Zierikzeesche Nieuwsbode abonnement; advertentiêni H.H. ADVERTEERDERS Beëindiging Zomertijd. Het zegel der Stilte. binnenland. 0L»enKOTtw"s Pr^s per 6 maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per Jaar f 10,-—. Afzonderlijke nummert cent. VersohUnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—fy regels 60 oti. van 4 regels en daarboven 20 ots. per regel. Reclames 80 ets. p. regel. BU contract belangrijke korting. Woensdao 1 Oct 1994 zierikzeesche courant ®°8te jaargang. - n«. 11140. ini«ndmg op d«n <u( ?u au wuensuag i uui. laz©- <.inwinxfc.fc.a^nE. r. (|l L j 0E l()0ZE Jr ullt.Rril0, l0srE, ««r n uk. deelen w|j mede, dat adver- tentlBn, over twee of meer kolommen, bestemd voor het nnrnmer van V r Jj d a g, niet later kunnen worden aange nomen dan tot DONDERDAG AVOND. d0 Djrecteur. DIENSTPLICHT. de wegens kostwinnerschap of persoonlijke onmisbaarheid verleende vrjjstclleng buiten werking. Ziirikbib, 30 September 1924. De Burgemeester roornoemd, A. TIMMERMAN Cz., l.o-Burgem. Vrijstelling wegens kostwinnerschap en wegenspersoonlijkeonmlsbaarheld. De BURGEMEESTER ran Zierixzee brengt onder de aandacht van belanghebbenden, dat vrijstelling wegens een der hierboven ge noemde redenen voor degenen, die voor de lichting van het volgend jaar zijn bestemd tot gewoon dienstplichtige, in het algemeen moet WO'den aangevraagd in de maand October van het loopende jaar. Omtrent elk dezer redenen van vrij stelling geldt voorts hetgeen hieronder vermeld is. Kostwinners. Vrijstelling wegens kostwinnerschap wordt verleend aan hem, door wiens vei big f in werkelijben dienst voor eerste oefening vol doende middelen tot levensonderhoud aan andere personen ontbreken of zouden komen te ontbreken. Onder deze personen worden uitsluitend begrepen a. de eohtgenoote van den ingeschrevene; fr. zijn bloed- en aanverwanten in de rechte linie c. zjjn andere bloed- en aanverwanten in den tweeden graad d. zijn pleegouders e. degenen, in wier onderhoud de inge schrevene ingevolge rechterlijk vonnis moet voorzien. Geldt het iemand, die reeds is ingolgfd, dan wordt de vrijstelling niet verleend, zoo de belangen van den dienst het wenscheljjk maken, haar niet te verleenen. Het verdient bijiondere aandacht, dat ver goeding wegens kostwinnerschap" voor het verblijf onder de wapenen voor eerste oefe ning slechts bij uitzondering wordt toege kend, namelijk alleen in het geval, dat de behoefte daaraan eerst tijdens den duur der eerste oefening ontstaat en alsdan de be langen van den dienst niet toelaten den ingelyfden kostwinner vrij te stellen. v Vrijstelling wegens kostwinnerschap moet worden aangevraagd in October van het jaar, waarin de ingeschrevene heeft geloot. Ter secretarie van deze gemeente moet dan worden aangevraagd een staat van inlich tingen op te maken. Bjj uitzondering kan de staat van inlichtingen in een andere ge meente of in het buitenland worden opge maakt. Ontstaat het recht op vrijstelling na 16 October van dat jaar, dan moet de aanvraag geschieden binnen 14 dagen nadat dit recht is ontstaan, N.B. Vrijstelling wegens kostwinnerschap wordt aanvankelijk één of meermalen voor een bepaalden duur verleend. Is de vrijstel ling reeds, voor een gezamenlijke duur van ten minste vier jaren verleend en blijkt dë grond voor de vrijstelling bij een daarna te nemen beslissing nog aanwezig, dan wordt de vrijstelling voorgoed verleend. Zoolang de vrijstelling nog niet voorgoed verleend ia, kan zg worden ingetrokken, als big kt, dat de grond voor de vrijstelling niet