Zierikzeesche 0 Nieuwsbode Chief 2 Whip Vrijdag 10 Oct. 1924. iierikzeesche courant, EERSTE BLAD. LolingvoordsndigRstdM Brandwser. Algemeen Overzicht. BINNENLAND. b u t e ST a n D. C. QUISPEL Uit Stad era Provfrioie Beenwonden Kloosterhalsem ABONNEMENT Prtfs por 6 maanden f 1,50, franco por post f 1,80. Voor hot buitenland por jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 6 cent. Vorichünt Maandag. Woensdag eu Vrijdag. ADVERTENTIÊNi van 1—8 regels 60 ota. van regels on daarboven 20 cta. per regel. Beolames 80 ets. p. regel. By contract baiangryko korting. Inzending op den dag van uit gave vóór IV ure. Dit nummer bestaat uit 2 bladen. Algemeene Schouwing op do Vloedplanfeen. BURGEMEESTER 011 WETHOUDERS van Zibrixzee; Gelet op artikel 87 der Algemeene Politie verordening voor deze gemeente; MAKEN BEKENO: dat «p Maandag 20 Octobe a.s aan te vangen te twee uur namiddags, eene alge meene schouwing zal worden gehouden over de vloedplanken, met alles wat daartoe be hoort, als: dekistingen of kaden langs de erven, de naar den waterkant gekeerde zijden van gebouwen, de kozijnen vaa deuren en kelder ramen, de keldermonden met bijbehoorende zymu en en zoodanige stoepen, waaronder kelders aanwezig zijn. Zy herinneren belanghebbenden verder aan het voorschrift der bovengenoemde verorde ning, dat de vloedplanken of kistingen van de bepaalde hoogte alsdan moeten zijn buiten gebracht en eon« voldoende hoev eel- heid bruikbaar klei of ander tot opstopping geschikt materiaal aanwezig moet zijn. Zikrikzee, den 9 October 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd A. TIMMERMAN Cz., l.o-Burgem. P. F. WITTERMANS. Secretaris. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Ziekikzeb maken bekend, dat de jaarljjksche loting voor den dienst der Brandweer die volgens de bestaande Verordening uit de daarvoor benoembare ingezetenen moet ge schieden, zal plaats hebben iy het openbaar op het Raadhuis, tor kamer van Burge meester en Wethouders, op Maandag 20 October a.s., des namiddags ten 3\-j ure. Zij noodigen de ingezetenen, die op de ljjst vaq be> oembaren zyn geplaatst, uit, by de lotiug tegenwoordig te zyn en herinneren hun, dat zij recht hebben, zelve hun lot uit de bus te nemen en dat voor de afwezigen door een der leden van het Dagelijkscli Bestuur zal worden geloot. Zibrikzee, 9 October 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. TIMMERMAN Cz., l°.-6urgem, P. F. WITTERMANS, Secretaris. De kleine oorzaak, n.l. de afgelaste vervolging tegen den Eng. communist Campbell, heeft tot gevolg gehad, dat Woensdagmiddag de regeering van Mac Donald in hot Lagwhuit do noïUarlaag leed, waardoor het Parlement zal wor den ontbonden en nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven. Bij het debat in het Lagerhuis werd van conservatieve zijde betoogd, dat de procureur-generaal, op wiens bevel de vervolging was ingetrokken, van de stel ling was afgeweken om zich bij het instellen van vervolgingen geheel vrij te houden van alle mogelijke politieke invloeden en dat geen ernstiger slag voor de beschaving denkbaar was, dan dat gerechtshoven door partijoverwegin gen zouden worden geleid. De procureur- generaal antwoordde daarop, dat wan neer hij morgen over dezelfde feiten zou moeten beslissen, hij niet anders fiLLEN ZUN HET EENJ f Huis Hasjim, werd in 1856 in Konstantino pel geboren en kwam pas op zijn achtste jaar in Mekka, waar hij Mohammedaan- sche theologie en rechten