ADVERTENTIÊN i Woensdag 8 Oct. 1924. zierikzeesche courant. {^ETiS,Rrt",/asm H.H. ADVERTEERDERS DIENSTPLICHTWET. Het zegel der Stilte. ABONNEMENT: Prijs per maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke numzners 5 cent. Versohünt Maandag, Woensdag en Vrijdag. Zierikzeesche Él Nieuwsbode van 1—8 regels 80 ets. van 4 regels en daarbovon 20 ots. per regel. Reclames 80 ots. p. regel. Bij contract belangrijke korting. Inzonding op den dag van oit- deelen wij mede, dat adver tentie a, over twee of meer kolommen, bestemd voor het nnmmer van Vrijdag, niet later kunnen worden aange nomen dan tot DONDERDAG AVOND. De Directeur. Bekendmaking Tan uitspraak ln aako TrUstellIng. Da BURGEMEESTER van Zibrikkb brengt ter algemeens kennis, dat by besluit vau Heeren Gedeputeerde Staten van Zeeland, d.d. 2 October 1924, nommer 127, 8e afda ling, aan ABRAHAM FRANS BIENEFELT, dienstplichtige ran de lichting 1925, roor goed vrijstelling ran den dienstplicht is ver leend wegens broederdienst Voor bet indienen van bezwaren tegen deze uitspraak wordt verwezen naar de publi catie aan bet aanplakbord van het Raadhuis. Ziebikzie, den 7 October 1924. De Burgemeester voornoemd, A. TIMMERMAN Cz., l.o-Burgem. BINN E~W1LA~W D." Prof. J. OPPJSNHKIM. f Te 's-Gravenhage is Maandag op 75- jarigen leeftijd overleden Staatsraad prof. mr. J. Oppenheim. Geboren in 1849 te Groningen, promo veerde hij aldaar in de beide rechten in 1872. Van 1873—'85 was hij gemeente secretaris in zijn vaderstad en van 1885 '93 hoogleeraar. In dit laatste jaar volgde zijn benoeming tot professor in Le'den. Sinds 1907 was hij lid van den Raad van State. Het meest bekend is zijn standaard werk „Het Nederl. Gemeenterecht", dat in ons geheele land als richtsnoer bij uit legging en toepassing gold. Nieuwe bankbiljetten. De directie van de Nederlandsche Bank maakt in de St.ct. bekend, dat de nieuwe bankbiljetten van f 60, f 200 en f 300 in omloop zullen worden gebracht. Spoorwegpersoneel. Het hoofdbestuur van den Bond van ambtenaren, in dienst bij de Nederland sche Spoorwegen zal de vier andere personeelorganisaties' u'tnoodigerv tot sa menwerking, om middelen te beramen tegen de gevolgen van de prijsstijging in de levensbehoeften. Ontwapening. Naar aanleiding van het voornemen van de Nederlandsche sociaal-democraten om, naar het voorbeeld van het Deensc'he ont werp, een ontwapeningsontwerp in te dienen, schrijft de Temps in een hoofd artikel: Wij zijn er beilig van overtuigd, dat de vaderlandsliefde der volken recht zal weten laten ervaren aan dergelijke dwalingen. Niemand kan een volk, dat bereid is elke vernedering te ondergaan, beletten de wapens neer te leggen voor dengeen, die het wil onderwerpen, docJh de plicht om zich te verdedigen is een gebod. De Zomertijd. Naar „De Msb." verneemt, heeft de zoogenaamde Tijdcormmissie dezer dagen haar laatste bijeenkomst gehouden en is de publicatie van haar rapport binnen kort te verwachten. Er moet sprake zijn van een minderheids- en een meerder heidsrapport. Uit Stad en Provisie!©. ZIERIKZEE. De raad van beheer der Waterleiding-Mij. op Schouwen en Duive- land vergaderde Dinsdag om op de vra gen, bemerkingen en voorstellen van vier gemeenten de antwoorden en toelichtin gen vast te stellen. Van het gemeentebe stuur van Serooskerke was het bericht Door William Le Queux. VII. Noodlottige vingers. 