Zierskzeesche Nieuwsbode Abdijsiroop Hoestsiropen abonnement: ADVERTENTIËN WoensdaQ 22 Oei 1924 zierikzeesche courant 8o«te jaargang. - no. 11149. o, d.t ra m H.H. ADVERTEERDERS Het zegel der Stilte. Nacht-hoest voor Kinderen. Uit Stad en Provineie. Prijsverlaging Prüi por maanden f 1,50, franco por poat ƒ1,80. Voor hot buitonland por Jaar f 10,— Afsonderiyke cummara 5 cent. Veriohjjnt Maandagr, Woensdag on Vrijdag, van 1—8 regels 60 oti.. van 4 rogeli en daarboven 20 oti. per regel. Reclames 60 ets. p. regeL By contract belangrijke korting. JU18 1 «.ifcmnARnavnE. wurai". Blr. k. J. DE LOOZE Jr. WMttei. I. KOSTEW. ™r deelen w(j medé, dat adver- tentlën, over twee of meer kolommen, bestemd voor het nummer van VrJJdag, niet later kunnen worden aange nomen dan tot DONDERDAG AVOND. d0 Directeur. Gevonden voorwerpen: Een koperen gewicht; een etui met schrijfbehoeften; sajet; een portemonnaie met geld; een broche; een rozenkrans; een vlaggetje; een paar jongensschoenen; veiligheidspelden; sleutels. De Commissaris van Politie, R. P. BRONS. BINNENLAND.- Bond voor Staatspensionnaering. .Tot algemeen voorzitter van den Bond voor Staatspensionneering :'s, in de plaats van, den heer Van der Velden, die daar voor niet meer in aanmerking wensc'hte te komen, benoemd dr. J. J. T. Spaar garen, te Aartswoud. De vliegtocht Nederland—Iadië. Van het Centraal Station te Amster dam zijn Dinsdag de werkmeester en 2 monteurs van de Fokker-fabriek met de noodige reservedeelen en gereedschap pen naar Philipopel vertrokken om de F VII te herstellen. De motor, dien het weekblad „Het Leven" aan het comité heeft aangeboden, zou te Rotterdam aan het transport worden toegevoegd. De chef van den technischen dienst van de Kon. Luchtvaart-Mij. te Rotter dam, heeft te Philipopel vastgesteld, dat het toestel ter plaatse kan worden her steld, mits de monteur zekere onder deden^ kon meebrengen. Deze onderdee- len zijn intusschen te Amsterdam ver vaardigd. De F VII zal van de plaats, waar het toestel is geland, vliegen naar 't naaat- bijzijnde vliegveld, dat bij Sofia. De reis van den monteur zal 4 dagen duren. Het repareeren van het toestel zal vermoedelijk omstreeks 10 dagen in be slag nemen, zoodat de tocht op zijn vroegst over twee weken kan Worden voortgezet. De heer Fokker is van mee ning, dat men niet behoeft te vreezen, dat door dit uitstel de gunstige tijd voor het volbrengen van den tócht voorbij is. Met de bijeengebrachte middelen heeft het comité - een reserve-motor gekocht, die reeds naar Calcutta is verzonden. Het zal daardoor den vliegers mogelijk zijn, halverwege den tocht van motor te ver wisselen. De salarisverlaging van het rHJkapersoneeL Naar de Tel. „uit goed ingelichte bron" verneemt, heeft het departement van fi nanciën aan alle andere departementen verzocht op te geven, wat de kosten zouden bedragen, als de aangekondigde salarisverlaging Voor het Rijkspersoneel voor de gehuwden tot 10 pCt. beperkt zou blijven. Do „Haagsche Courant" meldt: Van een verlaging percentsgewijze is geen sprake en daarvan is ook nimmer sprake geweest. Er is een bedrag van 15 millioen méér op de begrooting gebracht; dit bedrag zal worden verdeeld onder de ambtena ren. Zij, die te veel salaris hebben, zul len dit verminderd zien, anderen die te laag gesalarieerd zijn, zullen meer ont vangen. Hier staat echter tegenover, dat de duurtebijslag zal worden ingetrok ken. Men hoopt de nieuwe salarisregeling 1 Januari 1925 te kunnen invoeren, doch zekerheid bestaat hieromtrent niet en het blijft de vraag, of men tegen dien tijd gereed zal zijn met de nieuwe rege ling. Wij gelooven, aldus het blad, naar Pijnen In Tanden