Zierikzeesche 0 Nieuwsbode HIM iü FirmaW. 1. WELTEVREDEN, Abdijsiroop "eerste blad. PUROL Hoestsiropen ABONNEMENT s Maandag 27 Oct. 1924, zierikzeesche courant. ADVERTENTIËNi I. M. Ooderdiik, Sirjaosland, Muziekinstrumenten. B N1W¥NTTN D. voor Kinderen. Genees Uw hoest voordat het te laat is!! 'SEoBHBEBF PrU» per I maanden f 1,60, franco per port ƒ1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,--. Afzonderlijke nummers 6 cent. Verschijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag, van 1—8 regel» 60 ets. van 6 regels en daarboven 20 ots. per regel. Beclame» 60 ota. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11151. in,end!d* °p d<® d*ï v*d «n«- Dlf. A J. DE LOOZE Jf, Ulfc.-IMul. H. J. KOSTE*. yöór Dit nnmmer beitait uit 2 bladen. blijft zich, evenals vroeger, belasten met het plaatsen van Advertenliën. in de Zierikzeesche Nieuwsbode. Koopt hier Uwe Gesprongen Handen DOOS 30. 60,90 Cent. Bij Apoth. en Drogisten. Appelmarkt, Zterlkzee. Gevonden voorwerpen Een jongensbaret; een pijp; een Jon gensdas; een voetenmat; een portemon- naie met geld. De Commissaris van Politie, R P. BRONS. De spoorwegramp bjj Weesp. Voor den Hoogen Raad is gepleit in de procedure tussehen de Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij., den Staat der Nederlanden en de personen, die een vor dering hebben Ingesteld naar aanleiding van het .bekende spoorwegongeval bij Weesp in 1918. De rechtbank «n Amster dam en het Amsterdamsche Hof hadden de Hollandsdie Spoor veroordeeld om schadevergoeding te betalen, terwijl :n beide !nstanties de vordering tot vrijwa ring van de Hollandsche Spoorwegmaat schappij op den Staat ontzegd was. Voor de Hollandsche Spoorweg-Mij. en den Staat werd Vrijdagochtend gepleit door den landsadvocaat mr. Telders. Conclusie O.M. 31 dezer. Renteloos voorschot aan Vfaterleldlng- MaatuchnppijeB. Blijkens het eindverslag over het wets ontwerp tot beschikbaarstell-'ng van een renteloos voorschot uit 's rijks kas ten behoeve van de N.V. Waterleid'ng-Maat- schappij voor Zuid-Limburg, gevestigd te Maastricht, begroetten vele leden het wetsontwerp met instemming. Inderdaad is de dr'nkwatervoorziening in Zuid-L:m- burg allertreurigst. Het ;s hoog tijd, dat daarin verandering wordt gebracht. Gevraagd werd, of de regeering be reid is ook andere streken van het land op gelijke wijze te helpen. Gedacht werd, hier aan de eilanden Schouwen en D.ui- veland. Opheffing dor hunreommlssies. De Minister van Arbeid heeft aan ver schillende gemeentebesturen een circu laire gezonden, waarin hij mededeelt, dat 't hem voorkomt, dat thans de tijd gekomen is om te overwegen of de huur- commissie in die gemeenten nog langer bestendigd zal moeten blijven. In het algemeen zijn in de laatste jaren in ons land de woningtoestanden aanmerkelijk! verbeterd. De opleving in de particuliere bouwnijverheid bleef voort duren, zoodat de woningnood welhaast tot het verleden zal gaan behooren. De buitengewone omstandigheden met het oog waarop de Huurwetten In 't leven werden geroepen, zijn allengs aan het verdwijnen. Dit is bij de jongste wijziging der Huurwetten voorzien en daarom iè de weg geopend om tot geleidelijke op' heffing der huurcommissies te geraken. Het moet toch wenschelijk worden ge acht, dat het yrije verkeer op de woning markt langzamerhand wordt hersteld. TWEEDE KAMER. Zitting van Vrijdag 24 October. Bij den aanvang der vergadering vraagt de- heer