Zierikzeesche Nieuwsbode PU ROL 30' ABONNEMENT: Woensdag 29 Oct. 1924. zierikzeesche courant. ADVERTENTIËN i H.H. ADVERTEERDERS DIENSTPLICHT. 8RANDSCH0ÜWINQ. BINNENLAND. Het zegel der Stilte. Uit Stad en Provlnole Prü§ per 6 meenden f 1,50, franco per post ƒ1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nnmmen 5 eent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—8 regels 80 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Eeolames 80 ots. p. regel. By contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11153. ln,endii>e op don d»g y»n ni«- llf. X. J. DE LOOZE Jr. Ultf.-Ritltl. M. J. tOSTEK. vMr deelen w|J medé, dat adver- teutiCu, over twee of meer kolommen, bestemd voor het nummer van VrUdag, niet later kannen worden aange nomen dan tot DONDERDAG AVOND. De Directeur. Bekendmaking van uitspraak in eake vrijstelling. Da BURGEMEESTER ran Zizkikzie brengt ter algemeene kennis, dat bij besluit van- Zijne Excellentie den Minister ran Oorlog, d.d. 23 October 1924. Ne. 411 V Vilde Afd., aan PIETER JONKER, dienstplichtige van de lichting 1923, met ingang van 1 November 1924 één jaar vrijstelling van den dienst plicht is verleend wegens kostwinnerschap. Omtrent het indienen van bezwaren tegen deze uitspraak, wordt verwezen naar de pnblieatie aan het aanplakbord. ZiBRiKziB, den 27 October 1924. De Burgemeester veornoemd, A. J. F. FOKKER TAN CRAYESTKTN TAN RENGIRSKERKE. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zizkikzie brengen ter kennis van de Inge zetenen, dat de Directie der Brandweer op Dinsdag den 4 November eerstkomende en volgende dagen eene Algemeene Brandschonwlng in de woningen der Ingezetenen zal houden, overeenkomstig de bepalingen der Veror dening tot voorkoming en blussehing van brand in deze gemeente. Zisxikzbs, den 29 October 1924. Burgemeester on Wethouders voornoemd A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, Burgemeester. F. F. W1TTERMANS, Secretaris. BUITENLAND. Be organisatie consul Terwijl door de reehtsehe Duitsehe pers naar aanleiding van het vonnis in het proces tegen de organisafe-eonsul het standpunt wordt ingenomen, dat nu blij kens rechterlijk oordeel al het ge schreeuw drie jaar lang tegen de O. C. vrijwel ongegrond is geweest, ü't de „Franf. Z."f zich scherp over d:t vonnis, dat wederom geen helderheid in den toestand heeft gebracht. Met de moor den op Rathenau en Erzberger, was Duitschland diep onder het niveau van een beschaafden staat gezonken. De vuil ste excessen bezoedelde het niet alleen moreel, maar deden het ook politiek groote schade. Het geheele Duitsehe volk werd hierdoor getroffen. En niet eerder zal de schande uitgewisc'ht zijn en zal de politieke atmosfeer gezuiverd zijn, dan wanneer de werkelijke aanstichters tot moord en moordpogingen uit de duis ternis naar voren zijn gehaald. Van dit proces tegen de leiders van de O. C. had men licht iri de duisternis en daar mede terugkeer tot een gezonden toe stand verwacht. Deze verwachting is niet vervuld! Het proces is zijn beteekenis en zijn zin ontnomen. Het had het uitgangs punt moeten worden voor een grondig onderzoek van het geheele complex po litieke misdaden van de laatste drie ja ren. Zoo iets, dan bestond hier de mo gelijkheid in de duisternis door te drin gen, waarbij het allerminst uitgesloten zou zijn geweest, dat de leiders der O. C. er even goed waren afgekomen als thans, ja nog beter, althans in de oogen van het volk, maar dat andere groepen, in de' eerste plaats hun geldschieters op den Voorgrond waren gebracht. De vraag dient gesteld, wanneer nu eindelijk het kwaad met wortel en tak zal worden weggenomen. Door William Le Quenx. 