Zierikzeesche Nieuwsbode Abdijsiroop abonnement: Vrijdag 7 Nov. 1924. zierikzeesche courant. advertentiën i Heerste blad. J. BONGERTMAN, Zierikzee. Heilgymnastiek.) Massage. Kauriog _Omistplichtigsn, Algemeen Overzicht. binnenland. Ontstoken keel is het begin Uw WYBERT PrJJs per i maanden f 1,50, franco por post ƒ1,80. Voor hot buitenland por Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. 81«te JAARGANG. - No. 11156 III. 1. i. DE LOOZE ir. Ultt-Ritai. N. 1. KOSTEN. v«d 16 regeli 60 ots. van A regeli en daarboven 20 cti. por regel. Reclame* 80 ets. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. Inzending op den dag van nit- gave voor II ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen." Gesprongen Handen Ruwe Schrale Huid Springende Lippen en Huidwondjes Tmetzijn fyne~grondik>ffen EEN HEERLIJKE LEKKERNIJ De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van belanghebbenden, dat in November en December 1924 de herkeu- rlngsraad in een of meer gemeenten zitting zal houden. Van de gelegenheid om in die zitting een geneeskundig onderzoek te ondergaan, kan worden gebruik gemaakt door ingeschreve nen voor den dienstplicht, die nog niet by de land- of de zeemacht zijn ingelijfd, als mede door gewone en buitengewone dienst plichtigen, die nog niet in werkelijken dienst zyn geweest. Tot dit onderzoek worden in het algemeen niet toegelaten personen, die als vrijwilliger behooren tot de landmacht de vry willige landstorm hieronder be grepen tot de zeemacht of tot de over- zeesche weermacht, en evenmin zy, die in 1924 tydelyk ongeschikt werden verklaard. De Minister van Oorlog kan evenwel machti ging vcrleenen om ook deze personen tot het onderzoek toe te laten. Om deze keuring te ondergaan, behoort een aanvraag te- worden ingediend, in welke aanvraag aannemelyk wordt gemaakt, dat zich ten aanzien van den belanghebbende een der volgende gevallen voordoet: a. dat hy vroeger voor een der keurings raden voor den dienst geschikt werd ver klaard doch na de uitspraak van dien raad ziekten of gebreken heeft gekregen, waar door hy vermoedelyk ongeschikt voor den dienst is geworden b. dat hij vroeger bij het onderzoek voor een der keuringsraden behept was met ziekten of gebreken, welke toen niet tot zijn ongeschiktverklaring hebben geleid, doch welke na de uitspraak van dien raad in zulk een mate zya verergerd, dat hy vermoedelijk ongepchikt voor den dienst is geworden; c dat hy vroeger verhmderd was om voor een der keuringhraden te verschijnen op den daarvoor vast gestelden tyd, ook geen der keuringsraden omtrent em uitspraak heeft gedaan en hij vermoedelijk ongeschikt voor den dienst is. De aanvraag behoeft niet gezegeld te zyn, doch moet zoo spoedig mogelijk gefrankeerd worden toegezonden aan htt volgend" adres: Aan den Voorzitter van den Herkeu- ringsraad, Departement van Oorlog, Plein 4, 's-Gravenhage. De aanvraag moet vei melden den geslachts naam, de voornamen en het nauwkeurig adres van den dienstplichtige, datum en jaar van geboorte, alsmede de lichting en de gemeente, voor welke deze voor den dienstplicht is ingeschreven, en voorts voor zoover hem bekend het korps, het korpsocderdeel of het dienstvak, waartoe hij behoort ol waaraan hy is toegewezen. Zierikzee, 6 November 1924. De Burgemeester, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTÏYN VAN RENGERSKERKÏ. De stembus in Amerika heeft gespro ken! Coolidge, voor dien president als opvolger van Warren Harding, die tijdens zijn presidentiëele periode overleed, blijft voor minstens 4 