Maandas 6 Oct. 1924. zierikzeesche courant. l'/'S EERSTE BLAD. 5 Sïenbdcrp's fd^rachb VanCadcawa ABONNEMENT: Prtfi per 6 maanden f 1,50, franeo per po»t f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—-. Afzonderlijke nummert 5 cent. Vertoont Maandag, Woensdag' en Vrijdag. Zierikzeesche Nieuwsbode ADVERTENTltNi Tan 1—5 regel» 60 oto. Tan d regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 60 ots. p. regel. Bij oontraot belangrijke korting. Dit munmer bestaat alt 2 bladen. BUITENLAND. Een tragische plicht Aan het slot van de rede, welke mi nister Thomas tijdens het debat over het Iersche grenswetsontwerp in 't Engel- sche Lagerhuis heeft gehouden, heeft hij van een tragisch voorval gewaagd, dat zich nog niet zoo lang geleden in Ier land heeft afgespeeld. Een van de Sinn- Fein-gevangenen, die wegens medeplich tigheid aan den overval op de Four Courts (het paleis van justitie) te Du blin ter dood was veroordeeld, was de boezemvriend van O'Higgins, den minis ter van Binnenlandsche Zaken in den Ierschen Vrijstaat. O'Higgins was zelfs zes maanden te voren best man op de bruiloft van zijn vriend geweest. De mi nister was verantwoordelijk voor de uit voering van het vonnis. Er werd sterke druk op hem uitgeoefend om zijn vriend te redden. Hij weigerde een uitzondering te maken en de terechtstelling had plaats. O'Higgins was gebroken. Later bleek bo vendien nog, dat de veroordeelde een groot deel van zijn vermogen aan zijn boezemvriend had vermaakt. BI N NE NL A ND. Salaris-actie Rijkspersoneel. Het comité van zes heeft naar het Volk meldt, aan minister Ruys de Beerenbrouck een nota gezonden, waarin de toestand van het rijkspersoneel uitvoerig wordt uiteengezet en waarin om een onderhoud wordt gevraagd. Het comité komt heden (Maandag) weer bijeen, teneinde maatre gelen te beramen in Verband met den door het resultaat van de audiëntie bij minister Colijn geschapen toestand. De hoofdbesturen van den Centr. Nederl. Ambtenaarsbond en den Centralen Bond van P. T. T.-personeel zijn, aldus het blad, bijeen geweest ter bespreking van het Rolterdamsche voorval. (Bedoeld wordt de demonstratie van brievenbestellers voor het stadhuis). Aan den minister van waterstaat is om een spoedeischend on derhoud verzocht. Tevens is besloten, in de vier groote steden op zeer korten ter mijn huishoudelijke vergaderingen te be ieggen, waarin de situatie en de adt'e zullen worden besproken. UH Stad en Provlnole. HAAMSTEDE. De collecte voor het Ne derl. Roode Kruis heeft in dezte gemeente opgebracht f 35,105 en in de gemeente Burgh f 12,52. NIEUWERKERK. Vrijdagavond werd vanwege de firma Erven de wed. J. van Nel le een reclame-avond gehouden in het café de Later alhier. De zaal was geheel gevuld, zoowel met mannen als vrouwen, hoewel bedoeld was, dat dezen keer al leen <ie laatsten toegang zouden hebben. Deze avond kan zeer goed geslaagd hee- tèn; alle aanwezigen hebben genoten van de mooie, leerzame films; van de geurige koffie, die geschonken werd, en van de aardige en duidelijke toelichting, die bij de films werd gegeven. De liedjes uit den liederenbundel, die gratis aangebo den werd, werden met pianobegeleiding dapper meegezongen. De pakjes tabak welke de mannen en ook de vrouwen (voor de thuisgebleven ecjhtgenooten) meekregen, werden dankbaar aanvaard en zullen zeker niet weinig bijdragen om ook van Nelle's Tabak met van Nelle's* koffie en thee in ruimen kr:ng ingang te doen vinden. Het monument voor Van