26 „De eer van een vrouw ik staarde haar aan en wankelde alsof ik een slag ontvangen had. „Wat bedoelt u „Ik bedoel niets", was het koele ant woord. „Neem het op zooals u wilt, mijn heer Royle en wees gewaarschuwd." „Maar als Digby '.ets van haar wist, zou hij toch wel eenige opmerk'ng ge maakt hebben om mijn achterdocht op te wekken", riep ik uit. „Waarom vroeg zij, „Een gentle man verraadt ae geheimen van een vrouw niet". Ik zag de waarheid van haar woorden in, en mijn hart kromp ineen. Waren deze schandelijke toespelingen op waar heid gebaseerd of werden zij ingegeven door haat, misschien door jalouzie Ongeveer in de helft van St. Jame^1 Street zei mijn gezell'n plotseling: „Ik moet weg Wilt U een taxi vpor mij aanhouden, mijnheer Royle -r- Na een slapeloozen nacht ging ik den volgenden morgen naar Cromwell Road, vastbesloten de waarheid te weten. U kunt u mijn geestestoestand voorstellen, toen ik mevrouw Strands aardige ont van mevr. Bakker—Nort over om som mige zeer eenvoudige keuken-artikelen met 5 o/o te belasten. De vergeten zwerver. De burgemeester vanBaarn heeft thans, na gedaan onderzoek in de zaak van den vergeten zwerver, den hoofd agent van politie S. en den agent van politie V. d. G. een disciplinaire straf' op gelegd wegens gebleken tekortkomingen in hun dienst, gedurende de opsluiting van den zwerver Rigter. Herdenking Belgische vluchtelingen. Zaterdag heeft de minister-president, oud-regeeringscommissaria voor de vluch telingen in Noord-Brabant en Zeeland, vergezeld van den Belgischen minister Poullet, een bezoek aan Uden gebracht, in verband met de in België bestaande plannen, het verblijf van duizenden Bel gische vluchtelingen in Nederland te her denken. Het Eerste-Kumerlid Van Kol. „Het Volk" deelt mede, dat de heer H. van Kol voor het lidmaatschap der Eer ste Kamer heeft bedankt. Zijn opvolger zal zijn het oud-lid der Tweede Kamer, de heer F. Ossendorp. Mr. B. J. H. Patty a Mr. R. J. H. Patijn te 's-Gravenhage heeft een benoeming aanvaard tot lid van de „Aufsichtsrat" van de bank voor Duitsehe Industrie-obligaties. De Dawes- rapporten leggen de Duitsehe nijverhe:d een last van 5 miir.ara goudmark op. Be doelde bank is in het leven geroepen om hetgeen de industrie daarvoor zal hebben op te brengen te beheeren en liquide te maken. De zetel der bank is te Berlijn. In verband met de kwestie van herstel as aan mr. P.atijn nog een ander ambt op gedragen. Een oommdssie van 9 personen, bestaande uit v:er geallieerden, vier Duit- sehers en een neutralen voorzitter is ge vormd, om de kosten van de bezetting van Rijnland vast te stellen. Het voor zitterschap van deze commissie is den heer Patijn aangeboden, welke haar on der voorbehoud heeft aanvaard Tweede Kamer. Zitting van Dinsdag 28 October. Aan den heer Gerhard 'wordt verlof verleend te interpelleeren over het stand punt der regeering ten aanzien der amb tenaarssalarissen en het georgan'seerd overleg. De interpellatie wordt aan de agenda toegevoegd. De voorzitter deelt mede; dat de inter pellatie-Wijnkoop nog n-"et kan worden gehouden, daar de minister nog niet de benoodigde -'nliehtingen heeft ontvangen over deze aangelegenheid (maatregelen der Indische regeering tegen de beweging onder arbeiders en boeren). De behande ling van het nieuwe tarief wordt voort gezet. Verworpen wordt, met 43 tegen 39 stemmen, het amendement-Vliegen, om eenvoudig tafelgerij met 5, inplaats van met 8 pet. te belasten. Verworpen wordt het amendement-Bakker—Nort, om soep en bouillonblokjes met 5 pet. te belasten. De heer Dresselhuys verdedigt een aan tal amendementen, om kleine machines, thuis gebezigd, niet te belasten. Het