Zierikzeesche Nieuwsbode ABONNEMENT: Maandag 20 Oct. 1924 zierikzeesche courant, ff* No. 11148: Uifr-iMwi. M. 1. HOSTE». ADVERTENTIËN EERSTE BLAD. B UITENLAND. Rheumatiek Kloosterbalsem Uit Stad en Provinoie. Prtii por 8 maanden f 1,50, franco por post ƒ1,80. Voor hot buitenland por Jaar f 10,—. Afzonderlijk© nummert 5 cent. VeriohJJnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. v»n 1—8 reyeli «0 ot«. v*n 4 rs^eli en daarboven 20 oti. por regel. Beolamea 80 ota. p. regel. BU oontraot belangrijke korting. Inzending op den dag van uit gave voor II ure. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Wassende ontevredenheid. De bolsjewiki hebben Rusland met een hoogen muur omringd en doen al het mogelijke om het land van de buiten wereld af te snijden en het buitenland in onwetendheid te houden over 't geen in werkelijkheid in Rusland geschiedt. Drie en een halve eeuw geleden heeft een Moskousche tsaar geprobeerd het zelfde te bereiken, en in beide gevallen is het gebleken, dat hoe goed de orga nisatie ook moge zijn, er altijd voldoen de gelegenheid bestaat om berichten over de grenzen te smokkelen. De tsaar kon ondanks zijn maatregelen aan de grens niet beletten, dat de opstand in het ge- hèele land uitbrak en hem en zijn dy nastie wegvaagde; ook de bolsjewiki zul len door al hun maatregelen het door dringen van opruiende geschriften in het land en het overbrengen van brieven uit Rusland naar het buitenland met voorbij gaan van de censuur niet kunnen belet ten. Dergelijke brieven komen in steeds grootere hoeveelheid over de grens en zij alle spreken een duidelijke taal: alle schrijvers, ongeacht tot welke politieke schakeering zij behooren, zijn het er over eens, dat de bolsjewistische macht aan het tanen is, dat zij door en door voos is, dat zij kan voortbestaan alleen door inertie, door de afwezigheid van een andere macht, die de bolsjewiki den genadestoot Zou kunnen geven. Niettemin is het zelfs zeer waarschijn lijk dat bij afwezigheid van schokkende gebeurtenissen de bolsjewiki nog vrij lang aan het bewind zullen blijven. Maar bij de eerste de beste aanleiding (een oorlog een mislukt avontuur in het buitenland, de mislukking van de voorgenomen sa neering der financiën e. d.) zal de tegen woordige regeering 't geheele volk tegen zich vinden en dan zal de ineenstorting zich in eenige uren voltrekken op de zelfde wijze als de ineenstorting van het tsaristische regime zich heeft voltrok ken. In het algemeen herinnert de tegen woordige positie der bolsjewiki aan den toetand der tsaristische regeering na de eerste revolutie. De bolsjewiki weten het en daarom wachten zij zich ervoor een oorlog te beginnen hoewel Trotsky en vele andere vooraanstaande leiders een oorlog zouden willen uitlokken, omdat zij daarin, d.w.z., indien de oorlog zonder veel inspanning tot een overwinning zou leiden en de strijd onder nationaal klin kende leuzen (bijv. de bevrijding van de Russische stammen, die door Polen onder drukt worden) zou gevoerd worden, een middel zien de aandacht van het volk van het bolsjewistische wanbeheer af te lei den. Bij de hoogste bolsjewistische krin gen heerschen volkomen verslagenheid en anarchie. Niemand weet nu wat er den volgenden dag zal gebeuren en nie mand kan een lijn aangeven. En tot over maat van ramp (voor de bolsjewiki na tuurlijk) neemt de vijandelijke gezindheid der boeren met den dag toe. Minder fraaie Handon doorarbeid of weersinvloeden, weer zacht en blank door PUROL. BINNHELAND Sehoolgeldrageling. De minister van onderwijs heeft de ver. van Nederlandsc'he gemeenten en, door tusschenkomst van de comlmisarissen der Koningin, de voornaamste gemeentebe sturen in de gelegenheid gesteld, hun wenschen kenbaar te maken inzake in de Lager Onderwijswet aan te brengen wij zigingen, de scJhoolgeldregeling betref fende. Lftgeshefilug van jachtakten. Öe minister van b'nnenJandscih'e zaken en landbouw stelde zich tot dusver op het standpunt, dat een gemeentelijke hef