Zierikzeesche Nieuwsbode ABONNEMENT Vrijdag 31 Oct. 1924. %>e*ikzeesche courant. AOVERTENTltN EERSTE BLAD. Algemeen Overzicht. BINNENLAND- Waar NIEME1JER'5 STER-TABAK HEBT U AL GEBLOOKERD? U8t SSad an Prevlmote hoest: Prl<a per maande», f i.S'j, franoo per post f 1,80. Voor het buitenland" per jaar f 10,-—. Afzonderlijk© nummer* 5 cent. Versoh\]nt Maandag, Woensdag en Vrydag. ■ran I—S regeJ* 60 ets. va» 4 regel» ©a daarboven 20 oto. ca: regel, Reclame» èO ota. p. regel. By contract belangrijke korting. NO, 11153. ïosoadlng op den dag van uit ülfg.-Rrtiti IS. i. XüSTES. *m VÓOr °-rö Dit nnmmer bestaat uit 3 bladen. Hoewel de totaal-uitslag van de Par lementsverkiezing in Engeland thans nog niet bekend is, kan echter met vrij groote zekerheid worden geconcludeerd, dat de conservatieve partij daar te lande de teugels van het bewind In handen zal nemen en Ramsay MacDonald Downing- street zal moeten verlaten en plaats ma ken voor een der leiders der conserva tieve partij. Bij de Woensdag gehouden stemming wonnen de conservatieven 149 zetels, ter wijl do arbeiderspartij 40 zetels en de liberalen 110 zetels verloren. Niets zoo wispelturig dan de stembus. De Labourpartij verslagen en de libe ralen weggevaagi Niemand had dat dur ven of kunnen denken, maar niettenv'n hebben we deze feiten als vaststaand te aanvaarden. Onmiddellijk komt de vraag naar voren: Wie zal thans in Downing- slreet regeeren? Baldwin? Diens beleid als premier heeft tijdens zijn vorig op treden niet erg voldaan, zoodat het nu de vraag is of deze tot kabinetsforma teur zal worden benoemd. We zullen ons aan geen voorspellingen wagen omtrent de nieuwe Engelsche re geering, doch afwachten wat op 't oogen blik nog voor ons verborgen 's. Wellicht vindt men reeds onder Telegrammen w'.e de leiding van 't Britsche Gemeenebest in de naaste toekomst op zlc'h zal nemen. De ook voor ons land belangrijke vraag bij 't optreden van een conservatief Eng. Min!slerie is: wat is zij voornemens no pens de handelspolitiek? Ditmaal ont breekt de directe toezegging, in 't vorig conservatief kabinet gegeven, dat er zon der raadpleging van het volk, geen wij- zig-'ng in de handelspolitiek zal worden gebracht. EERSTE KAMER. Zitting van 29 Oütober. Met 21 tegen 15 stemmen besloot de Kamer in afdeef'ngen te onderzoeken en daarna in openbare vergadering af te doen het wetsontwerp tot wijziging van artikel 26 der Arbeidswet 1919, zooeven door de Tweede Kamer aangenomen. Het wetsontwerp tot ruilverkaveling wordt aangenomen z. h. st., na woorden van 'hulde van de heeren Smeenge en Westerdijk. Zitting van 30 October. Bij de voortzetting der behandeling van het ontwerp tot wijziging van de motor- en rijwielwet betoogt minister Heemskerk, dat het exeeptioneele een ge makkelijke bewijsvoering is voor automo bilisten. De verplichting voor den automobilist is in 't ontwerp zeer getemperd, 't Ont werp wordt aangenomen met 29 tegen 5 stemmen. Voorts werden nog een aan tal kleine wetsontwerpen aangenomen en de vergadering verdaagd vermoedelijk tot 18 November. TWEEDE KAMER. Zitting van Donderdag 30 Oct. Bij de voortgezette behandeling van het nieuwe tarief schrapt minister Colijn daar uit de fröbel- en montessori-artikelen. Aangenomen wordt met 43 tegen 32 stemmen het amendement-Hermans om, nu