eer ste amendement, om kleine electromoto- ren vrij te stellen, wordt verworpen met 53 'tegen 29 stemmen. De heer ter Hall verdedigt een amen dement. om films te belasten met 5, inplaats van met 8 pet. Het amendement- ter Hall wordt verworpen met 59 tegen 21 stemmen. Verscheidene sociaal-demo craten stemden tegen. De heeren Vjiegen, Boon en Snoeck Henkemans lichten amendementen toe die minister Colijn alle afwijst. Verworpen worden achtereenvolgens eenige amendementen, n.l. van de leden de Groot, Boon, IJzerman en Staalman en Westerman. De minister neemt een amendement bijtkamer binnenkwam, waar groote va zen narcissen het nogal donkere ver trek een gouden tint gaven. Phrida kwam binnen, vroolijk, fr.'sch, allerliefst, gé- kleed in een donkeren rpk met witte blouse. „Werkelijk, Teady", lachte zij, „jou komt een prijs voor vroeg opstaan toe. Ik geloof, dat ik vreeselijk laat ben; het ïs tien uur, maar moeder en ik wa ren gisteravond naar het Aldwijcfi The ater en daarna met de Bailley naar het Savoy Restaurant; dan is het te ver geven, nietwaar „Zeker, lieve", antwoordde ik-, mijn hand op haar schouders leggende, „wat heb je vandaag te doen „O, ik heb zoo veel afspraken van daag", zei zij, naar de schrijftafel gaande en een porceleinen memorandum raad plegende. „Ik moet om half twaalf bij de naaister zijn, om half één in Mount street, lunchen in de Becluley met moe der en twee dames, die zij geïnviteerd heeft en om drie uur naar een concert in Queen's Hall een vermoeiende dag, vindt je niet vroeg zij lachend. „Ja", zei ik, „je hebt het heel druk, te druk misschien om eens even ern stig met mij te praten, niet „Ernstig praten herhaalde zij, mij rechit in mijn gelaat ziende. „Wat be doel je, Teddy Wat is er „O, niets van belang, liefste", was ZIERIKZEE. In de Zaterdag te Mid delburg gehouden vergadering van de Provinciale Zeeuwsche Schoonheids- en Archaeologische Commissie werden mede- deelingen gedaan betreffende de afge brande kerk te Burgh en de voorioopige plannen tot herbouw van dit historisch bouwwerk. Door den heer F. L. Hensel te VliSr singen is ontslag aangevraagd als lid van de Provinciale Staten van Zeeland. Als zijn opvolger is aangewezen de heer C. J. Boogerd, burgemeester van Kerk- werve. Onze gemeente is weer een n'euwe zaak rijker geworden en wel van M. Frenk—Labzowski in de Lange Nobel- straat. Het voormalige woonhuis is in een winkel omgebouwd. Een s:erlijke pui verhoogt den indruk, evenals de keurige uitstalkast, waarin voor onze dames lezeressen goederen te kust en te keur liggen, als: heel fijne lingeriën, wollen en tricot-goederen, baby-artikelen, tafel- goederenN kousen, zakdoeken, katoenen, flanellen, fluweelen, geruite stoffen etc. etc. Keurig geëtaleerd nood en de opge somde artikelen tot koopen. Het schilderwerk, dat genoemd mag worden, werd door de heeren Beuzenberg verricht, terwijl de heer Wansink voor de verlichting zorgde. De heer Joh. v. Alm- kerk was aannemer der heele karwei en onder diens,leiding werd de fraaie pui aangebracht. Succes zij de onderneem ster toegewensoht Concertzaal-Bioscoop. De Dinsdag tegen buitengewoon lage prijzen gegeven bioscoop-avond door de Concertzaal-bioscoop, bleek een groot succes; de zaal was stampvol, en het pu bliek amuseerde, zich kostelijk met Watt en 1/2 Watt. Wij achten het een goede gedachte van de directie om dezen avond te geven; zeer velen waren er in de zaal, die an ders niet tot de geregelde bezoekers be- hooren, en voor wie de gewone prijzen wellicht te hoog zijn. Ook deze hebben nu eens een genoegelijke avond kunnen hebben. Dat h^t op prijs gesteld werd, bleek wel uit het feit, dat de