ierikzeesche Nieuwsbode L1PPEIDAG. I Watt ei Kalf Watt.) HAAIJER, Tholen. ABONNEMENT a ADVEFTENTliN i Vrijdag 24 Oct. 1924. iierikzeeschi courant. tsü 1—3 regols 60 ets. van 4 regelt en daarboven 20 eta. per regel, Reoismea 80 ota. p. regel. By contract belangrijke, korting. EERSTE BLAD." DINSDAG 28 OCTOBER a.s. B. H, IDILERg LAPPENDAG, Algemeen Overzicht. BUTE"N L N"B7 - Rijwielen, Ondardaelen en Naaimachines. Laat U niet meer kwellen door spierpijn, stramheid, rheumatiek, spit in den rug Wrijf die pijn dadelijk weg met Akker's Kloosterhalsem Bij Hoest en Verkoudheid Uit Stad on Provlnofe. Pry a pof 6 mRAïider. f 1,50, frwïeo por post ƒ1,80» Voor hot por f 10,—- Afzonderlijke nummer# 5 cent. Vorsob\jnt Maand*?, Woonedsg en Vrijdag. 80ste JAARGANG. No. 11150, IflKEdiD« °p del! d»« ni' ülf, A, J. SE I.50ZE if. VII|.-RMlui. S. J. 5SSIB, g*TS vMv Ere OH nummer bsstast ulÉ 2 bladen. ,H®t Ghulden Vlyes", ZIERIKZEë. Elke taefato OinedAfl va.n ied«ro maand dan worden In den winkel op 3 toonbanken alle soorten Manufacturen Litppen uitgestald en tegen lage prezen opgeruimd. Men dost zijn voordeel De economische ontruiming van het Ruhrgebied heeft voor een zeer belang rijk deel haar beslag gekregen, doordat de douanerechten en de belastingen zijn afgeschaft, een gevolg van de gedeelte lijke ten uilvoerlegg-ing van de regel:ng van Dawes, waardoor eindelijk weer nor maler toestanden in 't bezette gebied van Duitsthland zullen gaan heerschen. Tegelijk met de economische ontru'- ming vordert de miFtaire, welke „zicht bare" ontruim:ng der geplaagde bevol king een welkome opluchting zal zijn. Verscheidene groote industreplaatsep in 't bezette gebied zijn of worden heel spoedig ontruimd. Met klem heeft men van hooger hand aangedrongen op onthouding van elke belooging tegenover den vreemden be zetter, opdat door vijandige daden niet bedorven zou worden wat men met groote moeite tot nu toe liad bereikt. Zoover bekend heeft de ontruinv'ng :n alle orde plaats gevonden, maar in 't hart der bevolking zal het gejubeld heb ben, toen de vroegere vijand de poorten uittrok. De Duitsche rijkspres'dent en de rijkskanselier htfbben de bevolking der nu onbezette steden gelukgewenscht en dank gebracht voor 't geen zij voor 't Duitsche vaderland hebben gedragen. Inmiddels is de Duitsche Rijksdagont- bonden, waardoor aan oneerlijk gescharrel achter de schermen der polit-'ek een e:nd is gekomen en zijn de algemeene ver kiezingen u:tgeschreven. Bij deze Rijksdagontbind'ng, een ge volg van mislukte onderhandelingen niet andere partijen tot deelname aan de rijksregeering, heeft deze laatste tot het Duitsche volk een proclamatie gericht, waarin zij o.a. zegt De onder zware offers, maar rrost zicht baar succes, gevoerde politiek van de regeering moet worden voortgezet en voor het vervolg worden verzekerd. Ook het economisch herstel veronderstelt een rustig voortgaande ontwikkeling van de Duitsche politiek naar buiten en naar binnen. Deze is echter slechts dan ver zekerd, als alle bij het herstel betrok ken partijen zich vastberaden op den grondslag van de constitutie stellen en aeze tegen ieder onwettig ingrijpen, van welke kant ook, verdedigen. In den nieu wen Rijksdag moeten de vereenigende krachten sterker zijn dan de ver'deelende. De radicale elementen moeten bij de nieuwe verk-'ez'ngen worden uitgescha keld. Is het geen schande, dat de Duit sche rijksdag de politie te hulp moest roepen en dat de extremist'sche elemen