schroeven en moeren belast zijn, ook spijkers en draadnagels met 5 pCt. te be lasten. De minister neemt daarna het amende- ment-Katz over om strijkijzers met 5 pCt. te blijven belasten. Aangenomen wordt met 46 tegen 31 stemmen een amendement-Hermans, om tegels en platen voor bedekking ook te belasten met 8 pCt. Verworpen wordt met 46 tegen 31 st. een amendement-Gerritzen, om automo bielen en chassis met 8 in plaats v,an met 12 pCt. te belasten. De post 135, inzake visch, schaal- en schelpdieren wordt goedgekeurd, nadat de heer Ter Hall had ingetrokken zijn amendement om zalm in blik, als zijnde volksvoedsel, niet te belasten, in plaats van met 20 pCt. Bij post 136: vleésch, bestreed de mi nister het amendement van mevr. Bakker- Nort om paardevleesch vrij te stellen, als zijnde volksvoedsel voor de minstge situeerden. De Minister neemt over het amende ment—Bakker Nort om verpakte haver mout te belasten met 5 in plaats 8 pCt., het amendement-Bierema, om abrikozen met 8 pCt. te belasten en een amende ment-Boon om amandelen met 5 pCt. te belasten. Verworpen wordt het amendement- IJzerman, om huiskamerstoelen met 6 pCt. te blijven belasten. Een amendement-Fleskens om Zoolleder te belasten met 5 pCt., wordt verworpen met 39 tegen 34 stemmen. De Minister neemt over het amende ment der Commissie van Rapporteurs, waarbij ook handel, nijverheid en land bouw ruime gelegenheid wordt gegeven in de tariefcommissie van gevoelen te dioen blijken en waarbij een vaste kern haar cjeur verspreidt. van leden aan de beslissingen deelneemt. De vergadering wordt daarna verdaagd tot Dinsdag. Bjj den aanvang van 't Voetbalseizoen. O - Het bruine monster is z'n tocht begonnen Z'n zegetocht aoor krijsehend Nederland, Nu zegevieren hartstocht en verdwazing Weer over vreugde en gezond verstand Dat geeft weer spanning op de groene (velden, Een vaak wal al te opgewekt vertier, Hoor Nederland om de victorie brullen Des Zondagsmiddags tussehen twee i (en vier Nu komt de eerlijkheid \n de penarie, De grondslag van de eenig ware sport, Omciat in dorst naar doel- en wedstrijd- (punten Zooveel wat recht is kromgebogen wordt! De club moet winnen onder veel bombarie, Al is dan ook de wijze nrnder fraai, Zet op je keel en koejeneer je longen, Kan 't niet met stTte, aan maar met (lawaai Roep, schreeuw en brul bij-voorzet of (bij corner En wek de keeper uit zijn middag-maf, Want van het plaatsje op de klasse- (ranglijst, Daar hangt het heil van 't vaderland [van af!! Hoera, daar schiet de rechterwing naar [voren, Free kick? Nietwaar, hij stooft de back [een kool, Een doffe knal bij ademlooze stilte, Dan eindelijk de rauwe bruikeet: „Goal!" „Dat was off-side" roept ied're tegen stander, Wat leidt d!e referee vandaag weer [slecht, „Man ga naar huls )e voetlmiregeis [leeren", Zieh'er het kromgebogen voetbalrecht „Zeg zag je, hr.v ale sp 1 daar werd genomen", „Dat was geen „nemen", loopt ie soms [te vlug?" „Wees maar niet bang als het hem' [gaat vervelen, „Dan neemt" ie d'ander stiekempjes [terug 1" O Jan Publiek, wat ben je vaak oneerlijk, Wat brengt je hartstocht je tot razernij, Vocht daarvoor Holland tachtig lange [jaren Voor voetbal en voor muggenzifterij Dien blij je club1, vol tint'lend [enthousiasme, De zoo gezonde, fraaie voetbalsport, Maar jank niet om