Dale. Het comité, dat het monument voor J. H. van Dale te Sluis heeft opgeriont, en dat daarmee zulk een sympathiek werk beeft gedaan, heeft den beeldhouwer Puype, die het monument vervaardigde, de opdracht daartoe gegeven, feitelijk vóórdat het geheele er voor nnodige be drag bijeen was; het vertrouwde wel dat het ontbrekende nog bijeen zou komen. Dat is echter tegengevallen; er ont breken nog een f 400 aan het bedrag. Men begrijpt, dat dit niet mag; het co mité van mr. Dieleman, w;ens werk zoo veel instemming heeft gevonden, mag n:et met dit tekort blijven zitten. Wij hopen dat aan bet kantoor van mr. Dieleman te Middelburg spoedig genoeg zal bin nenkomen om het Comité uit de zorg te helpen. Tegen Slapeloosheid, Overspanning, Gejaagdheid, Prikkelbaarheid en Examenvrees, gebruikt men de Zenuwstillende en Zenuwsterkende Mljnhardt's Zenuwtabletten rechtzaken. Om een bontmantel. Voor den Hoogen Raad is verleden week gepleit in de zaken van den execu teur van de nalatenschap van een inder tijd geïnterneerde, doch sedert overle den zeer gefortuneerd Engelsch officier, die van een bonthandelaarster te Den Haag in een tijdvak van ruim 11/2 jaar ten behoeve van een vriendin voor een bedrag van ruim f 168.000 bont en klee- ren had gekocht. Toen de firma geen betaling ontving, wendde zij zich tot den Engelschen rechter, doch deze wei gerde naar men weet de actie, om dat de overeenkomst een ongeoorloofde, immers onzedelijke, oorzaak had. Daarop iet Vooraf op Staan aan de Spib O C^T ^evcn' dagvaardde de firma den executeur voor den Nederlandschen rechter en vroeg de betaling Van een bedrag van f 48.000 voor een geieverden bontmantel, maar zoowei rechtbank als gerechtshof te Den Haag verklaarden haar niet ontvankelijk, om dat zij zich vrïjwilFg aan de jur'sdictie van dén Engelschen reChter had onder worpen en zjoh dus bij diens oordeel moest neerleggen. Mr. Tak concludeerde mitsdien tot verwerping van het beroep met veroordeeling van eischeres in de kosten, op de behandeling dezer zaak in cassatie gevallen. Eif jaar geleden. Voor de rechtbank te 's-Hertogenbosch werd de strafzaak behandeld in een stroopersdrama, dat reeds 11 jaren ge leden zich afspeelde. In een November nacht van 1913 werd een landbouwer, thans gedetineerd, betrapt op strooperij. Terwijl hij nagezeten werd door drie rijksveldwachters, schoot hij op een af stand van 15 meter met een met hagel geladen geweer. Echter het wapen was niet goed gericht vandaar dat de veld wachters slech's lichte verwondingen be kwamen. Het O.M. plcrhto -rlootljcfo lcg<c»v beklaagde wegens poging tot doodslag zes jaar gevangenisstraf. Op 31 Maart 1914 veroordeelde de rechtbank den strooper tot 4 jaar gevangenisstraf. Doch hij vluchtte naar het buitenland, zwierf 11 jaren om en heeft vooral in Duitsc'h- land veel honger geleden. De Duitsche regeering leverde hem uit en dus ver scheen hij opnieuw voor de rechtbank. Had hij het nog een jaar kunnen uithou den, dan zou volgens het Nederlandsch strafrecht het vonnis niet meer uitvoer baar zijn geweest. Het O.M. oordeelde, dat thans niet meer zoo zware straf moest worden toegepast en eischte 4 maanden gevangenisstraf'. ONDERWIJS. Bij het vorige week te 's-Gravenhage gehouden examen voor de akte vrije- en •orde-oefeningen slaagde o.a. A. F. Bie- nefelt te Zierikzee en J. C. Bravenboer le Kerkwerve, beiden leerlingen der R.N. L. te Zierikzee. SEROQSKERKE (SCH.) Aan den heer G. J. Barentsen, hoofd der 0. 