Zierikzeesche Nieuwsbode 65. Prijsverlaging Maandag 3 Nov. 1924. zierikzeesche courant. Bekendmaking. Het zegel der Stilte. ABONNEMENT: PrJJi per i maanden f 1,50, franco per poit f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Aftonderiyke nummero 6 cent. VerBOhJJnt Maandag, Woenadag en Vrjjdag. ADYERTENTIËNi van 1—8 regelb 60 cta. van «5 regeii en daarboven 20 ets. pai regel. Reclames 80 oti. p. regel. By contract belangryke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11154. In",ldlBe °p don d»f »'»- III, 1, J. DE LOOZE Jr. INIr-IMHf. V, J. lOSTEK. *"e VMT nre Uitspraak van uitsluiting van den dienst. Minder fraaie Handen door arbeid of weersinvloeden, weer zacht en blank door PUROL. Da BURGEMEESTER van Zurikzes brengt ter algemeen® kennis, dat bjj besluit van Zgne Excellentie den Minister van Oorlog, d.d 28 October 1924, Vilde afdeeling, nom- mer 202 H., JOHANNES LEENDERT KLINK, geboren te Zierikzee, den 13en October 1901 en behoorende tot de militie-lickting 1921, op grond van artikel 23, eerste lid a der Dienstplichtwet i« uitgesloten van den dienst ZiiaiKZix den 31 October 1924 De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATB6TEYN TAN RENQERSKERKE. SUITE N LXN IX „Het roer om". Bij de verkiezingen, de vorige week in Engeland gehouden, heeft de Conser vatieve partij aldaar een waarlijk Ver pletterende overwinning behaald, tenge volge van het in 't Ver. Koninkrijk nog heerschende verouderde kiesstelsel. De Arbeiderspartij, die zoovele zetels moet missen, kan zich daarmee troosten. En ook zelfs de liberalen zullen hierin eenige troost kunnen vinden, al blijft voor hen het droeve feit bestaan, dat zij in vergelijking met de vorige verkiezing meer dan één millioen stemmen achteruit gingen. De verdeeling van de zetels in 't nieu we Lagerhuis is dan ook bij verre na niet in overeenstemming met het aan tal stemmen, dat de verschillende par tijen op haar candidaten vereenigden. Bij een stelsel van evenredige vertegenwoor diging zouden in ronde cijfers en zeer ruwweg berekend aan de conservatie ven een driehonderdtal, aan de Arbeiders partij een tweehonderd- en aan de libe ralen een honderdtal zetels toekomen. Maar dat verouderde kiesstelsel is er nu eenmaal in Engeland en het is voor de verslagenen een schrale troost te weten, dat 't toch eigenlijk anders moest zijn, dan het nu is. Alleen voor de Arbeiderspartij is deze troost niet zoo heel schraal, omdat ze althans kan wij zen op een stemmenwinst van meer dan één millioen in vergelijking met de ver kiezingen van het vorige jaar. Al blijft deze winst d.in ook zeer aanzienlijk ach ter bij die door de conservatieven be haald, wier stemmental met ver oVer de twee millioen vooruit ging, zij behoeft dan toch de hoop niet op te geven bij een Volgende verftiezing op haar beurt van de wisselvalligheden van het heer. schende kiesstelsel te kunnen profiteered Het eigenlijke slachtoffer van deze ver kiezingen is de liberale partij en in Zoo verre zijn de verkiezingen dan ook een succes voor MacDonald, die immers er op uit was en is, om de liberale partij te Vernietigen en haar tusschen zijn Ar beiderspartij en de conservatieve partij weg te drukken. Een succes echter, waar op hij toch goed zal doen nog niet al te veel te bouwen. Een partij immers, die nog ruim drie millioen stemmen, meer dan een zesde van alle uitgebrachte, op zich vereenigt, is nog lang niet dood en kan nog maar niet eenvoudig worden uitgeschakeld. Politie en publiek. Dezer dagen is te Berlijn een „weten schappelijke politieweek" gehouden, waarbij de Pruisische minister van Bin- nenlandsche zaken een rede hield, waarin hij o.m. sprak over den verruwenden in vloed van den oorlog, waardoor de cri minaliteit is toegenomen, over de men taliteit der politie enz. Maar behalve daarover sprak hij woorden, die ook