17 Twee dagen gingen voorbij. De vingerafdrukken van een vrouw op het glazen tafeltje in Sir Digby's kamer en op de knop van de deur intrigeerden mij evenzeer als de politie. Van de por- tiersyrouw waren zij niet, daar de lijnen dunner en fijher waren. Volgens Ed- wardt waren, nadat de afdrukken gefoto grafeerd waren, de archieven van Scot land Yard nagezien, maar werd niets gevonden, dat vergeleken kon worden met eerder veroordeelde. Waren het de vingerafdrukken van Phrida Mijn adem stokte, telkens wanneer die duistere, verschrikkelijke verdenking mijn geest vervulde. Tevergeefs trachtte ik die weg te duwen, maar als een nachtmerrie kwant zij telkens weer op tot ik mij ein delijk verplicht gevoelde mij van Phrida's schuld of onschuld te overtuigen. Niet tegenstaande mijn liefde kwam de ver denking voortdurend bij hjj qp er Pijnen In Tanden en Kiezen verdrijft man door Mijnhardt's Sanaplrln-Tabletten. ingekomen, dat de Raad besloot bij de tot s tandkoming der waterleiding de ver plichte aansluiting in te voeren. Dit is het eerste raadsbesluit in dien zin, zooals de raad van beheer heeft voorgesteld en gevraagd. Wij hopen, dat het goede voor beeld door Serooskerke gegeven, gelei delijk zal worden gevolgd door de raden op onze eilanden. Indien onze streek inderdaad vooruit wil, dan behoort de achterstand, namelijk het gemis van wa terleiding en van electriciteit, opgehaald te worden. Tholen, WesttNoord-Brabant, Waarbij St.-Philipsland, en Zuid-Beveland, zijn reeds in het bezit van een waterlei ding. Wij spreken den wensch nogmaals uit, dat wij ten deze in dezelfde conditie mogen komen als de omliggende streken. Te gruinisse is 80 jaar oud, over leden de heer M. Krijger. Ofschoon hij een eenvoudig timmerman was, schrijft de Zeeuw, genoot hij al van zijn jonge lingsleeftijd af het algemeen vertrouwen, omdat hij was een man uit één stuk, die niet streefde naar eer, doch eenvoudig zijn weg ging. In December 1922 (Kerst feest) was hij 50 jaar Zondagasdhoolon- derwijzer en werd hij door H.M. de Ko ningin begrjftigd met de ridderorde van Oranje-Nassau. NIEUWERKERK. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden pp Dinsdag 30 September j.l. Tegenwoordig alle leden. Vastgesteld wordt het suppletoir kohier hondenbelasting 1924 met 5 aanslagen tot een bedrag van f 7,50. Ter tafel komt een onlwerp-wijziging der bouwverorde ning met gunstig advies van de gezond heidscommissie. De voorzitter deelt mede, dat deze wijziging wordt voorgesteld naar aanleiding van het bouwen van een geitenhok door J. Stouten te Capelle, 'waartegen thans niets te doen is. Z.'h.s. wordt de voorgestelde wijziging vastge steld. In behandeling komt een ontwerp besluit tot wijzigDng der Algemeene Po li tie-verordening. De voorz. deelt mede, dat B. en W. het in verband met de vastgestelde' wijziging der bouwverorde ning. gewenscht achten om de omschrij ving van de kom der gemeente in art. 100 te verduidelijken, teneinde kwesties te voorkomen. Voorts is ingekomen een Verzoek van de Maatschappij tot bevor dering van Landbouw en Veeteelt in Zee land om het uitvliegen van duiven van 15 Maart tol 1 Mei te verbieden. Besloten wordt iom dit te verbieden van 15 Maart tot 15 Mei. De voorgestelde wijziging, hiermede aangevuld, wordt daarna zh.s. vastgesteld. De voorzitter deelt mede, dat blijkens de ingekomen sollieitatiën zich 9 personen voor de betrekking van vasten werkman hebben aangemeld. Het ligt in de bedoeling om den te benoemen werkman alle mogelijke werkzaamheden op te dragen, dus ook die van graf delver, lantaarnopsteker, schoonmaker der openbare school, klokluider enz. Bij alle sollicitanten gold als bezwaar het luiden der klok om 12 uur, waarom de voorzitter voorstelt dit met ingang van 1 Januari 1925 af te schaffen. Vroeger werd ook het luiden des avonds om 8 uur afgeschaft. De heer Geleijnse wil deze oude traditie handhaven. De heer van Klinken zou mee "kunnen gaan, wanneer het luiden om 12 uur alleen in de zomer maanden werd nagelaten, doch gehand haafd bleef van 1 Nov. tot 1 April. De voorzitter stelt dan voor des zomers om 8 uur en des winters om 12 uur te lui den, wat z.h.s. wordt goedgevonden. Hier na volgt eene gedachtenwisseling over de sollicitanten, waarna met 4 stemmen wordt benoemd Johannis Stoutjesdijk Wz. met ingang van 1 Januari 1925 op eene jaarwedde van f 550. In verband met deze benoeming stelt de voorzitter na mens B. en W. voor om aan den klokke nist