Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementi Woensdag 5 Nov. 1924 zierikzeesche courawt. ito ADVERTENTIÊNi buitenland. Het zegel der Stilte. Bij Hoest en Verkoudheid Prtfn por I maanden f 1,50, franoo por poit ƒ1,80. Voor hot boltonland por Jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 oent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 80 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. por rogol. Reclames ,80 ots. p. regel By contract belangrijke korting. Inzonding op don dag van uit gave vöór 11 ure. Germalne Berton. Het ia niet buitengesloten, dat de po ging tot zelfmoord, welke de anarchiste Germaine Berton Zaterdagmiddag in de Kerk te Belleville heeft gepleegd, n'euw licht zal werpen op de nog altoos on opgehelderde zaak van den dood van Phi lippe Daudet, ae jongste zoon van het ex-Kamerlid Leon Daudet, leider der royalistische partij. De verklaringen, die. Germaine Berton heeft afgelegd in het hospitaal, zijn vrij du'ster, doch er 'zou uit blijken, dat het meisje in wanhopigen toestand verkeerde en door haar kame raden vrijwel aan haar lot was overge laten. Tenslotte heeft zij een dosis vergif genomen; na geruimen tijd te hebben rondgedwaald, stortte zij in de kerk neer. De politie heeft drie brieven op Ger maine gevonden: één aan de politie, één aan den hoofdredacteur van de „Liber taire" en één aan Mme Alphonce Daudet. Men verwondert zich er over dat deze laatste brief aan mevr. Alphonse Dau det was gericht, de weduwe van den be roemden schrijver, niet aan haar zoon Léon of aan diens echtgenoote. Mme. Al phonse Daudet weigerde uiteraard elke inlichting aan journalisten en heeft den brief aan den rechter van instructie doen toekomen. Germaine, wier toestand dus danig is, dat een volkomen herstel kan worden verwacht, weigert mededeelingen te doen omtrent de herkomst van het vergif. Zij verklaart slechts dat haar daad uit een 3ffa:re d'amour voortspruit. De „Action Frangaise" is onmiddellijk opgesprongen om te verzekeren dat de geheeie zaak een mystificatie is. Ger maine Berton zou haar vergiftiging simu- leeren.... op verzoek van de politie, die aldus het verder onderzoek naar de oor zaken van Philippe Daudets dood wil afleiden! In den brief aan Mme. Daudet beweert Germaine de minnares van den jeugdigen Philippe te zijn geweest. Het blad wijst op het onmogelijke hiervan, daar Germaine ten tjjde van Philippe's dood nog in de gevangenis zat. Zoo zou Zij dus Philippe reeds vroeger hebben moeten gekend toen deze.... dertien jaar oud was. B i W N ËÏÏT ft N D7~ De Directeuren der Brusselsche bank. De directeur der strafgevangen's te Bonn, de gevangenis waanr't Briedée, de gewezen directeur der Brusselsche bank, heeft kunnen ontsnappen, is :n verband met deze gebeurtenis :n zijn functie ge schorst. Tevens zijn een administrateur en nog enkele ambtenaren der strafge vangenis uit hun werkkring ontheven. De Jong, die nog in Bonn gevangen zat, is naar de strafgevangenis te Keulen over gebracht, waar men van zijn verblijf tot den uitlever:ngsdatum meer zeker jwhijnt te zijn. Democratische Christenen. Aan de besturen van de Christelijk- Sociale Partij, de Christelijke Volkspartij en de Christen-Democratische Partij, be nevens aan een aantal democraten Van christelijke gezindheid, is een oproep ge zonden tot een bespreking op 22 Nov. a^. Het doel is te komen tot een federa tieve samenwerking voor d verkiezingen van 1925 en de eerstvolgende wetgevende periode „op zoodanigen grondslag en met zoodanige doelstelling, dat daarnaast door buiten deze partijen staande kiezers van chr. levensbeschouwing kan Worden mede gewerkt". Men wil met een eigen candidatenlijst komen en geen lijsten doen indienen daarnaast door de drie