1. school alhier, is met ingang van 1 November e.k. eervol ontslag verleend als zoodanig. Benoemd tot hoofd der o. 1. school alhier, met ingang van 1 November e.k., de heer W. L. v. d. Linde, onderwijzer te Aardenburg. YERKOOPINGEN, ENZ. BURGH, 30 Sept. Ten overstaan van notaris J. C. Dalebout' te Renesse wer den heden ten verzoeke van den heer (M. Schoonaard alhier publiek verkocht; werkpaarden voor f 463, f 268, melkkoeien voor f278, f212 en f225. HAAMSTEDE, 1 Oct. Ten overstaan van notaris J. C. Dalebout te Renesse werden heden op het terrein van de kweekerij „'r entebosch" alhier publiek verkocht: kalfvaarzen voor f 334, f 350, f 340, f 360, f300, f327 eh f330; een melkkoe voor f227. 30 Oct. Ten overstaan van denzelf den notaris werden heden ten verzoeke van den heer T. Blom Hz. alhier in het openbaar verkocht: kalfvaarzen voor f311 f 340, f 363, f 35Ö> 1333 en f 355. post en telegraphie. Luchtpostdiensten gestaakt. De directeur der Posterijen en Telegra fie te Den Haag maakt bekend, dat met ingang van 6 October a.s. de luchtpost diensten Rotterdam—Amsterdam—Ham burg—Kopenhagen en Amsterdam—Han nover—Berlijn worden gestaakt. De tijd stippen van vertrek en aankomst van de luchldiensten op Engeland, Frankrijk, Bel gië en Zwitserland, worden met 'ngang van 6 October gewijzigd. Voor verdere inlichtingen worden belanghebbenden ver wezen naar de kantoren der Posterijen. Pemouetroerende postbeambten. De Rotterdamsche afdeelingen van de verschillende organisaties van personeel der posterijen en telegrafie hebben Vrij dag een protestvergadering gehouden in verband met de op 1 October in werking getreden korting van 5 pCt. op de sala rissen van gehuwde en kostwinners. In verband daarmede demonstreerden op den Coolsingel voor het postkantoor een 200 a 300 brievenbestellers in uniform. Aangezien er door de organisaties geen vergunning was aangevraagd voor een optocht, heeft de politie de bestellers aan gemaand zich te verspreiden. Daar ver schillende hunner aan dit bevel niet wil-» den voldoen is tegen enkele brievenbe stellers proces-verbaal opgemaakt. Tengevolge van de vergadering en de demonstratie ving een gedeelte der be stellers zijn dienst te laat aan, zoodat de postbestelling eenige vertraging onder vond. LANDBOUW. EN VEETEELT. NIEUWERKERK Het mond- en klauw- zeer, dat ook in deze gemeente zich oij het rundvee vertoont, heeft ook de var kens aangetast. De aanvoer van cichoreiwortels ter ver werking aan de fabriek „de Kapel" is in vollen gang. Het gehalte der suikerbieten valt mee: gehalten van 18 tot 23 0/0 zijn geen zeld zaamheid. Voor den lanib.-wintercursus zijn in geschreven zestien leerlingen. De Suikerbietnnoampagne in WeBteljjk- Noord-Krubant. De suikerfabrieken !n westelijk Noord- Brabant werken thans op volle capaciteit. De aanvoer der bieten is tengevolge van het gunstig weer zeer groot. De qualite't der bieten valt zeer mee. Het gewicht ;s hoog, terwijl het suikergehalte niet slech ter fs dan andere j aren. Aanvankelijk vreesde men hiervoor, gezien den natten zomer. October of Wijnmaand. In deze maand gaat de natuur snel den winter tegemoet; de dagen worden veel korter en de warmtegraad neemt, vooral in de tweede helft, gewoonlijk sterk af. Hoewel het najaar in onze streken, in vergelijking met de voorjaarsmaanden, in den regel nogal zacht is, telt October soms toch zeer gure dagen en vrij stren ge nachtvorsten kunnen schade toebren gen aan suikerbieten, kool, koolrapen, •enz. De dagen korten