J. A. K. van Oost en den grafdel- Ver K. Lemsom met ingang van 1 Jan. 1925 eervol ontslag te verleenen, de abon nementen van schoonhouden enz. der o. 1. school en geregeld doen gaan van het waren zooveel kleine aanwijzingen het gerinkel van de gouden armbanden en vooral de odeur, welke mij eiken keer dat ik bij haar kwam, een de vreemde en onopgehelderde gebeurtenissen van dien noodlottigen avond Jierinnerde. "Wie was het arme, onbekend-gebleven slachtoffer de bleeke jonge vrouw, die Digby in het geheim had opgezocht en dit met haar leven had moeten be- koopen? Tot nu toe had het signalement door de politie :n het geheele land ver spreid nog nfet uitgewezen wie hij was, zou het al bijzonder moeielijk zijn wellicht bleef zij altijd onherkend. Het was bijna tien uur 's avonds, toen ik naar Cromwell Road ging, om het plan dat ik opgemaakt had uit te werken. Ik vond Phrida, die er allerl'efst uitzag in haar lichtfblauwe avondjapon, in de bi bliotheek. Mevr. Strand en Phrida hadden ergens in Holland Park gedineerd en wa ren zoo even thuisgekomen. Mevrouw Strand schoof een leunstoel voor mij bij het vuur en alle drie zaten we gezellig te praten in de prettige ka mer waarvan alle muren met boekenplan ken bedekt waren. Bain, de oude huisknecht, zette de tan talus en syphon en glazen bij mij neer en Phrida verzocht mij wat te drinken en een sigaret aan te steken. torenuurwerk op te zeggen tegen dien- J zelfden datum en J. van der Have met 1 Januari 1925 te ontheffen van de be diening der straalvarl-'cht'ng. ZJi.s. wordt daartoe besloten. De heer Geleijnse stelt voor aan Fernaais een jaarlijksche grati ficatie toe te kennen, De voorzitter wil voor eens eene gratificatie te geven van f 25. De heer Stoutjesdijk vindt dit be drag te gering, gelet op al de jaren, dat Fernaais de schooi heeft schoongemaakt. De heer Geleijnse wijzigt zijn voorstel in dier voege, dat aan Fernaaijs voor eens eene gratificatie van f 50 wordt ver leend. De heer Boogert vraagt hoe men dan tegenover de andere ontslagen amb tenaren komt te staan. De heer Stoutjes dijk zegt dat de 'deren nog in de kracht van hun leven De voorzitter hand haaft zijn voorstel om f 25 gratificatie te geven; een hooger bedrag zal kwaad bloed zetten bij de anderen. Het voorstel van den heer Geleijnse wordt hiierna ver worpen. Tegen stemmen de heeren van de Zande, van Klinken, van der Have, Boogert en Bournan. Het voorstel van den voorzitter wordt vervolgens z.h s. aange nomen. In behandeling komt de begroo ting voor 1925. Voor dat tot artikelsge- wijze behandeling wordt overgegaan, wijst de heer Stoutjesdijk er op, dat de bewoners te Capelle zeer van verlichting zijn verstoken. Spreker vraagt, of het niet mogelijk is aldaar één lantaarn bij te plaatsen. De heer Geleijnse deelt mede, dat de bewoners van den Rolklootschen dijk hebben gevraagd om plaatsing van een lantaarn bij Kluit. Spreker zegt, dat het daar werkelijk zeer donker kan zijn. Van gasverlichting komt toch nog mets. De voorzitter zegt toe, dat B. en W. eventueele uitbreiding der verlichting te Capelle en Rolklootschen dijk zullen be spreken. Hierna volgt artikelsgewijze be handeling der begrooting. In enkele pos ten wordt verandering gebracht. Een nieuwe post ad f 550 wordt gebracht als wedde van den vasten werkman en de jaarwedde der helpster aan de bewaar school wordt verhoogd tot f 150. De be grooting van den gewonen dienst wordt tenslotte in haar geheel met algemeene stemmen vastgesteld in ontvang en uit gaaf op f 29639,70 en die van den kapi-i taaldienst op Memorie. De heer Boo-t gert zegt meermalen gegronde klachten n te hebben vernomea over de verwarming van de raadkamer. Daarmede is het treu-f! rig gesteld. Spreker vraagt of hierin geen" verbetering kan worden gebracht. De voorzitter zegt toe, dat hierin afdoende verbetering zal worden gebracht. Ingeko men is een schrijven van den Raad van Beheer der