jaar in zijn huidig ambt bevestigd, omdat hij van een groote meerderheid in 't kiescollege, tot 't be noemen van een president, verzekerd is. Calvin Coolidge, de 30e president der Vereenigde Staten, is zwijgzaam en koel, hetgeen evenwel niet uitgelegd mag worden als gebrek aan kennis of warme belangstelling. Het enthousiasme van een Wilson en het vaderlijke vriendelijke van een Har ding ontbreekt hem. Hij is echter zake lijk, voorzichtig en gelooft niet aan fata morgana's! Wat zijn politiek gedurende de vier eerstkomende jaren zal wezen, hangt van verschillende factoren af. In ge eerste plaats van de samenstelling van het nieuwe Congres, dat hem een be hoorlijke republikeinsche meerderheid zal moeten verschaffen, wil hij iets tegen de oppositie uitrichten; in de tweede plaats zal veel afhangen van de verhouding tus- schen Coolidge en zijn eigen partijgenoo- ten, waartëusscihen 't ook altijd niet botert Wat Coolidge's persoonlijke opvattin gen betreft, die mogen we als bekend veronderstellen. De voornaamste zijn o.a. Amerikaansche toetreding (met voorbe houd) tot het Intern. Hof van Justitie, incasseering van de Europeesche schul den; geen erkenning van Sovjet-Rusland en paraatheid van Amerika, binnen het kader der ontwapeningsgedachte, tegen mogelijke buitenlandsche agressie. Een za kelijk program dus zonder evolutiën op 't slappe politieke koord in tijden van. economisc'hen wereldopbouw. Mac Donald, de ex-Rritsche premier, heeft Dinsdag bij den koning de ontslag aanvrage van zijn kabinet ingediend, het geen natuurlijk' werd verleend. Aan den conservatieven leider, Stanley Baldwin, is daarop de vorming van een nieuw mi nisterie opgedragen. De heer Mac Donald heeft 't bestaan Van zijn ministerie niet willen rekken, ten einde het onderzoek inzake den brief van ZinowjeW te kunnen beëindigen. En de door hem benoemde ministeriëele com missie van onderzoek heeft zich dus tot een zeer voorloopige uitspraak bepaald. Zij heeft slechts kunnen vaststellen, dat het origineel van den brief van Zinow- jew niet in handen Van een regeeringsde- partement is geweest, dat dus het minis terie van buitenlandsche zaken slechts beschikte over een copy en dat op grond hiervan de nota van protest aan Rakows- ky werd toegezonden. Over de echtheid van den brief kan dus geen uitspraak worden gedaan, en eenig positief resul taat, aldus het officiëele communiqué, heeft het onderzoek dus niet opgeleverd. Donderdag is de nieuwe premier met de samenstelling van z'n kabinet gereed gekomen. Austen Chamberlain krijgt bui- tenl, zaken, Winston Churchill wordt kan selier van de schatkist, Lord Birkenhead minister voor Indië. Austen Chamberlain zal dus de rech terhand van den premier worden, hetgeen in Engeland algemeen instemming vindt, omdat men verwacht, dat hij een krach tige conservatieve politiek zal voeren. Aan de benoeming van Churchill hecht men nog meer beteekenis, omdat deze bekeerde liberaal een overtuigd vrijhan delaar is, zoodat dus zijn optreden als financiëel leider een soort waarborg is tegen protectionistische plannen, welke ook voor ons land haar nadeelen zouden kunnen medebrengen. Heden (Vrijdag) zullen de ministers hun ambt officiéél aanvaarden, terwijl ze op 2 December e.k., wanneer 't Par lement door de koning zal worden ge opend, aan het Lagerhuis zullen worden gepresenteerd. Tweede Kamer. Zitting uanWOpnsdag 5 Nfipember. Bij de voortzetting van de behande ling van het ontwerp tot verhooging van den tabaksaccijns pleit de heer Winter- mans voor het laten vallen van de na