Gerhard verlof tot het houden van een interpellatie over het standpunt der regeering ten aanzien der ambte naarssalarissen in verband met het nieu we Koninklijk besluit en tevens in ver band met haar houding ten opzichte van het georganiseerd overleg. Dinsdag zal op dit verzoek worden beslist. Na aanneming van een aantRl kleine ontwerpen wordt voortgegaan met de behandeling van het nieuwe tarief. Minister Colijn waarschuwt, dat indien alle amendementen, tot nu toe ingediend, worden aangenomen, de opbrengst van Jt tarief met 9 millioen zou verminderen. Het amendement-Boon, om verschillende kantoormachines niet hooger te belasten, wordt verworpen met 48 tegen 35 st. De heer Schaper acht het verachtelijk, dat minister Colijn uit anti-conceptloneele middelen, die hij niet wil, geld tracht te slaan, en vreest, dat door het hooge invoerrecht de binnenlandsche fabricatie zal toenemen, waaraan vrouwen en kin deren zullen medewerken. Minister Colijn wijst op de niet hooge prijzen dezer middelen; de jeugd moet worden weerhouden ze te koopen. Het amendement-Boon, om autografen en dergelijke toestellen met 5 pCt. te be- lasten, wordt verworpen met 46 tegen 36 stemmen. Bij het amendement-Gerritzen, om de verhooging van het tarief voor banden alleen te doen gelden voor banden van kinderpoppenwagens en voor sportkar ren, wijst minister Colijn er op, dat het niet belasten van rijwiel- en autobanden een half millioen zou kosten. Het amen dement wordt ingetrokken. De heer Van Rappard betreurt,, dat de minister ook afgesneden bloemen heeft belast. Spr. acht represaille-maatregelen tegen onze tuinbouw, die op export is aangewezen, niet denkbeeldig. Minister Colijn zegt, dat bedoelde bloe men luxe zijn, en dat het amendement 105.000 zou kosten. De post wordt aan genomen. Ook het amendement-Vliegen om bor stels en schuiers zonder versiering niet te belasten, wijst minister Colijn af, als technisch .niet uitvoerbaar. Nadat de heer Vliegen zijn amende ment gewijzigd heeft en alleen spreekt van borstels en schuiers van gewoon on geverfd hout, neemt de minister 't over. Het amendement-Ter Hall, om brand kasten met 5 pCt. te blijven belasten, wordt verworpen met 61 tegen 23 st. De minister neemt het amendement van Gijn over om de anti-conceptioneele middelen met 8 pCt. te belasten. Verworpen met 47 tegen 33 stemmen wordt een amendement-Staalman, om dure chemicaliën voor wetenschappelijke doeleinden niet te belasten. UI* Stad en Provinole ZIERIKZEE. De film Watt en 1/2 Watt icip de Arbeidsbeurs" is Zaterdag en Zondagavond buitengewoon ingesla gen. Onbedaarlijk is er gelachen om ae twee kurkdroge komieken in Kun ver schillende oreat'es. Het succes was dan ook groot en ait heeft de Concertzaal genoopt nog een maal dezelfde film te geven, doch tegen zeer lagen toegangs prijs. (Men zie de advertentie in dit nummer). De tijd behoeft geen bezwaar te zijn, daar dien avond geen pauze wordt gehouden, Waardoor de voorstel ling pl. m. 10 uur geëindigd zal zijn. De heer Reuter, explicateur bij de Concertzaalfilms, heeft den toeschouwers Zaterdagavond nog vergast op een drie tal cabaretliedjes, dJe, gehoord het luid applaus, blijkbaar zeer in den smaak vie len. De filmVefhebbers hebben bij deaj rolprent hun hart eens echt opgehaald. Wij verwijzen naar de in dit blad voorkomende annonce, in welke de aan deelhouders der Concertzaal in kennis gesteld worden met de verkrijgbare nieu we kaarten van voorrecht bij plaatsbe spreken. De oude kaarten zijn hiermee vervallen. ZONNEMAIRE. De collecte ten bate der Nat. stichting „Tehuis voor alleen staande blinden" te Wolfhezen, bracht in deze gemeente f 55,90 op. DREISCHOR. Raadsvergadering van Vrijdag 24 Oct. j.l. Voorzitter de burge meester. Alle leden aanwezig. Van de oudercommissie is een verzoek ingeko men ook dezen winter weer voortgezet onderwijs te doen geven. Met algemeene stemmen wordt hiertoe besloten. Van de Z. L. M. 