Zierikzeesche Nieuwsbode Abdijsiroop ABONNEMENT: EERSTE BLAD. Vrijdag 17 Oct. 1924. zierikzeesche courant. Bij kinkhoest advertentiên i BUITENLAND. BiNNNELAND Uit Stad en Provlnoie Prijsverlaging Bij Hoest en Verkoudheid Pr^B per t maanden f 1,50, Iranoo per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderiyke nummerz 5 cent. Versohynt Haandag, Woensdag en Vr^dag. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Algemeene Schouwing op do Vloedplanken. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzbe; Gelet op artikel 87 der Algemeene Politie verordening voor deze gemeente; MAKEN BEKEND: dat op Maandag 20 Octobe- a.s., aan te vangen te twee uur namiddags, eene alge meene schouwing zal worden gehouden-over de vloedplanken, met alles wat daartoe be hoort, als: de kistingen of kaden langs de erven, de naar den waterkant gekeerde zijden van gebouwen, de kozijnen van deuren enkelder- ramen, de keldermonden met bybehoorende zijmu en en zoodanige stoepen, waaronder kelders aanwezig zijn. Zjj herinneren belanghebbenden verder aan het voorschrift der bovengenoemde verorde ning, dat do vloedplaoken of kistingen van de bepaalde hoogte alsdan moeten zijn buiten gebracht en eenè voldoende boeveel heid bruikbaar klei of ander tot opstopping geschikt materiaal aanwezig moet zjjn. Zierikzbe, den 9 October 1924. Burgemeester on Wethouders voornoemd A TIMMERMAN Cz., l.o-Burgem. P. P. W1TTERMANS. Secretaris. van 1—8 regels 60 ots. van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reolames 80 ots. p. regel. By oontraot belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11147. ^«nding °p d«(t Ril. 1. J. DE LOOZE Jr. UNk..RiSmI. J. KOSTEN. **ve ™r nre- De geslaagde Zeppellntoebt. Nadat de Z. R. III in de hangar tel Lakehurst was gebracht^ had een korte ontvangst plaats door den Amerikaan- sc'hen admiraal Seales. De commandant verliet het laatst het schip, dat veel post overbrengt. De langdurige douaneforma liteiten, wekten algemeen vroolijkhe'd bij de vele toeschouwers, die in 'duizenden auto's naar Lake Hurst waren gekomen. De bemanning was opgewekt. Zij werd herhaaldelijk gefotografeerd. De tociht is zeer goed verloopen. Het schip Ifep rus tig, terwijl niemand ziek was. De kanare, die men had meegenomen, heeft al dien tijd lustig gezongen. In den laatslen nacht van den tocht was het schip te midden van een hevigen storm en het gleed in razende vaart door den nevel. Nadat de bemanning het schip had verlaten, werd begonnen met het laten wegstroomen van het gas. Negen man van het schip zijn voor drie maanden aan de Ameri- kaansche marine verbonden. De helft van de bemanning blijft in dienst van de Good Year Corp. Hel schip staat thans onder verantwoordelijkheid van de Amerikaan- sche regeering. De officieele overdracht zal spoedig volgen^ terwijl langs diploma- ti.eken weg de erkenning der ontvangst zal plaats hebben. De commandant van het luchtschip heeft de 3 nachten slechts drie halve uren geslapen. Hij was zeer vermoeid. Binnenkort zal hij weer naar Europa 'terugkeeren. Te New York zal een feestmaaltijd ter eere van de beman ning worden gegeven. Drie moordenaars vrijgesproken. Een jonge vrouw in diepen rouw, ge volgd door haar ouders, bejaarde lieden, betraden de rechtzaal Ln het Assizenhof te Rouaan om zich te verantwoorden voor het feit 'dat zij den 23en Juni 1.1. tezamen hun man en schoonzoon hadden vermoord. De jonge vrouw droeg een zoontje van twintig maanden in Tiaar ar men. Toen de president van de rechtbank den wensen te kennen gaf het kind te doen verwijderen, verzocht de moeder het