meer bestaat. Persoonlijke onmisbaarheid. Vrijstelling wegens persoonlgke onmisbaar heid wordt verleend aan: hem, wiens aan wezigheid noodzakelgk is voor de instandhou ding der middelen van bestaan van personen, als hiervóór met betrekking tot kostwinners onder de letters a—e zijn vermeld. Omtrent het aanvragen van vrijstelling wegens persoonlgke onmisbaarheid geldt het geen ten aanzien van het aanvragen van vrij stelling wegens kostwinnerschap is vermeld. Wat hierboven onder „N.B." staat, geldt ook voor deze reden van vrijstelling. Bewijs ran gedane aanvraag. Van elke aanvraag om vrijstelling wordt terstond een bewijs afgegeven aan den per soon, die de aanvraag doet. Beslissing. Op de aanvragen om vrijstelling wegens een der bovengenoemde redenen wordt be slist door den Minister van Oorlog of, betreft het iemand, die voor de zeemacht bestemd of bg de zeemacht ingelijfd is, door den Minister van Marine. De aanvraag moet niettemin ter gemeentesecretarie geschieden. N B. In tijden van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden treedt BURGEMEESTER en WETHOUDERS van ZlBKIXZBE; Gelet op de circulaire van Zgne Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 10 September 1924, No. 10222 Afd. B. B.; Brengen ter kennis van de ingezetenen, dat de Zomertijd zal eindigen op den Bden October a s. te 3 uur in den voor middag en dat op dat tijdstip wederom wordt ingesteld de tgdregeling van den middel baren zonnetijd van Amsterdam, welke tgd regeling alsdan aanwjjst twee uur in den voormiddag. Ziirikzbs, 1 October 1924. Burgemeester en Wethouders voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTEYN VAN RENGJBRS KERKE, Burgemeester. P. F. WITTERMANS. Secretaris. BUITENLAND. Door William Le Queux. 14 „Ik behoef u niet te vragen, of u eenige aanwijzing aangaande den moor denaar hebt", zei de ooroner, toen hij de verklaringen genoteerd had." Ik ver onderstel, dat u druk bezig bent een verder onderzoek in te stellen „Ja, mijnheer", was het korte ant woord. „Ik denk, heeren", zei de coroner, zicjh eindelijk tot de jury wendende, „dat wij vandaag niet verder kunnen gaan met het verhoor. Wij moeten het onderzoek ver der aan de politie overlaten, maar ik hoop dat wij, wanneer de jury weer ver zameld is, laat ik zeggen over veer tien dagen, tot identificatie kunnen overgaan. De zaak is werkelijk zeer bijzonder, waartoe de vlucht, van Sir Digby niet weinig bijdraagt. Wanneer hij opgespoord is, zal hij ongetwijfeld licht kunnen werpen op- het raadselachtige ge val. Ik dank u zeer voor uw tegen woordigheid heden, mijne heeren en ver- Bankschandaal. Geheel Weenen is in opschudding; ge bracht door ,een affaire, waarbij de meest bekende Oostenrijksche inflatiewLnstma- ker Castiglioni nauw betrokken is. Zoo- i als bekend, bezat Castiglioni eenigen tijd het meerendeel van de aandeelen der De- I positeribank, maar deed deze van de hand een jaar voordat dit instrument on der geruchtmakende omstandigheden in moeilijkheden kwam, Door de justitie is een onderzoek ingesteld naar de oorza ken van dit faillissement en men legde beslag- op een aantal acten. Dezer d?gen verdwenen uit de acten, die in de De- positenbank in een safe bewaard werden, alle papieren, die op Castiglioni persoon lijke betrekking hadden. Het gerucht ging, dat hij in ver'band met dezen diefstal ge arresteerd zou worden en dat hij daarom naar Italië was gevlucht. Dit is echter niet juist. Castiglioni bracht den Zater dag en Zondag in Salzkamimergut door en als de Oostenrijksche justitie hem had