'n verzoek in de politieverorde ning 't verbod op te nemen gedurende eenige maanden geen duiven te laten uitvliegen, als schadelijk voor den land bouw. Daar het duiven houden in deze gemeente niet noemenswaard is, wordt het verzoek terzijde gelegd. Het bestuur der vereeniging tot verkrijging van on roerend goed voor landarDeiders op Schouwen en Duiveland verzoekt een bij drage van f 1000 tqn bate van de ge meente Zonnemaire. De raad begrijpt niet hoe dit verzoek hier komt, daar onze gemeente hierbij niet is aangesloten. Zij beschikt afwijzend. De behandeling der verplichte aansluiting der ingezete nen aan de waterleiding ea alles wat met de drinkwatervoorziening in verband staat, wordt met aller goedvinden tot de volgende vergadering aangehouden. Op de reclame van te veel geheven school geld van J.b V. d. Linde en M. T. van Staal en wordt goedgunstig, en van G. B. Jachtenberg, afwijzend beschikt, een en ander in verband met hun aanslag in de Rijksinkomstenbelasting. Hierna komt de behandeling der begrooting voor 1925 aan de orde. De heeren W. v. d. d. Linde en A. P. 'der Weduwen, komen nogmaals op tegen de dure en hun in ziens onnoodig uitgebreide formulieren der begrooting, waarop de voorzitter zich op de wet beroept. Ook vestigt de heer der Weduwen de aandacht op de groote som, uitgetrokken voor de secre tarie en verzoekt den voorzitter -toe zicht te doen houden op het onnood'g lang branden van kachels in de O.L.S. Bij den post v$n f 20Ó voor kleedgeld en f 50 voor rijwielvergoed'ng voor den gemeenteveldwachter, protesteert dhr. der Weduwen, die cfeze bedragen le hoog vindt. De veldnachter, door den voorzitter hiertoe verzocht, weerlegt met cijfers de juiste schatting van het be drag en de post blijft gehandhaafd. Bij de subsidie van f 200 voor het „Groene Kruis", vraagt de "heer ae Waal, gezien de groote waarde, die de vereeniging voor de ingezetenen heeft, of dat wel genoeg is De heer der Weduwen v:ndt het voldoende. Het is bij zulke zaken toch altijd op en tekort, zegt hij; tegen welke uitdrukking de 'leden protesteeren. De post van f 1150 salaris gemeente werkman, is door B. en W., gezien de loonen der landarbeiders op f 1000 ge bracht. De heeren P. V. d. Linde, de Waal en v. Langeraad, willen echter het tegenwoordig salaris handhaven, vooral met het oog op den uitgebreiden werk kring van den werkman, waartoe z. h. s. wordt besloten. De post onderhoud en brandstoffen der O. L. S. wordt op f 600 gebracht. Na uitvoerige bespreking wordt het bedrag van f 1,50 per lesuur, even als het vo-rige jaar, voor het voortgezet onderwijs, vastgesteld. De heer Doeleman bepleit hierbij het. goede toezicht der oudercommissie. De bijdrage voor 5 leer lingen voor middelbaar onderwijs uit deze gemeente, bedraagt f 1150. De be grooting wordt vastgesteld op ontvang en uitgaaf f 36753,95. Het aftredend I'd van het Burg. Armbestuur, de heer J. J. Klompe, wordt met algemeene stemmen