bij zich te mogen houden, daar zij er ook inde gevangenis nog geen oogen- blik van gescheiden was geweest. Het kindje bleef^ kraaide van genoegen, speel de of sliep terwijl het lot van zijn moe der werd beslist. Het verhoor der drie beklaagden bracht aan het licht dat de vermoorde man, een dronkaard en gewel denaar, het leven zijner familie tot een hel had gemaakt. Hij joeg zijn vrouw en haar ouders vaak 's nachts de straat op, sloeg de boel kort en klein. Het drietal besloot toen den bruut af te maken: de moeder verschafte haar dochter een revolver, deze loste de schoten, terwijl de vader den gewonde met kolfslagen van een geweer afmaakte. Tengevolge van de voor onze begrippen vaak eigen aardige psychologische overwegingen werd het drietal.... vrijgesproken. Zelfs het requisitoir van den procureur der Republiek duidde reeds in die richting. De Koningin naar Spitsbergen Volgens Tidens Tegn, zal Koningin Wil- helmina het volgend jaar een bezoek brengen aan Spitsbergen en de Nedetl. nederzetting Barentszburg aldaar. Tweede Kamer. Zitting van Donderdag 16 Oct. Bij de voortgezette algemeene beraad slagingen over het ontwerp Tariefwet noemt de heer Hiemstra het ontwerp onrechtvaardig en onchristelijk. Het is voor ,den landbouw nadeelig, daar het den uitvoer bemoeilijkt. Spr. begrijpt niet dat de minister van binnenlandsche za ken en landbouw dit ontwerp heeft kun nen onderteekenen. De heer van Ravesteijn betoogt, dat zoowel onder vrijhandel als onder pro tectionisme het kapitalisme goed gedijen kan. Voor onze industrie, die van uit voer leven moet, is, zoo zegt spreker, iedere maatregel van bescherming uit den booze. En iedere tariefsverhooging gaat ten koste van de groote massa. Nu de middelen ruimer vloeien, is er alle grond het ontwerp te laten vervallen. Spreker becijfert, dat in 1923 door in komens beneden de f 3000 ruim Qfe rriilli oen gulden aan directe belastingen is op gebracht, en zegt, dat een zoo oneven redige belastingdruk op de arbeidende klasse in geen ander land bestaut. Hij noemt het ontwerp een stuk klassen strijd, door deze regeering gevoerd tegen de arbeidersklasse. De heer de Boer spreekt zich uit tegen het ontwerp. Hij meent, dat door de vele ingekomen adresssn het volk reeds uitspraak gedaan heeft. Hij noodigt de regeering uit het ontwerp terug te nemen en een zuiver technische herziening voor te bereiden. De heer Ebels ziet in het ontwerp eveneens een benadeeling voor déh land bouw en een nadeelige 'Wijziging in de verhouding tusschen directe en indirecte belastingen. Neemt onze export af dan vermindert de werkgelegenheid hier te lande- De heer Dresselhuys constateert, dat 't oude tarief zeer goed voldaan heeft en dat de regeering gebruik maakt van de oude truc- om een technische herziening te misbruiken voor een geheel ander doel. De techniek van 't nieuwe ontwerp kan spr: niet bewonderen. Het enume- ratie-stelsel moet tot een mislukking lei den, omdat de leiddraad ontbreekt. Als de begrooting sluitend is op 15 millioen na, is het een kwestie van groe peering om ze sluitend te maken. Dhr. Colijn is knap genoeg zonder 't voor getelde tarief dit te doen. Het tarief is niet fiscaal, maar beschermend. Land en tuinbouw zullen ten koste van enkele ondernemers moeten lijden. De heer Lovink betoogt, dat men niet bevreesd behoeft te zijn voor repre saillemaatregelen, daar het ontwerp niet tegen het buitenland is gericht. Mochten zich bezwaren voordoen, dan zal 't ont werp kunnen Worden gewijzigd. De vergadering wordt hierna verdaagd tot Vrijdag. De Rijksmiddelen. In September hebben de