voor ons land gelden, n.l. wat de verhouding tot de politie in 't algemeen betreft. In Engeland en Amerika gen'et de po litiebeambte bij het publiek een andere waardeering dan h:er; hij geldt bij de bevolking als een vrend, een beschermer en kameraad. Daartoe moet het cok bij ons komen. Het publiek moet den po litieman niet als beul en beulsrakker be schouwen, maar als den beschermer en Vriend van het. volk. Indien dat nog niet geschiedt, dan ligt de schuld daaraan niet alléén bij den ambtenaar, maar voor een groot deel ook bij het onjuiste oor deel, dat reeds de jeugd over de positie van den agent wordt bijgebracht, wan neer men hem als een minderwaardige factor voorstelt. De Duitsche minister verklaarde in dit verband, van plan te zijn met den minister van onderwijs in overleg te treden teneinde er voor te doen zorgen, dat reeds op de scholen den kinderen een geheel andere voorstel ling van de taak en het wezen van de politie wordt gegeven Boete voor een verkleslngsleugen. Voor de politie-rechtbank van Noord- Londen is een zaak behandeld tegen iemand, die van een conservatieven can- didaal (d:e verkozen werd) op een ver kiezingsvergadering ten onrechte beweerd had, dat hij een gescheiden man was en zijn vrouw een gescheiden vrouw. Aan leiding tot deze bewering was een ver kiezingsblaadje van ,de „Unionisten" ge weest, handelend over huwelijk en echt scheiding in Rusland. De beklaagde be kende, doch zeide, dat hij, toen hij de bewering uitte, aan de waarheid ervan had geloofd. Hij had het in een verkie zingsbureau der Labour-partij gehoord. De rechter legde hem een boete van vijf pond op, terwijl hem het kiesrecht voor vijf jaar werd ontzegd. Met het oog hierop lijkt het niet on- gewenscht onze Strafwetten indien noodig tijdig te herzien, opdat de ba ten het volgend jaar, wanneer bier de Kamerverkiezingen zullen worden gehou den, in *s lands schatkist, het vat der Danaïden ruim zullen vloeien! BINNENLAfi Monument Goem&n Borgeelus. Zaterdagmiddag heeft te 's-Gravenhage de onthulling plaats gehad van het mo nument, opgericht tot huld'ging van de nagedachtenis van den liberalen staats man, mr. H. Goeman Borgesius, bij welke plechtighe'd, mr. H. C. Dresselhuijs, voor zitter van den Vrijheidsbond een gedach tenisrede h:eld. De voorzitter van het huldigingscomité, de heer D. Hans, droeg het aan de gemeente Den Haag over, waarvoor de burgemeester het in ont vangst nam. Het verhuren van belastlngmerken. Door vele leden is in de afdeelingen der Tweede Kamer geklaagd over de wijze van heffing der rijwielbelasting. Over de z.g. rijwieimerken zal ongetwij- ield reeds zóóveel ter oore van den mi nister zijn gekomen, dat men zich ont slagen meende te mogen achten van de vermelding van de daartegen bestaande grieven. Alleen wilde men wijzen op iets, dat, naar men meende, het nieuwste is op dit gebied: het verhuren van rijwiel plaatjes tegen een klein bedrag, hijv. 10 cent per dag. De gehuwde ambtenares In verband met het ontslag aan de gehuwde ambtenares hebben zich, naar verluidt, ambtenaressen van haar echtge noten laten scheiden en zijn zij met dezen gaan leven in concubinaat. Naar 't Volk verneemt, heeft thans de ministerraad besloten, dat aan zoodanig gescheiden ambtenaressen ontslag moet worden ver leend. Binnenschippers on de plaatselijke betastingen. Zooals bekend, bestaat er sinds eenrgen tijd een resolutie van den Minister van Financiën, krachtens welke aan boord van hun vaartuig wonende schippers niet in de plaatselijke belastingen mogen wor den aangeslagen, omdat zij niet geachit kunnen worden in eenige gemeente hoofd verblijf te hebben. Het Weeklad voor Gemeentebelangen meldt nu, dat de mi- Door William Le ^aenx. 28 De volgende week kon de coroner zijn verdaagde zitting houden en wie weet welke onthullingen dan gedaan zouden worden