fing van leges voor de afgifte van jacht akten niet hooger behoorde te gaan dan tot 20 pc'l. van de aan het rijk verschul digde rechten, in verband waarmee ver scheidene verordeningên, waarin een hef fing van 50 pet. was opgenomen, ter wij ziging werden teruggezonden. Thans heeft de minister aan de col leges van Gedeputeerde Staten bericht, aat hij bij nadere overweging van oordeel is, dat een heffing van ten hoogste 50 pCt. nog wel met den regel van art. 254 der Gemeentewet in overeenstemming '"s te achten, en dat dus in den vervolge tegen een dergelijke heffing geen be zwaar meer zal worden gemaakt. Fietsend Nederland. In plaats van één millioen rijwielen, zooals bij het ontwerpen der belasting was verondersteld, blijkt uit de thans reeds binnengekomen belasting, dat hier te lande minstens 1.744.000 rijwielen moe ien worden gehouden. Feitelijk zelfs nog aanmerkelijk meer, aangezien immers sommige categorieën van houders van de heffing zijn vrijgesteld. Op ieder vier Nederlanders, kinderen en grijsaards me- degerekend, blijkt Nederl. derhalve min stens één rijwiel te tellen, een verhou ding, die stellig nergens anders ter we reld ook maar in de verste verte wordt benaderd. De Dultsche leaning. De leening voor Duitschland hier te lande Is vele malen overteekend, zoodat slechts een zeer gering pencentage zal kunnen worden toegewezen. De salarisverlaging. Het „Centrum" verneemt van bevoegde zijde dat in den ministerraad besloten is, dat het maximum der salarisverlaging rn nieuwe Bezoldigingsbesluit 12i/2 pet. zal zijn. Het blad deelt dit bericht echter onder voorbehoud mede. De Rijksmiddelen. In ons laatst verschenen nummer ga ven we een heel kort bericht over de rijksmiddelen, die in Sept. in de schat kist zijn gevloeid. We willen thans meer bizonderheden onder de aandacht bren gen. De cijfers over September maken, in hun onderling verband, geen ongunsti- gen indruk. De accijns op 't gedistilleerd bracht weer 21/2 ton minder in de schat kist dan in September. In de eerste 9 maanden is f 35.12 millioen ontvangen, tegen f37.14 millioen in dezelfde periode van 1923. De totale opbrengst zal ver moedelijk belangrijk lager zijn dan in 1923. |Men zou hiermede vrede kunnen hebben, indien althans het gebruik van spiritualiën door de accijns verhooging was verminderd. Er bestaat echter reden om te vreezen, dat het tegendeel het geval is geweest, doordien smokkelen van bui- tenlandsche jenever over onze grenzen en het toenemen van clandestiene bran derijen maar al te veel gelegenheid heb ben geopend voor ongecontroleerd ge bruik en misbruik van sterken drank. Over de eerste negen maanden hebben de invoerrechten 12 ton meer in de schatkist gebracht dan verleden jaar. Bij negen twaalfde van de raming zijn zij echter nog ruim f 1/2 millioen ten achter. De inkomstenbelasting bracht f 6,60 mil lioen in het laadje, d. i. f 1,50 millioen meer dan verleden jaar. Blijkens de ge detailleerde opgave is dit ook dezen keer weer te danken aan snellere invor dering. De dividend- en tantième-belasting bracht f4,21 millioen minder op in de nu verstreken 9 maanden, dan in dezelfde periode van 1923. Naast de gewone middelen heeft de schatkist bovendien uit de rijwielbelasting f641.000 gebeurd, waardoor 't totaalcijfer voor dit jaar tot f 5.23 millioen is geste- gen. Geraamd was slechts f 3 millioen. Daar deze heffing allicht de volgende maand ook nog wat zal nadruppeien, zal de opbrengst derhalve wel haast het dubbele bedragen van de raming. Rekent men de opbrengst van de rijwiel belasting mede, dan bedroegen de baten in de eerste negen maanden van 1924 f 323.95 millioen tegen f318.71 millioen verleden jaar. Op deze basis heeft de schatkist in de achter ons liggende peri ode van 1924 in het geheel f397.75 milli oen ontvangen, tegen f 410,54 millioen verleden jaar, d. i. dus een achteruitgang van f 12,79 millioen. Prof. Eordmsns over de Tarlefwet. Prof. dr. D. B. Eerdmans sprak in de Utrechtsche af deeling van den