goede orde geen oogenblik. verstoord werd. Wij hopen dan ook, dat er in den loop der volgende maanden nog eens een derge lijke gelegenheid geboden zal worden. Al moge de recette niet groot zijn, het moet voor de directie toch ook een vol doening zijn te weten, dat zij velen eëne aangename avond verschaft heeft, en de populariteit zal er door winnen. Zaterdag en Zondag, vernemen wij, komt er nu eene film van Hollandsche film-artisten, waaronder onze bekende Annie Bos. Voor een flink bezette zaal trad Maandagavond namens het „Herv. Comité tot Toelichting en Verweerin 't hotel „Juliana" alhier op, dr. F. J. Krop, Herv1. predikant te Rotterdam, met het onder werp: „Ons antwoord op de Roomsche actie". Deze bijeenkomst werd met gebed ge opend door den heer C. J. Boogerd, wel ke ook den spreker inleidde. De inleider legde er den nadruk op, dat zijn optre den als leider dezer vergadering wars is van alle politiek, doch dat hij alléén uit sympathie voor het onderwerp deze taak op zich had genomen. Na het zingen van Ps. 25 4 nam dr. Krop het spreekgestoelte in en stelde on middellijk de vraag op zijn aangekondigd onderwerp: welke actie? Drieërlei moet onderscheiden worden, n.l. de actie op Staatkundig gebied, op economisch terrein, welke beide echter niets beteekenen als zij niet worden ge mijn antwoord, want ik trachtte kalm te blijven, niettegenstaande mijn gropten angst en mijn gefolterd brein. „Het is wel waar", hield zij vol en greep mijn hand. „Wat is er Vertel het mij." j Ik zweeg, ging naar 'het venster en zag naar buiten in de breede, graauwe straat, grimmig en naar pp dien killen Januarimorgen. Een oogenblik hield ik mijn adem in, toen nam ik een plotseling- besluit, ging terug naar Phrida. legde mijn beide handen op haar schouders en kuste haar •hartstochtelijk op de lipipen. „Je bent zenuwachtig, Tedcly", ze: zij met 'Angstige bezorgdheid. „Wat is er gebeurd Toe, vertel het mij." „Ik lk weet nauwelijks wat er ge beurd is", antwoordde ik zacht. „Maar Phrida :k moet je wat vragen". „Vragen wat 7" zei zij, licht ver- bleekende. „Ik wou dat je me vertelde, wat je weet van een zekere mevrpuw Petre, een „Mevrouw Petreriep zij uit, haar gelaat doodelijk bleek. „Die vrouw „Ja die vrouw, Phrida. Wie is zij Wat is zij „Vraag mij niet, Teddy", riep zij uit, bedekte haar gezichtje met haar han den en barstte plotseling :'n tranen uit. „Maar ik moet vragen, Phrida ik dragen door de religieuze actie. Over de beide eerstgenoemde zal spr. het niet hebben, maar wel over de religieuze actie. Rome wil het verloren terrein op re ligieus gebied herwinnen en heeft de leuze aangeheven: „In den loop van dit geslacht Nederland weder Roomsch!" Tegen deze actie heeft aldus dr. K. de protestantsche kerk een tegenactie te stellen, heeft zij van antwoord te dienen en wel op een pauselijk stuk van 13 September 1868, de Apostolische brief „Jam vos omnes", gericht door den toenmaligen paus Pius IX, „aan alle Pro testanten en on-Katholieken", welke brief een uitnoodiging inhoudt tot hereeniging met de Roomsche kerk. De in dezen brief genoemde 3 stellin gen: buiten de kerk geen heil, de Kath. kerk de ware kerk en de Paus, Stede houder van Christus, en Hoofd der Kerk, zijn —getoetst aan het Evangelie, abso luut onhoudbaar, voor hem die de vraag stelt: Wat is waarheid, wat is in overeen stemming met het Woord Gods,.met den Geest van Jezus Christus? Door verschillende pausen, Leo XII, Gregorius XVI en Pius IX, wordt de bijbel op één lijn gesteld met allerlei gevaar lijke geestesrichtingen. Het Concilie van Trente stelde schrift en traditie op één lijn en door de Roomsche overlevering wordt de Bijbel