Tegen dien tijd zou de politie wel de identiteit van de verdachte vast gesteld hebben, en zou mevrouw Petre die Phrda zoo bitter haatte haar niet bezwaren bij de autorite'ten Wat kon ik doen? Hoe zou ik hande len? Op dat oogenblik was ik geheel ver ward, vergeefs trachtende een weg uit het doolhof van geheimenissen te vinden. Ik had nog niet naar de br:even gezien, maar toen ik er een blik op wierp, zag ik er een met een onbekende vrou wenhand. Ik scheurde dien open, den kende de een of andere invitatie te vin- oen, maar vond drie haast'g geschreven regels op het papier van het Great Eas tern Hotel, Liverpool Street. Deze lu!d- den1 „Sinds 'k u ontmoet heb is er iets ge beurd. Kom zoo spoedig mogelijk. Tele grafeer. Mevr. Petre, Melbourne House. Colchester." Ik stond vlug op, stopte de andere nister van Financiën op billijkheidsover wegingen in overleg is getreden met zijn ambtgenoot van Binnenlandsche Zaken tot het vinden van een wijze, waarop deze personen wel in de plaatselijke belastin gen zouden kunnen worden betrokken. Beteugeling ran premieUenlngen. Blijkens het voorloopig verslag der Tweede Kamer op het wetsontwerp tot wijziging en aanvulling der Loterijwet 1905 betoogden zeer vele leden, dat dit ontwerp moet worden beschouwd als een poging om de bedoeling van de Loterij- wet 1905 beter tot haar recht te doen komen. Deze poging had hun volle in stemming. Sommigen meenden, dat nog verder zou moeten worden gegaan en dat alle premieleeningen kortw>g zouden moeten worden verboden. Nu ue excessen, welke hebben plaats gehad, een wijziging Van de Loterijwet 1905 noodig hebben ge maakt, make men van deze gelegenheid gebruik om de premieleeningen geheel te verbieden. Bij wijze Van equivalent zou tot een uitbreiding der Staatsloterij kunnen worden overgegaan. Andere leden verklaarden tegen een algeheel verbod van premieleeningen bezwaar te hebben. Den wensch naar uitbreiding Van de I Staatsloterij verklaarden verscheidene leden niet te deelen. Integendeel achtten 1 zij algeheele afschaffing van de Staats loterij gewenscht. 'L Door de Regeering gekozen systeem van voorafgaande goedkeuring werd vrij algemeen juist geacht. Uit Stad en Provlnole ZIERIKZEE. Uitgenoodigd door het be stuur van „Streekbelangen üoor Schou wen—Duideland", trad hier Zaterdagmid dag in de Concertzaal oud-minister Treub op, om te spreken over het reeds aange kondigd onderwerp, n.l. een overheids bedrijf, een particulier bedrijf of een gemengd bedrijf bij een eventueele elec_ trificatie Van Schouwen—Duiveland De voorzitter dezer vereeniging, dr. Huese, leidde de vergadering. Hij riep den spreker en het publiek, w.o. ver scheidene burgemeesters,, secretarissenen gemeenteraadsleden een hartelijk welkom toe en gaf het woord aan den heer Treub, na eerst nog zijn dank te hebben be tuigd aan het bestuur, der Concertzaal voor het beschikbaar stellen der zaïal. De heer Treub begon allereerst zich af te vragen of hij wel goed gedaan had hier naar toe te komen. Het ware misschien verstandiger geweest van het .bestuur van Streekbelangen dhr. Catshoek uit te noodigen, die reeds in de pers over dit onderwerp schreef. Maar toch had hij met genoegen de uitnoodiging aan vaard om te spreken over een electrifi- catieplan in dit gedeelte Van Zeeland. Sprekende over de bedrijfsvormen, waarin een dergelijk plan kan gegoten worden, wenschte spreker na te gaan, wel'ke de meest geschikte is, waar men te doen heeft met een exploitatie, welke niet veël concurrentie heeft te dudhten. Daarom komt een monopolistisch bedrijf in aanmerking, om van overheidswege te worden geëxploiteerd, terwijl de gewone bedrijven moeten worden overgelaten aan het part. initiatief. In sommige monopolistische bedrijven gaat een bedrijf goed, daarnaast Zijn er een aantal, die door den aard vjan de zaak niet