ten van rechts en links elkaar de handen reiken om zijn werk te sabotearen Wil het Duitsche volk :nnerlijk verder gezond worden, wil het haar bu ten her wonnen prestige behouden en vergroot worden, dan moet de regeering kunnen steunen op een vaste meerderheid. Het lijkt niet onmogelijk, dat de hui dige regeeringspartij versterkt u5t de stembus zal komen; haar leuze is op voor de rijksbanier zwart-rood-goud, op voor de republiek De Duilsch-nationalen daarentegen ko men met afgesleten monarchale leuzen, die slechts de trouwe aanhangers der conservatieve partij kunnen bekoren. Zij hadden "beter gedaan in "hun ver kiezingsprogram een formule op te ne men, die steun gaf aan de opbouwende politiek der republ'keinsehe regeering, want herstel van een monarchale politiek lijkt voorhands uitgesloten, vooral, om dat die polit'ek leidde tot een nederlaag in een fel gevoerden oorlog. Het lot der Russische Intellectueelen. De „Frankf. Ztg." vertelt dat onder het opschrift „Morituri" in de „Rigasche Rundschau" een artikel verschenen is, dat een beeld geeft van den toestand, Waarin de intellectueelen'in Rusland zich bevinden, die getroffen zijn door de nieuwe maatregelen der Sovjetregeering. Is het boftte adea voor Vraagt onze „EXTRA AAKBIEDING". Levering alleen aan Handelaren. Volgens een 'n paar maanden geleden afgekondigde maatregel zijn met 1 Sep tember 1.1. 343.000 intellectueelen uit staatsfuncties ontslagen en ook uit vrije beroepen, omdat zij niet op een „prole tarische" afstamming konden Wijzen. In hun plaats zijn aangesteld zuivere partij- genooten of zij, die zich daarvoor uit geven. Op deze Wijze hebben 5000 in genieurs niet alleen hun ontslag gekregen maar hun is ook verboden om ergens in Rusland als handwerker hun brood te verdienen. Tienduizenden leeraren deelen hetzelfde lot, terwijl ook duizenden stu denten, die niet van proletarische afkomst zijn, verboden Werd om aan de hooge- scholen te studeeren. TerWijl vroeger, schrijft de „Rigasche Rundschau", de intellectueel door den kogel Werd uit den weggeruimd, bereikt men thans maar langzamer 't zelfde doel, door hem elke gelegenheid tot levensonderhoud te ontnemen. Duizenden intellectueelen met hun familie zullen binnenkort nog het aantal der hongerlij denden vermeerderen, dat door den mis oogst steeds groeit. Deze beschrijving van het lot der in tellectueelen geeft ongeveer hetzelfde beeld als eenige maanden geleden op de Joodsche Wereldconferentie te Karls bad door de commissie Werd gegeven, die naar de Oekrajiene Was uitgezonden om aldaar den toestand der Joden te onderzoeken. Treinbotsing hij de Niagara. Wij maakten reeds melding van d$ botsing tusschen twee electr'sche snel treinen op de lijn Buffalo-Niagara falls. Twee personen werden daarbij gedood en 72 gewond, van wie waarschijnlijk nog 4 zullen sterven. De meeste passagiers waren toeristen uit verschalende streken der V. S., en de treinen waren pvervol, zoodat het een wonaer mag heeten, dat er niet meer slachtoffers zijn gekomen. Het ongeluk had plaats in de onmiddel lijke nabijheid van de neerstortende wa termassa's, waarvan het donderend geluid zelfs het geweld van de botsing over stemde. De tweede trein reed den mins't snellen achterop, en drong met zooveel kracht naar voren, dat verscheidene wa gens in elkaar schoven als lucifers doosjes. De bestuurder van den tweeden trein is stervende. Hij verklaart, het s:g- naal niet gezien te hebben, dat er een andere trein voor