en Kiezen verdrijft men door Mljnhardt'e Sanaplrln-Tabletten Door William Le Quenx. die afschuwelijke kwelling verdwijnt snel en zeker met 28 „Neen Mevrouw. Hij is 'Weg en ofachoon ik zijn intiemste vriend ben, weet ik niet, waar hij 2ieh ophoudt. Er Was, vrees ik, wel aanleiding voor zijn verdwiijning". „Wie zijt gij! Vertel mij dat eerst". ,JMijn naam is Edward Royle". „Royle!" riep de vrouw uit. „Hij heeft dikwijls over U gesproken en zei dan, dat U zijn beste vriend was Ik ben Wer kelijk blij kennis met U te maken, maar, maar vertel mij eens waarom hij verdwe nen is wat is er gebeurd?" „Ik dacht, dat U misschien wel zoudt weten, dat mijn vriend gezocht Wordt door de politie", antwoordde ik ernstig. -Zijn signalement is overal heen gezon den". „Maar waarom?" vroeg zij angstig. „Wat wil de politie van hem?" Eenige oogenblikken aarzelde ik, daar ik geen zin had de ernstige beschuldig ging te herhalen. Toén zei ik eindelijk: „De politie beweert, dat zij ontdekt heeft, dat Sir Digby Kemsley al verschei dene maanden geleden In Zuid-Amerika gestorven is". „Ik begrijp U niet", zei zij. hetgeen wij vernamen, dat de ambtenaren er geenszins op achteruit zullen gaan. DE POTTERS. O- O, die uitgedroogde potters, Met hun hebberig gezicht, Waarop duidelijk geteekend Steeds een trek van zelfzucht ligt, Die hun eigen klein begeeren Soppen iai een dunne saus En hun medemenstlh taxeeren Naar de duiten in z*n kous Altijd teemen zfover duurte, Laf, aanstellerig en mal, En hun aangebeden spaarpot Is het centrum van 't heelal Hier een stuiver op besparen Daar een kwartjev daar een cent Of op marktdag koopjes halen Dan is 't pottertje content Zuinig.^ zuinig voor hun eigen, Maar van anderen royaal, Pingelen op elk artikel, Broekje kort en jasje kaal, Steeds voor anderen veeleisChend, Zelf tot niemendal ber.eid, Hel maatschappelijk leven Wil ze bij dozijnen kwijt'! Snoevend op hun .egoïsme, Stiekum in zichzelven sclhik, Opgepoetste gouwen tientjes In een sterke doos van blik Scharrelen met de belasting, Tot hun mores wordt geleerd En dan zijn ze nog onschuldig, Want de fisc-us doet verkeerd 1 Als de potter is gestorven, Na een leven vol sjagrijn, Waarin "ie zichzelf en anö'ren Tot een lastpost wist te zijn, Worden al zfn prima duiten Schaterlachend opgevischt, Springen neefjes, dansen nichtjes Om z'n zeer goedkoope kist October 1924. KROES. EERSTE KAMER. De leden van de Eerste Kamer zijn ter vergadering bijeengeroepen tegen Dinsdag 28 dezer, des avonds te half 9. Tweede Kamer. Zitting dan Dinsdag 21 Oct. Bij den aanvang der vergadering wordt^ toegestaan een interpellatie-Wijnkoop' over de aangekondigde maatregelen der Indische regeering tot bestrijding van de volksbeweging onder de arbeiders en boeren. De interpellatie wordt gehou den op een nader te bepalen dag. De behandeling van de nieuwe Tarief- wet wordt voortgezet. De heer v. Vuuren bestrijdt de rede voeringen van de heeren Van Gijn en Dresselhuys, en schetst het nieuwe tarief als niet-protectionistisch. Spr. betoogt ver der de noodzakelijkheid van het tarief tot dekking van het tekort der begroo ting en eindigt zijn rede met een plei dooi voor retorsie-maatregelen. De histo rie leert, dat men bij het sluiten van handelsverdragen nogal eens met ona heeft gesold. De retorsie-maatregelen zijn echter voor een geheel ander doel noodig, n.l. wanneer staten in hun tarief bepalin gen opnemen, die zich -in het bizonder tegen ons land richten. Spr. vraagt de regeering dan ook, om den minister van buitenlandsche zaken iets anders te géven dan een blikken sabel en een degen van papier. „pe heer de Monté Verloren verklaart niet in breede