herkozen. Mede aanbevolen was de heer A. P. Goemans. Hierna volgt voorle zing van de begrooting van het Burg. Armbesluur, waarbij de heer van Lange raad de opmerking maakt, dat de sub sidie hiervan aan hel „Groene Kruis" wel wat laag is. Bij de rondvraag-infor meert de heer P. V. d. Linde, of de be taling van havengeld der macadam' voor den Polder Dreischor, aangevoerd voor 1 Mei j.l. toen tot vrijstelling dienaan gaande nog niet was verleend, al ;s ge schied De voorz. en weth. Doeleman zeggen dat de zaak nu in orde is. Hierna sluiting. Mtjnhardt's ThJJmslroop 76 ct. I M(Johardt's Borstsiroop 65 et. Anga-Slroop (by Kinkhoest). f 1,75 BK Apothekers en Drogisten. RECHTZAKEN. Kind-martelaar. De Arr.-Rechtbank te Breda veroor deelde het echtpaar te Princenhage, dat een driejarig kereltje, dat aan hunne Zorgen was toevertrouwd, maandenlang zoo mishandelde, dat het ventje over dekt met litteekens en geheel schuw ge worden, in het St.-Annagesticht moest worden opgenomen, tot acht maanden gei).straf overeenkomstig den ëisch. Dank zij de liefderijke verplegtog in het ge sticht, is het jongske hersteld. ONDERWIJS. Hoesten is een verschijnsel van den strijd, dien het lichaam voert tegen alles wat de ademhaling belemmert. Zuiver Uw luchtwegen en kom de natuur te hulp met de slijm- oplossende en ontsteking genezende iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Dit is het merk van de sinds 78 jaren als het beste middel te gen hoest en verkoudheid beproefde WYBERT TABLETTEN In origineele doozen k 65 en 45 Cts. SEROOSKERKE. Vrijdagmiddag werd n 't. gemeentehuis op plechtige wijze afscheid genomen door het gemeentebe stuur alhier van den heer Barentsen, ala hoofd der school. De heer Barentsen en zijn vrouw werden toegesproken door den burgemeester, die begon met te zeg gen, dat de gemeente Serooskerke thans een heugelijken dag beleeft, omdat het vandaag de laatste dag is, dat de heer Barentsen als hoofd der school in ons midden is. Sinds 15 Mei 1888 heeft hij de betrekking vervuld van hoofd der o.l. school; ruim 36 jaren dus-heeft hij deze betrekking met'de meeste plichts betrachting vervuld. Ook tal van neven betrekkingen werden in al die jaren door hem waargenomen, zooals ontvanger van het burgerl. armbestuur, brievengaarder, ambtenaar van den burgerl. stand, zoo dat hij zeer nauw aan de gemeente Se rooskerke is verbonden geweest. Bij de gansche burgerij was hij steeds een vraagbaak, waardoor hij groot aanzien heeft verworven, zoowel bij het bestuur der gemeente als bij de burgerij. Veel, heel veel, zal er in die lange reeks van jaren gebeurd zijn, wat voor U minder aangenaam was, aldus de burgemeester. Vele harde slagen hebben u^r gezin vaak getroffen, wat U zeer dikwijls zal ter Dt groott 8ac- iljn voordecllgul neer drukken, doch denk dan aan die vol gende spreuk: „Tracht in al de gebeur tenissen in uw leven de zonnezijde op te zoeken!" Dit is echter niet altijd even gemakkelijk, dikwijls is het hard, maar U bezit uw beiden nog en wij hopen, dat, in moeilijke oogenblikken elkander tot troost zal kunnen zijn. Als blijk van blijvende waardeering en dankbaarheid Werd door den burgemeester namens de gemeente een prachtig album aangebo den, bevattende een stel keurige foto's van Serooskerke. De burgemeester hoopte dat de heer Barentsen, wanneer hij een maal van hier vertrokken zal zijn naar Eindhoven, dikwijls in dit album zal bladeren en dan zal terugdenken