met 2 volle uren. De langer wordende nachten doen de •plattelanders het maanlicht meer op prijs stellen; van omstreeks 4 tot aan 15 Oct. kan van die verlichting geprofiteerd. Tengevolge van het vele regenweer zijn verschillende land- en tuinbouwers later met hun werkzaamheden dan an ders. In October moeten nog enkele ge wassen 'wbrden geoogst, zooals sommige aardappelsoorten, de suikerbieten, knol rapen, mangelwortelen en penen of win terwortelen. Bij het oogsten is droog weer altijd zeer ge'wenscht, ook de we gen zijn dan beter geschikt voor 't ver voer van de producten naar de fabriek. Wortel- en knolgewassen moeten op droge, koele, vorstvrije plaatsen wor den bewaard. Men kan ze daartoe inkui len en afdekken met stroo en aarde. Pee- nen worden geoogst als het loof geel begint te worden. Zij vormen, evenals het loof, een uitstekend veevoeder, ook voor paarden. Nadat ze in de zon wat gedroogd zijn, kan men ze inkuilen, een beetje droog, wit zand er tusschen is aan te bevelen. In het algemeen kunnen de wortelge wassen vrij goed lage temperaturen door staan; knolrapen zijn beter tegen de vorst bestand dan suikerbieten en mangelwor telen. Van de koolsoorten kan de boere- kool het best de vorst weerstaan, zij be vriest ook op den akker niet dikwijls. De koolsoorten moeten eveneens op een droge, luchtige, koele en vorstvrije plaats worden bewaard. Een schuur leent zich daarvoor beter dan een kelder. Kooien moet men echter niet in 't licht plaatsen, teneinde het openspringen te voorkomen. Boerekoolbladeren leveren in den winter een uitstekend groenvoer voor hoenders. Late appel- en pefesoorten moet men in den loop van deze maand plukken, ook al zijn ze nog niet volkomen rijp; anders doen de nachtvorsten veel kwaad. Wie deze vruchten goed wil bewaren, spreide ze uit op een droge, luchtige vorstvrije plaats. Is aan de laatste voor waarde niet geheel te voldoen, dan be- dekke men ze bij vriezend weer met papier of iets dergelijks. Andijvieplanten die men bestemt voor den inmaak, worden opgebonden, als ze goed droog zijn. Na een dag of veertien zijn ze dan voor genoemd doel geschikt. Boomen worden zoo noodig gesnoeid; de wonden genezen dan in den regel vóór de winter intreedt. Met het ver planten moet men wachten tot ze hup bladertooi hebben verloren. Behalve een maand om te oogsten, is October er ook een om te zaaien. Voor zoover dat in September niet reeds is gebeurd, is het nu nog tijd de winter granen: rogge, tarwe en gerst aan de aarde toe te vertrouwen. Wie het vol gend jaar koolzaad wil oogsten, moet in den loop der maand krachtige plan ten uitpoten en ze daarbij niet te dicht op elkaar zetten. Als het weer koud en guur begint te worden, is het gewenscht het vee, met name het melkvee, niet lang meer in de weide te laten. Als de dieren te lang aan koude zijn blootgesteld geweest, gaat de productie achteruit en deze herstelt zich dan maar niet zoo spoedig na het op stal brengen. Bovendien verliest het gras veel van zijn voedingswaarde, ook een factor, welke de productie in on- gunstigen zin beïnvloedt. Nu de hooioogst over het geheel nogal schijnt medegeval- len te zijn, zal een iets langere staltijd niet zulk een groot bezwaar zijn. Ook vergete men niet dat nog tal van andere producten een goed veevoeder opleveren, zooals spurrie, knollen, bietenkoppen, mangel wortels, maïs, enz. Eenzijdige voe ding is nooit goed en vooral vermijde man te vapI kn^iten en knolernen. omdat die aan de boter