beschouwingen te zullen treden. Spr. vraagt zich af of bij de hoog opgezette aanval tegen 't Tariefontwerp geen politiek motief mede geldt. Spr. bestrijdt dat dit ontwerp tot prijsstijging zou leiden. Spr. betoogt eindelijk nog de nood zakelijkheid van het wetsontwerp uit een oogpunt van herstel van 't financiëel evenwicht. De heer Kersten stelt zijn stem afhan kelijk van 't gegeven storting van I21/2' millioen in het ouderdomsfonds. Mej. Groeneweg bestrijdt het ontwerp vanwege de lasten,, die het aan de ge zinnen oplegt. De heer Smeent betoogt: dit wetsont werp maakt ons tarief niet protectionis tisch. De heer van der Waerden recapitu leert ten slotte de bezwaren zijner frac tie tegen 't ontwerp, waarna Minister Colijn zijn rede aanvangt, doch aanstonds onderbreekt tot Woensdag. „Dan zal ik duidelijk zijn. De politie, die rgeds lang op de hoogte was van den dood van Sir Digby, geloofde dat onze gemeenschappelijke vriend een be drieger is". „Een bedrieger! Bespottelijk! Ik kan zijn identiteit bewijzen. De doode moet de bedrieger geweest zijn, die zijn naam misbruikt heeft". „Dat is een inzicht, dat ik met uw hulp hoop te bewijzen", zei ik. „Op het oogenblik verdenkt de politie onzen vriend al zeer bepaald." „En ik veronderstel, dat zijn ergste vijand een zware beschuldiging tegen hem heeft uitgebracht de vrouw, die hem zoo haat. O, nu .begrijp ik alles, ook waarom hij mij geschreven heeft die bekentenis, die mij zoo zeer verwon derde, 0, mijnheer Royle", zei zij, haar handen vol wanhoop tezaam geklemd, „u weet niet in welk doodelijk gevaar Sir Digby op het oogenblik verkeert; nu wordt mij alles duidelijk. En nu die ern stige en vreeselijke beschuldiging, welke hij niet in staat is te weerleggen en tocih is hij onschuldig. O, wat kan ik doen Hoe kan ik hem redden en haar stem trilde van aandoening." „Zeg mij eerst den naam der vrouw, die zulk een doodelijke vijandin van hem j is. Indien u mij dien vertelt, kan rk mis- sChien helpen gebeurtenissen op te hel- MQnbardt's Thymslroop 75 ct. Mljnhardt's Borstsiroop 65 ct. Anga-Slroop (by Kinkhoest). f 1,75 B|J Apothekers en Drogisten. ZIERIKZEE. Na een korte inleiding van den voorzitter der afd. Zierikzee van den Chr. Nat. Werkmansbond, trad Maan dagavond j.l. in „Juliana" op, de heer A. Meulstee, controleur van Arbeid, met het onderwerp „De Arbeidswet van 1919".. Vooraf gaf spr. een stukje geschiedenis als een bewijs, dat de te behandelende wet niet nieuw is; immers 50 jaar geleden werd het eerste ontwerp voor een Ar beidsregeling ontworpen, terwijl in 1872 de eerste kinderregeling tot stand kwam. De tegenwoordige wet is 11 Juli 1919 aangenomen en 1 Nov. d.a.v. in werking getreden, laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 21 Juli 1922. Op duidelijke wijze schetste spr. daarna, wat de Arbeidswet verstaat onder „arbeid" over 't algemeen en de „Kinderarbeid" in 't bizonder. Voor het laatste deed hij voornamelijk het ver bod uitkomen, dat kinderen beneden de 14 jaar of nog leerplichtig, geen arbeid mogen verrichten, .noch bij anderen, noch in eigen onderneming. Voorts werden behandeld de bijzondere voorschriften tot het tegengaan van gevaar voor de ge zondheid, de zedelijkheid of het leven der arbeiders; de arbeids- en rusttijden, waarbij speciaal de aandacht werd ge vestigd op de kern der wet (art. 24), hou dende de bepaling van arbeidsduur (81/2 uur per dag of 48 uur per week) en het verbod om tusschen 6 uur des na middags en 7 uur des voormiddags, ar beid te verrichten; de administratieve bepalingen (arbeidskaarten, arbeidslijsten, couponboekjes enz.); de aansprakelijkheid, het toezicht en. het verstrekken van in