partijen. TWEEDE KAMER. Zitting Dan Dinsdag 4 November. Bij de voortzetting van de behande ling van het n'euwe tariefontwerp verde digt de heer Snoeck Henkemans opnieuw zijn amendement, om garens met 5 pet. en als compensatie vrijwel alle touw 'mc(t' 8 pet. te belasfjen. De heer Boon dient Gesprongen Handen- f f v Ruwe,Schrale Huid en Huidwondjes Springende Lippen •5 PU ROL per doos 30*60*90 c. Tuben 30c. Bij Apolh. en Drogisten. een amendement i<n, om touw tr'et te belasten. Minister Colijn ontraadt dit laat ste. Hij heeft tegen het ongewijzigd amendement-Snoeck Henkemans geen be zwaar. Het amendement-Vliegen, om garens vrij te stellen, wordt verworpen met-47 tegen 31 stemmen. Het amendement-Boon wordt verworpen met 46 tegen 33 stem men. Het amendement-Boon (geheeie pos|t 5 pcJt.) wordt verworpen rechltis tegen links. Het amendement-Snoeck Henke mans (5 pet. op garens en touw binnen zekere gewichtsgrenzen) wordt verwor pen met 52 tegen 28 stemmen. Het amen dement-Boon (post 6 .me/t 5 pet. te be lasten) wordt verworpen rec-h|t\s tegen links. De heer Dresselhuijs verdedigt bij artikel 18 van het onftwerp een amende ment om hulpmiddelen voor de 'ndus- trie, d'e onder artikel 43 zouden vallen, doch in het oude tarief niet belast waren, niet te belaslten. Het amendement-Dresselhuijs wordt verworpen met 44 tegen 33 stemmen. Bij a.rt. 43 verklaart dhr. Dresselhuys, dat dit -Éart. een verslechtering van het ontwerp is. |De heer Vliegen vraagt of' de minister wachten zal met 't belasten krachtens dit artikel, totdat de noodzakelijkheid door de industrie wordt aangetoond. De heer Oud meent dat de regeering met art. 43 de bevoegdheid tot zich trekt, die de grondwet alleen aan de wetgevende macht toekent. Minister Colijn zegt, dat het hier gaat om wettelijke bevoegdheid, waarbij alleen bij alg. maatregel van bestuur artikelen omschrijving krijgen. De heer Oud dient een amendement in, om alle krachtens art. 43 te belasten artikelen, met name te doen noemen in den alg. maatregel van bestuur. Het amendement-Oud wordt verwor pen met 42 tegen 30 stemmen. Eindstemming over 't ontwerp Woens dag 12 November. Aan de orde is de verhooging van den tabaksaccijns. De heer IJzerman bestrijdt 't ontwerp, waarvan de opbrengst grootendeels van kleine luiden zal moeten komen. Daarna verdaging tot Woensdag. Margarlneproduetle. Blijkens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend gemaakte cij fers heeft de productie van margarine in Nederland in 1923 pl.m. 107 millioen K.G. netto bedragen; in 1922 88 millioen K.G. netto; in 1921 99 millioen K.G. netto; in 1919 95 millioen K.G. netto; in 1916 172 millioen K.G. netto; in 1913 88 millioen K.G. netto. Een volkomen nauwkeurige berekening van het verbruik van marga rine hier te lande is niet te maken, om dat het netto-gewicht Van den in- en uit voer niet bekend is en ook omdat men niet weet, hoeveel margarine het land heeft verlaten bij kleine hoeveelheden, Vallende onder de bepalingen van het grensverkeer. Neemt men echter op grond van inlich tingen V an deskundigen aan, dat 't netto gewicht 14 15 procent van het bruto gewicht bedraagt, dan kan men het ver bruik van margarine in Nederland in de jaren 1921, 1922 en 1923 op resp. pl.m. 39 millioen, pl.m. 37 millioen en pl.m. 42 millioen K.G. (netto) stellen. Door William Le ^aeux. 29 En zij wierp z'ch aan mijn voeten, greep mijn handen vast en hief haar ge zicht smeekend naar mij op. „Juist daarom ben :k weer terugge komen", antwoordde ik haar. Als ik je kan redden uit die vreeselijke zaak, zal ik het doen, maar je moet me de volle waarheid vertellen, van het beg-'n af. Dan kan ik een plan opmaken om je veiligheid te verzekeren." Ik hielp haar opstaan en bracht haar