feitelijk verdrongen, ter wijl in de Schrift, dat Getuigenis Gods, de Reformatoren leefden en zich bogen voor haar geestelijk gezag. Ons eeuwig heil hangt niet af aldus dr. K. van den terugkeer tot de Roomsche kerk, zooals het luidt in den Pauselijken brief, maar het hangt af van den terugkeer tot den levenden Christus, waarop de kenmerken der ware Chr. Kerk alle wijzen en die de band der "eenheid is tusschen alle geloovigen. Met gloed van overtuiging zette dr. K. de beteekenis van Luther's protest (ge tuigen voor) uiteen en den geest der eenheid, die alle kerken der Reformatie samen bindt. Eenheid in methode, eenheid in geloof. Na het zingen van Gez. 156 1 werd een oogenblik gepauzeerd, waarop dr. Krop opnieuw het spreekgestoelte be klom om te spreken over de eenheid der Kerk. Één wil ook de R.-K. kerk zijn; niet in Christus, maar in en door den Paus, die onfeilbaar is, wat hoofdzake lijk ontleend wordt aan Matth. 16 18. Dat Rome een bolwerk tegen de revo lutie zou zijn, betwist spr. Rome heeft steeds tot revolutie en anarchie geleid, omdat despotisme de grootste vijand van het gezag is. Daarom liever ialdus dr. Krop de vrijheid met al haar gevaren, dan de dwang van Rome, die tot revo lutie moet leiden. De ons van Rome toegestoken hand willen we gaarne drukken, zoo eindigde spr., mits het vrije woord wordt gewaar borgd, Gods woord als eenige kenbron wordt aanvaard en men van ons geen blinde onderwerping eischt. Een der aanwezigen slechts stelde een vraag, welke echter buiten het kader viel van het, gevoerde betoog, maar niet temin door dr. Krop beantwoord werd. Met gezang en dankzegging werd deze bijeenkomst gesloten. BROUWERSHAVEN. In de laatst ge houden raadsvergadering werd een voor- stel-Ringelberg-Verhoeff aangenomen, om gedurende- de bietencampagne den m- gang der haven te verlichten. Voldaan werd tegen den am van B. en W. aan het verzoek der afdeeling" Dordreclht-Sl:e- drecht van „Schuttevaer", om de bepa ling, betreffende het plaatsen van ankers op de boeg tijdens het verblijf der sche pen in ae haven, niet meer toe te passen. Besloten werd tot het aanschaffen van een motorbrandspuit. Over het in prin cipe besluiten tot opneming der bepalin gen in de bouwverordening, voorschrij vend de verplichte aanslu:ting aan de Waterleid'ng, staakten de stemmen. (ÏHIIIIIlllttlllllinilllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllHlllIHHIIIIIIIIIIIIlillllli' Na het rooken verdwijnt de onaangename smaak in den mond direct door gebruik van de verfrisschende WYBERT TABLETTEN Groote dooxen 65 Cts. Hl NIEUWERKERK. Maandagnamiddag werd te Kapelle (D.) een 4-jarig jongetje, dat even vóór hét passeeren van een auto den straatweg wilde oversteken, door het voertuig gegrepen en aan het hoofd ge wond. Het kind :'s dadelijk naar hét zie kenhuis te Noordgouwe getransporteerd. Naa? we vernemen is er geen oogenbVk- kelijk levensgevaar. BRUINISSE. Door onvoorzichtigheid kwam Dinsdagmorgen 'n de Lange Ring het dochtertje van P. v. V., met haar oliewagen 'n aanrijding met een bieten wagen. zoo dat zij tegen een raam werd geduwd, waardoor een viertal ruiten wer den ingedrukt. Zelf bekwam ze geen letsel. In deze gemeente wordt met een lijst gecirculeerd, 'met het doel hand- teekeningen te verzamelen, teneinde een request aan den gemeenteraad aan te bieden, inhoudende het verzoek om het genomen raadsbesluit ip de vergadering van 17 Oct. j.l. n.l. het verplichtend stel len van aansluiting aan de Waterleiding te vernietigen. In het request wordt vermeld, dat het grootste deel der bevolking geen waterleiding verlangt en dat wegens den zeer lagen loonstandaard in deze ge meente het opbrengen