rijksmiddelen f 35,7 millioen opgeleverd, of f 639,000 minder dan verleden jaar. De rijwielbe lasting, die voor deze vergelijk'ng buiten beschouwing bleef, maakte echter juist het nadeelige verschil goed. Sedert 1 Jan. is er nog een vooruitgang van f 8900 tegenover verleden jaar, waarbij dan de rijwielhelasling komt mei r 5,233,000. Een wereldtentoonstelling In 1928. Gemeld wordt, dat er hier te lande een consortium is gevormd, dat de voor bereiding heeft ter hand genomen v;oor een, tijaens de Olympische Spelen In 1923, le Amsterdam te houden wereldten toonstelling. 2IERIKZEE. De Concertzaal-Bioscoop geeft Zondag „De Bende van den Wolf* drama in vier acten; in de hoofdrol Dou glas Fairbanks. In 't stadje Maverick was men ondej den indruk over den treinroof, die onlangs had plaats gehad. Weer was de Pacific-Express opgehouden en weer w'as het „De Prairiehond", die deze euveldaad had begaan. Wat was het toch voor een zonderling, die prairiehond? Nooit roofde hij voor eigen voordeel, maar altijd hielp hij arme weduwien en weezen met het geld, dat op onrechtmatige wijze in zijn bezit kwam. Op een afgelegen plek, nabij een verlaten goudmijn, hield de „Bende van den Wolf" zich schuil en ook hier heen richtte de Prairiehond zijn schreden. Daar vond hij een meisje, waarmee hij een gesprek aanknoopte. In Maverick was men steeds op zijn hoede voor de Bende van den Wolf, want men wist, dat deze bandieten onder aanvoering van hun hoofdman, den Wolf, voor niets terug deinsden. De Sheriff van het plaatsje was alleen niet bij machte hun strooptochten te beletten, want hij wist, dat, wanneer hij het de bandieten te lastig maakte, zij zich op hem zouden wreken. De Prairiehond, die nog steeds in zijn schuilplaats vertoefde, vertelde aan het meisje, dat hij daar had aangetroffen, zijn levensgeschiedenis. Het gesprek tus schen hen had reeds eenigen tijd geduurd en „de Wolf" naderde. Het beviel hem weinig het meisje zoo vertrouwelijk te zien praten. De Prairiehond begreep den toestand en vond het geraden zijn biezen te pakken. Intusschen was in Maverick, is de vastzittende slijm het grootste gevaar. Geef daarom Uw kleine de slijmoplossende een kleine afdeeling politie aangekomen om een einde te maken aan de stroop tochten der roovers. De Prairiehond, die naar Maverick was getrokken, werd het eerst gevangen genomen door Bob Evans. Toen hoorde de Prairiehond uit den mond van Bob Evans de geschiedenis van zijn moeder en ook van zijn vader. Met behulp van den Prairiehond werd na vele moeilijkheden de bende overval len en uitgeroeid èn de Prairiehond trouwde met het meisje, dat hij in het roovershol had aangetroffen. De majoor Mol> cJomm'. v. d. Biz. Vrijwillige Landstorm, verband Zeeland, hoopt a.s. Woensdag 8 uur in "het hotel „Bom" te Haamstede, aan den heer Van Zalm, wonende aldaar, uit te reiken de zilveren medaille met de 'zwaarden, ver bonden aan de Oranje-Nassau orde. Deze plechtigheid 's toegankelijk v,oor alle 'bij zondere Vrijw.-Landstormers en verdere belangstellenden. De verplaatsing naar Amsterdam van den heer M. Ridderhof, kommies le kl. te Tholen, gaat in den 23 Oct. a.s. I Verplaatst naar Tilburg, Inspectie le afd., de heer J. A. Lucieer, rijksklerk ter inspectie alhier. 