lichtingen, en de slot- en overgangsbepa lingen. Na de lezing werden verschillende vragen, door aanwezigen gesteld, door den spr. beantwoord. Aan het eind der vergadering, die door den Voorzitter op de gebruikelijke wijze was geopend, Werd den heer Meulstee hartelijk dank gezegd voor zijn keurige uiteenzetting en toe lichting der genoemde Wet, waarna ds. Waardenburg dezen leerzamen avond sloot met dankzegging. BURGH. Vergadering van den gemeen teraad, gehouden op Maandag 20 October. Aanwezig alle leden. Weth. Heule wenscht bij het begin der vergadering den burge deren, die tot nu toe nog duister schij nen." „Neen", dat is zijn geheim", was haar beslist antwoord. „Hij heeft mij laten zweren nooit den naam te noemen". „Maar zijn eer,- zelfs zijn vrijheid staat op het spel", pleitte ik. „Dat zelfs geeft mij niet het récJht mijn eerewoórd te breken, mijnheer Royle." „Dan houdt hij waarschijnlijk veel van die vrouw en is niét gene:gd iets te doen, dat haar leed zou kunnen veroorzaken. Vreemd genoeg houden mannen dikwijls van vrouwen, die hun vijandig gezind zijn". „Juist, maar dit geval is vreemd en romantisch, zoo vreemd dat vele feiten niet geloofd zouden worden wanneer zij bekend waren. Ik ken ze en kan voor de waarheid instaan." „En is die onbekende vrouw zoo wraakzuchtig vroeg ik, terwijl ik aan het slachtoffer dacht, dat- dood in Har- rington Gardens gevonden was. „Misschien alle vrouwen zijn wraak zuchtig, wanneer zij een man haten". „Waarom haatte zij hem „Omdat zij een geschiedenis geloofde, die van hem verteld werd, een totaal on waar verhaal, hoe hij den man, dien zij beminde, behandeld had. Ik sprak hem erover, maar hij ontkende, en gaf mij meester geluk met zijn herstel, welken gelukwensch Z.E.A. met eenige woorden van dank beantwoordt. De voorzitter deelt mede, dat door de betrokken verzeke- rings-fMij- inzake den torenbrand aan de gemeente een schadevergoeding is toege kend van f13420, waarvan reeds een be-' drag van f 5566,66 ontvangen is. Van het resteerende bedrag zal de helft voldaan worden bij halve-, de andere helft bij geheele voltooiing van den toren. De Raad stelt de goedwilligheid in dezen der Verzekerings-Mij- op prijs. Aan de Haamsteedsche brandweer is voor hulp bij den brand op 25 Sept. f141, aan de Burgsche brandweer f172 uitbetaald als vergoeding voor loonverlies der helpers. Aan het kerkbestuur der Ned. Herv. Ge meente zal de betaling van eenige ver goeding in deze bedragen in overweging worden gegeven. Verder deelt de voorz. mede, dat B. en W. de levering der nieuiwó lantaarns exclusief schilderwerk hebben opgedragen aan de firma J. Ver west Zn., voor f 12,50, en de vervaar- diging der nieuwe lijkbaar aan den heer P. Romeijn voor f40. B. en W. vragen machtiging dhr. Joh. Hoogenboom aan te wijzen als architekt bij den herbouw van den toren, wat zonder hoofdelijke stemming wordt goedgekeurd. Op 't ver zoekschrift van dhr. J. Verwest tot het doen rooien van twee pereboomen .Wordt in zooverre gunstig beschikt, dat het ge meentebestuur deze boomen zal doen rooien, mits adressant een paar jonge vruehtboomen aan de gemeente geeft. Deze boomen zullen dan tevens een an dere standplaats krijgen dan vorenge noemde. Een schrijven van de Z. L. M- omtrent het uitvliegen van huisduiven in bepaald jaargetijde, wordt in handen Van B. en W. gesteld om advies. Daarna wordt behandeld het verzoek Van de heeren Ribbens en de Gaaij Fortman, om vergunning tot het plaatsen van een pomp te Westenschouwen in de buurt van dhr. L. v. d. Zande en deze na vol tooiing aan de gemeente in onderhoud over te dragen. B. en W. stellen voor de toestemming tot plaatsing te