vordering, wat voor de schatkist geen verlies zal brengen, als de wet maar spoedig in het Staatsblad komt. Van de inventarisatie vreest spr. conflicten, die afbreuk zullen doen aan de reputa tie van de Tabakswet. De heer Staalman bestrijdt eveneens de navordering voor den kleinhandel, en wenscht, dat de minister het eerst pro- beeren zal met een ander systeem van belastingheffing. De heer Oud is tegen het ontwerp, omdat het de sigaren lager belast dan rook- en pruimtabak. De heer Deckers vraagt betaalbaarstel ling van de kosten voor de bedrijfsver- gunning in een bepaalde maand, wat 'ver eenvoudiging van administratie geeft. De heer van Schaik wenscht ,aan de tabakscommassie opdracht te verstrekken, een stelsel uit te werken voor een belas ting op ruwe tabak. Minister Colijn betoogt, dat de eenige weg om tot een sluitende begrooting te geraken verhooging van de indirecte be lastingen is. De tabaksbelasting kwam het eerst in aanmerking. Van de navordering kan niet worden afgezien, aangezien anders kapitaalkrach tige winkeliers voorraden zouden kunnen inslaan en in betere positie zouden ge raken dan zij, die niet kunnen inslaan. De heer Staalman merkt in zijn re pliek hiertegen op, dat bj^ een winst Van f 50 voor f 1000 moet worden inge slagen, wat niet vlug zal gebeuren. Art. 2 van het ontwerp betreffende de navordering wordt aangenomen met 55 tegen 23 stemmen. Het ontwerp wordt aangenomen met 56—22 stemmen. Aan de orde is de interpellatie-Gerhard over de ambtenaarssalarisen en het ge- prganiseerd overleg. Dhr. Gerhard be toogt, dat een eerste vereischte voor een goede uitoefening van de taak der amb tenaren gelegen is in de bezoldiging, welke een behoorlijk bestaan waarborgt. De heer Gerhard wijst op de verschil lende verslechteringen der ambtenaars- positie en vraagt of dit nooit een einde neemt? Dat tenslotte agitatie ontstaat is niet te verwonderen. Spr. ontwikkelt verschillende bezwaren tegen hiet nieuwe Bezoldigingsbesluit, o.a. het normenstel sel en 't brengen der ambtenaren onder de Joonregeling. De tijdelijke ambenaren zijn in een vo* maakt rechtelooze positie gekomen. Met den jongsten maaregel der regeering om de vermindering voor gehuwden eenigs- zins te temperen, heeft zij de slechtste houding aangenomen die mogelijk was. Dhr. Gerhard hekelt voorts de wijze, waarop het georganiseerd overleg plaats heeft gehad. De regeering decreteerde wat gebeuren moest, zoodat van over leg geen sprake was. De heer Gerhard vraagt o.m. of de regeeringi bereid is! de inwerkingtreding van het nieuwe bezoldigingsbesluit op te schorten en inmiddels* ten aanzien van het geldige besluit den toestand in zoo ver te herstellen, dat op de salarissen V,oor alle ambtenaren dezelfde kortingen worden toegepast en wel nevens het verhaal der pensioenpremie, slechts één maal de korting van 5 o/0 toe te passen. Interpellant vraagt een verklaring, der regeering, dat zij vóór 1 Januari 1926 met terugwerkende kracht tot 1 October 1924 geen verdere korting zal opleggen. Ten slotte verzoekt hij onverwijld herstel der betrekkingen met de Centrale Commis sie voor Georganiseerd overleg. Minister Ruijs wijst ,op den teruggang van het salarispeil in het geheele land. Voor den ambtenaar geldt ook het groote belang van het hooggehouden Neder- landscih crediet. De financieele toestand van 'het land is nog niet zoo,als door ve len wordt voorgesteld. De Minister kan geen zekerheid geven, dat de regeering vóór 1 Januari 1926 met meer nieuwe voorstellen tot salarisverlaging zal moe ten komen, al