25 October a.s., 's middags om 3 'uur, wordt de Nutsbibiiotheek weder ge opend. Tot ongeveer Pasohen 1925 kun nen de liefhebbers van lezen weder ge regeld des Zaterdags van 3 tot 4,30 uur de boeken in 'Tiet „Huis van Nassau" (in gang Hooge Molenstraat) komen halen. De commissie heeft dezen zomer de bibliotheek een grondige schoonmaak doen ondergaan. Er zijn circa 400 vuil geworden boeken verwijderd en door een ongeveer gelijk aantal nieuwe ver vangen. De guldensiezers vinden allicht hunne keuze in 200 werken, die :n den laatsten tijd zijn verschenen. Van vele nummers zijn twee of drie exemplaren aangeschaft, zoodat het minder vaak zal voorkomen, dat een^ewenscht boek niet aanwezig is. In het bijzonder werd onze aandacht getrokken door het groote aantal vak boeken. Men kan haast geen vak beden- tien of de bibliotheek heeft het daarop betrekking hebbend boek voorhanden. Toch is de vakbibliotheek wel het teerc punt. De commissie is van meening, dat op verre na niet genoeg vakboeken wor den gelezen. Er zijn. toch vele jongelui, die de ambachtsschool hebben afgeloö- pen en evenals andere jonge ambachts lieden voldoende tijd hebben om zicJh Vender te ontwikkelen. Het publiek schijnt te meenen, dat vakboeken alleen door den vakman te lezen zijn. Het tegendeel ls waar. De meeste aanwezige vakboeken zijn zoo populair geschreven, dat ieder een groote doses kennis voor dagelijks voorkomende vraagstukken er uit kan opdiepen. De Commissie ovefweegt, om bij wijze van proef, de vakboeken uit te leenen zonder staangeld te heffen. Den lezers wordt verzocht zoo mogelijk de vakboe ken niet langer dan veertien dagen aan een te behouden. De Chr. Nat. Werkmansbond kon digt in dit nummer op Maandag 20 Oct. een vergadering in „Juliana" aan, waar de heer A. Meulstee zal spreken over: „De Arbeidswet 1919". NOORDGOUWE. Donderdagmorgen 1.1. werd een werkpaard van de wed. J. van H. alhier, dood in een sloot aangetroffen. Het dier bleek gestoken te zijn en wel zoodanig, dat de ingewanden er uit puil den. Vermoedelijk is het dier, dat nog met andere paarden in de weide liep, door een stier, die eveneens aldaar graas de, met de horens bewerkt en in de sloot gedreven. RECHTZAKEN, Opruiing. Voor het gerechtshof is in hooger be roep een zaak behandeld, die haar oor sprong had in de taxtielarbeidersstaking in het begin van dit jaar. Terecht ston den J. B., propagandist van de Commu nistische partij en J. G. van 't R., redac teur van de Tribune, aan wie in eerste aanleg was ten Laste gelegd, opruiing in een openbare vergadering van de afdee ling Enschede van de Communistische Partij, op 19 Juni, tijdens de staking der textielarbeiders. De zaken werden af zonderlijk behandeld. Het eerst stond terecht beklaagde J. B. uit Amsterdam^ die door de rechtbank te Almelo is ver oordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf. De advocaat-generaal achtte het in de dagvaarding ten laste gelegde feit wettig en overtuigend bewezen. Bekl. is pro pagandist van de Communistische Partij en het streven van deze partij is vol doende bekend. Eisch: bevestiging van het vonnis der rechtbank. Daarna werd behandeld de zaak tegen. aiiiiiuiiuiiiiiiniiiiiuiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiluiimliilillllliiMÜIIIilillllllini groote doozen WYBERTj TABLETTEN Bij Apothekers en Drogisten. G. J. van 't R., te Amsterdam, die even eens in de vergadering van de Communis tische Partij op 19 Juni te Enschede ge sproken heeft en* bij deze gelegenheid o.a. zou hebben aangespoord tot het pos ten niet alleen voor werkwilligen, maar ook voor de werkgevers en hun familie leden zoodat het hun onmogelijk zou worden gemaakt, zich vrij en rustig door de stad te bewegen, en hun het leven ondragelijk te maken. Beklaagde is door de rechtbank te 'Almelo tot 4 maanden gevangenisstraf veroordeeld. De adv.