studeerde. Als jonge man was hij achtereenvolgens secretaris bij drie zijner ooms, die Emir van Mekka waren. In 1882 trad hij in het "«actieve leven en wist een Emir, voort spruitende uit een andere tak der fami lie, te verdrijven. Een tweede door hem geleide opstand mislukte echter en hij werd in 1895 naar Konstantinopel ver bannen. Hij slaagde er evenwel in om in den gunst van den Sultan te komen en werd in 1908, aanstonds na het her stel van de Turksche Constitutie, zelf tot Emir van Mekka benoemd. Hij keerde zich sterk tegen de Jong- Turken en trad als leider van de Arabi sche nationalisten op. In 1916 verklaarde hij de Hedjas onafhankelijk van Turkije en streed in den oorlog tegen de Turken mede. Ofschoon hij zich in 1917 zelf den titel van Koning van Arabië schonk, werd hij door Engeland slechts als Koning van Hedjas erkend. In Maart 1.1., toen de Kalief te Konstantinopel werd afgezet, benoemde Hoessein zich zelf tot Kalief en werd ook als zoodanig in Sjoench, in Transjordanië, uitgeroepen door de gedelegeerden der Mohammedanen uit zijn eigen land, uit Palestina en Syrië en uit de rijken, waar zijn beide zonen regeeren, Feisoel, Koning van Irak, en Abdoellah, Emir van Transjordanië. Hoessein was een autocratisch vorst, die zijn regeerende zoons als onder zijn gezag staande onderdanen behandelde. Gedurende langen tijd ontving hij, naar men weet, een maandelijksche toelage der Britsche regeering. Toen deze op hield, zocht hij zijn inkomsten door aller lei belastingen te vermeerderen, waar door zijn populariteit sterk daalde. TWEEDE KAMER. Zitting van Dznlerdag 9 October. In de heden gehouden vergadering kwam, na aanneming z. h. s. van de sup- pletoire begroeting van onderwijs, aan de orde de wijziging van de Arbeidswet, beoogende handhaving van het drie-ploe- - genstelsel. De heer van der Waerden ontwikkelt bezwaren tegen de wettelijke vastlegg'ng van genoemd stelsel en acht, speciaal voor overheidsbedrijven, daarvoor geen enkel motief aanwezig. De heer Kersten zal tegen stemmen^ tenzij de minister de Zondagsarbe'd, dien het ontwerp bevordert, onmogelijk maakt. De heer Smeenk wil alleen den Zon- dagsarbeid toestaan, wanneer een con- zou handelen en geen rechtsgeleerde in heel het koninkrijk zou anders gehan- i tinu-bedrijf een doorstaand beroep kan Held hebben na kennisname van de feiten doen op buitenlandsche concurrentie. De heer Snoeck Henkemans sluit zich hierbij deld hebben na kennisname van de feiten De vrees, dat het voortzetten van de vervolging noodlottig zou kunnen wer- j aan. ken en reclame zou maken voor het communisme, was niet denkbeeldig. Evenwel achten velen der Labourpartij het optreden van den procureur-generaal niet gelukkig en de arbeiderspartij goed gezinde „New Statesman" erktnt, dac Sir Hastings (de proc-generaal) een „blun der" had begaan. Het was, meent dit blad, dwaas van den procureur-generaal om epn vervolging van Campbell te laten beginnen, maar toen deze eenmaal was ingesteld, had hij haar moeten laLen doorgaan, al w,as er dan ook groote kans, dat ze op niets zou uitloopen. Heel het artikel van Campbell was bedoeld om een vervolging uit te lokken, en het was volstrekt geen toeval, oordeelt de „New Statesman", dat de communis ten juist een gewezen soldaat, met een uitnemend militair verleden, uitkozen om de kastanjes uit het vuur te halen. De procureur-generaal is in de door de com munisten gelegde hinderlaag gevallen. Dat heeft hij te laat