monopolistisch zijn, m. a. w. dat verschillende bedrijven geen monopo listisch karakter in zich hebben, maar door de overheid tot een monopolistisch bedrijf worden bestempeld. Daarvoor zijn dikwijls reden van fiscalen a/aird, b.v. in Frankrijk,, het lucifersbedrijf, in Zwitser land, den Verkoop van alcohol, enz. enz. Het is echter n:'et gemakkelijk uit te maken, of iets monopolistisch is, ja, dan neen! Als men, aldus spr., spreekt over ex ploitatie van bedrijven, die niet voor llllllllllillllllillllliUlllllilllllUlilMllllHHIIIlirnilHllWiW brieven :n mijn zak en reed naar de City, waar :k noodzakelijk voor zaken moest zijn. Om half vier kwam :k bij mevrouw Strand, opgedaan door Egisto, die mij :n antwoord op mijn vraag me dedeelde, dat de „Signorna", zooals hij Phrida altijd noemde, :n de ontbijtkamer was. Gekleed in een l-'chtgrijze japon, met kant aan den hals en de polsen gegar neerd, stond zij langzaam uit een grooten leuningstoel op toen :k binnenkwam en ging mij tegemoet, haar gelaat bleek, 'n- gevallen en ongerust. „O, liefste", rep ik uit, „ik ben blij, dan je weer beter bent. Voel je je weer heelemaal wel?" „O, ja, dank je wel", was het zaöhte antwoord. ,/k ik voelde mij niet goed vanmorgen ik weet n:et, wat er met mij was". Toen klemde zij zich plotse ling aan mij vast en ze': „O, vergeef mij, Teddy." „Er is n'ets te vergeven, lieve", ant woordde ik, mijn arm om haar slanke middel leggende en haar d'ep in de oogen ziende. „O", riep zij uit, „ik weet wel, dat je doet of je me vergeven hebt, maar het is niet zoo. Hoe zou het ook kunnen?" „Ik ben in het geheel niet boos op je. Concurrentie vatbaar zijn, komt aan stonds de vraag naar voren: „Wat is nu voor dergelijke bedrijven de beste vorm?" Elk der verschillende bedrijven heeft zijn Voor- en nadeelen. De S. D. A. P. is in beginsel voor de algeheele toepassing van het overheidsbedrijf, dat als mono polistisch bedrijf veel voor heeft. Maar bij het overheidsbedrijf zijn de nadeelen grooter, naarmate de overheid zelve meer democratisch i$. Het overheidsbedrijf deugt nergens, waar snelheid van beslis sing noodig is, zooal9 in handels- en in industriëele ondernemingen. Het tweede nadeel is, het personeel bezwaar. Hoe wel de vakvereenigingen in groote be drijven bijna altijd een voordeel zijn, is de bureaucratie in die vereetiigingen dik wijls de groote struikelblok In spreekt de politiek een woordje mede. Met een dui delijk voorbeeld werd dit geïllustreerd. In het door de soc.-dem. veel gesmade ,;winstmakersbedrijf" heeft men dit groote voordeel, n.l. dat men één doel nastreeft! De wisseling in verschillende besturen, veroorzaakt door verkiezingen b.v., maakt de eenheid der leiding zooveel moeilijker bij 't overheidsbedrijf, dan bij het part. bedrijf. Hierover schreef o. a. professoi Bordewijk en wel t. a. v. de Elec. Centrale in N.-Holland. In het part. bedrijf komt het nooit voor, dat een directeur, die goed is, langzamerhand ontmoedigd wordt en stuk voor stuk zijn idealisme ziet ver nietigd door overheidsbemoeiing. Er is evenwel een tusschenvorm, n.l. het ge mengd bedrijf, dat kan ingericht worden in elk' speciaal geval naar den eisch van dat geval. Men moet in die bedrijven, die geen^ concurrentie hebben, trachten te vinden' de voordeelen van het part. bedrijf, gegoten in den vorm eener naam- looze vennootschap. Zoo is de ProV. Zeeuwsche Elec. Mij. een eigenaardige Vorm van gemengd bedrijf. Het is vol strekt niet zeker, dat het gemengd be drijf beter is dan het overheidsbedrijf, maar het nadeel van de laatste soort be drijven is, dat ze te we'nig vrijheid ge nieten en te veel onder politiekèn in vloed staan. Het Voordeel van het ge mengd bedrijf is, dat de verschillende re- geeringslichamen een leider kunnen be noemen, maar over de gestie niets te zeg gen hebben. Ook de commissarissen