acht hij dit onwaarschijn lijk. De onderhandelingen met de Conv- missie voor G. O. kwamen op 't doode punt, omdat de Commissie de pas wilde aangeven. De beslissing moet steeds bij de regeering blijven. Daarna verdaging tot Donderdag. Zitting uan Donderdag 6 November. Bij de voortzetting van de behande ling van de interpellatie-Gerhard over de ambtenaarssalarissen en het georgani seerd overleg repliceert de heer Gerhard Spr. constateert, dat die salarissen vol komen worden afhankelijk gesteld Van toevallige finaneieeïv uitkomsten. Over leg heeft de regeering geweigerd en toen het contact met de commissie verbroken. Interpellant sfoelt een motie voor, de noodzakelijkheid uitsprekende, dat de aangekondigde maatregelen inzake de sa larisregeling worden teruggenomen; dat aan de ongehuwde ambtenaren niet. meer kortingen mogen worden opgelegd dan aan de gehuwden; en .de inwerkingtreding van het bezoldigingsbesluit zal worden opgeschort. De heer Braat zegt, dat de verlaging van de ambtenaarssalarissen zeer noodza kelijk is. De classificatie dient te worden opgeheven, daar de stad de beste krach ten tot zich trekt; zelfs na het jongsLe bezoldigingsbesluit zijn de salarissen nog exorbitant hooig. De verlaging gaat spr. in de verste verte nog niet ver genoeg. De heer van Ravesteijn zegt, dat het neerdrukken .van de loonen van het pro letariaat een internationaal Verschijnsel is, evenals het opzweepen van het mili tarisme, dat gesymboliseerd wordt door de aanwezigheid in de Kamer van mi nister Westerveld. Spr. dient een motie in, Ovaarin de regeering wordt uitgenoo- digd een regeling te ontwerpen, waarbij alle kortingen op salarissen tot f 40 per week worden te niet gedaan. De heer Bongaerts wijst op de sltljging van den salarislast sinds 1918 met 100 millioen. Hij maakt een vergelijking met de loonen in het 'vrije bedrijf. Een me taalarbeider kan het in een eersibe klas gemeente brengen tot f 28,50 per week, terwijl dit voor een rijkswerkman be draagt f 33 plus kinderbijslag. De heer Snoeck Henkemans zegt, dat, doordat grootere opbrengst de middelen ten goede zal komen aan de ambtenaars salarissen, deze in bedekten vorm t|ot sluitpost zijn gemaakt. Hij vraagt of de regeering nog eens wil overwegen of voor 't platjbeland de salar'sregeling niet te ongunstig is. De heer Ketelaar constateert, dat mi nister Ruijs dhr. Gerhard in geen enkel opzicht is tegemoet 'gekomen. De afge vaardigde naar het georganiseerd over leg was niet de juiste man om He on derhandelen. De heer Scheuten zegt, dat van alle zijden toegegeven is, dat de ambtenaars salarissen niet onaangetast konden blij ven. Bewezen is niet, aat de regeeriing schuld heeft aan het mislukken van het overleg. De regeering is niet feilloos te werk gegaan, doch ook de organisaties h§bben fouten gemaakt. De kortingen van Mei en October kun nen niet worden gescheiden zooals de heer Gerhard wil. De vergadering wordt tot Vrijdag ver- Laat die niet verergeren en stel U niet bloot aan 't gevaar het slachtoffer te worden van een ver waarloosde verkoudheid. Wordt geen borst- o£ asthmalijder. Be schermt U daarom dadelijk met deslijmoplossende, verzachtende Akker' De salartspolltlek der regeeriag. De interpellatie-Gerhard en het daar op gegeven antwoord van den minister van binnenlandsOhe zaken leert, dat van de regeering geen wijzigingen in haar salarispolitiek zijn te verwachten. Op geen enkel punt heeft de minister president zich ook maar met eenige ge reserveerdheid uitgelaten. Zijn antwoorden luidden, kort, beslist en duidelijk: af wijzend. Iets anders was trouwens, na de passage in de rede van minister Co- lijn bij de algemeene beschouwingen over de Tariefwet, welke op de salarisquaestie sloeg, niet te denken. Toen reeds heeft de heer Colijn namens de regeering ver klaard, dat zij verder (dan een toeslag op de salarissen alleen in 1925) niet gaan kon. Zij zou dus al in zeer korten een zwenking hebben gemaakt, als zij thans een ander antwoord had gegeven op de vragen van den heer Gerhard. Maar wij staan pas aan het begin van het groote debat. Men rekent er in de Kamer op, dat eerst Dinsdag de behan deling der interpellatie zal eindigen. Volgens uitlatingen in de Kath. pers zou uit het debat een regeeringscrisis voortkomen. Ongetwijfeld hangt het lot van de regeering, evenals bij de behan deling der Vlootwet, weer geheel en al af van de vraag, hoeveel katholieken eventueel de politiek der regeering zou den veroordeelen, indien zij niet geneigd bleek in den loop van dit debat er eenige wijziging in te brengen. Particuliere eleotrioitoitsvoorzleslng. De heer Braat heeft tot den Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw de vol gende vragen gericht: Is het Z. E. bekend, dat een particuliere onderneming de eilanden Schouwen en Duiveland van electriciteit wil voorzien, doch de Ged. Staten van Zeeland dit tegenwerken door van die exploitatie een zeker bedrag in,geld jaarlijks te willen heffen Is Z. E. bereid te bevorderen, dat deze onnoodige tegenwerking Worde opgehe ven? EERSTE KAMER. Het centraal stembureau heeft tot lid van de Eerste Kamer benoemd Ver klaard den heer F. L. Ossendorp, te Am sterdam, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het bedanken van den heer H. Van Kol. kunt U tegen de gevaren van verkoudheid het beste beschutten met de desin- fecteerend en oplossend \yerkende TABLETTEN Groote doozen 65 Cts IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll Uit Stad en Provinolo. ZIERIKZEE. In de sociëteit „Concor dia" vergaderde Donderdagavond het co mité, dat St.-Nicolaas bij z'n komst in deze plaats de noodige hulp zal bieden. Donderdag 4 December e.k., dus op „de drukke Donderdag" komt Z. D. H. vergezeld van niet minder den 3 zwarte bedienden, met de Prov. boot des mid dags pl. m. 2 ure aan 't Luitje, waar de grijze bisschop ontvangen wordt door den burgemeester. Nadat St.-Nicolaas zijn appelschimmel heeft bestegen, maakt hij een rit door de geheele stad; zooveel mogelijk zullen alle straten worden bezocht, terwijl op dien tocht de zwartjes de noodige schrik en vreugde zullen verspreiden onder de ongetwijfeld honderden toeschouwers. In oen laten namiddag zullen de kinderen onder geleide hunner onderwijzers en onderwijzeressen in.de Concertzaal,waar St.-Nicolaas ook komt, een film te zien PREDIKBEURTEN. Zondag 9 November te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, dr. Helder. Kleine Kerk. 10 ure, ds. Waardenburg. '8 Avonds 6.30 ure, Zendingibijeenkomst der Classicale Zend.-Ver. Sprekar: da. J. M. S. Balj'on te Modjo-Warno (Java). Luthersche Kerk. 10 ure, ds. Hoevers van Den Haag. Geref. Kerk. 10 en 6 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeskerk en 6 ure, ds. v. d. Molen. Evangelisatie Jeruël II. 10 en 6.30 ure, gewone dienst. Oud-Qeref. Gem. 9 30, 2 en 6 ure, Leeskerk. krijgen, waar het leven Van Z. D. H. in beeld wordt gebracht, terwijl gedurende de pauze aan ieder kind een reep chocola zal worden uitgereikt. Vrijdag 5 December vormt het glans punt, want dan komt de goede heilige op school, in de bewaarschool en in het Weeshuis. Aan allen wordt dan een ca deautje uitgereikt. Om nu St.