verlee- nen, een terrein aan te wijzen en het onderhoud te aanvaarden, mits blijkt, dat de pomp voldoende water geeft. Dit voorstel wordt zonder hoofdelijke stem ming aangenomen. De gemeentebegroo- ting wordt in verband met kosten voor hetbijzonder onderwijs 1923 gewiijzigd met f130; bovendien moet over 1923 wor den betaald f 66,84. Als sehoonhoudster der openbare lagere school wordt be noemd M- v. Heukelen—Straaijer op een salaris van f104 per jaar en haar pensi oengrondslag bepaald op een gelijk be drag. Ook wordt een instructie voor het schoonhouden der school vastgesteld. Daarna volgt een voorstel tot verhar ding van het wegvak Duinoord tot aan den voet der duinen. De kosten dezer verharding worden geraamd op f 150. De Ned. Automobielclub en de Motor- rijwielvereeniging hebben voor deze ver harding resp. f 60 en f 15 toegezegd. B. en W. stellen voor de helft van het res teerende bedrag ad f37,50, in de kosten van aanleg te verleenen, in de hoop, dat de polder Burgh- en Westland het overige gedeelte en den verderen onder houd voor zijn rekening zal nemen. De heer Fokker zegt, dat vooral 's zomers dit wegvak een druk verketfr heeft; een verbetering Van dit tot dusver in on- gunstigen toestand verkeerend gedeelte zal zeker velen ten goede komen. Dhr. Landegent vraagt of zoo'n pas begrinde weg geen last voor autoverkeer enz. zal opleveren, waarop dhr. Fokker antwbordt dat een doelmatige vermenging van grind en grond, zooals dit in KommertjesWeg geschied ia, goede resultaten geeft. Het voorstel van B. en W. Iwiordt daarop met algemeene stemmen aangenomen, terwijl aan de betrokken vereenigingen dank zal gebracht Worden voor haar toezegging. In verband met eenige ingekomen stuk- overtuigende bewijzen, dat men 'hem valsCh beschuldigd had". „Is zij jong „Jong en bepaald mooi", antwoordde zij- Kon 't zijn, dat zij 't meisje bedoelde, dat ik dood had zien liggen Had hij haar gedood, omdat hij bang was voor haar onthullingen Hoe gaarne had ik nu een der foto's gehad, welke de politie van het meisje had genomen. Maar zelfs dan zou zij misschien beweren haar niet te kennen, zoo zeer scheen Digby haar van de noodzakelijkheid om haar naam te verbergen, ^vertuigd te hebben. Terwijl ik naast haar liep, begreep ik, dat dit briefje haar nog meer het zwij gen oplegde. Was het een misdaad met voorbedach ten rade Had hij haar dien brief ge schréven, wetende dat hij van plan was de vrouw, die zijn aartsvijandin w:as, te dooden Dit was de theorie, d:e in mij op kwam, terwijl ik naast haar liep en ik geloofde toen, dat het de juiste was. Tk nam ze te geredelijker aan, omdat daardoor alle vermoeden van Phrida werd weggenomen, ook naar aanleiding van de feiten, welke de onbekende dame liet doorschemeren. Of de op niets ver dacht zijnde vrouw viel door de hand van Sir Digby Kemsley, öf hoe kón groote doozen WYBERT j TABLETTEN Bij Apothekers en Drogisten. 65. iiinniiiinniniiiiinniinnniiinmiiinitiinmnmnmir ken van den Raad vjan beheer der N.V. Waterleiding Schou'w'en-Duiveland en en kele besprekingen daaromtrent, 'wordt be sloten deze stukken ter lezing aan de leden door te geven en Vóór 15 Nov. as. tot behandeling van een en ander in een daarvoor speciaal te beleggen Vergade ring over te gaan. Tevens Wordt met al gemeene stemmen besloten al vast den Raad van Beheer, zonder verbinding, in verband met de verplichte aansluiting, te verzoeken ook Westensehoulwlen en de huizen aan den voet der duinen aldaar in den aanleg te begrijpen. Na gunstig uitgebracht rapport der commissie> tot nazien der gemeentébegrooting voor 1925 bij monde Van dhr. Boot, Wordt deze begrooting in ontvang en uitgaaf Vastge steld