die nen gekozen te worden buiten alle po litiek. Na de pauze sprak de heer Treub over de eigenlijke electriciteitsvtoorziening. In 1921 was de kwestie van electrificeering Van Nederland ter sprake gekomen en is een ontwerp gemaakt. Blijkens een kaart was Zeeland echter niet in dit plan opge nomen. (Een aanwezige dus, die er niet was!) Waarom Zeeland niet? Omdat de technic' 't absoluut oneens «waren over de te bouwen centrales, en hunne sterkte. Met eenige voorbeelden illustreerde spr. deze kwestie, de aandacht vestigend op de verschillende meeningen omtrent stroomsterkte. De P. E. Z. M. bijv. heeft Jiaar centrale te groot gemaakt en kan dus niet rendeeren. ■-.„•Voor ons eiland staan twee wegen open nopens zijn electrificatiele de stroom van een andere centrale betrek ken; 2e zelf een centrale bouwen! Nu is ons eiland ongunstig gelegen, en heeft bovendien geen industrie. Er kan hier geen electriciteit geleverd worden of... tot hoogen prijs! Zonder subsidie zal het evenwel niet gaan. En die subsidie zal gegeven moeten worden aan dien vorm, waarin het best ons eiland Van electriciteit kan worden voorzien. De elec. centrale te Geertruidenberg, waarbij men ook aansluiting zou kunnen zoeken, is ook te groot gebouwd. Men wil daaruit echter wel stroom leveren, maar de prijs moet gebaseerd worden op de werkelijke waarde van de fabriek. Dat komt te duur uit» Een eigen centrale hangt af, of intus- schen de techniek weer zoover gevorderd is, dat zoo'n centrale bedrijfszeker ia en niet al te hooge kosten met zich mede groote doozen WYBERT TABLETTEN Bij Apothekers en Drogisten. IIIIIIIIIIIIIHIHHIIIMIHlillW Phrida", Verzekerde ik haar. „Ik ben hier gekomen om de waarheid te hooren, welke je me nog steeds niet gezegd hebt. „Ja", zei" ze, zonk 'n haar stoel en staarde in het vuur. De korte winterdag spoedde teneinde, reeds was het lidht verbleekt, maar het vuur wierp een milden glans op haar bleeke, vertrokken gelaatstrekken het was een vreemd, dramatisch gez'dbt, zooals zij daar zat, haar hoofd van schaamte gebogen. „O, ja, je bent weer hier om me te martelen, denk ik", zuchtte zij bitter. ,,/k heb in het geheel geen verlangen je te kwellen", zei 'k, „maar ik vind, üat je toch wel eenige rekenschap van je gedrag dient te geven aan den man, met wien je zult trouwen". „Trouwen!" herhaalde zij op vreem den toon, terwijl ze haar sdhouders op trok, haar o ogen nog steeds op 'het vuur gevestigd. „Ja, trouwen. Je hebt vanmorgen een bekentenis gedaan, welke elke man in dezelfde omstandigheden, gaarne nader uitgelegd zou zien. Je zei, dat mijn Vriend je dwong naar Harrington Gar dens le komen. Waarom? Wélke macht heeft die man over je?" „O, neen, Teddy!" riep zij uit, wild brengt, maar.... daar zijn we nog niet aan toe. De groote afnemers, de fabrieken, mis sen we hier. Subsidie is dus noodig. Nu heeft spr. vernomen, dat hier een plan is om te trachten tot de oprichting van een eigen centrale te komen, met een particuliere Mij., maar dat zulks zal Af stuiten op eigenaardige opvattingen van de Provincie, n.l. men kan wel concessie krijgen en met particulieren onderhande len, maar de prijs moet zóó zijn, dat er wat overblijft Voor de provincie, voor het tekort dat ze heeft aan de Elec. Cen trale in Zeeuwsch-Vlaanderen. Als dit zoo is, zoo zei spr., dan beware de hemel mij voor zoo'n Prov. Bestuur! Gelukt het u een particul'er te vinden om een centrale te bouwen met medewer king Van verschillende gemeenten en kunt ge zoo eindigde spr. electriciteit krijgen, dat niet te duur is, dan feliciteer ik U! Niemand trad met den oud-Minister in debat. De Voorzitter dankte hem hartelijk Voor zijn bereidwilligheid om ons te willen inlichten oVer het zoo gewichtige vraag stuk, dat velen bezig houdt: de Electri ficatie Van Schouwen en DuiVeland. Binnenkort wordt h'er