een onaangenamen smaak geven. Een knollensmaak aan melk en boter ontstaat ook als er tijdens het melken knolgroen wordt gevoederd, soms zelfs al, wanneer het groenvoeder in den stal aanwezig is. Van verschillende bloemen, zooals zon nebloemen, pronkerwt (lathyrus) e. a. worden de rijpe zaden verzameld. Als de tijd van de begonia's en dahlia's voor bij is, ontdoet men de bollen en knollen van den aanhangenden grond, laat ze dro gen, om ze daarna op een droge, vorst vrije plaats te bewaren. In het laatst van de maand kunnen bollen van hyacinthen en tulpen worden gepoot. Men zet ze ongeveer 15 c.M. uit elkaar en 58 cM. diep. Narcissen komen meestal mooi voor wanneer men er hier en daar eenige bijeen zet; cro- cussen staan aardig te midden van het gras verspreid; deze poot men iets min der diep. De duiven. Aan de dagelijksche besturen van de gemeenten in Zeeland is door de Zeeuw- sche Landbouw^Mij. gezonden: Het hoofd bestuur der Z. L. M. in overweging nemende de schade door tamme duiven aan versch bezaaide akkers toegebracht, besloot ter bestrijding van het euvel op de medewerking der gemeenten in Zeeland een beroep te doen. Het is dan ook in dit verband, dat het het dagelijksch bestuur der Z. L. M. de vrijheid neemt deze kwestie onder u'we aandacht te brengen met het beleefd verzoek te willen overwegen of het voor uwe gemeente ook wenschelijk is aan uw raad voor te stellen eenige nieuiwle artikelen aan de gemeentelijke politie verordeningen en aan de strafbepalingen toe te voegen, van welke eventueele aan vullingen de Z. L. iM. den inhoud als volgt ontwierp. „Het is verboden gedurende de peri ode 15 Maart tot 1 Mei duiven anders te houden dan in hokken of in afgeslo ten ruimten, of wel dan zoodanig, dat mogelijk uitvliegen op of over gronden van anderen dan de eigenaren of be heerders dier duiven, wordt voorkomen". Van dit verbod kari voor het houden van wedstrijden met postduiven of an derszins in bepaalde gevallen door den burgemeester ontheffing worden verleend (gedurende zekeren tijd). In het artikel dier verordening regelende de straffen moet dan de straf voor overtreding hier van ook worden genoemd. Landbouw veetentoonstelling te Goes. De eerste Groote Handelsvee-Tentoon- stelling, die in Nederland wordt gehouden en wel 15 Oct. a.s. te Goes, belooft iets bijzonders te worden. Niet minder dan 600 stuks rundvee zijn reeds ingeschre ven, terwijl door den heer H. A. Hanken te Wjlhelminadorp een .zeer sbhoone col lectie handelsvee ter opluistering zal wor den ingezonden. Zeer veel stands op machineriën- en veeteeltgebied zijn op het terrein aan wezig. De „Alva Laval"-melkmachine b.v. zal op het terrein, op verschillende uren, eene partij koeien machinaal melken. Op het terrein zelf en in de groote tent, wordt muziek gegeven. De reclame- optocht van ruim 30 verschillende groe pen wordt op het terrein opgesteld, ter wijl de etalage-Wedstrijd (40) deelnemers, reeds Dinsdag 14 Oct., namiddags 2 uur .aanvangt. De jury bestaat uit het publiek, dat hiervoor een biljet krijgt in te vullen, welke in het programma is ingelegd. Degene die de mooiste etalage aan wijst, ontvangt een geldprijs of cadeau. Voor verdere bijzonderheden verwij zen wij naar het programma en naar de advertentie, die in dit nummer voor- •komt. V jgj De ss. „Stad Zierikzee" vertrekt den tentoonstellingsdag 's morgens 8 uur van Zierikzee naar Katsche Veer en keert des avonds 6.30 uur van daar naar Zie rikzee terpg. Mond- en