naar haar stoel terug. Eenige oogenblik- ken zat zij, zonder te spreken of zich te bewegen, ernstig na te denken. Toen zei zij plotseling op harden, heeschen toon: „O, je weet niet, Teddy, wat ik ge leden heb hoe ik het onschuldige slachtoffer van een laaghartig complot ben geworden. Ik ik werd in een val strik gelokt ik „In een valstrik!" herhaalde ik. „Door wien? Toch niet door Digby Kemsley? £oofn man was hij toch niet." „Hij is je vriend, dat weet ik. Maar MIJnhordt'e Emser-Tablatten 35o. Mljnherdl'a Salmiak-Tabletten 40o. Thormo-Tabletten 45o, Anga-Bonbona 60o. BJJ Apothekers en Drogisten. Uit Stad on Provlnole ZIERIKZEE. Het gaat met den toeloop van nieuwe vrijwilligers op het eiland Schouwen en Duiveland zeer voorspoe dig. Reeds nu hebben zrjdh een 50-tal jongelingen verbonden, terwijl op meer dere plaatsen met geheel nieuwe klassen zal worden begonnen. Hier schijnen de jongelingen hun belangen beter te begrij pen dan op het eiland Tholen, waar de aanmelding zelfs nog lang niet bevre digend is. Dinsdagvoorm'ddag kreeg iemand alhier, waarschijnlijk door het onvoorz'ch- lig aanmaken van een kachel met petro leum, de vlam in het gelaat, waardoor vrij ernstige brandwonden ontstonden. In haar angst vluchtte het slachtoffer naar buiten en sprong in een welput, waaruit zij, dank zij de innrddels op "t hulpge roep toegeschoten buten, werd gered. De Burgemeester heeft naar aan leiding van een ontvangen schrijven van St.-Nicolaas, waarin de goede Sint be richt, dat hij plan heeft onze stad te komen bezoeken, een comité gevormld, teneinde St.-Nicolaas en zijn knechts te ontvangen en hen te helpen bij den zoo moeilijken arbeid. Het ligt in de bedoe ling van Sinterklaas, alle kinderen iets aan te bieden. Wij voelen ons geroepen uw steun in te roepen, om den wensch van Sinterklaas om alle k'nderen te ver rassen, te hejpen verwezenlijken. Ieder ingezetene zal begrijpen, dat wanneer de goede Sint allen iets wil aanbieden, dit geld, ja véél geld kost. Wij ver trouwen, dat wanneer u in de komende weken met een bezoek zal worden ver eerd, door een onzer comitéleden, u d:e steun zult willen verleenen, opdat St.- Nicolaas werkelijk allen een verrass'ng zal kunnen aanbieden. Men bedenke dat het gaat om onze kinderen een genoegen lijken dag te -bezorgen. NOORDGOUWE. Openbare vergadering van den raad der gemeente, gehouden op Dinsdag 23 October j.l. Allen tegen woordig. Aan de orde is een van den Raad van Beheer der N.V. Waterleiding- Maatschappij „Schouwen en Duiveland" ingekomen jschrijven, waarbij toezend:ng geschiedt van een aanvullend rapport met bijlagen, betreffende het waterleidingplan op Schouwen en Duiveland. Verzocht wordt medewerking- te verleenen tot op richting van die waterleiding door t.z.t. de verplichting tot aansluiting aan de waterleiding in de oouwverordening der gemeente op te nemen, zooals wordt voorgesteld. De heer van Gorsel vraagt waar de leiding komt en verwacht in het algemeen veel gebruik van het le:- dingwater, als de waterle-'ding er een maal zal zijn. De voorzitter zegt, aat de buis niet in den Kloosterweg, maar in den Donkerenweg komt, en vindt het jammer, de verplichte aansluiting op te nemen, terwijl die verpÉöhting niet zal gelden voor alle woningen, doch alleen voor die, welke zijn gelegen binnen een afstand van 25 M.