N.V. Waterleiding-Maatschap pij „Schouwen-Duiveland", waarbij wordt toegezonden een aanvullend rapport be treffende het waterleidingplan voor Schouwen en Duiveland en wordt ver zocht iom door het in de Bouwverorde ning opnemen van de z.g. „verplichte aan sluiting", tot een spoedige totstandko ming der waterleiding mede te werken. De voorzitter herinnert er aan, dat eenige jaren Nieuwerkerk heeft verkregen, dat ook de leiding 'Capelle—S'cjansland :n het plan werd opgenomen en dat de ge meente toen een gedeelte der kosten heeft gegarandeerd. Thans heeft de ge meente een voorsprong gekregen, n.l., dat er twee leidingen komen, één door de kom en één van Capelle naar Sir- jansland. Spreker stelt dit op hoogen prijs; de gemeente is daardoor bijzonder begunstigd. Nu kan de waterleiding alleen komen met toepassing van verplicht aan sluiting. Spreker zou het toejuichen, wan neer de tegenwoordige raad in principe hiermede kon instemmen, omdat Nieu werkerk meer verkrijgt 'dan eenige an dere gemeente. Desnoods zou kunnen werden bepaald dat van de voorgestelde tarieven niet zou worden afgeweken. Bin nen enkele jaren zouden dan de inge zetenen een gunstige beslissing van den raad loven. Persoonlijk mag men zeggen: „Kom", zei ik, „;k zal wat limonade voor je inschenken", daarop liet haar moeder Bain een flesch met dien on- schadel ijken drank brengen. Phrida wilde een glas nemen, waarop ik, mij verontschuldigende zei, dat het niet schoon was. „Niet schoon 1" riep mevrouw Strand haastig uit. „Er zijn een paar vlekken op wacht eens en ik nam een zijden zakdoek, dat ik expres had meegebracht en wreef het glas op met het air van een beroeps- kelner. Phrida en haar moeder lachten. „Werkelijk, Royle, wat ben je toch excentriek", zei mevrouw Strand, „Je toch veel op je vader die kon precies zoo doen „Men kan niet voorzichtg genoeg zijn en zich nooit voldoende genoeg tegen bacillen beschermen, weet u", zei :k, ter wijl ik het schoone glas zorgvuldig aan vatte en er de limonade inschonk. Phrida nam het glas uit mijn hand aan en dronk lachende. Haar vingers lie ten verraderlijke afdrukken na op de oppervlakte, onbewust van mijn dubbel hartigheid. Toch was !k zóó vervuld met dat vreeselijke vermoeden, dat ik niet in staat was de gelegenheid te weerstaan im een bewj „ik heb regenwater genoeg", d,och we moeten spreken in het algemeen belang, in het belang van geheel Schouwen en Duiveland. Waar het mogelijk is dat ri sico-garantie wordt verleend, zal als eer ste eisch worden gesteld, dat verplichte aansluiting zal worden 'ngevoerd. De heer van de Zande vindt het leidingwater een ongezond drinken, voor hem ten minste wel. Bovendien vindt spreker hel kapitaal wel wat groot voor water. De heer van Klinken merkt op dat woningen met 1 en 2 vertrekken 60 o/0 vormen van het aantal bewoon le perceelen; de tarieven daarvoor bedragen f 12 en. f 18, wat spreker nog al bezwarend vindt voor deze mensehen. Spreker vraagt of er geen andere weg is dan de verplichte aansluiting De heer v. u. Have vraagt of de gemeente de 70 o/o der aansluitin gen niet kan garandeeren en de inge zetenen daarin tegemoet komen. De heer Geleijnse heeft bezwaar tegen invoering van verplicht aansluiting en voelt voor het idéé van der'Have. Spreker is per- sponlijk voor waterleiding doch kan zijn stem moeilijk geven aan een besluit waar door de menschen gedwongen worden. Spreker zou willen weten of er bezwaar voor de gemeente is om voor zekeren tijd een waarborgsom te stellen als de vereischte 70 o/0 niet is bereikt. De heer van Klinken gelooft niet, dat het rijks- drinkwaterbureau daar ooren voor zal hebben. Op de onlangs gehouden verga dering was niets anders te hooren. dan verplichte aansluiting. De heer Boogert zegt een voorstander der waterleiding te zijn. Spreker zou zich eenigsz'ns schamen tegenover de bewoners van de Noord zijde der gemeente indien de waterlei ding om de