aan ons klein dorp. Daarna sprak de heer Ba rentsen, ook namens zijn vrouw, zijn hartelijken dank uit voor het keurige geschenk, en tevens voor de vele harte lijke woorden door den burgemeester tot hem gesproken. Hoe meer het oogen- blik van scheiden nadert, hoe moeilijker dit voor hun valt, vooral, omdat hij steeds van Mei 1888 af, de grootste medewerking en vriendschap van de ge meente zoowel als van de geheele bur gerij heeft mogen ondervinden. Ook richtte hij een woord van dank tot den Raad der gemeente, tot den heer de Roo, voor diens samenwerking, tot mej. v. d. \Veele, onderwijzeres, met wien hij de laatste 3 jaren samen aan de school verbonden is geweest, en tot den heer v. d. Linde, thans benoemd hoofd der school. Hij hoopt, dat zijn jonge op volger de leermiddelen enz. keurig in orde zal bevinden en dat hij evenveel vriendschap en medewerking zal mogen genieten. Het speet hem,dat hij niet langer in staat is onderwijs te kunnen geven, doch de slagen zijn te groot geweest om te kunnen dragen, zoodat het vele leed en verdriet der laatste jaren zijn krachten en vooral die van zijn vrouw, te veel zijn gesloopt, waar door hij niet langer in staat is zijn func tie te vervullen. Wanneer hij eenmaal in Eindhoven zal zijn, hoopt hij bij 't inzien van 't album dikwijls terug te denken aan deze gemeente. Spr. hoopte de zon nezijde in al de gebeurtenissen in hun leven te kunnen opzoeken en te vinden. Daarna begaf men zich gezamenlijk naar het schoollokaal, alwaar de kinderen wer den getracteerd. Door een der school kinderen werd den heer Barentsen dank gezegd namens de schooljeugd voor het aan hun gegeven onderwijs en tevens een prachtig cadeau aangeboden, bestaande uit een bril in étui. In het deksel staan de woorden: „Aan onzen meester". De heer Barentsen zegde hartelijk dank voor het mooie cadeau, hem namens de kinde ren aangeboden. Eenige liederen werden door de kinderen den vertrekkenden „meeseer" toegezongen. Nogmaals zegde de hper Barentsen dank aan den burgemeester, aan mej. v. d. Weele, aan den heer Pieterse en de dames van Gorsel en Pola voor hun medewerking. Ook werd een woord van dank door hem gebracht aan den Raad der gemeente met hunne dames en ver der aan alle genoodigden en belangstel lenden voor hun tegenwoordigheid. Daar na nam de „meester" .afscheid van zijn leerlingen, van wie velen met betraande oogen het schoollokaal verlieten. gehoord de besprekingen omtrent de geldende en toekomstige salariasen; protesteert tegen de salarispolitiek der regeéring, welke het personeel reeds aan den rand van de armoede heeft gebracht; keurt sterk af het onrechtvaardige sy steem van bezoldiging voor de ongehuw- den, die loonen ontvangen beneden het bestaansminimum en du® op ouder® en voogden zullen blijven zijn aangewezen en aan wie het onmogelijk gemaakt wordt zich het noodige voor 't huwelijk aan te schaffen en hun vakstudie te be talen; draagt het Bondsbestuur op al het mogelijke te blijven doen om voor het ongehuwde P.T.T.