genterkt, maar hij kan nu zijn optreden niet goed praten, met de bewering, dat hij eerst later tot de overtuiging kwam, dat een waarschijn lijke mislukking van de ingestelde vervol ging een reclame voor de communisten zou zijn. De Engelsche regeering echter heeft de begane onhandigheid niet willen erken nen, omd.:t ze achter het optreden van de oppositie andere bedoelingen zag, dan critiek op dit toch zeer ondergeschikt punt van regeeringsbeleid. Do troonswisseling in Hedjas. [Met den troonafstand van koning Hoessein Ibn Ali is een eigenaardige peri ode in de geschiedenis van het oude Hedjas afgesloten. Sjerif Hoessein, langen tijd het hoofd van de Abadila-tak van het Minister Aalberse zegt, dat hier van misverstand sprake is, daar de Zondags- arbeid in artikel 22 wordt geregeld en met dit ontwerp niets te maken heeft. Noodgedwongen moest spr. met dit voor stel tot werktij'ivcrruiming komen. Voor de industrie is het van het grootste be lang, dat zij weet waaraan zij zich te houden heeft. Na repliek van de heeren Smeenk, v. d. Waerden, Snoeck Henkemans en Ker sten, die allen hun bezwaren handhaven en dupliek van den minister ontraadt de laatste de amendementen van v. d. Waer den (vergunning voor ieder bedrijf af zonderlijk) en van Snoeck Henkemans (verlenging termijn met 3 jaar.) Het amendement Snoeclk Henkemans wordt verworpen mei 42—41 stemtmen. Het amendement-v. d. Waerden wordt verworpen met 56—27 stemmen. Het ont werp wordt aangenomen met 49—33 st. Na aanneming van eenige kleine ontwer pen komt aan de orde het ontwerp tot het verleenen van een orediet aan de Handelskamer. De heer Staalman laakt de handelwijze der regeering, die veel te veel vertrou wen stelde in 't beleid der handelskamer. Hij vreest dat het nieuw'e orediet een nieuw1 verlies zal beteekenen. De heer MiChielsen zegt, dat als de regeering de liqu:datie der handelskamer voorkomt er redelijke kans is, dat de Staat er zonder kleerscheuren afkomt. Spr. dringt echter aan op effectieve con trol e. De heer v. Wijnbergen zal voorstem men om' den staat voor verder verlies te behoeden. De heeren v. d. Waerden, Zeilstra en Oud verdedigen het ontwerp, dhr. Dres- selhuijs verklaart zich tegen, omdat hij de garantie voor den Staat niet voldoende acht. l Minister Colijn zegt, dat de Haodels- PIANO'S EN ORGELS KUNSTSPEL-PIANO'S Eventueel Bijzondere Aankoop-Voorwaarden Pianofabrikant Ooudsche Singel 3 - ROTTERDAM kamer ziCh indertijd n'et kon wapenen tegen de slechte tijden. De resultaten van de laatste jaren geven spr. aanlei ding 't ontwerp met vertrouwen aan te bevelen. De vergadering wordt daarna verdaagd tot Vrijdag. ZIERIKZEE. Zaterdag en Zondag krij gen we Jackie Coogan te zien in de Concertzaal, het jeugdige Amerikaansche i'ilmwonder. Hij speelt in de rol van „My Boy" (Mijn jongen), de geschiedenis van een arme wees, die van alles ver laten in het groote New-York aankomt. De Concertzaal kon moeilijk meer met haar tijd meegaan, Jackie Coogan brengt juist half Europa in opschudding door zijne vacantiereis door Engeland, Frank rijk en Italië. Uit een der groote Parijsche bladen nemen wij het volgende over: „Het Jochie" is nu 119 maanden oud.... Zijn banksaldo groeit jaarlijks met vijf honderd duizend dollar aan. Het gerucht van zijn wonderbaarlijke vermaardheid trekt de beide heliten van den aardbol. Hij wil van Amerika naar Europa gaan. Oogenblikkelijk rust men voor dezen dwerg de „Leveathan" uit. De oude we reld trilt