Vrijheids bond over „de Tariefivet" als volgt, schrijft de „Tel." Het ontwerp-tariefwet is aldus spr. bij velen niet onwel willend ontvangen. Zonder te willen op komen voor bescherming meende men de regeering, waar het eenigszins moge lijk was, te moeten steunen in haar pogen om de inkomsten op te voeren en de vermindering van de waarde van den gul den te voorkomen. Men stelde zich daar bij de gevolgen van het ontwerp zoo onschuldig mogelijk voor en meende, dat het verzet kunstmatig en overdreven was. Wie niet zoo licht over de gevolgen dacht, verklaarde zich toch bereid om mede te gaan met een tijdelijken maat regel. De oorzaken van deze houding schij nen spr. tweeërlei te zijn. Ie De waar deering van een doortastend man als minister Colijn; 2e. Het tot elkaar komen van allerlei groepen op gebied van han del en nijverheid in vereenigingen, door den oorlog bewerkt, waardoor allerlei concurrentiévragen er anders uitzien en hét publiek is geworden als leem in de handen der pottenbakkers. „Belangheb benden" waren in de oogen van de re geering en vereenigingen allerlei orga nisaties van handel en nijverheid, maar de verbruikers rékende men daartoe niet. Hun organisaties zijn, zelfs achteraf, niet gehoord. Toch zijn deze de eigenlijke 'belanghebbenden, want zij zijn de Sy- me«s, die zullen moeten betalen. Zij zullen aanzienlijk meer moeten opbrengen, dan de verhooging van het invoerrecht zal bedragen, want er zijn veel stations tusschen buitenl. producent en Nederlahdschen verbruiker en op ieder van deze stations (importeurs, agenten, grossiers en soorten detaillisten) komt er een schepje op. De mifiistefc wil 131/2 mil- lioén hebben, maar het Ned. volk zal veel meer dan dat moeten uitgeven. Duur der levenskosten zijn thans zeer onge- wenscht. Er is reedprijsstijging van eerste levensbehoeften, als brood en zui vel. Het is onredelijk de som die jaarlijks voor levensonderhoud noodig is, op te drijven als men de loonen wil doen dalen en de salarissen verminderen. Tijdelijk kan een dergelijke maatregel nooit zijn. Wij hebben nu al gezien hoeveel moeilijk heden ey pntstaan als men een bestaand verdrijft de pijn recht wil schrappen. Het wordt dus een blijvende verhooging van levenskosten. Verhooging van tarief is al even simpel als een tiende van alle salarissen inhou den. En daarnaar grijpt de minister, op wiens departement de Bezuinigingscom missie wijst als veel te sterk bezet met ambtenaren! Tweede Kamer. Zitting Van Vrijdag 17 Octzber. Bij den aanvang der vergadering vraagt dhr. Wijnkoop verlof te interpel- leeren over de aangekondigde maatrege len der Indische regeering ter bestrij ding van de beweging onder Indische arbeiders en boeren. Bij de voortzetting der algemeene be schouwingen over het Tarief ontiOerp be toogt dhr. Snoeok Henkemans, dat van protectionisme weinig sprake kan zijn, al kunnen voor sommige fabrikanten uit 't verhoogde recht gunstiger voorwaar den voortvloeien. Een invoerrecht alleen op producten, die- hier te lande n;et worden vervaardigd, is onmogelijk. Het verhoogde tarief is slechts bedoeld als fiscale maatregel en technische ver betering. Spr. hoopt echter, dat de ver hoogde opbrengst zal worden aangewend tot beperking der bezuinigingen, dat met name de ambtenaarssalarissen zullen wor den gehandhaafd. Dhr. v. d. Heuvel verdedigt het ont werp. Als eenige protectie plaats heeft, is dit nevenverschijnsel doch geen doel van 't ontwerp. Van verhooging der di recte belastingen kan geen sprake zijn, daarom moet men wel zoeken in ind:- recte. Voor vijandige tegenmaatregelen van 't buitenland is spr. n'et bevreesd. Wel heeft 't buitenland dikwijls maat regelen op ons gericht, zooals Amerika, Spanje en Zweden. Mevr. BakkerNort verheft als huis vrouw haar stem tegen 't ontwerp, daar zij meent, dat de meest simpele levens behoeften duurder zullen worden. De heer Hermans gelooft, dat het ver hoogde tarief niet zal worden betaald door den binnenlandschen consument, maar door den