Hoestsiropen abonnement: Woensdag 15 Oct. 1924. zierikzeesche courant. advertentiën i EERSTE BLAD. H.H. ADVERTEERDERS binnenland. Pijn in de ledematen Kloosterbalsem Prijsverlaging WYBERT j voor Kinderen. Pry# per 8 maanden f 1,50, franco per poat f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,—. Afaonderiyice nummer# 5 cent. Vertekent Maandag, Woensdag en Vrijdag. Zierikzeesche Nieuwsbode van 1—8 regel# 60 ota. van i regel# en daarboven 20 oti. per regel. Beolame# 80 et#, p. regel. BJJ contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11146. Inl<mdln* °p den d,« Dir. 1 J. DE LOOZE Jr. Ulfc-Miet. H. J. KOSTE#. vóór Dit nummer bestaat oit 2 bladen. deelen wjj mede, dat adver- tentlëu, over twee of meer kolommen, bestemd voor het nnmmer van Vrijdag, niet later kannen worden aange nomen dan tot DONDERDAG AVOND. d0 Directeur. Droogmaking Zuiderzee. Verschenen is de begrooting van het Zuiderzeefonds voor 1525. De afsluiting van het Amsteldiep zal voor den winter van 1924 tot ruim boven stormvloeds hoogte gereed zijn. Weduwen- en Weezenpensioen Kamerleden. Verschenen is het wetsontwerp tot regeling van de pensioenen van weduwen en half- en volle weezen van Kamerleden (die resp. de helft, een tiende en een vijfde zullen bedragen van het pensioen dat het Kamerlid had of zou hebben ge had). Wijziging Pensioenwet 1922. Ingediend is een wetsontwerp tot wij- ziging van de Penstoenwet 1922. Aan de memorie van toelichting :s het volgende ontleend: In de nota betreffende den toe stand van 's lands financiën, ten geleide van de staatsbegrooting voor 1924 ves tigde de regeering er de aandacht op, dat in de financieele consequenties van 'de nieuwe Pensioenwet bezwaarlijk kan worden berust. De onderscheiding tussc'hen tijdelijken en lossen dienst heeft haar beteekenis verloren. Voorts acht de regeering het wenst'helijk, personen, die een wedde ol' gezamenlijk bedrag aan wedden van f 400 of minder genieten, u:t te sluiten van uitzicht op penstoen. Voorgesteld wordt, het pensioen voor elk jaar in aanmerking komenden dienst I.75 pc't. te doen bedragen, zoodat, ge lijk voorheen, het maximum-percentage na 40-jarigen dienst kan worden bereikt. Voorts is het minimum-penstoen van 30 pet. tot het invaliditeifs- en verhoogd in- va!idite:tspensioen beperkt. Een nieuw Voorgesteld artikel betreft de cumulatie van pensioenen met inkomsten uit na het ontslag ter hand genomen arbeid. Van korting kan eerst sprake zijn, in dien pensioen en nieuwe inkomsten ge zamenlijk de laatstelijk genóten wedde overschrijden. Op het bedrag dier over schrijding wordt echter niet een volledige inhouding voorgesteld, doch deze tot 90 pet. beperkt. Bezoek van het Eng. Koningspaar. Het te Londen verschijnende weekblad „The News of the World" deelt mede, dat thans definitief besloten dat de koning en koningin van Engeland in het voorjaar van 1925 een bezoek aan ons land zullen brengen. In aansluiting aan deze mededeeling verneemt de Res.-bode dat zij ook een bezoek aan Den Haag zullen brengen, waarvoor reeds een be zoek aan de musea op het programma staat. Verbetering van het kiesstelsel. Naar de Ned. verneemt, zal de Vereeni- ging tot verbetering van het k;esstelse\, die sedert geruimen tijd bezig :s met een stelselmatig onderzoeken van het vóór en tegen der onderscheiden stelsels van evenredige vertegenwoordiging, pp een Zaterdag, einde November of begin De cember in algemeene vergadering sa- menkomen^ teneinde een beslissing te nemen over de vraag welk stelsel ten slotte de meeste aanbeveling verdient TWEEDE KAMER. Zittihg oan Dinsdag 14 Oct. Aan de orde is het ontwerp tot Wijzi ging van de officiersopleiding (concen