van geestdrift in afwachting van zijn komst. Onze bengel stapt aan wal. Een ontzettend gevlei omgeeft hem aan alle kanten. Een zin/zelooze menigte blijft onder de vensters staan van 't hotel, waar hij zijn intrek heeft genomen. Om zijn doorluchtige persoon onder dak te brengen heeft men de vertrekken, die vorsten en hoofden van staten herberg den, vernieuwd. Komt hij in de nabijheid van een der vensters, dan begroet hoera geroep zijn verschijning. Verplaatst hij zich per auto, dan baant deze zich met groote moeite een weg door de opeen gehoopte bewonderaars. Begeeft hij zich naar de demkerx. dan hijschen vijfduizend geloovigen zich op de stoelen, versper ren het schip, overstroomen het koor, storen den dienst, maken zich meester Vün liet ivu.p»..., -ne» vleugje van hun afgod te kunnen zien. Deftige heeren, zestigjarigen met hoog rood gelaat, bieden hem tevens het re gister aan met de namen van de adelijke families uit hunne gemeente, smeeken om de gunst van zijn handteekening. Een groote menigte reporters en foto grafen teekent van minuut tot minuut zijn glimlachjes, zijn woorden op. De couranten nemen met vreugde de kopy en de cliché's aan om dit kostelijise manna hun begeerige lezers aan te bie den. Het middenpunt der wereld ver plaatst zich volgens de reisroute van het verheven kind, wiens beeltenis prijkt op de eerste bladzijden van de dagbladen en 's middags en 's avonds op het witte doek van alle bioscopen der wereld. Maar wie is dan dit jeugdige wonder? Van waar zijn mirakuleuze nacht? Van waar die geestdrift van alle volken, deze internationale blinde aanbidding? Houdt hij in zijn teere handjes het lot der menschheid omsloten? Gaat hij de wereld redden? Is het de nieuwe Messias? Het is me of ik een stem hoor, die zich boven het tumult verheft. Een of ander denker spreekt zijn verwondering uit: Üw geluk is zeer groot.. Zeg me wat ge [waard zijt; Noem mij uwe deugden, uwe roemrijke [werken... En het kind antwoordt, terwijl het op zijn duimpje zuigt: „Ik ben Jackie Coogan". Het Jochie". Ik ben honderd negentien maanden oud en twintig millioen rijk. Ik ben het film- wonder". Zooals men weet, Werd „Jackie Coo gan", terwijl hij op straat speelde, opge merkt door Charlie Chaplin; deze werd getroffen door de buitengewone uitdruk king van dit kindergezicht, tegelijkertijd glimlachend en droevig, en door de vreemde diepte van zijn blik. Onder de leiding van Charlie, en met hem samen, speelde hij „het Jochie" en onder de uitstekende leiding van zijn leermees ter, bereikte hij buitengewone effekten in humor, geestigheid, sobere gevoeligheid en warme innigheid. Men kan niet bepaald zeggen dat Jackie mooi is, maar al spelende straalt zijn heele gezichtje van geest en gevoeligheid. Het joelde oefent op het publiek een magnetische aantrekkingskracht uit. Het is dan ook, niettegenstaande zijn jeugdi ge leeftijd, een groot kunstenaar, begaafd met een merkwaardige intuïtie, gepaard aan een zeldzame zuiverheid van spel- Hij bezit inderdaad een buitengewone opmerkingsgave, waarvoor men niet on verschillig kan blijven. Het is nooit alaaf hij een van buiten geleerd lesje opzegt, i zooals zoo dikwijls het geval is met jeugdige acteurs, maar men zou zeggen, Hoe lang sukkelt U nu al met dat open been? Doe daar nu eens Akker's Kloosterbalsem op, die zal de kwade stoffén eruit trekken, pijn en jeuk ver drijven, een nieuwe sterke huid doen groeien. Begin vandaag nog! Akker's heelt alle wonden dat