-Nicolaas ©enigszins daarin tegemoet te komen, heeft de heer W. Merle alhier alvast 974 surprises aan St.-Nicolaas gezonden om diens voorraad wat aan te Vullen. Een daad die zeer toegejuicht mag wor den! Hoewel St.-Nicolaas niet onbemiddeld is en heel zijn vermogen opoffert voor de jeugd, lijkt het ons wel wat al te bar om dat te laten voortduren, want dan volgt zeker over eenigen tijd zijn faillissement. Nu willen velen gaarne een bijdrage geven om de schooljeugd een paar heerlijke dagen te bereiden. Dat kan! Binnenkort zullen U lijsten worden aangeboden om een kleine som, 't mag ook een groote zijn, te geven voor dit sympathieke, echte kinderfeest! Wij twijfelen er niet aan of iedereen zal voor dit doel wel iets willen geven! Zaterdag 6 Dec. vertrekt de Groote Kindervriend met de tram, welke kwart over één in de richting Zijpe gaat. Heb ben de kleinen de goede Sint Donder- dag's aan 't Luitje verwelkomd, 's Za terdags kunnen ze hem op den Gracht- weg het vaarwel toewuiven en een „tot weerziens" toeroepen! Met ingang van 1 Deo. 1924 is de heer F. Dooge, rijksklerk D. B. enz- van zijne detadheering-als zoodanig te Delft ontheven. Woensdagavond e.k. komt in de Conoertzaaf het Ned. Töoneel-Gezelschap (Impressario P. L. Ooms, de bekende kanaalzwemmer, die het vorig jaar mét mevr. de Boer—van Rijk hier was), met De slachtoffers der samenleving" een drama in 6 bedrijven. In .de hoofdrol: Alex Faassen. Men zie voor bijzonder heden de in dit nummer voorkomende annonce. Blijkens een in dit nummer voor komende annonce zal hier voor het Co mité uan Chr. Winterlezingcn, a.s. Woens dag 12 Nov. in hotel „Juliana" opftreden de heer Penning, die in verschillende plaatsen van ons vaderland lezingen hield over Zuid-Afrika. Als Penning aan 't „gezelsen" is dan kan men bijna een speld hooren val len. Als Penning zijn „snaaksdhe" ver halen ten bes^se geeft, is de zaal één gulle ladh. Zou er wel één man in Ne derland zijn, die zoo goed heeft verslaan, wat het volk van het vrije Zuid-Afrika heeft bezield, toen het zich verzette te gen de Britsche dwinglandij? 't Is een ge not om naar den „ou-baas" te luisteren* zooals hij 2Jic'h zelf noemt. Bij fraaie licht beelden vertelt hij van zijn reis naar het zonnige Zuid-Afrika. Zaterdag- en Zondagavond geeft de Conoerlzaal-Biosoz>op schitterende voor stellingen van het dolle Parijsohe klucht spel: „Zoquetlbe en haar held", welke film nog niet in Holland is vertoond. Ook zal een film worden vertoond, waarin „Kareltje" (Harold Loyd, de overbekende filmacteur), in de hoofdrol optreedt. Nog komieker oan Watt en 1/2 Wlatt! KERKWERVE. De heer L. Boot, ge meente-veldwachter alhier, hoopt Dins dag e.k. zijn 25-jarig jubileum te her denken. HAAMSTEDE. Blijkens de in dit nummer voorkomende advertentie komt Dinsdagavond 11 November in hotel Bom de bekende schrijver, den heer L. Penning, een lezing met lichtbeelden houden over zijn reis door Zuid-Afrika. Deze gevierde spreker trok in vele steden van ons land volle zalen en zal zekér ook in Haamstede aan velen een genot- Vollen avond bezorgen. Overspannen zenuwen hebben een kalmeerend en zenuwsterkend middel noodlg. Mynhardt'e Zenuwta- bletten beantwoorden volkomen aan dit doel. Koker 75 ot. Bij apoth. en drogiBten. ONDERWIJS. Na afgelegd toelatingsexamen zijn tot de eerste klasse der Rijkslandbouwwin- tersdhool 1e Goes'o.a. toegelaten: J. W. Doeleman, Dreisdhor; M. C. M. Gast,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1