-personeel een redelijke en rechtvaardige salariëering te verkrij gen en daartoe alle ten dienste staande middelen te gebruiken. fcÏERIKZEE. Aangesloten aan het rijks- locaaltelefoonnet onder no. 127, L. A. Verseput, Nieuwe Haven. Wijzigr'ngen 87. G. Verseput, vroe ger Nieuwe Haven, thans Oude Haven; Mo. S. Frenk, Oude Haven, wordt Lange Nobelstraat. De besteller A. Viaander te Burgh— Haamstede (hulppostkantoor) heeft met ingang van 16 December a.s. eervol ont slag uit 's Rijksdienst verzocht. POST EN TELEGRAPHIE. De salarissen van het ongehuwde rijkspersoneel. In de Vrijdag gehouden vergadering van den Bondsraad van den Centralen Bond van Nederlandsch post-, telegraaf- en telefoonpersoneel, is de volgende mo tie aangenomen: De Bondsraad enz.; LANDBOUW EN VEETEELT. Op het Landbouwlhuishoudkundig con gres te Maastricht, vorige week ge-hou den, prae-adviseerde de heer J. A. Stoop, Insp. der Dir. Belastingen te Tcèly vroe ger te Zierikzee, over de belangrijke vraag „Hoe moeten de rechten met betrek king tot den overgang van onroerende goederen worden beschouwd, in verband met de belangen van den landbouw Deze vraag, zegt spreker, moet wor den gesplitst in drie andere, en wel I. Welke rechten ibzrden geheven bij vergang uan vast goed Voor den een voud bepaalt spreker zich hier tot in gezetenen des Rijks. Hij geeft aan'welk percentage volgens de registratiewet en welk percentage volgens de successie wet verschuldigd is. II. Welken bij zonder en invloed hebben deZe cip den landbouw Hierbij merkt spreker allereerst op, dat, volgens prof. W. C. Mees R.Azn., te Wageningen, de mutatierechten, welke het verkeer in on roerende goederen belemmeren, geen en kelen rechtsgrond hebben. Dat men het mutatierecht niet voelt, noemt spreker een onjuiste bewering. Grooter dan de belemmering van het verkeer van on roerend goed, acht spreker den invloed van het successierecht. Dit recht kan tot bijna de helft van de waarde stijgen. Br zijn dan ook sterke voorbeelden om de nadeelige werking van de wet aan te toonen. Deze gevolgen zijn bij de wet niet bedoeld. Zoo zijn kasteeien en groote buitens, en groot grondbezit gedoemd omi te verdwijnen binnen afzienbaren tijd. De heffingen zijn zoo zwaar dat zij geheel het karakter van Kapitaalsvernietiging hebben. In verband met 'de noodzakelijk heid, dat het nationaal vermogen in stand moet worden gehouden, is een belasting heffing van het kapitaal nooit te verde digen. Verder wijst spreker er op, dat de Staat de verkregen gelden in zijn gewone jaarlijksche uitgaven verteert, zood-at een gedeelte van het nationaal vermogen wordt opgegeten ,(pl.iri. f 40.000.000). Gaat men zoo door, dan is binnen afzienb'aren tijd het geheele vërmogen verteerd. Nu reeds' worden leeningen in het buitenland gesloten. Spreker wijst in verband hier mede op de funeste gevolgen van het te genwoordig toegepaste systeem. Verder toont hij aan, dat de belasting speciaal op den landbouw het zwaarste drukt. Dit moet op alle andere industrieën, welke alle afhankelijk zijn van den landbouw, op den duur eveneens nadeelig werken. III. Is het w-enschelijk hierin verande ring te brengen, zoo ja, op welke ma nier Spreker geeft de volgende middelen aan 1. Alle belastingen, welke het kapitaal aantasten, moeten verdwijnen. 2. Alle improduCt'eve uitgaven moeten terstond ophouden. 3. Onmisbare gelden, welke uit kapi- taals-onteigen'ngen worden gevonden, moeten worden teruggebracht tot belas tingen, betaald u:t inkomen. Resumeerende komt spreker tot de volgende conclusies 1. De landbouw wordt door vorm en aard zwaarder dan eenig ander be drijf door de rechten van overgang ge troffen. 2. Deae rechten moeten dus in korten termijn verdwijnen en als het naast be reikbare mag worden gesteld, dat iedere wijzig'ng dier wetten een yerlajging van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1