tratie in Kampen). De heer Van Rappard betoogt, dat de individueele opleiding van verlofsofficie ren noodzakelijk is en bij centralisatie niet tot haar recht kan komen. Boven dien zijn de terreinen bij Kampen totaal ongeschikt voor oefeningen en te ver verwijderd van de kazerne. Samenwer king met andere wapenen is daar niet mogelijk. Spr. is van meening, dat, nu herziening van het militair onderwijs zal plaats hebben, die dient vooraf te gaan aan deze ontwerpen. Hij dient een motie in tot schorsing van de beraadslagingen- De motie vindt onder meer bestrijding bij mipister van Dijk, die1 zegt, dat de bestaande toestand niet kan worden ge handhaafd. De motie wordt verworpen met 53 tegen 28 stemmen. Tegen stemden de rechterzijde en de heeren Rraat en de Boer. De heer Deckers verdedigt het ont werp. Alleen vindt hij, dat Kampen niet voldoende centraal gelegen is en stelt daarom voor, dat een deel der opleiding in het Zuiden gehandhaafd blijft. Als de minister aan spr.'s bezwaren tegemoet komt, zal hij vóór stemmen. De heer Tilanus acht het, in strijd met Pijnen in Tanden en Kiezen verdrijft mon door MijnKardt's Sanapirln-Tabletten. Jrobeer} ZB hede de wet op het militaire onderwiijs om cadetten te detacheeren bij de verlof- school. De heer Tilanus zag liever thans geen beslissing, omdat men niet weet Wat de volgende regeering zal doen ten aan zien van het militair onderwijs. De heer K. ter Laan laat het koud wie zijn zin krijgt, Breda of Kampen. Hij is tegen concentratie. De heer Duymaer v. Twist verdedigt 't ontwerp. Wil men bezuiniging dan moet men gecentraliseerde opleiding aan vaarden. De heer Ter Hall heeft geen voorkeur voor Breda, doch laakt de wijze, Iwlaarop Kampen deze zaak heeft aangevat. Minister v. Dijk spreekt verontwaardi ging uit over officieren, die anoniem duriden te insinueeren, dat persoonlijke invloeden hebben gewerkt bij den Mi nister en hij opzettelijk 't ontwerp lqat heeft ingediend. De tekst der wet verzet zich niet tegen detacheering van cadetten bij ver- lofscholen. Aanvankelijk had Breda de voorkeur, doch de oefeningsterreinen ble ken daar volmaakt ongeschikt. De Mi nister heeft toen alles gedaan om een meer centraal punt, b.v. Ede, te kunnen kiezen, doch Kampen bleek de eenige mogelijkheid en stelde uitgebreide oefe ningsterreinen beschikbaar. Om aan 't bezwaar van niet-centrale ligging van Kampen tegemoet te komen, is de (Minister bereid de mogelijkheid te overwegen of in Breda een deel der 'opleiding kan blijven gevestigd. Stemming zal Woensdag bij aanvang der vergadering gehouden worden. Uffi Stad en Provlnole i ZIER1KZEE. Wij kwamen in het bezit van de cadeaulijst van Zeeland's roem. Dit merk, dat in zeer korten tijd een al gemeene bekendheid verwierf, leent z'dh, naar men ons verzekerde, uitmuntend ter vervanging voor alle doeleinden, waarvoor room- oï boerenboter gebruikt wordt. Vooral nu deze beiden zoo bui tensporig hoog in prijs zijn, Is 'het ge bruik van Zeeland's roem een voornaam1 hulpmiddel om het huishoudelijk budget niet hooger te doen opvoeren, 't Vorige jaar begonnen met een kleine omzet be vatte de eerste lijst slechts een 30-tal cadeaux, doch gesteund door den steeds grooter wordenden verkoop, kan de fa. Van der Valk, ook aan hare cadeau-lijst een steeds verdere uitbreiding geven en bevat deze nu circa 400 cadeaux. De Concertzaal-Bioscoop deelt ons mede, dat er deze week Zaterdag geen Bioscioop zal zijn door de reeds te voren vastgestelde feestavond der Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer. Wel Zondag avond dus. SEROOSKERKE. Openbare raadsver gadering, gehouden op Vrijdag 3 October j.l. Voorzitter de burgemeester; aanwezig alle leden. Tot de ingekomen stukken be- hooren: een brief van dhr. Heijt, gem.