hij improviseert, eu steeds weet hij de juiste bewegingen te vinden. Dat hij bovenal kind blijft is misschien nog zijn grootste en moeilijkste ver dienste. i' Men ga hem zien! De commissaris der Koningin heeft zich tot de gemeentebesturen in onze pro vincie gewend en er op aangedrongen om, voor zoover een dergelijke verordening nog niet in de gemeente bestaat, aan den raad voor te stellen, maatregelen te ne men tegen het brandgevaar voor ge bouwen met historische waarde, als ker ken en dergelijke, als neergelegd in de concept-verordeningen, aangegeven door den minister van binnenlandsche zaken in 1916. Aanleiding h:ertoe v'ndt de com missaris in den brand, die 25 September j.l. de kerk en den toren van Burgh on herstelbaar heeft vernield. De heer J. G. van Niftrik, die V!'s- singen en ook de Provincie metterwoon verlaat, heeft thans ontslag genomen als lid 'der Provinc'ale Staten en zal als zoo danig worden opgevolgd door mevrouw E. Bergsma—Bergsma te Zoutelande, de volgende candidaat van de Vrijz. Dem. lijst. De minister van Pnanoiën heeft, op zijn verzoek, verplaatst den ontvanger der registratie en dome;nsn A. van der Minne van het kantoor te Tholen naar het kantoor te Kampen. RENESSE. Vergadering van den ge meenteraad, op Woensdag 8 Oct. Aan wezig alle leden. Voorzitter de burge meester. Tot de ingekomen stukken be hoorden de gewijzigde begrooting .voor voor 1924 van het Burgerlijk Armbestuur en de begrooting voor 1925 van genoemd college. Beiden werden goedgekeurd. Van Haamstede was een schrijven ingekomen over de kosten voor leerlingen uit Re- nesse. ,die te Haamstede onderwijs ge nieten, in verband met den aanbouw van een derde lokaal aan die inricht-'ng. Me degedeeld wérd, dat Renesse ais aandeel in de kosten een bedrag van f' 13 moei aywe,rler werd met 5 tegen 2 sidie-aanvrage van f 10 door de Ver. Vreemdelingenverkeer „Renesse Vooruit". Ingekomen was een schrijven van den Raad van Beheer der drinkwaterleiding, behelzende de tarieven -berekend naar verplichte aansluiting. Naar aanleiding van dit schrijven ontspon, zich een lang durige 'gedac'htenwisseling. De heer Joh. Hoogenboom, die op eigen initiatief aan den Raad van Beheer een .ontwerp had aangeboden, om, het tarief te berekenen naar^ den afstand vanhet pompstation naar de respectieve gemeenten en ook om voor Renesse een lager percentage voor verplichte aansluiting te verkrij gen. deelde mede, dat door aen Raad van Beheer alsnog op dit ontwerp geen vol ledige afdoende besliss'ng kon genomen worden, daar dit later een punt van be spreking kon uitnfeken bij het bepalen van het tarief. B. en W. hadden een schrijven gericht aan den Raad van Be heer, dat zij den Raad zouden voorstel len de verplichte aansluiting aan te ne men, indien de Raad van Beheer kon besluiten het tarief tot op de helft te verminderen. De heer M. de Roo stelde in het licht dat de drinkwaterleiding, hoe gewenscht ook, van de gemeente zware offers zal vragen, te meer daar het in de gemeente hoogst zelden voorkomt/ dat er gebrek aan goed drinkwater is. Hij stelde voor onmiddellijk een beslis sing te nemen omtrent al of niet ver plichte aansluiting. Dewijl de meeste le den het antwoord van den Raad van Be heer wilden afwachten, trok de heer de Rod zijn voorstel in. Hij verzocht, indien het antwoord ontvangen was, dadelijk daarmee in kennis te worden gesteld, op dat hij 'ijo.g de noo^'ige maatregelen zou kunnen nemen de opinie der aansluitings- plichligen te vernemen. Wegens het ver gevorderde uur werd de behandeling der gemeente-begroeting verdaagd tot 14 Oct. e.k. Na omvraag sloot de voorzitter de vergadering. De Roode Kruiscollecte alhier heeft opgebracht de som van f 16,j20, welk bedrag door mevr. A. W. Scholder zal worden afgedragen aan het comité. ST.