buitenlandschen fabrikant. Bij de behandeling van het Schcenei- iVelje is ook voorspeld, dat de prijzen zouden stijgen. Hiervan is niets gekomen. Ondanks onzen vrijhandel is ons land het duurste van Europa. Door het ont werp zal de werkloosheid bestreden en loonsverlagingen tegengehouden worden. Vrijhandel is in yele gevallen geoorloofd. De heer Fleskens brengt hulde aan het beleid van minister Colijn en juicht het ontwerp -toe, dat er zal toe meewerken onze industrie op volle capaciteit te brengen. Spr. hoopt dat de minister van Arbeid binnenkort met nadere voorstellen zal komen ter bescherming onzer in dustrie. Daarna verdaging tot Dinsdag. Overwerkte Zenuwen hebben ln de eerste plaats een kalmeerend en versterkend middel noodig. Mljn- hardt'a Zenuwtableltsn geven kalmte en nemen onrust, gejaagdheid en over spanning weg. Koker 75 et. BU apoth. en drogisten. ZIERIKZEE. Naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan der Haagsohe water leiding is een uitvoerig verslag uitgege ven. Het slot hiervan lijkt als geschreven voor onze eilanden „Zij (de waterleiding) maakt, dat wij den tijd van waterbederf en watergebrek van vóór 1874 als lets onwezenlijks-vers beschouwen. Wij kunnen ons niet voor stellen wat Den Haag zou zijn zonder zijn waterleiding. 'Wie zal den invloed bepalen, dien zij op de gezondheidstoe stand hier ter stede heeft plaats gehad In cijfers laat zij zich niet uitdrukken. Maar er is geen verschil van meening hierover, dat zuiver drinkwater een hy giënisch belang Van de allereerste orde is en hoewel dan het rechtstreeksch ver band niet aangetoond kan worden, is het toch' onbetwijfelbaar voor een groot deel van ons voortreffelijke duinwaterleid'ng te danken, dat hét Den Haag van heden op zulke uitzonderlijke gunstige ziekte en sterftecijfers kan wijzen. En daarom mogen wij bij het aanstaan- feest in de eerste plaats ons zeiven ge- lukwensohen met haar bezit en de voort durende weldaad van "haar kostelijk w'a- ter". Met ingang van 26 October a.s. is bevorderd tot Brigadier Majoor en als standplaats aangewezen Tholen, de bri gadier der Rijksveldwacht, A. J. Voerman te Middelburg, terwijl tot brigadier der Rijksveldwacht standplaats Middelburg is benoemd, H. Weertman, brigadier-tit. te Renesse. (M. Ct.) Door „Droste's Cacao- en Chocolade fabrieken" te Haarlem wordt aan ieder een, die het 'aanvraagt, gratis uitgereikt een receptenboekje, waarin 52 recepten, samengesteld door M. Wittop Koning, voor het bereiden van Chocoladespijzen met Droste's Verpleegstercacao. Waar het hier een propaganda betreft voor de bevordering van het gebruik v-4n een zoo gezond en voedzaam artikel als cacao, voornamelijk voor het bereiden van vele smakelijke gerechten, tw.ijfelen we niet of vele huisvrouwen zullen de moeite doen een receptenboekje bij bo vengenoemde firma aan 'te vragen. Op uitnoodiging van de „Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer" traden hier Zaterdagavond in de Concertzaal die flink bezet was „De Zuid-Bevelanders" op, onder leiding van den heer G. Houte kamer te Kloetinge. Voor de eigenlijke uitvoering een aan vang nam, trad de heer Houtekamer naar voren om doel en streven van zijn kranig clubje uiteen te zetten. Het doel, dat zij nastreven, is, het Zeeuwsche lied en leven, en ook de taal, uit te dragen, niet alleen in ons gewest zelf, maar ook ver buiten de provincie, tot zelfs over de grenzen van ons vaderland. Dat deze club daarin uitnemend is ge slaagd, bewees haar toegejuicht optre den. Met het zingen van twee coupletten van ,,'t Oude Wilhelmus'' en 't „Zeeuwsch Volkslied" werd de uitvoering geopend; het laatste lied werd voorgedragen in het Zeeuwsch dialect. De Zuid-Beveland- sche dracht, zoo goed ook hier bekend, en de heel goed gezongen liederen, maak ten indruk op 't meermalen enthousiaste publiek, dat heel gul was met zijn bij valsbetuigingen. Enkele coupletten van zeer in den smaak vallende zangnum mers werden op dringend verzoek, her