- opzichter, en een van den Raad van Be heer van het Waterleidingcomité „Schou wen en'Duivelani". Voorlezing geschiedt van den brief van dhr. Heijt, waarin deze meedeelt, dat hij zich' beleedigd gevoelt door den heer Padmos. In de vorige ver gadering moet genoemde heer zijn ver ontwaardiging hebben uitgesproken, dat de steen, gebruikt voor bestrating van een gedeelte van de kom der gemeente, en geleverd door den heer Wandel te Nieuwerkerk, beslist niet aan het mon ster heeft voldaan. Volgens de meening van den heer Padmos had de opzichter zu(ks kunnen voorkomen, terwijl hij de uitdrukking bezigde: ,Daar z:t muziek in". De heer Heijt verklaart in zijn schrij ven dat hij absoluut geen profijt of voor deel van den aannemer heeft genoten en vindt het zeer unfair hem in het open baar verdacht te maken en verzoekt daar om in de gelegenheid gesteld te wórden, zich te kunnen verdedigen. De burgemees ter vraagt dhr. Padmos of hij zijn be schuldiging tegen dhr. Heijt waar kan maken en zoo niet of hij dan de ge bezigde uitdrukking van „Daar z:t mu ziek in", terug wil nemen. Dhr. Padmos blijft er 'bij dat de steen niet volgens het monster geleverd is en wil zijn ge bezigde uitdrukking n'et intrekken on danks dat hij het niet waar kan maken dat er z.g. onder één hoedje gespeeld is tusschen aannemer en opzichter, doch voegt er ter verduidelijk aan toe, dat hij met de uitdrukking „daar zit muz'ek in" niet direct heeft bedoeld, dat er gel delijk voordeel aan verbonden zou zijn geweest voor dhr. Jleijt. Hierop volgen eenige onderlinge besprekingen over ge noemde kwestie, terwijl weth. Goemans nog even toelicht dat de brief van den heer Heijt niet slaat op het al of' niet voldoen der geleverde steen, maar dat het alleen betreft de uitdrukking: „daar zit muziek in". Dhr. de Roo zegt, dat het beter ware geweest dat opzichter Heijt deze kwestie had laten rusten, om dat hij van meening is, dat opzichter Heijt bij "de keuring der steen strenger had moeten optreden tegenover den aannemer Wandel. De burgemeester vraagt hierna nogmaals aan den beer Padmos of hij zijn uitgesproken beschuldiging pf ver dachtmaking wil intrekken, wat deze ech ter niet doet. Hierna spreekt de burge meester den wensch uit dat hij hoopt dat de leden in het vervolg zich in hun uitdrukkingen zullen matigen, omdat zulks niet anders dan last en moeite bezorgt Zoowel dhT. Padmos als dhr. Berrevoets blijven er bij,'dat het monster bestond uit rechte steen en de geleverde partij uit kromme. De burgemeester zegt, dat hij dhr. Heijt kent vanaf 1933 en hem ten volste vertrouwt en altijd tenzeerste over hem tevreden is. Ook dhr. Moelker erkent zulks. Na voorlezing van den brief van den Raad van Beheer van het Water- leldingcomilé „Schouwen en Duiiveland" stelt B. en W. voor aan genoemde on derneming alle medewerking te willen verleenen, opdat men spoedig 7n het be zit eener waterleiding komt. De burge meester vindt het een groot algemeen be lang dat de waterleiding er komt en zegt dat de verplichte aansluiting op den duur niet zoo dwingend zal worden ge vóeld.. Dhr. De Roo zegt dat hij goed drinkwater heeft en het jammer zou vin den als hij yerplicht was aan te sluiten. De burgemeester licht toe op welke wijze er ontheffing kan worden verleend van genoemde verplichting. Weth. Klompe vindt, dat water uit den regenbak nooit zoo gezond kan zijn als leidingwater en hoopt dat de waterleiding spoedig tot stand mag komen en dat er dus geen be zwaar dient gemaakt te worden tegen verplichte aansluiting. Door dhr. Berre voets wordt den wensch te kennen ge