^ van de as van den weg, waarin een aan het waterle'dingbe- drijf toebehoorende buis aanwezig is. De oprichting zou zonder deze verplichting moeten kunnen geschieden. Z'erikzee dat veel kleine regenbakken heeft, zal voor namelijk van de waterleid'ng profiteeren. Die gemeente voorziet ons echter ook niet van gas. De heer van der Wekken verklaart zich principieel tegen de verplichte aan sluiting. De heer Schikker zegt, wel niet te dwepen met de verplichte aanslu'ting, toch in het algemeen belang te moeten medewerken. De heer Geluk zegt, dat de W8terleid:ng noodig is. De heer van der Bijl meent, dat wanneer de water leiding, met het oog op Schouwen, er eenmaal ligt, men er spijt van zal heb ben dat ze geen 30 jaar vroeger is aan gelegd. In stemming gebracht verklaren zich tegen de verplichte aansluiting de heeren Ganzeman en van der Wekken, de overige leden voor.' Op voorstel van den voorzitter wordt besloten met het als je de waarheid w'st, zou je hem haten even diep en onverzoenlijk als ik", verklaarde zij. „Je verteloe me, dat hij je gedwongen had bij hem te komen". „Ja." „Waarom?" „Omdat hij me iets wilde vertellen om „Wat wilde hij vertellen?" „Ik weiger het te zeggen ik kan het je niet vertellen, Teddy." „Omdat je zijn geheim zoudt verra den?" vroeg ik bitter. „En toch vertel je me, dat je hem haat. Het is heel vreemd, nietwaar? Je kunt hem toch niet haten en trachten te beschutten tegelijkertijd?" Even dacht ze na en antwoordde toen: „Ik geef toe, dat mijn houding tegen over je vriend vreemd schijnt, maar er bestaan redenen mijn eigen sterk-per- soonlijke redenen welke mij verhinde ren je alles van die vreemde, ontzettende geschiedenis te vertellen. Laat het vol doende voor je'zijn, dat ik niet uit vrije beweging verborgen heb, dat ik je vriend kende en hem in het geheiml heb op gezocht. Neen, Teddy, daarvoor beminde ik je en bemn je nog steeds te diep." „Ik vertrouwde je, Fhrida, maar je hebt me bedrogen", antwoordde ik. oog op de ontheffing, in bijtlage 4 van het rapport inplaats van „met goed lei dingwater" gelijk te stellen drinkwater", te lezen „met goed water gelijk te stel len drinkwater". Ingekomen is van de Comm-'ssie voor Voortgezet onderwijs na den leerplicht- gen leeftijd een verzoek om subsid'e voor den avond- en Zaterdagmiddagcursus, ge durende den a.s. winter. De commissie verzoekt tevens het vereisohte getal leer lingen bij den aanvang van den avond cursus te willen brengen op 8 inplaats van 10, daar de mogelijkheid bestaat, dat er geen 10 zullen zijn. Vele leden betreuren het, dat zoo weinig gebruik van dit zoo goed onderwijs wordt ge maakt, terwijl opgemerkt wordt, dat dit veel aan de ouders der kinderen is te wijten. De heer Ganzeman wil voor den avonduorsus een minimum stellen van 5, daar dit getal ook geldt voor de meisjescursus. De heer Schikker meent, dat een grens moet worden gesteld, doch dat niet aan 10 behoeft te worden vast gehouden. Het getal 5 vindt hij echter te laag. Besloten wordt de gevraagde subsidie te verleenen, onder dezelfde voorwaarden, waaronder de vorige cur sussen zijn gesubisidieerd, met afwijking in zooverre, dat bij den aanvang van den avondcursus het aantal leerlingen niet minder mag bedragen den acht. Van de Landarbeidersvereeniging „S. en D." te Zierikzee is ingekomen een uitnoodi- ging tot bijwoning eener vergadering op Maandag 3 Nov. a.s. te Zierikzee, ter be spreking van de financieele regeling dier vereenig'ng met de gemeente Zonnemaire, terwijl voor pl.m. 30 jaren een bijdrage wordt gevraagd van ruim 1 i/g cent per inwoner. Na eenige bespreking wordt op voorstel van den voorzitter afwijzend be schikt. Vervolgens wordt besloten de gevraagde bijdrage voor de jaren 1925 1927 aan de Commissie van Beheer voor den straatweg van Zierikzee naar Brou wershaven te verleenen, terwijl den voor zitter opgedragen wordt ;n de Commis sie te doen verhandelen het verharden van den zijkant van den straatweg. Thans komt aan de orde de gemeentebegroötirig voor 1925. Besloten wordt de gordijnen in de gemeentekamer te vern:euwen. De heer Ganzeman bespreekt het toezicht bij het bouwen. De heer van'Gorsel meent dat de