hem uit reed. Ver scheidene passagiers, die er zonder licha melijke verwondingen zijn afgekomen, hebben zulk een zenuwschok gekregen, dat zij nog weken de gevolgen ervan zullen ondervinden. BINNENLAND. Salarissen rijksambtenaren. Het Kon. besluit, bevattende de salaris regeling voor de ambtenaren is tot stand gekomen. Naar wlij vernemen, is de regeering daarbij zoover haar mogelijk Was, aan geopperde bezwaren tegemoet gekomen. Zoo staat thans vast, dat geen gehuwde ambtenaar in 1925 een lager salaris zal ontvangen, dan hij sinds 1 October 1924 genoot. Ook is de kinderbijslag nog eenigszins verhoogd. In parlementairen kring verluidt, dat hiermee de regeering haar laatste Wtoord heeft gesproken, en dat van verdere Wij ziging geen sprake kan zijn. Woiko belasting het eerst verlaagd? Het hoofdbestuur van de Ned. Maat schappij voor Nijv, en Handel herinnert in het Tijdschrift der Maatschappij aan de bespreking van de jongste alg. ver gadering over „voor het bedrijf schade lijke belastingen", uit welke besprek:ng wel een algemeene conclusie is getrokken maar oe "Maatschappij geen oordeel heeft uitgesproken over de middelen, waarop de verlangde reorganisat'e van het be lastingstelsel en de verlaging van den be lastingdruk bereikt zou moeten worden. Het hoofdbestuur komt nu op deze laat ste quaestie terug, releveert met aan halingen uit de Troonrede en de M'l- lioenennofa den wensch der Regeering om tot verlaging van den belastingdruk te geraken, en spreekt als zijn meening uit, dat onder de gegeven omstandighe den in de eerste plaats moest worden aangestuurd op afschaffing van de cri sisheffingen en daarnaast op verïaglng van de successierechten. Tijdens de moei lijke oorlogsjaren is men overgegaan tot heffing van bijzondere crisisbelastingen en wel de Verdedigingsbelasting IA en B en II. Met het verdwijnen van de omstandigheden, die tot creze heffingen aanleiding gaven^ moeten deze heffingen Titels never dan een pyp zelf ook zoo spoedig mogelijk worden afgeschaft en daardoor ook op belasting gebied een terugkeer naar normale toe standen voorbereid. Waar de verded:- gingsbelastingen gedeeltelijk geheven wor den als toeslag op de Rijksinkomsten belasting, komt afschafig van deze hef fing praetisch neer op vermindering van den druk der Inkomstenbeiastii^g. Voor een ander deel vormen de Verdedigings belastingen, voor zoover zij met de Ver mogensbelasting verband houden, een be langrijke verzwaring van den belasting druk op inkomen uit vermogen, die daar door een zoodanige hoogte bereikt heeft, dat fiij in bedenkelijke mate aanleiding geeft tot verplaatsing van vermogens naar het buitenland en remmend werkt op kapitaalvorming. De verlag'ng van de Successierechten 's ook ;n het belang van kapitaalvorming ten zeerste nood/g. Het hoofdbestuur is dan oök van mee ning, dat verlag'ng van deze rechten met afschaffing van de Verdedig'ngsbelastin- gen in de eerste plaats moet worden na gestreefd. Tekort aan idealisme". Bij de behandeling der Staatsbegroo- ting werd de regeering verweten gebrek aan ideal'sme op het gebied van inter nationale politiek. Men meende dat Ne derland meer actief moest deelnemen aan de nieuwe ordening van zaken, maar het tekort aan idealisme en geloof in de menschheid, dat de regeering op dit ge bied kenmerkt, blijkt duidelijk, waar le den van dit kabinet de ontwapen'.ngs- gedachte als een uiting van lamlendigheid kwalificeeren. Het werd voorts betreurd, alclus de Tel., dat van