der jaarlijksche kosten voor zeer velen groot bezwaar zal opleveren. Ook wordt er in aange haald, dat electrisch licht voor deze ge meente meer gewenscht zou zijn. SINT-MAARTENSDIJK. Als plaatselijk vertegenwoordiger voor de Invaliditeits wet en de Vrijwillige Ouderdomsverzeke- ring :s in de plaats van den heer A. P. van Damme, aangewezen de heer A. P. Bout alhier. THOLEN. In de raadszitting van Maan dag j.l. werd met algemeene stemmen besloten aan Ged. Staten te berichten, dat de raad het door haar opgemaakte en aangeboden plan, nopens de overbrug ging der Eendracht, wenscht te handha ven. moet, voor mijn eigen geruststelling", zei ik. „Waarom Ken je die vrouw „Ik heb haar gisteravond gesproken; ik moest- haar een brief geven, welke Digby mij voor haar had toevertrouwd." „Ik dacht, dat je vriend verdwenen was", zei zij haastig. „Hij gaf hem mij voor zijn vlucht", legde ik uit. „Ik deed slechts een bood schap, mij door mijn vriend opgedragen. En en toen ontmoette ik haar. Zij kent je nietwaar Terwijl ik mijn hand op. haar arm liet rusten, staarde mijn meisje naar den grond, schuld scheen op haar voor hoofd gegrift, want zij durfde haar oogen niet naar de mijne opheffen. „Prida, je kent die vrouw -- je kunt niet ontkennen, dat je haar kent, niet waar 7" Zij stond doodstil, haar handen ineen geklemd, haar mond half open. „Ik ik ik weet niet, wat je be doelt, stamelde zij eindelijk. „Ik bedoel, dat ik begin te denken, Phriaa dat je me bedrogen hebt", zei ik. „Hoe 7" vroeg zij met een harden ge dwongen lach'. Ik zweeg. Hoe kon ik het haar ver tellen Hoe zou ik beg-'nnen „Je hebt zekere dingen voor mij ge borgen gehouden, welke ik had behoo- Gesprongen Handen Ruwe, Schrale Hutd Springende Lippen Huidwondjes BÜ Apoth. en Drogisten. RECHTZAKEN. Het drama te Vftlkenswaard. Het gerechtshof te Amsterdam heeft Dinsdag de zaak behandeld tegen mevr. C. P. de Wi., huisvrouw van M. D., te Eindhoven, die door de rechtbank te 's-Hertogenbosch vrijgesproken was van de haar ten laste gelegde poging van ver giftiging van haar echtgenoot en van het haar ten laste gelegde behulpzaam zijn van een poging, gedaan door den fabri kant K., om haar man Van het leven te berooven. Het O. M. bij de rechtbank te 's-Hertogenbosch heeft van het vrijspre kende vonnis hooger beroep aangetee- kend; het gerechtshof aldaar heeft haar toen veroordeeld tot 4 jaar gevangenis straf, met last, haar onmiddellijk weer in hechtenis te nemen. Van dit arrest heeft de veroordeelde cassatie aangetee- ren te weten, ter wille van mijn vriend Digby en „O, alweer Digby Kemsley 1" riep zij ongeduldig ,u:t. „Je bent niet meer de zelfde sinds d;e man verdwenen is." „Omdat je meer omtrent hem weet, dan je ooit hebt doen blijken, Phrida", zei ik op vasten ernstigen toon en haar bij den arm nemende, fluisterde ik 'haar in het oor „Wees nu eerlijk en openhartig en vertel mij de waarheid"- „Omtrent wat stamelde zij, mij ver schrikt "aanziende. „Omtrent alles waarover mevrouw Pe tre gesproken heeft". „Die vrouwWat heeft zij van mij gezegd vroeg zij geraakt. „Een vriendin is zij in geen geval van je", zei Lk langzaam. „Mijn vriendin herhaalde zij. „Neen, natuurlijk niet; zij En weer. gloeg zij haar handen ineen en barstte zij los in tranen, zonder den z'n te eindigen. „Ik weet het, liefste", ze' ik, trach tend haar te kalmeerenv terwijl ik haar haar van haar voorhoofd wegstreek. „Ik zeg je, dat ik geen van haar lage be- schuldig'ngen geloof', maar, wel, om mij zelf tevreden te stellen ben ik regelrecht bij jou gekomen, om een uitlegg'ng van je te krijgen". 1 (Wordt Vervolgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1