subsid'e voor een schoolreisje weggegooid geld :s, daar de kinderen de zen zomer veel te spoedig terug waren. Eenige leden slu'ten zich hierbij aan. Geantwoord wordt, dat het hoofd der school juist dien dag weg moest. Be sproken wordt nog de subsid:e aan het muziekgezelschap. Bij wat meer energiek optreden dier vereeniging zou verhooging van subsidie niet onmogelijk zijn. Ver volgens wordt met algemeene stemmen besloten met ingang van 1 Januari 1925 te heffen 30 opcenten op de hoofdsom der personeele belasting, en met ingang van 1 Mei 1925 te heffen 60 opcenten op den hoofdsom der rijksinkomstenbe- lasting. Na verdere art'kelsgewijze be handeling wordt de begrooting in ont vang en uitg. vastgesteld op f 25515,695. Goedgekeurd worden de rekening over 1923 en de begrooting voor 1925 van het Burgerlijk Armbestuur, alsmede de re kening van het liefdadigheidsgesticht de Koeijerij over 1923. Bij behandeling van deze laatste vraagt de heer v. d. Wek ken, waar het erfpachtsrecht, dat hij jaarlijks aan deze stichting moet be talen, zijn oorsprong vindt. Geantwoord wordt, dat dit moeilijk zal zijn uit te maken. Daarna sluit'ng. BRUINISSE. De voerman J. de J., die met zijn wagen, bespannen met twtee paarden van de Oudestraat de Korte Ring wilde inrijden, zag zich plotseling geplaatst tegenover een vrachtauto, die uit die richting kwam en waarvan hij het signaal niet had gehoord. Om aan rijding te voorkomen hield hij zoo vlug mogelijk zijn paarden in, doch kon niet beletten, dat de wagen nog eenige meters doorreed en de disselboom een groote spiegelruit in den winkel Van bakker P. verbrijzelde. „Uit. nooddwang. Omdat en zij hield op met een verschrikte uitdrukking in haar oogen. „Omdat wat?" vroeg ik langzaam1 en legde mijn hand op haar schouder. Ze onttrok zich aan mijn aanrak'ng. „Neen; ik 'k kan het je niet ver tellen. Het is te vreeselijk!" flu'sterde zij haar bleek gelaat in haar handen ver bergend. „Ik heb je lief, maar helaas! al mijn geluk, al mijn vreugde, waarvan ik' reeds zoo lang droomde, is mij ontgl'pt door dien eenen dwazen stap d'e eene dwaze daad van mij." „Vertel het mij, Phrida", ze: ik ernstig. „Heb vertrouwen in mij". „Neen", antwoordde zij beslist. „Het is mijn e'gen schuld ik heb dwaas ge handeld en meet de gevolgen dragen". „Maar je wil toch n'et liever onze liefde opofferen, dan mij de waarhe'd vertellen!" riep ik uit. Heete tranen stonden in haar oogen en ik voelde haar l'Chaam beven. „Helaas! ik ben gedwongen",1 stamelde zij. „Dus je weigert mij te vertellen weigert u;t te leggen waarom die man, dien Ik mijn vriend waande en wien ik zooveel diensten bewezen heb, jou in 1 zijn macht had?" riep :k verbitterd uit. ST.-MAARTENSDIJK. Door den heer J. van Nieuwenhuijze is per 15 Decem ber eJc. eervol ontslag gevraagd uit zijne bedieningen als havenmeester en ontvan ger van het kadegeld. ST.-ANNALAND. De collecte voor de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Mij. bedraagt in deze gemeente f38,80. Door den Commissaris der Konin gin zijn tot leden van het college van zetters der Dir. Bel. te St.-Annaland be noemd de heeren M. J. Heijboer en Adr. Burgen. THOLEN. Meldden wij voor eenigen tijd, dat men begonnen was met het plaatsen van de nieuwe Brons-motof van het stoomgemaal alhier, thans kan wor den gemeld, dat de toestand door de vele regens zeer penibel wordt. Immers de loozing der gezamenlijke polders be staat nog uit een halve zeesluis, daar door de andere helft de afvoerbuis ligt van het stoomgemaal. Met de vele re gens en het ruwe weder gaat er zoo doende zeer weinig water door de sluis, en ziet men eiken dag de peilschaal hoo- ger klimmen. Indien deze toestand nog lang moet aanhouden, zullen vele wei landen en laag gelegen bouwlanden on der loopen. Men is reeds op de laagste gelegen gronden begonnen in allerijl de bieten op te ruimen. Moge er spoedig ebtere weersgesteldheid intreden! THOLEN Een arbeider uil deze ge meente, werkzaam onaer Oud-Vossemeer, werd door een jager die op wild schoot, per ongeluk getroffen, zoodat genees kundige hulp moest ingeroepen worden. Vragen van een Statenlid. Door den heer Jao. Welleman, V.