een ónverdienden [strafschop Wanneer je ploeg na rust verpletterd [;wp:r|dt O koning Voetbal ga toch niet ontaarden In een tyran, die brullende regeert En ied'ren Zondag op verscheiden [plaatsen De geest van ons sportieve volk octfeert! Kom laten we terdege goedbedenken, Dat voetbal nauw het jongensleven raakt, Maar dat het nooit tot grondslag, mag [gaan dienen Van 't geen het leVen van hun leven [maakt 1 October 1924. KROES. BLOOKEREN IS AFGELEID VAN BLOOKER EN BETEE- KENT MINSTENS ÉÉNMAAL PER DAG EEN KOP 43faut&Zétö Ctictur DRINKEN. I DE FIJNE CACAOSMAAK ZAL U WEL BEVALLEN IK BLOOKER ELKEN DAG! ZIERIKZEE. De minister van financiën maakt bekend dat ten behoeve van 's Rijks schatkist Js ontvangen, bij den ont vanger der directe belasringen, enz. te Zierikzee f 165.02 wegens gewetensgeld. Concertzaal-Bioscoop. Het doet ons genoegen te vernemen, dat wij nu Zaterdag en Zondag eens een film krij gen van zuiver Hollandsche art;sten. Onze landgenooten behqevqn waarlijk niet voor de buitenlanders onder te doen, en on danks dat, heeft men dikwijls de ver keerde gewoonte aan de laatste de voor keur te geven. Wij krijgen die dagen Toen Het licht verdween" in 5 acten, het voor de film omgewerkte tooneelspel „De Sphinx" van Jhr. A. W. G. van Riemsdijk. Liefhebbers van goed tooneel spel verzuimen deze voorstelling niet ST.-ANNALAND. Tot kommies bij de directe belastingen enz. ter standplaats Sas van Gent is tegen '1 November be noemd de heer J. van der Welle Az. RENESSE. Op initiatief Van den heer M. de Roo, Circuleert ;n deze gemeente een lijst met het doel handteekeningen te verzamelen, teneinde in een eerlang te houden gemeenteraadsvergadering over tuigend te kunnen aantoonen, welke mee ning de mgezetenen zijn toegedaan, om trent het al- of niet verpl'chiend stellen van aansluit'ng aan de waterleiding. De lijst is zóó 'ngericht, dat zoowel vóór als tegenstanders der leiding met den aankleve van die, kunnen teekenen. NOORDWELI.E. Ook üe Raad dezet gemeente besloot met algemeene stem men tot verplichte aansluiting aan de Waterleiding. Tot lid van het Burgerlijk Armbe stuur is benoemd de heer C. Elenbaas. ST-PHILIPSLAND. In verband met de nieuwe pensioenwet is eervol ontslag verleend aan mej. R. BijlKoster als ver- loskundige, aan dhr. J. Bijl als kade- meester en aan dhr. G. v. d. Dussan als klokluider en klokkenist STAVENISSE. Door de afd. Tholen en Filipsland van het C. G. voor Kinderher- stellings- en Vacantiekolonies zijn dit jaar 2 kinderen uitgezonden naar het kolonie huis te Heelsum, samen met 175 verpleeg- dagen. o RECHTZAKEN- Malversaties onderwijsgebouwen. De Haagsche rechtbank heeft uitspraak gicdaan - in <iü l&oCtïto cJor aolun bofrok- king hebbende op de bij het voormalig bureau van den rijksbouwmeester voor de onderwijsgebouwen gepleegde onre gelmatigheden. De geschorste rijksbouwmeester J. A. W. V. in Den Haag, gedetineerd, werd schuldig verklaard aan oplichting en aan valschheid. in geschrifte met betrekking tot het opmaken van een declaratie, en deswege veroordeeld tot 2 jaar en zes maanden gevangenisstraf met aftrek van de voorloopige hechtenis. Bekl. werd vrij gesproken ten aanzien van het hem vcoris ten laste gelegde aannemen als ambte naar van een gift, in verband met het gebeurde met het z.g. Jaffa-terrein te Delft. De eisch tegen bekl. luidde vier jaar gevangenisstraf. PREDIKBEURTEN. ONDERWIJS, ST.