haald, o. a. „Des meerman's wraak" naar de overbekende legende van Westen- Schouwen en „Klaos en z'n ammonika''. In ,JMoederke alleen" en „Slape zacht" behaalde een der zangeressen, die de sopraan-solo zong, veel succes. De duo's voor piano en viool moesten door on voorziene omstandigheden achterwege blijven, doch in plaats daarvan kregen we o. a. een Friesch liedje te hooren. Buitengewoon in den smaak vielen de oud-Zuid-Bevelandsche boerendansen, wel ke op de maat van de muziek, gegeven door twee violisten, uitgevoerd werden „op klompen". Spuulaaii w^ivlcn Jc ZuU-Dcvcluuaaa bij deze nummers toegejuicht. Hun schilderachtige - landsdracht gaf kleur en warmte aan de goed uitgevoerde dansen. V. V. V. heeft, behalve aan haar leden, ook vele anderen een aangenamen en genotvollen avond verschaft. Het kranige clubje van Zuid-Beveland, onder leiding van haar eminenten directeur, de heer Houtekamer, komt de eer van dezen avond toe. Aan het slot der zang- en dansuitvoering dankte de heer Gelderman het gezelschap voor het genotene en hun propaganda voor onze provincie in ver scheidene plaatsen van ons land en daar buiten. (De Friezen- zullen binnen af- zienbaren tijd eveneens een propaganda- avond hier geven). Spr. dankte vooral dhr. Houtekamer aan wiens leiding „De Zuid-Bevelanders" hun succes voor 't grootste deel hebben te danken. Met den wensch, dat de heer Houtekamer lang voor z'n club gespaard moge blijven, eindigde spr. Als toegift gaf de „Concertzaal-Bios coop" een filmstuk, terwijl met een bal, onder leiding van den heer Theewis, dezen avond prettig werd besloten. In de kleine zaal van hotel, Juliana" hield de vereeniging voor Algemeene Ontwikkeling" Vrijdagavond de jaarlijk- sc'he algemeene vergadering. Na opening door den voorzitter, den heer H. H. Prakke, las de secretaris, de heer J. Bussdher, het jaarverslag over 1923 en deed tevens rekening en verant woording van het gehouden geldelijk be heer. Uit deze bescheiden bleek, dat de finaneieele toestand der vereeniging niet ongunstig kan genoemd worden, hoewel, helaas, bet ledental achteruitgaande is. Dit is te meer te betreuren, omdat deze vereeniging h-er recht van bestaan heeft, omdat op po pul air-wetenschappelijk ter rein hier toch al zoo we:nig te genieten Valt. Laten we hopen, dat zulks beter dan tot dusver wordt ingezien, en velen zich geroepen zullen gevoelen, zich als lid van „A. O." op te geven. De bioscoop-expfoitat'e lokte langdu rige besprekingen u:t, met het oog op de éigen bioscoop-exploitatie der Concert zaal. Vóór „A. O." in staat werd gesteld een contract met 3e Concertzaal af te sluiten, had deze laatste met een andere bios cooponderneming een acooord aangegaan tot het geven van filmvertooningen, zoo dat „A. O." uitgeschakeld werd. Te ge legener tijd zal men trachten met de Concertzaal een nieuw contract af te slui ten tot het geven van filmavonden. In de vacature, ontstaan door het ver trek van den heer Groeneveld de Kater, werd tot lid van 't bestuur gekozen de heer J. G. La Seur. Tot het houden van-voordrachten voor het komende sei zoen 1924-'25 zullen worden uitgenoódigd de heer H. Martin te Amersfoort, de heer van Lockhorst te Breda en dr. van Deinse te Rotterdam. f r 1 11 urn Uw nsiondheid kunt U tegen de gevaren van verkoudheid het beste beschutten met de desinfec- teerend en oplos send werkende WYBE&T TABLETTEN Groote dooien 65 Cts. '"li""" 1 /t"-— HAAMSTEDE. Vrijdagavond hiéld do Wilhelminavereeniging alhier haarjaar- lljksch© algemeene ledenvergadering. Uit het verslag van den penningmeester bleek, dat de bezittingen der vereeniging thans f 2131,72 bedragen. Moest het vorige jaar besloten worden de ultkeerlog by ziekte te verminderen, thans was de gunstige stand der kas oorzaak, dat déze uitkeeriog weer Iets verhoogd kon wor den. De aftredondo bestuursleden, de heeren M. Maliepaard Jz. en H. Branden burg werden met algemeene stemmen herkozen. Uit het verloop der vergade ring bleek weer het goede vertrouwen in het