat wellicht een handleiding kan zijn, teneinde ook in de ambtelijke stukken het gebruik van zuiver Nederlandsch, waar dit nog niet het geval was, ingang te doen vinden. Berichtgevers Monumentenzorg. Ged. Staten maken bekend, dat door den minister van O., K. en W. opnieuw benopmd zijn tot berichtgevers voor de monumentenzorg in de Provincie Zee land, C. Hollestelle te Tholen, voor Tho- len en St.-Philipsland; Joh. Hoogenboom te Renesse, voor Schouwen en Duivelartd behalve Zierikzee en P. D. de Vos te Zie- rikzee voor Zierikzlee. r RECHTZAKEN. Voor den politierechter te Middelburg stond o.a. terecht de heer D. A- P., hoofd der openbare school le 's-Gravenpolder, die op 7 Aug. toen bij de komst van de Koningin een woordenwisseling ontstond over het plaatsen der kinderen van de Geref. school voor die van de openbare, tegen den heer D. Joziasse, lid der Sta ten van Zeeland voor de Staatkundig Geref. partij, zou hebben gezegd:, ,Jij Md van de Prov. Staten van Zeeland, je bent een volksopruier", of woorden van ge lijke strekking. Beklaagde ontkent deze woorden te hebben gezegd. Toen getuige Joziasse tegen hem zeide: dat is nu een hoofd der school, die de kinderen moet opvoeden, heeft bekl. gezegd: En dit is nu een lid van Prov. Staten, die den boel komt opruien. Getuige Joziasse hield zich bij de woorden, neergelegd in de dagvaarding, doch getuige Verhulst zeide, dat gezegd is: Dat is een lid van Prov. Staten, die het volk opruit. De officier van justitie meende, dat het ten laste ge legde wettig en overtuigend is bewezen en vorderde f 15 boete of 15 dagen h. De politierechter, direct .uitspraak doende, wees op de verschillende lezingen van het gesprokene en sprak bekl. Vrij, hem er echter op wijzend als hoofd van een school wat voorzichtiger te zijn met zijn woorden. 1 Een martelares. Te Winschoten stond terecht een 58- jarige huisvrouw uit Bourtange, dto de vrouw van haar neef, die bij beklaagde inwoonde, in de eerste 'helft van 1924 met slaag heeft bedreigd, als die nicht niet deed, wat beklaagde haar oplegde, n.l. om in elke hand een steen boven het hoofd te houden en in die houding geruimen tijd te "blijven staan. In Aug. j.l. heeft beklaagde haar nicht tegen den mond, althans tegen het hoofd gestompt. Twee uren heeft 'de jonge vrouw on geveer zoo met een steen in elke hand gestaan en viel toen flauw. Het O.M'. eiscihte voor deze feiten negen maanden gevangenisstraf. De verdediger wees er op, dat de R.-K. Kerk zich met de zaak bemoeide en dit bereikte, dat deze men- sóhen weer gaan samenwonen, als be klaagde voorwaardelijk wordt veroor deeld. Na deze zaak stond terecht de man van de mishandelde, omdat ook hij zijn edhtgenoote heeft mishandeld. Hij heeft haar in de tweede helft van Juli gewelddadig geslagen en geschopt en op 7 Sept. met een bord op het hoofd geslagen. De mishandelde wil in deze zaak liever geen eed afleggen en wordt buiten eede gehoord. Nog blijkt uit het verhoor, dat men de jonge vrouw wilde dwingen een rotten aardappel te eten. Het O.M. eischte ook tegen dezen bekl. negen maanden gevangenisstraf. De ver dediger pleit ook in deze zaak voor een voorwaardelijke veroordeeling, wijl de toekomst van dit gezin afhankelijk is van een al of niet voorwaardelijke veroor deeling. VERKOOPINGEN, ENZ, HAAMSTEDE, 4 Nov. Ten overstaan van notaris J. C. Dalebout te Renesse weroen heden voor den heer Jaci. Jon ker, landbouwer alhier, publiek verkocht:

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1