-PHILIPSLAND. Benoemd tot on derwijzeres aan de o.l. school no. I al hier, mej. H. J. Janssen te Oudenbosch. AANBESTEDINGEN. ELKERZEE, 30 OcL Door den Kring Schouwen en Duiveland werd heden aan besteed de levering van krachtvoer. De uitslag was: Lijnschllfers 40 o/oH. v. Dijke, Zierikzee f 16,80, Sesamsehilfers 50 o/o, gebroeders Landegent, Haamstede, f 16,35, Katoenmeel 50 -o/o, K. J. Verton, Dreischor f 15,75; Grondnotenmeel 57 o/0, gebr. Lanfegent, Haamstede f 16,24, al les per 100 kkg., en franco, op den wagen aan de. .verschillende havens. YISSCHERIJBEBICHTEN. Verloting van mossolbauken. Om "de vijf jaren worden in de Wes- ter-Sehelde de zoogenaamde geconces- sioneerde mosselbanken „verloot"; de loop en de concessies eindigen n.l. 31 Maart a.s., zoodal de nieuwe periode 1 April d.a.v. begint. Het aantal peroeelen, dat daarvoor in aanmerieng komt, bedraagt 82, een getal dat voorheen grooter was en b.v. in 1895 nog 105 bedroeg, terwijl er in 1889^nog, 128 perceelen waren. Door wijzig-nge?! in de toestanden zijn sommige dezer banken vervallen door indijkingen, waardeloos worden voor de mosselcultuur enz. Thans wordt op nader aan te dui nen aag aoor net Bestuur der V'ssdherijen. tot verloting overgegaan, nadat op be paalden datum in November aangifte door belanghebbenden tot deelneming moet ge daan zijn. Als belanghebbenden worden .aangemerkt zij, die in het bezit zijn van een vissc'hersvaartu:g, geschikt om het mosselbedrijf uit te oefenen. De perceelen die thans worden uitgegeven zijn in den Braakman en wel .in heti Paradijs de nr. 1—6; voor den Koudenpolder 7—15, be halve 12. Reede 10—25 en in Pottergat 26—41 en no. 12, terwijl verder in de Wester-Schelde in aanmerk:ng komen in het Hellegat de peroeolen 1—29 en Hoofd plaatpolder 39—40. De te betalen retri butie wisselt naar de waarde der per ceelen van f 1025. De in concessiegeving geschiedt onder zeer veel bepaalde voor waarden, om zooveel mogelijk te voor komen, dat met de perceelen niet ge handeld wordt op een wijze welke niet strookt met de bedoeling van de regee ring. Er moet voor behoorlijke afbake ning zorg worclen gedragen, de deelne mers aan de verloting mogen geen ach terstallige schuld hebben inzake mossel- pereeelenpacht en verder verschillende andere voorwaarden. Het verloten van deze mosselzaadban- ken in de Wester-Schelde, schrijft men aan de N. R. CL, is door velen meermalen aangemerkt als een noodzakelijk kwaad, omdat, zooals wordt beweerd, aan de verloting deelnemen tal van personen, die volstrekt bij de visscherij naar mossels geen belang hebben, maar die, zooals trouwens bij de meeste loterijen, het te doen is om een zoet winstje, door bij lo ting van een. goed perceel het over te doen aan anderen, die het veel meer waard is den de retributie welke aan de regeering moet betaald worden. Het is trouwens te begrijpen, dat niet alle vis- schers, die deelnemen uit .Brujnisse, Tho^. len; Y'e^seKe enz., even groofe waarde kunnen hechten aan de in de Wester- Schelde liggende geconcessioneerde ban ken, als de visschers van Philippine, Paal enz. Naar wordt gezegd wordt deze ver lating nog steeds bestendigd, omdat, vol gens een oude overeenkomst met België in 