ter stede, da tum en uur zullen nader worden bekend gemaakt, een gratis f'lmvertooning ge geven voor alle koopers van „Kits" Schoencrême, en wel een leuk kinder sprookje, n.l. „Assehepoetster" of Ta feltje dek je." Men zie de in dit blad voorkomende annonce, waarin „K'ls" schoencrême wordt aanbevolen. Ditmaal en wel voor het eerst, on der leid'ng van haar nieuwen directeur, den heer E. van Bergen, gaf Vrijdagavond de „Vereeniging voor Kamermuziek" al hier een welgeslaagd concert, dat door vele muziek- en zangliefhebbers werd bijgewoond. Ons trof de groote soberheid bij deze uitvoering en bij de gevoerde leiding. Niet dat dit ons ontstemde; integendeel, met te meer genoegen hebben we dezen avond aandachtig zitten luisteren naar het oVer het voetlicht gedragen zang- en snarenspel, waarover we tot oordeelen niet bevoegd zijn, maar dat zeer voldaan heeft bij het overgroote deel der hoor ders. De heer J. Molensdhot Jr. te Breda, die als baritonzanger bij dit concert zijn door velen gewaardeerde medewer king verleende, heeft ons doen genieten van zijn schoonen zang, met name in „Lenteweelde", met pianobegeleiding door den heer van Bergen. Beiden werden met 'bloemen gehuldigd. Niet minder Voldaan heeft het gemengd koor, dat reeds eerder meerderen luister bijzette aan en aangename afwisseling bood bij de concerten van bovengenoemde ver- eenig'ng. Lang en krachtig w.as de spontane bijval na haar vertolking van het le en 2e deel van „Ein deutsohe Requiem" van J. Brahms. Een goed geslaagde uitvoering heeft deze nog jeugdige vereeniging opnieuw te boeken Een request met uitvoerige memorie van toelichting is door de Commissie tot verbetering van het verkeerswezen 'n West Noord-Brabant aan de Prov. Staten van Noord-Brabant gericht. Het betreft finantieelen steun voor aanleg enz. stoom tramweg Steenbergen—-Dinteloord—Wil lemstad. Er komt o.m. wat Zeeland be treft ïn de memorie voor „Wanneer be- opspringende. „Neen, neen! Vraag het niet. Spaar mij! Spaar mij terwille van de liefde, welke je eens voor mij koes terde." „Neen ik herhaal mijn vraag", ze' ik langzaam maar vastbesloten. „O, neen! Ik kan dien n:et beantwoor den. Ik Ze zweeg. Toen zei ;k op zachten, veelbeteeke- nenden toon „Je kunt die n'et beantwoorden, Phrida, ómdat jij je schaamt, nietwaar?" „Neen", verklaarde zij heftig. „Ik be hoef mij niet te schamen maar ik ik kan je de reden waarom ik naar Harrington Gardens ging toch niet ver tellen". „Nogal een schamel excuus, vindt je niet?" „Wat kan ik anders zeggen? Ik kan je gewoon niets vertellen." „Maar je geeft toe, dat je in Har rington Gardens geweest bent. „Was je er meer dan eens?" vroeg ik zeer kalm. Zij knikte bevestigend. „En de laatste keer was op een avond dat mijn vriend genoodzaakt was te Vluchten, nietwaar?" vroeg ik. Ik zag, dat zij mijn vraag wilde ont wijken en zei daarom: „Ik weet reeds, dat je er toen was; ik heb je tegenwoordigheid daar al 'be wezen, ,je kunt het dus even goed er kennen". „Ja", zei zij, weer :n haar stoel terug vallend, terwijl ze haar ellebogen op haar knieën liet rusten. „Je was er je was erbij toen de misdaad begaan werd", ze: ik, haar aan ziende, terwijl ik met gekruiste armen voor haar stond. „Wie dat gezegd heeft, heeft gelo gen", was haar antwoord. „Je was in de kamer van D:gby dien nacht nadat ik weg was, verklaarde ik. „Hoe weet je dat?" „Omdat de politie de fotografieën van je vingerafdrukken heeft", antwoordde ik kalm. De uitwerking «van mijn woorden was bijna eleetrisch. „De politie! gilde zij, haar gelaat zoo bleek als van een doode. „Wat weten zij?" „Inspecteur Edwards heeft je vinger afdrukken", antwoordde ik kortaf. „Dan dan zullen zij mij verdenken!" schreeuwde zij wanhopig. „O, Teddy! als je me'liefhebt, red roef" (W'Ordt verurtvt-l

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1