op f 17208,411/2- De 'bouW van arres tantenlokaal en bergplaats wórdt aan den hoofdaannemer K. Lemsom gegund voor f657,10. Op verzoek van den ge meentewerkman J. Slager wordt beslo ten diens jaarwedde als lantaarnopsteker van f 20 op f 30 te brengen. Verder Wórdt besloten het afdak aan het lijkenhuisje op de begraafplaats zoodanig te ver- grooten, dat de nieuWe lijkbaar daarin geplaatst kan Worden. Bij de rondvraag ves'.igt dhr. Boot de aandacht op 't onge rief, dat de ingezetenen ondervinden door het gemis van torenklok en uurwerk. Hij vraagt, of het niet mogelijk is een goed geluid gevende klok' of bel aan te bren gen om daarmede een paiar keer per dag den juisten tijd aan te geven. De voorz. belooft in dezen een onderzoek te zul len instellen. Daarna sluiting. OUWERKERK. In de vorige week Vrij dag alhier gehouden vergadering van den gemeenteraad werd met algemeene stem men besloten tot verplichte aansluiting bij de Drinkwaterleiding op Schouwen en Duiveland. Aan den Raad van Beheer zal verzocht worden voor de 1 2 - en 3-kamerwoningen een tarief vast te stellen met matige progressie. BRUINIB8E. In de Vrydag j.l. ge houden vergadering van dan gemeente raad kwam 0. m. aan de orde de circu laire van den Baad van Beheer der waterleidingmaatuch,, houdende verzoek in de bouwverordening de bepalingen op te nemen betreffende verplichte aan sluiting. Na uitvoerige discussie werd met 4 tegen 8 stemmen besloten aan het verzoek van den Raad van Beheer te voldoen. THOLEN. (Veruolg Raadsuerslag). Bij art. 57—58, betreffende toelage politie- hulp met kermis enz., merkt de heer Braai op, dat het beter ware de kermis geheel af te schaffen. De voorzitter zegt, zoolang de kermis hier bestaat, hulp noo dig zal wezen. De post wordt goedge keurd. Bij arl^, 64, keurloon, bespreekt de heer Goedegebuure de mogelijkheid van centralisatie. De heer Ridderhof zegt dat hier weer blijkt, gelijk uit zoovele andere zaken, het vroede beleid van het dagel. bestuur. We hebben nu een keurmeester, die hoogstens 5 uur per week arbeid verricht, doch deze trekt daarvoor f1170 per jaar, benevens een chef van dienst die nog f 350 ontvangt Waarom is dat destijds niet in één hand j gebracht en bovendien met Poortvliet, j Scherpenisse en Oud-Vossemeer? De man die nu komt, zal zelf zich vervelen. Hij1 heeft geen arbeidsveld. Is er geen moge- j lijkheid, dat er met de heeren veeartsen overleg gepleegd wordt om meer centra- ik de woorden neerschrijven door die van Phrida, de vrouw die :k liefhad. Ik dacht aan de verklaring van den dokter, aangaande het driekantige mes; zulk èen mes was nog steeds in het be zit van Phrida ofschoon die verhlarng mij heden avond van weinig w'aarde scheen, nadat ik gehoord had, dat mijn Vriend Digby gebonden was door een vrouw, wier tong hij vreesde. O, hoeveel mannen zijn er niet in Lon den, die de slaven zijn van vrouwen welke zij vreezen. Wij zijn allen men- schefijk en een slechte vrouw is, helaas'! altijd 'bereid gebruik te maken van he zwakte der sterke sekse, en waf het geheim ook zij, dat zij te weten komlt, of het betrekking heeft op zaken of op het privé leven, zij zal er zeer bleker haar voordeel mee trachten te doen. Dergelijke omstandigheden vreesde ik ook in het geval van dien goeden ouden Dig. Ik dacht erover na, of Ik de dame, die, zooals ze zei, mevr. Petre heette, de volledige tragische gebeurtenis ver tellen zou. „Is het lang geleden sinds u Digby zag vroeg ik, terwijl wij langzaam sa men opwandelden; *k had haar .miijn adres gegeven en wij lachten samen om mijn welgeslaagde verkleedpartij. (Wordt Ueruzigd.)

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1