- generaal eischte ook voor dezen bevesti ging van het vonnis der rechtbank. De malversaties bij den Leidschen Zieken hoisbonw. Het M. bij de Haagsdhe rechtbank eischte tegen den architect J. M. de G., die betrokken is bij de malversaties bij den Leidschen ziekenhu:sbouw 4 jaar gevangenisstraf. Mljnhardt'* S«lmiek-Tabl«tten 40o. Tharmo Tabletten 45c. Anga-Bonbons 60o. Bij Apothekers en Drogisten. predikbeurten. VERKOOPINGEN, ENZ. BROUWERSHAVEN, 15 Oct. Ten over staan van notaris J. C. Dalebout te Re- nesse, werden heden in het hötel „Jacob Cats" publiek verkocht voor den heer C. van Westenbrugge alhier: Een woon huis met erf aan den Poortdijkstraat, voor f1301; een perceel bouwland onder Haamstede, aan den Stolp weg, ter grootte van 75 A. 60 c.A. (verpacht tot eind 1929) voor f800 per gemet. Ten overstaan van denzelfden notaris werd ten verzoeke van den heer J. Ver ton te RenessB publiek verkocht: Een perceel bouwland onder Ellemeet, aan den Westmoerweg, ter grootte van 72 A. 40 c.A., voor f926 per gemet (41 A# 68 c.A.) AANBESTEDINGEN. BRUINISSE. Door het bestuur van het Cal. Waterschap Bruinisse, werd op 15 Oct. 1.1. aanbesteed: Het zinkwerk en steenbestorting aan de waterkeering, be groeting f 19850. Inschrijvers waren: TK. Volker, Slieirecht, f 18780; J. Roskam, (i& f 17826; C. v. d. Kreeke, Wolphaarts- dijk, f 17960; A. de Bruin, Terneuzen, f 17750;- J. de Vries, Amsterdam), f 19D80; C. H. V. Wijnen, Papendrecht, f 19780; C. v. d. Klippe, Oosterland, f 19300; J. Roelofs, Papendrecht, f 19300. MIJNHARDT's Zenuw-Tabletten.75 et. Laxeer-Tabletten.60 ct. Hoofdpijn-Tabletten 60 ct. By Apoth. en Drogisten. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Warns (toez.) E. A. La- zonder te Tricht. Te Ernst (toez.) D. Ozinga te Pernis. Te De Krim (Ov.), F. J. A. de Jagher te St.-Michielsgestel (N.-Br.) Te Dorkwerd (Gr.), cand. A. Steenbeek te Woudsend (Fr.). Bedankt: Voor Saaxum (Gr.), cand. A. Steenbeek te Woudsend (Fr.) BURGH. Dinsdagavond j.l. is in de ver gadering van het kerkbestuur der Ned. Herv. Gemeente een commissie benoemd tot behartiging (restauratie- enz.) der ge- denkteekens in de afgebrande kerk al hier. Deze commissie bestaat uit de hee- ren W. G. Boot Wz., W. Heule, G. A. v. Zuijen, D. Kosten, M. Griep, M. v. d. Klooster Jz., en dhr. Joh. Hoogenboom, architect te Renesse als adviseur. Moge deze commissie succes op haar werk hebben om, zij het niet binnenkort, dan toch na afzienbaren tijd een behoorlijke vernieuwing en restauratie te doen be werkstelligen. Geref. Gem. Bedankt: Voor Rijssen, H- Kieviet te Veenendaal. ECONOMISCHE BERICHTEN. Het wereldgebrulk van petroleum. Het totale verbruik van petroleum en petroleumpro duoten over de geheele we reld in 1923 wordt, volgens het Ameri- kaansche departement van handel op 33 milliard gallons geraamd, waarvan 25 milliard in de Ver. Staten werd verbruikt zijnde 66 pet. van het totale wereldver- bruik. Van de zestien grootste verbrui kers buiten de Ver. Staten hebben er Zondag 19 October te Zierihee*. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, ds. Waardeabarg. Kleine Kerk. 10 ute, dr. Helder. 's Avonds 6.30 ure, d3. Waardeuburg. Luthersche Kerk. 10 ure, ds. Bange. Geref. Kerk. 10 en 6 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9.30, ds. r. d. Molen, 2 Leeskerk en 6 ara, ds. v. d. Molen. Evangelisatie JernSl II. 10 en 6.30 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, de keer E. J. Ariessen van Veenendaal. slechts yier (Rusland, Mexico, Roemenië en Nederl.