beleid van het bestuur; toch is het jammer, dat de vergaderingen dezer nuttige vereeniging niet drukker bezocht worden. BURGH. VrUdag j l. vergaderde de oommissle tot behartiging der monumen ten in de Ned. Herv. Kerk ten huize van den burgemeester. Na eenige algemeene besprekingen werd oen bestuur benpemd bestaande uit de heerenW. G. Root Wz., voorzitter; M. Griep, secretaris, en D. Kosten, penningmeester. Besloten werd zieh zoo spoedig moge lijk in verbinding te stellen met het RUksburean voor do monumentenzorg te 's-Gravenhage, ten einde voorlichting te verkry'geh öf en in hoeverre deze gedenkteekenB gerestaureerd kunnen worden en welke voorzorgen moeten genomen worden, om deze, met het oog op den naderenden winter, tegen vocht en vorst te beschermen. RENESSE. De leden van het Ziekeri- fonds voor Werklieden alhier hielden Za terdagavond in de smaakvol versierde zaal van mej. wed. Kappers eene ver gadering, die ditmaal een feestelijk ka rakter droeg. Het officieele gedeelte werd eerst afgehandeld. De penningm. bracht voreisicr "if van ziin «?ehouden beheer der geldmiddelen. Uit het verslag bleek, dat was ontvangen f 662,84 en uitgegeven f 219,35, waaronder f 150 voor uitkeering aan zieke leden. Het boekjaar sloot met een batig saldo van f 443,49. De kas iis dit jaar met f 465 vooruitgegaan, waar door het totale bedrag der bezittingen een pijfer van f 1794,13 aanwijst. Als be stuurslid werd herkozen dé heer C. van der Werf, de eenige, die nog zitting heeft ln het bestuur, sedert de oprich ting nu 40 jaar geleden van'het Toeiaag- fonds. Naar aanleiding vam dat 40-jarg bestaan der vereeniging hield de voor zitter, de heer J. P. Paulussen, een her denkingsrede. Hij heette de 66 opgeko men leden, het Dagelijkscih bestuur der gemeente en den heer J. Witte, directeur van de zustervereeniging te Noordweile hartelijk welkom. Spr. begon met hulde te brengen aan den oud-directeur, den heer L. H. Dormaar, oprichter van het fonds op 28 Sept. 1884, het eerste fonds van dien aard op Schouwen-Duiveiand. Gunstig stond „de Eersteling" er niet voor, als we weten, dat deze vereeniging begon met 5 betalende lecfen, waarvan er 4 in het bestuur zitt'ng hadden. Hierbij moeten we echter in het oog houden dat jn de tachtiger jaren het vereen-'g'ngsle- ven 111 opkomst was. In den loop der jaren is het wantrouwen gaandeweg af genomen en nu kan de vereeniging wij zen op een ledental van 75, dat is on geveer alle ingezetenen, die er voor 'n aanmerking komen lid te kunnen zijn. Spr. wil niet udwéden over de geringe belangstelling der burgerij in het zie kenfonds; hij aanvaardt gaarne den lof, die hier in steekt, dat de leden van het fonds toch ook zonder hulp hun ver eeniging hébbén kunnen staande houden. Hij wil liever even nagaan wat het Zie kenfonds in de afgeloopen 40 jaar heeft gepresteerd. In totaal is aan zieke le den uitgekeerd f 8173,85. Hierin zijn be grepen: uitkeeringen aan weduwen- of weezen bij overlijden van leden, verpleeg- gelden in ziekenhuizen van leden, die op advies van een geneesheer werden op genomen. Spr. brengt een woord van warme hulde aan den .arts Th. Lange te Haamstede, die altijd weer geheel be langeloos het fonds ter wille is ge weest door het gratis verstrekken van adviezen. Staande de vergadering wordt een telegram Van dank en waardeering aan genoemden arts gezorihen. f 8173,85 Een respectabele som en nfet onaardig is het hierbij op te merken, dat alleen in de jaren 1921 1922 en '23 is uitgekeerd in totaal f 2356,30. De hoogste uitkeering in één jaar bedroeg f 853,50; de laagste f 4. In de laatste 10 jaar is de uitkeering dus gemiddeld f 300. Gekapitaliseerd te gen 5 pet. rente zou er derhalve een fonds van f C000 noodig zijn om aan onze verplichtingen te voldoen, térwijl in werkelijkheid'onze bezitfngen (zie btf* ven) een waarde van slechts f 1794 ver tegenwoordigen. Vandaar dat ons streven ér steeds op gericht moet bfijven het

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1