geven <iat het buizennet ook zal wor den doorgetrokken naar den Schelphoe'k, wat volgens téekening niet het geval is. De burgemeester antwoordt, dat zulks reeds door, Jhet cömité is besproken, doch dat daarop niet gerekend mag worden. Daarna wordt het voorstel van B. en W. om aan de verplichte aansluiting deel te nemen in stemming gebracht en met algemeene stemmen aangenomen. Aan de orde komt nu de benoeming van Hoofd der openbare lagere school, waarvoor wordt overgegaan in besloten vergade ring. Na heropening der openbare ver gadering wordt overgegaan tot stemming. Dhr. W. L. van de Linde uit Aarden burg verwférf 6 stemmen, dhr. Tiggel- man uit Santpoort 1 stem, zoodat de heer W. L. van de Linde is benoemd tot hoofd der o. 1. scJhool. De burgemeester hoopt dat de raad een goede keus zal hebben gedaan voor het welzijn van het onderwijs en de gemeente. Het tegen woordige Hoofd der school, de heCr Barentsen, wordt ter vergadering ontbo den en medegedeeld wie zijn opvolger zal zijn. Tevens vraagt de burgemeester den heer Barentsen of deze bereid is, zoo mogelijk vroeger dan 1 November a.s. zijn ontslag als zoodanig te willen ne men met het oog hierop dat alsdan de heer v. d. Linde vroeger naar hier zou kunnen komen. De heer Barentsen zegt dat hij reeds was afgesproken met den heer v. d. Linde, wanneer deze be noemd zou worden, een gedeelte zijner woning af te staan, zoodat werd besloten aan den heer Barentsen eervol ontslag j,e verleenen met ingang van 1 November a.s., zulks onder dankzegging vioor de dqpr hem als Hoofd der school aan de gemeente bewezen diensten. Dhr. Moelker vraagt hoe of het gaan zal met het sa laris van den nieuw benoemden onder wijzer in geval deze in functie treedt vóór 1 November De burgemeester ant woordt, dat hieraan geen bezwaren zijn verbonden, omdat de heer v. d. Linde thans op wachtgeld staat en dat er a,an den heer Barentsen de laatste dagen van October verlof zal worden verleend. Na omvraag volgde sluiting. RENESSE. De leden van het NutS' departement „Renesae en Omstreken" hielden Dinsdagavond eene vergadering. De opkomst waa, als naar gewioonte, zeer gering. De voorzitter opent de bij- verdrijft de pijn eenkomst. De secretaris doet verslag van de werkzaamheden in het afgeloopen jaar. De penningmeester doet rekening en verantwoording van zijn gehouden be heer der geldmiddelen. Uit 't verslag bleek, dat was ontvangen f 514,60 en uitgegeven f420,88, alzóo een batig saldo van f93,72, waaronder een bedrag van f60, als resteerend batig saldo van de verleden jaar gehouden bazar, welk be drag weer voor de helft op de volgende rekening wordt overgebracht. De heeren J. Spek en M. N. Leeuwe, die de com missie tot het nazien der rekening vor men, adviseeren tot hare goedkeuring. De voorzitter deelt omtrent de reizende bibliotheek mede, dat van de bibliotheek een zeer naarstig gebruik wordt ge maakt; tevens dat voor het departement door den Raad dezer gemeente even als verleden jaar een subsidie van f 10 op de begrooting is uitgetrokken. De aftredende bestuursleden, de heeren H. W. Scholder en J. Schooft worden herko zen. Omtrent het al of niet geven van een nutsavond voor de leden, door leden die zich daarvoor belangeloos beschik baar stellen, wordt geruimen tijd van ge dachten gewisseld. Het bestuur meent, dat het niet op den weg van het departe ment ligt om zulke onderonsjes te bevor deren, als niet behoorend tot of lie ver als niet toelaatbaar voor het werk tot Nut van 't Algemeen. Bij stemming echter bleek, dat de meerderheid der leden voor zoo'n avond veel gevoelde. Het voorstel om met eigen krachten zoo'n avond te organiseerén, werd dan ook aangenomen. Op de lijst van sprekers voor het komende winterseizoen Wer den geplaatst de heeren P. H. Ritter te Utrecht, Hulleman, D. A. Poldermans te 's-Gravenpolder en de heer en mevr. Nieuwenhuize te Breda. Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter na omvraag de vergadering. ST.-ANNALAND. Openbare vergadering van den gemeenteraad op Dinsdagvoor- middag 7 October. Afwezig dhr. J. van Houdt. Voorzitter de burgemeester. Aan vankelijk was door den raad besloten om 30 pCt. legesrecht te heffen op de nieuwe jachtacten, wat echter door Ge- dep. St. niet werd goedgekeurd. Na ze gebracht te hebben op 20 pCt., is de goedkeuring van Ged. St. gekomen, doch eerst in den loop van September. Daar er 15 acten zijn uitgegeven en elke acte nu f3 minder voor de gemeente op levert, is de bate ook met f45 vermin derd. Naar aanleiding van een brief van B. en W. van St.-Maartensdijk aangaande den keuringsdienst van den veearts, be spreekt de heer Goedegeb'uure de moei lijkheden, die de slagers ondervinden bij het niet tijdig keuren der beesten. De voorzitter zegt dienaangaande, dat de drukte voor den veearts soms van dien aard is, dat het hem niet mogelijk is te doen wat hij graag zou Willen. Maar in dien er klachten zijn onder de slagers, dan kunnen ze die aan hem,, burge meester, openbaren of ze ook aan den veearts zelf meedeelen. Een andere brief, uit [Middelburg, hield in, dat tot secreta ris der gezondheidscommissie is benoemd dhr. D. H. van der Velde, in plaats van dhr. A. Avé. Van het bestuur der am bachtsavondschool was het bericht ont vangen, dat het aangezien de rijkssubsi die met Januari van 't volgend jaar ver valt, besloten heeft met October geen hieuwen cursus meer te beginnen. De voorzitter vindt het jammer, dat dit on derwijs gestaakt wlordt; nu ook de nor maalschool weg is, blijft er ten slotte niets meer over dan gewoon lager onder wijs. De Zeeuiwische Landbouw-Mij. ver zoekt den raad maatregelen te willen nemen om de schade, die in den zaai tijd door de tamme duiven aangericht Wordt, tegen te gaan. Daar die schade evenwel in deze gemeente van geen be teekenis is, achten B. en W. die maat regelen, zoolang de toestand zoo blijft, overbodig, en zoo denken de overige raadsleden er ook over. De vereeniging ter bevordering van de welvaart ten plattelande verzoekt ter bereiking van haar doel om een jaarlijksche bijdrage van f 10. Daarop in te gaan achten B. en W. niet gewenscht en de andere raads leden ook niet; één hunner maakte dp opmerking, dat we de dubbeltjes hier ook (Zoo goed kunnen gebruiken. Ingevolgte een ontvangen schrijven van den pensi oenraad wordt de pensioensgrondslag van het salaris des burgemeesters, op voor stel van B. en Wi. voor 3 verschillende tijdstippen, waarvan het eerste valt op 1 Mei 1922, gesteld op f2350, f2000 en f2130. Aangenomen met alg. st. Geble ken is uit een schrijven van 't hoofd der openb. school, dat er zich voor het vervolgonderwijs slechts 2 leerlingen hebben aangemeld, waarom B. en W». voorstellen, dat onderwijs niet te doen geven, wat goed gevonden Iwjordt. De groote doozen TABLETTEN Bij Apothekers en Drogisten. '""'"""""""iiniminiinnim 65 heer Heijboer, die het ook jammer vindt, dat er zoo weinig lust bestaat om van dat onderwijs te profiteeren, zegt, dat er een beweging gaande is onder de on derwijzers der bizondere school om het vereischte aantal leerlingen bijeen te krij gen, wat naar zijn meening iWel kans van slagen heeft en vraagt nu of het niet op den weg van den raad zou lig gen om die zaak te steunen. Als ant woord daarop geeft de voorzitter te kennen, dat er een verzoek tot den raad kan gericht worden, die iwel niet verplicht is