de Nederlandsthe delegatie ter Volkenbondsvergadering geen stuwende kracht was uitgegaan, en dat zij door haar wijze v.an samenstelling geen contact heeft met het parlement. Voorts werd betoogd, üat onze regeering inzake het herstelvraagstuk stelling had moeten nemen en met name zich had moeten verzetten tegen de overeenkom sten, die tusschen Du'tsühland en de ge allieerden zijn gesloten :nzake de uit voering van het Dawesplan. Een der ge volgen hiervan kan zijn, zoo werd be toogd, dat ons land zal worden over stroomd met Duitsche producten. Tweede Kamer. Zitting van Woensdag 22 Oef. De voorzitter deelt mede, dat op 3i October in de afdeelingen zal worden on derzocht het pntwerp tot wijziging van de Pensioenwet. Spr. zegt voorts, dat de heer Gerhard zal interpelleeren over de salarispositie der Ambtenaren en dat bin nenkort het Koninklijk beslu't hierom trent te wachten is. Bij de voortzetting van (ie beraadslaging over het tariefont- werp beantwoordt min. Colijn de spre kers. De eigenlijke systematische bezuuii- ging moet nu beg:nnen, doch de Tarief- wet en de Tabakswet zijn noodig tot dekking van het tekort van heden. De begrooting :s n:et te optimistisch opge zet. Toen de middelen voor 1925 zeven mill'oen hooger geraamd konden worden dan voor 1924, had de regeering besloten, dat dit bedrag zou worden aangewend om voor 1925 de gevolgen van de nieuwe salarisregebng voor de reeds in dienst zijnde ambtenaren te verzachten. De re geering is in dezen geest werkzaam ge bleven. Toen nu ook enkele weken ge leden bleek, dat de toestand in finan- cieelen zin nog :ets gunstiger was dan bij de indien'ng van de begrooting kon worden voorzien, besloot de regeering ook dit bedrag aan te wenden voor ver dere tempering van dè gevolgen voor ge huwden en kostwinners. Deze bedragen houden hoofdzakelijk verband met de grootere opbrengst der rijwielbelasting en de lagere raming van het tekort op de spoorwegdiensten. Verder kan de re geering niet gaan. Verdere meevallers moeten dienen tot verlaging van de di recte belastingen. De laatste werken thans in oeoonomiseh opzicht schadelijk. Spr. komt dan tot de noodzakelijkheid van de herziening van het huidige tarief. Ambtelijke interpretatie dient vermeden te wiorden. (Minister Colijn zegt verder, dat het tarief van 8 pCt. de grens was, waartoe de regeering kon gaan, om 't fiscaal ta rief niet aan te tasten. Retorsiemaatrege len kunnen in de toekomst wel noodza kelijk blijken, doch hooren in 't ontwerp niet thuis. Ondanks het verhoogde tarief zal de internationale handel zijn weg naar Nederland blijven zoeken, in ver band met de zeer hooge invoerrechten der ons omringende landen. Vrees voor represailles behoeft men in verband met het feit, dat andere lan den de tarieven met 10-tallen procenten verhoogden, niet te koesteren. het heerlijk verwar mende wrijfmiddel dat direct een behaaglijke verlichting geelt en af doend geneest. P«r groote pot van 20 gram 50 ct. Alom verkrijgbaar I Potten v. 50 gr. f 1.