1843, de verloting moet geschieden tussehen Relgische en Nederlandsche v's- schers. Bij openbare verpachting, zooals aat plaats heeft met de gewone mossel- banken op de Ooster-Schelde enz., zou den de visschers uit beide landen meer gebaat zijn, maar waar tot heden de oude overeenkomst bestaat, zal alles blijven zooals het is. Er is wel eens beweerd, dat èommige gelukkige loters honderden guldens verdienen aan een perceel, wei is ook een der voorwaarden, dat geen perceelen overgegeven mogen worden aan derden, zonder toestemming van het be stuur, maar natuurlijk zal uit den aard der verloting in deze wel vrijgevigheid bestaan. KE^IWWSr In de Kleine Kerk te Zierikzee werd Donderdag een buitengewone classicale vergadering gehouden, welke bijeenkomst gepresideerd werd door ds. C. Waarden burg van Bruinisse. Na het zingen van Ps. 133 1, opende de voorzitter de ver gadering met gebed en las voor uit (Philip "2, het eerste gedeelte, waarna hij de vergadering het welkom toeriep. In een inleidende speech releveerde de voorzitter de weinige belangstelling en gaf het woord aan ds. J. W. Verschoor te Poortvliet, die een referaat hield over: „de verschillende stroomingen ten op zichte van het kerkelijk vraagstuk". Kerkelijke vraagstukken bestonden zoo wel o nder het Oude, als onder 't Nieuwe Verbond, geen wonder dat ze tegenwoor dig ook bestaan onder ons volk en in de Ned. Herv. Kerk. t Uitvoerig stond spreker stil bij den eenmaal gevoerden strijd tussehen de Remonstranten en contra-Remonstranten, die naar spr. beweerde als twee droppels water gelijkt op dien Van onzen tijd; alleen is de beslissing toen sneller gevallen, doch in wezen is geen verschil. In details beantwoordde spr. de vraag: wat was het voor een kerkelijk vraag stuk, dat vóór 1618 ontstond? De Remon stranten huldigden leervrijheid, de contra- Remonstranten gedoogden zulk een leer vrijheid niet. In beginsel is het hetzelfde vraagstuk dan thans. Uitvoerig schetste spr. wat gebeurd is in den aanvang der vorige eeuw, n.l. in 1816, toen de Ned. Herv. Kerk niet werd vrijgemaakt, maar geknecht Dit kwam niet uit den boezem der kerk voort, maar werd van boven opgelegd. Spr. stond lang stil bij de vra.ag: is de kerk een vereeniging door menjschen jge- Zondag 2 November te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, ds. Waardenburg (Bed. H. A.) Kleine Kerk. 10 ure, ds. de Roode. 8 Avonds 6.30 ure, ds. v. Griethuijsen. Luthersche Kerk. 10 ure, geen dienst. Geref. Kerk. 10, ds Wielen ga (Avondmaal) en 6 ure, idem. Woensdag 5 Nov. (Dankdag). 10, ds. Wielenga en 6 ure, ds. J. W. v. Tol van Scharendjjke. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeskerk en 6 ure, ds. v. d. Molen. Woensdag 5 Nov. (Dankdag). 9 30, ds. v. d. Molen, 2 en 6 ure ds. N. Bydemast van Delfshaven. Evangelisatie Jeruël II. 10 en 6.30 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.80, 2 en 6 ure, Leeskerk. sticht of is zij een stichting van God? Ook werd hierbij de „twee kerkentheorie" besproken. Na gesproken te hebben over de even redige vertegenwoordiging, de rechten der minderheden, moüus vlvendi enz., enz., stelde spr. de vraag: Is orde te scheppen in dien chaos van gedachten en onmiddellijk daarop: Waar gaan. we heen? Naar vereeniging, naar vrijheid voor den vromen mensch, naar