willen laten arresteeren, ware dat onge twijfeld mogelijk geweest. Daarentegen is wel een bevel tot inhechtenüsneruing uitgevaardigd tegen zijn twee procuratie houders Neumann en Goldstein, den vroe- geren president van de Depositenbank. Zij worden beschuldigd van verduistering, bedriegelijke bankbreuk en omkpoping van douanebeambten. Beiden bevinden zich' op het oogenblik in het buitenland. Castiglioni kreeg bevel zich bij de rech terlijke autoriteiten te vervoegen. Tegen een borgstelling van eenige honderden milliarden kronen werd hem' toegestaan zich vrijelijk te bewegen. De vroegere di recteur van de Deposibobank, Piek, werd in zijn slaapkamer Opgehangen gevonden. Het publiek brengt, deze zelfmoord in verband met het verdwijnen van de acten betreffende Castiglioni en het bevel bot in hechtenisneming van Neumann en Goldstein. Een officinale verklaring van het geval is nog niet verschenen. Alleen staat vast, dat Castiglioni bij de laatste frankenspeeul aties zeer groote verliezen heeft geleden. Het blijkt uit^nadere berichten, dat de affaire-Castiglioni niet alleen een cri mineel geval is, maar dat zij ook de ruïneering beteekent van den grootsten inilatiekon'ng, Castiglion5 is thans naar Italië vertrokken. Gedurende de afgeloo- pen week heeft hij zijn bezittingen doen overschrijven op de Banea CommarCiale, blijkbaar om nog zooVèel mogelijk uit de catastrophe te redden. Tot zijn bezittin gen behoort een verzameling schilderijen en kunstvoorwerpen, die op een waarde van 50 millioen goudkronen wordt ge schat. Alle brokstukken van zijn groot vermogen zijn zwaar verpónd, aooals b.v. zijn bezit aan Alpina Montan-aandeelen. Zijn paleis, dat naast dat vhn Rothsihild is gelegen, is op last van de justitie ver zegeld. zoek u vandaag over veertien dagen om1 twaalf uur weer aanwezig te willen zijn." De jury scheen ontevreden, zooal!s ge woonlijk, wanneer een zitting verdaagd wordt. Het is zeker verre van acjhge- naam, gedwongen te worden een af spraak te houden, welke aanzienlijke gel delijke opoffering en persoonlijk onge mak eischt. Een der jury-leden prote& teerde, daar hij voor zaken naar Schol- land moest waarop de Coroner opstaan? de zei, dat het hem zeer speet, maar dat hij ni'et competent was in dezen te assisteeren. Het was, merkte hij op, zijn plicht als burger bij dit verhoor zijn hulp te verleenen om tot een uitspraak te kunnen komen. Daama stond het hof op en vormden zich kleine groepjes om de vreemde zaak te bespreken, wiaarvan de Pers tot op dit oogenblik nog niets wCst. Edwards kwam op mij toe en sprak mij aan maar ik hoorde hem niet. Ik dacht aan het driekantige wapen - de „misericordia" der Middeleeuwen, zoo dikwijls gebruikt voor sluipmoorden. „Gaat U mee vroeg hij eindelijk. Het stoffelijk ©verschot ran Van Heatsz. In aansluiting; met het bericht, in ons blad van Maandag j.l. kunnen wij nog mededeelen, dat, nu de overbrenging van het stoffelijk overschot van generaal Van Heutsz uit Zwitserland naar Nederland binnenkort een feit zal worden, in een der eerstvolgende vergaderingen van het comité tot huldiging van de nagedachte nis van Van Heutsz de vraag zal worden besproken, of in de hoofdstad van ons land een grafmonument dan wel een standbeeld zal worden opgericht. De N. R. Ct. meent te weten, dat tot dit laat ste zal worden besloten. De ambtenaarssalarissen. Volgens een bericht in Het Centrum zou het in het voornemen der regeering liggen om in de eerste helft van 1925 opnieuw eene herziening der ambtenaren salarissen te overwegen, indien