- 100 gr. f 1.75 nog voordeeliger. De heer Dresselhuijs repliceert en wijst o. m. op de uitspraken van de landbouW(- organisaties tegen dit ontwierp. Het is volgens spr. ongeoorloofd, het tarief vast te leggen voor een verre toe komst ter WSlle van een klein tekort op dit moment. De heer Oud repliceert en betoogt, dat eerst het rapport der Staatscommissie van Vuuren dient te worden afgewacht, alvorens de 12 millioen in 't ouderdoms- fonds te storten. De heer Vliegen herinnert bij ziijn re pliek aan zijn becijferingen van de groo tere opbrengsten der verschillende be lastingen en concludeert dat dit ontwerp niet noodig is ter ontlasting der hooge inkomens. De heer Lovink houdt Vol, dat onze landbouwproducten in geen enkel op zicht van 't voorgestelde tarief last zullen ondervinden en niet in prijs zullen stij gen. De vergadering wordt hierop ver daagd tot Donderdag. Zitting van Donderdag 23 Oct. Bij de voortzetting van de behandel'ng van het nieuwe tariefontwerp repliceeren verscheidene sprekers. De heer van Gijn betoogt, dat de bezui niging door volkomen sluitendmaking Van 't tekort Wordt gehandicapt. Betere mid delen om het tekort sluitend te maken zijn Wel te vinden. De regeering had de algemeene beschouwingen over de staats- begrooting moeten afwachten. De minis ter heeft wol gezegd, dat de buitenland- sche fabrikant de verhooging voor zijn rekening zal nemen, doch wiaarom belast hij dan de levensmiddelen niet, als prijs stijging niet gevreesd wordt? De heer Van Vuuren betoogt verder, dat het EngelsCh tarief een grooteren last op de bevolking legt dan het onze met zijn groote verscheidenheden. De heer Snoeck Henkemans betoogt, dat de uitspraak van het Landbouwco- mité alleen op rebors:emaatregelpn be trekking had. Dhr. Hermans zegt dat de Christelijke partijen steeds een eerste plaats toeken nen aan 't belang van producent, waar door hij verklaart de tegenstelling bij d:t ontwerp" .tusschen links en redhts. Spr. pleit voor bescherming der glas- en aardewerk-industr'e. De heer v. d. Heuvel becijfert, dat in het ongunstigste geval de landbouwpro ducten 0.6 procent duurder zullen wor den, wat voor de export geen bezwaar is. De heer De Monté VerLoren zegt in zijn repliek, dat 't tekort op de begroo ting niet door cijfergroepeering is te dekken en dat het invoerrecht de eenige belasting is, die den tendenz der prijs stijging kan neutraliseeren. Hij vraagt wijziging van art. 43, zoodat willekeur wordt uitgesloten. Minister Colijn noemt in zijn dupliek de bewering, dat hij de armen zou be lasten ten voordeele der rijken, leugen achtig. Meer .kapitaalvorming is in de eerste plaats een belang voor -de arbei dende klasse. De bedoeling van art. 43 is, alleen codificatie der heffingsprak tijk. De werking van het tarief kan de minister n!et met zekerheid voorspellen. Daarom heeft hij uit voorzichtigheid de Voedingsmiddelen buiten het tarief ge laten. De vergadering wordt hierop ver daagd tot Vrijdag.. De arbeid lu bakkeren. Het Tweede Kamerlid Braat heeft den mhvster van arbeid, handel en nijverheid de volgende vragen gesteld i Is de minister bereid te bevorderen, teneinde moeilijkheden, schade en oneer i voor 'de betrokken personen te voorko- iii iiiiiiiiitiiitiiiiiiMi tui itii luiiiiti tin'min i ii mi in ii iiIiii hui ï?aor Uw succes is een welluiden de stem van groot belang. Gebruikt daar om vóór het zingen en spre ken de verfris- schende WYBERTl TABLETTEN Groote doozeu 65 c. uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii P^ikbmjr,^EN7" Zondag 26 October te Zierikeee. Ned. Horv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, ds. de Roode. Kleine Kerk. 10 ure, ds. Waardenburg. 's Avonds 6.30 ure, ds. de Leur. Luthorsohe Kerk. 10 ure, geen dienst. Goref. Kerk. 10. ds. Wieleuga (Voorber. H. Av.) en 6 ure, idem. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. v. d. Molen, 2 Leeskerk en ure, ds. v. d. Molen. Evangelisatie Jeruël II. 10 en 6.30 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, Leeskerk. Maandagavond 7 ure, de heer Beekman van 's-Gravenhage. men, dat de Arbeidswet zoodanig gewij zigd wordt I. dat het aanvangsuur van den arbeid voor groote en kleine bakkerijen gelijk gesteld wordt II. dat door patroons te allen tijde in eigen werkplaats arbeid verricht mag worden III. dat bij overtreding van de wet nimmer alleen gevangenisstraf geëischt mag worden Is de minister bereid te bevorderen, dat 'aan hen, die thans tot gevangenisstraf veroordeeld zijn, gratie verleend wordt MUnhardt's Sfclrniak-T&bteMen 40o. Thormo-TebleHon 45o. Angs-Bonbons 60o. Bö Apothekers on Drogisten. ZIERIKZEE. Door de „Concertzaal-Bios coop" Iwlordt Zaterdag- en Zondagavond de film vertoond van Watt en t/g Watt op de Arbeidsbeurs (klucht in 6 aeten), Waarvan hier onder de korte inhoud volgt: Botanie-Peters is de liefste leeraar v.an de school, vandaar dat al zijn leerlingen verliefd zijn op hem. Botanie-Peters heeft echter maar één uitverkorene, en die is Elsie. Elsie is evenwel nog erg jong, maar zij iwlordt spoedig achttien jaar. Elsie is van plan, op het feest, dat ter eere van haar achttienden verjaardag zal gegeven Wlorden^ haar ouders te ver rassen met de mededeeling van haar ver loving, zonder vooraf eerst haar moeder en vader om toestemming te hebben ge vraagd. Tegen verwachting gaat moeder met Elsie's keuze niet accoord, en 't zoo lang verbeide feest neemt een treurig verloop. Elsie echter, Weet raad. Ais alles slaapt, pakt ze haar koffertje, leent haar vaders auto en rijdt naar Botanie-Peters. Deze is eerst wel een beetje onthutst, zijn meisje op zoo'n vreemden tijd te zien binnen stappen, maar spoedig heeft Elsie hem alles uitgelegd. Ze Wil schan daal maken.... vluchten.... ten einde haar ouders te dw'ingen hun toestemming tot het hulWelijk te geven. Arme Botanie- Peters. Noodgedwongen is hij verplicht de rol van vrouwenverleider op zich te nemen. Spoedig heeft Elsie's moeder haar vlucht ontdekt. Haar vader echter, maakt zich niet zenuwachtig. Het Algemeen Ver huurkantoor zal de twee weggeloopen schapen Wel vinden en terug halen. Het Bureau zendt twee buitengewone scherp zinnige detectieven uit. Elsie en Petera intusschen zijn nog niet erg ver of ze hebben autopech. Ze zijn verplicht in een naastbij gelegen herberg te overnachten. Peters Wordt genoodzaakt den nacht op een harde bank door te brengenOns scherpzinnig deteetievenpaar is inmiddels in een hotel aan de kust aangekomen, en jaagt den hotelgasten een panischen schrik op het lijf bij hun onderzoekings tocht. Onverrichter zake leggen zij zich eindelijk ter ruste om den volgenden morgen hun nasporingen verder voort te zetten. Lang behoeven zij niet te zoeken, want Elsie en Peters nemen hun intrek in hetzelfde hotel, Waar de detectieven lo- geeren. Het personeel, dat Weet dat men een heer en dame achtervolgt, meent in Elsie en Peters het beruchte tWeetal te herkennen. Niet zoodra zijn de detectie ven in het hotel teruggekeerd of ze Wor den gewaarschuwd. Onmiddellijk worden Elsie's ouders gealarmeerd, die korten tijd later met een geestelijke gewapend verschijnen om het weggeloopen paartje in het huwelijk te verbinden, 't geen ein delijk na een kleine strubbeling met toe stemming der ouders gebeurt. Dinsdag :s te M!ddelburg de eind- vergadering gehouden van het Comité voor de Huldebetooging aan de Konin-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1