de heer schappij van menschen of moet het heen naar Gods heerschappij in de kerk? Men vindt bij de twee hoofdstroomin- gen stemmen voor afscheiding, voor een modus vivendi en voor reorganisatie van het kerk. bestuur. Herinnerend aan wat in 1834 en 1886 is gebeurd, getuigde spr.: de kerk kan wel worden verscheurd, maar niet ontbon den. Aan het slot van het lange* betoog, sprekend over eventueele reorganisatie, legde de referent der vergadering de vraag voor: moet er in de kerk een geest heerschen, die God vernedert en. den mensch verhoogt, of moet er een heilige geest aanwezig- zijn, die Christua verhoogt en den mensch vernedert? Verschillende pred:kanten bestreden op enkele punten het referaat. In de middagvergadering sprak de heer G. J. A. Ruijs, secr. der Synodale com missie, over de diaconale vcorstellen, die de Synode aan het oordeel der Kerk besloot te onderwerpen. Opr. Sing tool in 't kort dfe geSÜtlle- denis der kerkelijke armenzorg in den loop der laatste eeuwen na en legde er den nadruk op, hoe de diaconieën meermalen geworden zijn tot publieke kassen. De inzinking van de kerkelijke armen zorg nam vooral in de 17e en 18e eeuw toe. In 1854 is door invoering van de Armenwet getracht haar positie terug te geven; in 1912 kwam een nieuwe Armen wet, die groote bevoegdheden gaf aan Burgerl. Armbesturen. Spr. meende te mogen conslateeren, dat de Kerk. Armen zorg afbrokkelt. De diaconale arbeid vraagt voorlichting en in 1909 is een ver eeniging van diaconieën opgericht, welke organisatie voortreffelijk werk heeft ver richt Rij de federate waren in 1921 pl.m. 310 diacomeën aangesloten. De be hoefte werd gevoeld voor een offio'eele organisatie en men onderwierp deze ge dachte aan het oordeel der Synode, die een commissie tot onderzoek benoemde om de gedane voorstellen te onderzoeken. Zoo is o.m. voorgesteld het instellen van Provinciale Diaconale Raden, samenge steld uit afgevaard:gden uit de verschil- 'ende diaconieën. De Prov. Raad be noemt één afgevaardigde voor den Nafo- nalen Raad, die u:t 17 leden zal bestaan, van wie er 6 gekozen werden door de Synode. De taak dier Raden zal o.m. ook zijn, toezicht te houden op de administratie der diaconieën. Bij de discussies, die nu volg den werd o.m. opgemerkt, dat dcor aan neming der aanbevolen voorstellen, som mige diakenen van meening zijn, dat zij de zeggenschap over hun gelden zullen verliezen. Door den inlelderi"werd dit beslist te gengesproken. Dit Is uit de voorstellen niet te lezen. Nadat de heer Ruijs nog een pleidooi had gehouden voor de opricht:ng van een Prot. Chr. Sanatorium „Zonnegloren"^ sloot ds. Waardenburg met dankzegging deze buitengewone kerkelijke vergade ring. Als U Doos 6Ö-90ch Bij Apolken Drutjisfen. JjKUNSTEN EN WETENSCHAPPEN. Naar men ons mededeelt, zal aanstaan de Vrijdag te Zierikzee in den nieuwbouw der Ambachtsschool voor Schouwen en Duiveland eene tentoonstelling van schil derijen in waterverfteekeningen worden gehouden, uitsluitend samengebracht uit particulier bezit van ingezetenen. Is deze tentoonstelling om deze reden voor de bezoekers belangrijk, daar ze nu in de; ge legenheid zijn de kunstschatten hunner medeburgers te zien, voor de inzenders is de aantrekkelijkheid gelegen in de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1