klauwzeer in België. Blijkens nieuwe opgave is het mond en klauwzeer de laatste viertien dagen in België aanz'enlijk toegenomen, meldt de „N. R. Ct." Het aantal door ziekte aangetaste herkauwende dieren bedraagt thans meer dan 19.500, dat der varkens bijna 11.000, tegen resp. 12 000 en 7000 veertien dagen geleden. West-Vlaande- ren is er het ergst aan toe met 7700 stuks hoornvee en 4500 varkens. Ook in de provincies Lu;k, Oost-Vlaanderen en Antwerpen, alsmede het district Eupen— Malmedy wordt de veestapel Zwlaar be proefd. kerknieuws. Ned. Herv.'Kerk. Beroepen: Te Wierden, B. G. C. Steen- beek te Suawoude en Tiet/erk (Fr.) Te Gorinchem, A. .A. Dönszelmann te Workum. Te Herveld, R. C. W. J. Hoek te Vuren en Dalem. Te Waddinx- veen, H. A. de Geus te Veenendaal. Aangenomen: Naar IJzendoorn, H. van Eist te Vinkeveen. Bedankt: Voor Aalburg en Heesbeen, E. Schimmel te Jaarsveld. ST.-MAARTENSDIJK. De alhier gehou den oogsteollecte heeft opgebracht f 511,32. Woensdagavond 6 uur hoopt alhier od te treden ds. Paauwë te Den Hna» üerer. Kern. Aangenomen: Naar Culemborg, cand. G. Staal Jr. te Zwolle. Bedankt: Voor Suawoude, H. R. Pel te Stadskanaal. Chr. Geref. Kerk. Be/oepen: Te Aalsmeer, G. Salomons te- Amersfoort. De leger- en vlootpredikant in al- gemeenen dienst, Ds. H. Janssen en de hoofdaalmoezenier, kolonel F. J. H. Evers, zullen naar Ned-Indië vertrekken, om een onderzoek in te stellen naar de wijze, waarop de geestelijke belangen der mi litairen daar worden behartigd. LUCHTVAART. De Zeppelin Z. R. III. Dr. Eckener, de c/ommandant van de Z. R. Ill heeft aan den correspondent van het Berliner Tageblatt te Friedricbshafen medegedeeld, dat de route, die het lucht schip op zijn overtocht naar Amerika zal volgen, nog steeds niet is vastgesteld. Deze route zal eerst enkele dagen voor het vertrek definitief worden vastgesteld. Het kortst is de noordelijke route over Hamburg, Glasgow en de zuidkust van New Foundland. De zuidelijke route leidt over Rotterdam en de zuidkust van Ier land. Deze route is ongeveer 1000 K.M. langer dan de eerstgenoemde, maar toch zal men zich zeer waarschijnlijk dezen omweg getroosten. Het is dus zoo goed als zeker, dat de Zeppelin over Nederland zal komeu. Tengevolge van de groote proefvluchten over Duitschland, waarbij het bijna voortdurend regenachtig weer was, is thans het omhulsel van het lucht schip nog kletsnat en dus steeds eenige duizenden kilogrammen zwaarder. Men wil deze (wleek Vrijdag of Zater dag nog een kleine tocht boven c*e Bo- densee maken, teneinde het omhulsel wat sneller te laten drogen. Dr. Eckener deel de voorts nog aan den correspondent mede, dat hij, ingeval er boven den Oceaan iets mocht gebeuren, weinig of- niets verwacht van de lmlpverleening door de Amerikaansche oorlogsschepen. Hun aanwezigheid op den Oceaan heeft eigenlijk alleen maar beteekenis voor het verder geven van weer- en andere be richten. Eckener twijfelt er geen oogen- blik aan, dat het schip zonder incidenten Amerika bereiken zal. Het bezit een snel heid van 35 meter per seconde en daar stormen van zulk een hevigheid slechts uiterst zelden voorkomen, is de Zeppelin dus in staat, altijd tegen den storm op te tornen. De vliegtocht Nederland—lndië. Bij het volbrengen van de derde etappe Belgrado—Konstantinopel heeft de F VII bij Philip po pel een landing moeten ma ken. De reden was gelegen in het ïeje worden van den reservewaterkpeler.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1