verplichte aansluiting niet tot stand kon komen. Spreker zou over de verplichte'aansluiting heen willen stappen en zeggen: we sluiten aan. Wat de ta rieven betreft, deze vindt spreker voor den kleinen man niet te hoog. Vele ge zinnen bezitten 2 a 3 fietsen, die kun nen toch wel f 12 of f 18 voor aan sluiting betalen. De heer Geleijnse meent ook, dat velen de tarieven wel kunnen betalen, vooral degenen die met de Zie rikzeesche kermis eiken avond naar de comedie kunnen gaan. De voorzitter, ge hoord de verschillende meeningen, acht het beter thans nog geen besl'ssing te nemen, doch dit punt aan te houden tot een volgende vergadering, waartoe zh.s. wordt besloten. Bij de rondvraag noo- digt de heer Geleijnse B. en W. uit te komen kijken in het slop bij zijne wo ning, het is noodig de sloot aldaar schoon te maken. De voorzitter zal hiervoor zor gen. Hierna sluiting. SCHERPENISSE. Vergadering van den gemeenteraad, gehouden op Zaterdag 4 October. Alle leden aanwezig. Ingekomen is de vaststelling van Ged. Staten, be treffende de jaarwedde van den gem.- onlvanger op f 1000 en dat van den burgemeester op f 1280; een kennisgeving van den commissaris der Koningin, be treffende de benoeming van den heer D. H. van de Velde te Tholen tot secre taris der gezondheidscommissie. Besloten wordt een perceeltje gemeentegrond in erfpacht af te staan aan den heer C. Hartog voor f 1,33. De huur van de ge meentewoning van den heer M. Bolier wordt met ingang van Januari 1924 vast gesteld op f 129 per jaar. Besloten wordt de pacht van de havengeul weder te verlengen voor f 10 per jaar voor 7 aaneenvolgenie jaren aan den heer J. van de Velde. Vastgesteld wordt een nieu we ligger der wegen en voetpaden dezer gemeente. Aan den grafdelver C. Fe ij tel wordt met ingang van 1925 eervol ont slag verleend. De begrooting voor dc-n dienst 1925 wordt vastgesteld op een be drag van f 37176,075 in ontvang en uit gaaf' met een post van onvoorziene uit gaven van f 440,455. Tot ambtenaar van den Burgerlijken Stand wordt benoemd de burgemeester D. J. Visscher. Besloten Ik sloeg haar gade, terwijl zij in alle onschuld achterover leunde in de gemak kelijke stoel met het glas in haar hand, waarop nu al de afdrukken waren, die niet liegen konden, die het middel zou den zijn om haar vrij te pleiten of te veroordeel en. De gouden armbanden aan de blanke slanke pols en de zoete parfum betoo- verden mij. Wat wist zij van de vreemde tragedie in Harrington Gardens Wat was haar geheim Het was een zware taak onverschillig te schijnen terwijl ik haar zoo innig lief had. Ik zat door den rook van mijn si garet naar haar te kijken en begon weer na te denken, zooals ik al uren pein zende had doorgebracht, sinds ik voor het eerst dien Parfait d'Amour had ge roken, waarvan haar kleeren doortrokken schenen. EindeiijK zette zij het leege glas neer op een boekenplank, waar een open plaats was door het uitnemen van boe ken. Mevrouw Strand had ons goeden nacht gezegd we waren dus alleen. Ik stond op van mijn stoel en mij over haar heen buigende, kuste ik haar. Neen ik wilde gelooven dat zij on schuldig was. Die blanke, zachte hand, welke ik in de mijne hield, kon nooit wordt een nieuwe lantaarn te plaatsen aan de z.g. muizenput en de lantaarn in de schoolstraat een eind verder te ver plaatsen. Voor het houden van een land- bouwoursus voor het dienstjaar 1924-'25 wordt wederom een schoollokaal afge staan, tegen een vergoeding van f 5. Een voorstel van den heer Keijzer om de hondenbelasting van f 4 op f 5 te brengen, wordt met 4 tegen 3 stemmen verworpen. OUD-VOSSEMEER. De collecte voor 't Roode Kruis bracht f 81,10 op. THOLEN. Met ingang van 16 October a.s. wordt de heer C. M. Ridderhof, kom mies bij de dir. bel. le kl. alhier over geplaatst naar Amsterdam. Tengevolge van diens vertrek uit de gemeente, ont staat er een vacature in den raad, die zal worden aangevuld uit de lijst