dat verzoek in te willigen, maar er toch de bevoegdheid toe bezit. De heer Heijboer,. die nog verzekert, dat de be weging niet die van een enkelen dag is, kan de vraag des voorzitters, op welk bedrag het salaris der onderwijzers zal gesteld worden, nog niet beantwoorden. De heer Goedegebuure zegt, van ter zijde vernomen te hebben, dat de zaak wel lukken zal. Deze besprekingen eindigen met de mededeeling van den voorzitter, dat hij het plan heeft aan het einde van Oct. een nieuwe vergadering te beleggen. Het 2e punt der agenda is het aange vraagde eervol ontslag v,an den heer A. Bierens als secretaris-rentmeester van het weezen-armbestuur. B. en W. stellen voor dat op de meest eervolle wijze te verleenen onder dankbetuiging voor de vele en langdurige diensten aan de instel ling bewezen. Wordt z.h.s. verleend. De voorz. hoopt, dat dhr. Bierens nog lang van zijn welverdiende rust en van zijn pensioen zal mogen genieten. Op voor stel van het dagelijksch bestour wordt nu met alg. st. het salaris van den nieu wen secretaris-rentm. gcs.eld op f 400 en de borgtocht op f2030. Als sollicitan ten worden genoemd de heeren A. Ber gers, A. P. Bil, C. van Duiten, A. Goe degebuure, M. Heijboer Mz. en C. Ver- hoole. Bij stemming wordt de heer A. Goedegebuure gekozen met 4 stemmen tegen 2 op dhr. C. van Dussen. Voor re gent van 't weezen-armbestuur waren aanbevolen de heeren E. J. Gunst (aftr.) en J. N. Geluk. Gekozen wordt de heer Gunst met 5 st.' (1 st. was uitgebracht op dhr. H. W. Odink). De andere aftre dende regent, dhr. M. J. Heijboer wordt herkozen met alg. st. In plaats van dhr. C. Hage wordt tot lid- van de commissie van toezicht op het 1. o. benoemd dhr. C. van Houdt m. a. s. Nog ééne stemming volgt en daarbij wordt dhr. J. W. Elen- baas met meerderheid van stemmen be noemd tot lid van de schattingscommiasie. in plaats van wijlen den heer L. Polder man. Do aanwezige gekozenen verklaren onder dankbetuiging hun benoeming aan te nemen. Op advies van de commissie van onderzoek wordt met alg. st. goed gekeurd de begrooting voor 1925, a. van de gemeente op f52740,405 en b'. van de weézen-arnien op f9454,21. Verder wordt een wijziging van de begrooting! over dit jaar goedgekeurd. Eerst gisteren ia ingekomen het verzoek van deri heer N. Bruijnzeel om eervol ontslag wegena gezondheidsredenen tegen 1 Jan. '25, a* regent van 't weezen-armbestuur. B. en W. stellen den raad voor, dat op de meest eervolle wijze te verleenen onder dankbetuiging voor de bewezen diensten. De voorz. zegt het te bejammeren, dat dhr. Bruijnzeel die bijna 30 jaar zitting had in dit' college, om die reden zijn ontslag moest vragen. Niemand meer hel woord verlangende (wjordt de openbare zitting gesloten om over te gaan in een geheime zitting. ST.-ANNALAND. Maandagmiddag werd de op zoo'n ongelukkige wijze aan haar eind gekomen weesmoeder ter aarde be steld. In de lartge rij die de möt 2 fraaie kransen bedekte baar volgde, merkte men behalve 'het bestuur der weezen-armen ook op het bestuur der gemeente. Een der kransen Was geschonken door de weeskinderen en de andere door de bu ren. Veertien jaar lang hebben Monteati en zijn vrouw voor de weezen gezorgd op zulk een wijze, dat men daarover, nu het ongeluk druk besproken wordt, niets dan goeds hoort. Met redit mag van haar gezegd worden dat met haar verscheiden een moeder ,der weezen ic heengegaan. MQnhardt's Tbymslroop 75 ot. MUohardt's Borstsiroop 65 ot. Anga-Slroop (by Kinkhoest). f 1,75 Bjj Apothekers en Drogisten. RECHTZAKEN, De moord te Sehlmmert. Voor het gerechtshof in Den Bosch is voortgezet de behandeling van de

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1