-D. liid van de Prov'neiale Staten van Zee land is onder de aandacht van den com missar's aer Koningin gebracht met ver zoek ait mede te deelen aan Ged. .Staten, dat in de vergadering der Staten van 18 Dec. 1923 een voorstel van het ooilege van Geo. Staten is aangenomep, tot het richten van een aanvrage tot de regee ring om een voorstel van wet betreffende het heffen van buitengewone opcenten voor verbetering van wegen. De heer Welleman vraagt of het college van Ged. Staten bereid 's, in de eerstvolgende zit ting der Staten mede te deelen, tot welk stadium bovenstaand besluit thans ge vorderd is. XIV. Waarin verdere misleiding ontdekt wordt. Phriida zweeg langen tijd. Toen zij met gebogen hoofd: „Ja ik ik ben gedwongen te zwijgen". „Waarom gedwongen?', vroeg ik. „Ik ik kan het je niet vertellen; ik durf niet." „Durf niet? Is het zoo'n vreeselijk geheim?" „Ja. Het is een mysterie, ik weet zelf de waarheid niet", antwoordde zij. „Ik weet alleen dat ik dat :k je liefheb en dat ik je verloren heb omdat die Vrouw gesproken heeft, zoodat ik alleen tegenover de wereld en de po litie sta!" „Heb ik je niet gezegd, dat ik mijn best zal doen je te verdedigen en te beschermen, als je me slechts de waar heid wil zeggen", zei ik. „Maar dat kan ik niet". „Dus je wilt dien schelm nog steeds beschutten", riep ik woedend uit. „Neen", was haar antwoord. „Dat wil ik niet. Ik zeg je Teddy misschien i: dit de laatste keer dat we ooit met el kaar spreken dat ik slechts jou en jou alleen liefheb. Ik ben het slachtoffer RECHTZAKEN*, Bij vonnis der Arrond'ssements-Récht- bank te Middelburg van 3 November is failliet verklaard: O. van Zuidland, wo nende te Bruinisse, met benoeming van den Heer Mr. G. F. Baron thoe Sdhwart- zenberg en Hohenlansberg, lid dier recht bank, tot* Rectoter-Commissaris en Mr. Chr. J. B. du Croo, advocaat en procu reur, wonende te Zierikzee, tot Curator. De Brusselsche Bank. Op 3 December zal voor het gerechts hof te Den Haag in hooger beroep wor den behandeld de strafzaak tegen een te Schoten wonenden hoofdinspecteur van de Brusselsche Bank en tegen den direc teur van het bijkantoor Middelburg. Bei den hebben voor de M'burgsche recht bank terecht gestaan terzake van de bekende verduisteringen en oplichting. Eerstgenoemde is toen veroordeeld tot van een handig, laagharrig complot, ge loof me of geloof me niet. Ik vertel de waarheid." „Maar ik geloof je wel", antwoordde ik. „Toch als je me liefhebt, Phrida, kun je me toch wei de laagheid van d:en man vertellen, in w>'en ik vertrouwen gesteld had". r „Nu niet," zei zij. „Dat is onmogelijk, maar misschien later". „Wist je, dat ik op dien noodloittigen avond bij hem zou komen? Antwoord mij". Zij aarzelde en antwoordde toen zacht: „ja, Tedd//i, ik west het. O, je kunt niet weten, welke'martelingen ik onder gaan heb bij de gedachte, dat je mis schien zoudt kunnen weten, dat ik er was. Wanneer ik je zag, vreesde ik je aan te zien." „Omdat je schuld voelt „Ik viel in den strik en ik kan er niet uitkomen", verklaarde zij heesch. „Nu de politie het weet, staat voor mij maar één weg open. Ik kan het niet meer verdragen, nu ik jou liefde ver loren heb. Ik geef nergens meer om mijn vijanden jagen mij den dood Ln Zij barstte in tranen los. (Wordt oerDotgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1