van de soo. dem. arbeiderspartij. (Th. Ct.) DultFche onderscheidingen. Het eereteeken tweede klasse van het Duitsche Roode Kruis is verleend aan de navolgende personen: Jhr. mr. J. W. Quarles van Ufford, Commissaris der Koningin ln Zeeland, in zijn hoedan'g- heid van Beschermheer van het Provin ciaal Zeeuwsch Comité tot leniging van den Nood in Duitschland; mevr. de wed. C. L. van Woelderen te Vlissingen en de heer W. E. Coumou te Middelburg in hunne hoedanigheid van medeleden van het Prov. Comité voor Zeeland der Ne derl. Centrale voor Vaicantiekinderen uit Duitschland; ds. J. W. van Garderen te Nieuw- en St.-Joosland in hoedanigheid van lid van het Centraal Comité tot on dersteuning van behoeftige Predikantsge zinnen in Duitschland; mèvr. de wed. H. P. den Bouwmeester-de Jonge en mej. A. W. Ermerins, beiden te Middelburg, die zich op verschillende wijzen ver dienstelijk hebben gemaakt met betrek king tot leniging van den nood in Duitsch land. RECHTZAKEN. Hot weekblad „Pan". Voor den Haagschen politie-redhter 's met gesloten deuren behandeld de zaak tegen den uitgever van het weekblad „Pan", terzake van het verspreiden van voor de eerbaarheid aanstootelijke ge schriften. Het betrof hier spec'aal de nummers 7 en 8 van het blad, welke destijds ip beslag genomen zijn. De eisch luidde twee duizend gulden boete sub sidiair 6 maanden gevangenisstraf. De doodslag te Gastel. Voor het Gerechtshof te 's-Hertogen- bosch heeft in hoogier beroep terecht ge staan de arbeider A. Tak, wonende te Gastel, die voor de Rechtbank te Breda terecht heeft gestaan terzake dat hij in Juni j.l. te Oud- en Nieuw-Gastel op Jo hannes Tak uit een met scherp geladen revolver schoten heeft gelost. Joh. Tak is dienzelfden dag overleden. De Recht bank had bekl. van alle rechtsvervolging ontslagen, tegen welk vonnis de officier hooger beroep had aangeteekend. De huisvrouw van beklaagde verklaarde dat er over de kinderen ruzie was ont staan; zij werd door den verslagens mis handeld. Op advies van haar echtgenoot wilde zij naar de maréehaussée gaan. Toen zij haar fiets nam, voegde de ver- slagene haar toe, dat ze er de kans niet toe zou krijgen. Hij dreigde haar met een drietand te zullen slaan. De vrouw viel en de Verslagene kwam boven op haar te vallen. Op den grond liggende, hoorde getuige een tweetal schoten val len. De verslagene liep nog tot aan zijn huis en zakte daarna in elkaar. De we duwe van het slachtoffer verklaarde dat het schot afging, toen haar man reeds van den vorigen getuige weg was. Uit de verklaringen der politiebeambten bleek dat onder die menschen treurige toe standen heerschten. De beklaagde beweer de nog, dat hij geschoten had om den verslagene vrees aan te jagen. In zijn requisitoir betwijfelde de advocaat-gen. ol' de verklaringen van bekl. en zijn nomen hebben. Ik wilde het niet ge looven en toch 1 Wist zij meer van Sir D'gby Kemsley, dan zij wilde doen voorkomen Waarom was zij zoo laat naar zijn woning ge gaan Waarom had zij op de trap staan wachten, tot hij alleen was, niet wetende dat ik zijn bezoeker was. Terwijl ik mij over haar heen boog en haar over het zaehite haar streek, trachtte ik mij het tooneel voor den geest te roepen, dat in Sir Digby's ka mer had plaats gevonden de tragedie waardoor mijn vriend had moeten vluch ten en zich verborgen houden. Er moest toch zeker iets vreeselijks gebeurd zijn, anders had mijn vriend bedrieger of geen bedrieger wel gebleven en de waarheid aan het licht gebracht. Ik kende Digby beter dan die anderen; de poiitie hsd verklaard, dat hij een bedrieger was; ik geloofde niettemin in hem, zelfs nu hij verdwenen was. Ed wards had mij uitgelachen om mijn ver trouwen in den man, die mijn vriend was, maar ik was er innerlijk ten volle van overtuigd, dat hij niet zoo slecht was, als hij officieel afgeschilderd werd. (Wordt uemplgd).

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1