-ANNALAND. Donderdagavond toen het "al donker was geworden _wilde de weesmoeder iets uit een kast halen de keuken, maar opende bij vergissing de deur van den kelder die zich daarnaast bevond, met het ongelukkig gsvolg, dat zij daarin neerviel en zonder bij kennis te zijn gekomen na eenige uren den geest gaf. Het bloed liep haar uit de ooren. RECHTZAKEN, Dagelijks neemt het aantal Virginia-rookers toe en daarmee dat der overtuigde CHIEF WHIP rookers. Wie Virginia apprecieert, apprecieert CHIEF WHIP. Zoekt gij een betere Virginia sigaret Vraag dan CHIEF WHIP. De beste Virginia sigaret in den handel. ARDATH LONDON VIRGINIA CIGARETTES PREDIKBEURTEN, Zondag 12 October te Zierihzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, dr. Helder. Kleine Kerk. 10 ure, ds. Waardenburg. Avonds 6.30 ure, ds. Mortier. Luthersche Kerk. 10 ure, da. de Jongh te Dordrecht. Geref. Kerk. 10 en 6 ure, ds. Wielenga. Chr. Geref. Kerk. 9 30, d>. v. d. Molen, 2 Leeikerk en 6 ure, da. v. d. Molen. Evangelisatie Jeruël II. 10 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. Iff .1.8 11rQ T-aoaberk. de zaak tegen W. H. B., 41 jaar, prakti- zijn aldaar, het op 17 Juni bij verstek gewezen vonnis bekrachtigd. De Christelijke Amsterdammer. Het Gerechtshof te Amsterdam deed Donderdag uitspraak in hooger beroep te gen 'den ex-directeur der N.V. tot expl. van „De Amsterdammer", chr. Volksdag blad, die bij vonnis van 17 Mei j.l. door de 4e Kamer der rechtbank veroordeeld werd tot U/a jaar gevangenisstraf, ter zake van een voortgezette verduistering, 4 verduisteringen en tweemaal gebruik making van valschheid :n geschrifte. Het Hipf veroordeelde tenslotte den ex-directeur tot 1 jaar gev. straf met ai- tyek van 6 m. preventief. De eisch was 1 jaar en 4 m. met aftrek 4im. preventief. Mishandeling. Het O.M. bij de rechtbank te 's-Her- logcnbosch heeft 6 jaar gevangenisstraf met aftrek van de Voorloopige hechte nis. geëischt tegen den landbouwer H. B., wegens zware mishandeling, den do.od tengevolge hebbende, van den boschwach ter Brekelmans, te Helvoirt. PremleloWy. De rechtbank te Rotterdam heeft in MIJNHARDT's Staal-Tabletten 9° et. Maag-Tabletten75 et. Zenuw-Tabletten.15 et. Laxaer-Tabletten.60 ct. Hootdpijn-Tabletten 60 ct. By Apoth. en Drogisten. ONDERWIJS., Een wlsknodlg genie. Te Den Haag is een knaap van even 16 jaar, leerling der vijfde klasse eener Chr. H. B. S. aldaar, geslaagd voor Wis kunde Akte K. V. De geslaagde heeft nu de volledige bevoegdheid verworven om als leeraar aan een H. B. S. 5-j. c. op te treden. Eigenaardig is, dat hij voor het eindexamen geen vrijstelling van wis kunde kan verkrijgen. Het is ook wellicht niet eerder voorgekomen, dat een exa minandus dezelfde onderwijsbevoegdheid bézat als zijn examinator. POST EN TELEGRAPHIE. P. P. T.-personeel. De Commissie van overleg voor het staatsbedrijf P.T.T. heelt met algemeene stemmen besloten^ zich te wenden tot de regeering, teneinde een poging te doen om haarv met betrekking tot de salaris- vermindering, die 1 October is ingegaan, .alsnog tot andere gedachten te brengen. i

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1