-Indië) een binnenlandsche pro- duotie, welke voldoende is om in de binnenlandsche behoefte te voorzien, waarna er nog een overschot voor uit voer beschikbaar blijft, terwijl er van de overblijvende twaalf slechts drie (Ar gentinië, Japan en Britsch-Indië) voldoen de produceeren om in een belangrijk deel 'van de binnenlandsche behoefte te voorzien. Het petroleumverbruik ln ons land bedroeg in 1923, 183 millipen gal lons (4,54 L.). i van heinde en ver. Nahy Essen (Duitsohland) reed tengevolge van den mist, een trein over een troep spoorwegarbeiders heen. Vyf werden onmiddellijk gedood. Een zesde stierf in 't ziekenhuis aan z(jn wonden. Uit Moskou wordt gemeld, dat in de streek van Nicolaweskl de rivier de Amoar buiten haar oevers getreden is. Er is groote sohade aangericht en het aantal slachtoffers bedraagt ongev. 400. Officieel wordt gemeld, dat de Wahabieten by de bezetting van Mekka het koninkiyk paleis en de hulzen der rijke kooplui geplunderd hebben. De Wahabieten zouden volgens nadere berichten do Arbieren op het sohlereilend Sinaï opwekken zloh by hun strydmaoht te voegen en daarna de grens van Palestina bedreigen. Egypte zal in dit geval strikt neu traal biyven. De regeering der Yer. Staten zal, na het accepteeren van Z. R. III, een bedrag van 2.200.000 dollar op de Duit- soho herstelrekening afschryven. De Engelsehe kroonprins zal in April 1925 een bezoek breügen aan Zuld-Afrlka. Uit Huntington, in West-Vlrginië, wordt gemeld, dat de hoofdcommissaris van politie in Logan County, zekere Dan Chtflo, dezer dagen is veroordeeld wegens overtreding van de anti-drank wet. Het vonnis was niet malsoh10.000 dollar boete en 2 jaar gevangenisstraf. De Zweedsche regeering heeft haar ontslag ingediend. De Koning heeft daar op Branting met de samenstelling van een nieuw kabinet belast. Hoessein, de gewezen koning van Hedzjas (Arabië) is aan boord van zijn jacht zijn land ontvlucht. Men verwacht, dat hij zich in Zwitserland zal vestigen. U:t Madrid wordt gemeld, dat bij Koninklijk decreet alle soldaten van de laatste 3 lichtingen onder de wapenen zijn geroepen, terwijl de diensttijd van de lichting 1923, die op het oogenbl-k onder de wapenen is „verlengd wordt. Volgens de „Diario" van Barcelona begint de openbare meening in Spanje zich meer en meer uit te spreken vioor algeheeie ontruiming van Marokko. In een te Tetoean (Marokko) ge houden rede bevestigde generaal Primo de Rivera het bericht, dat de dictatuur zal worden opgeheven en dat hij zich in het particuliere leven zal terugtrekken om plaats te maken voor een nieuwe partij. De Spaansdhe hooge commissaris voor Marokko heeft zijn ontslag genomen. Sedert 1918 is het aantal moorden in Finland verdrievoudigd. De raadzaam heid van invoer'ng der doodstraf wordt weer besproken. Het 'buitengewoon groote gebruik van minderwaardigen aldohol wordt als voornaamste oorzaak voor de onrustbarende criminaliteit genoemd. De berging van de goudstaven uit het wrak van de Laurentio, die in J.an. 1917 door een Duitsche duikboot bij de Iersche kust werd getorpedeerd, is, al thans voor dit seizoen, afgeloopen. In het geheel is voor 5 millioen pond ster ling aan goud geborgen, dat is bijna 99 pet. van de geheele goudlading. In de Borinage heeft ongeveer 60 percent van de mijnwerkers het werk hervat. Er hebben zich 12,000 werklieden aangemeld, die echter wegens den slech ten staat van de mijnen nog niet weer aan het werk gesteld konden worden. Dat zal nog wel twee of drie weken aan- loopen. De Oostenrijksche bondspresident heeft Jackie Coogan ontvangen. In zijn toespraak zei de president, dat de ma nier, waarop Weenen den jeugdigen film speler heeft ontvangen, een teeken ij Tan

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1