en voor zoou&r de verbetering in de opbrengst der Rijksmiddelen, welke is ingetreden, van blijvenden aard ?al blijken te zijn. Inmiddels zou het nog niet volkomen zeker zijn, dat per 1 October a.s. de volle 10 pet. korting voor de gehuwden zal worden geheven. Verder was aan vankelijk bepaald, dat de maximumver laging voor gehuwden en kostwinners op 1 Januari 1925 krachtens het nieuwe salarishesiuit ten hoogste 15 pet. zou be dragen. Ook hieromtrent zou, volgens 't blad, nog geen volstrekte zekerheid be staan. De mogelijkheid zou niet uitgeslo ten behoeven te worden geacht, dat de toestand der rijksfinanciën alsdan zoo danig zou zijn, dat op het tijdstip met eene maximum-verlaging van 10 pet. zou kunnen worden volstaan. Do postreclame. De N.V. van den Berg's Fabrieken te Rotterdam, heeft, daartoe officieel aan gezocht, zich bereid verklaard om onafhankelijk van den uitslag van het l$prt geding of van fatere procedures, afstand te doen van haar rechten inzake de Blue Band-reclame in de poststem pels. Voor de waardeering van deze hou ding der firma diene, dat het contraclt destijds op initiatief der posterijen werd afgesloten en annuleering geschiedt, zon der dat de N.V. op eenigerlei schade vergoeding aanspraak maakt. De Holland—In die-vlucht. Heden Woensdag morgen half ne gen is de F VII zijn 15.000 K.M. lange tocht van Amsterdam naar Batavia aan gevangen. Vele belangstellenden deden de ko.ene vliegers uitgeleide, terwijl, toen het vliegtuig boven de stad kwam, ver scheidene fabrieken en booten hun sire- ne's in werking zetten, bij wijze van groet. Dit bracht mij tot de werkelijkheid terug Uit Stad en Provlnoie ZIERIKZEE. De Westzijde van den St.- Lievensmonsterloren vertoont tegenwoor dig onder den rand een houten kooi van waar uit de noodige herstelLingen ter plaatse worden uitgevoerd. Dit jaar is ook de groote Gothische boog aan dezelfde zijde van den toren voor zoover noodig hersteld. We willen hopen, dat voortdurend een waakzaam oog gehouden zal worden op dit symbool van Zierikzeesch grootheid opciat de tand des tijds niet al te veel vat krijgt op zijn grijzen opperkleed. Donderdag 2 October a.s. zal ook in onze gemeente een collecte gehouden worden voor het „Ned. Roode Kruis1', ten bate van het vredeswerk dezer ver- eeniging in ons land In ons nummer van vorige week Woensdag hebben onze stadgenooten een in te ekenbiljet aangetroffen, waardoor zij zich als lid hebben kunnen opgeven. Wij meenen goed te goed op de col lecte nog eens speciaal de aandacht te vestigen. Algemenne Vergadering van het Waterschapsbestuur van Schouwen, gehouden te Zlerikzee, op Maandag 29 September 1924. Voorzitter Mr. A. J. F. Fokker van Crayesteyn van Rengerskerke. Aanwezig 4 heemraden, 16 hoofdinge landen, alsmede de ingenieur en ontv.- gnffier. Afwezig de hjoofdtngeianden v. d. Bout en Goemans. Na opening der vergadering benoemt de voorzitter twee commissies tot on derzoek der geloofsbrieven van^de nieuw benoemde hoofdingelanden, t. w. de hee ren L. Biom, W. den Boer, S. J. Gast, J. Smailegange, L. L. Bolle en ,A- J- van Schelven. Tijdens dit onderzoek wordt de ver gadering geschorst en heropend toen de commissies met hun werkzaamheden ge reed waren. De rapporteurs der commissies, de hee ren de Glopper en Krepel, adviseeren tot toelating van de herbenoemde hoofd ingelanden, waartoe conform' dit advies besloten wordt. De voorzitter wenscht de herkozenen die hunne mandaten door de ingelanden zagen verlengd, ge'.uk. Spr. hoopt, dat zij hunne zittingsperiode met denzeifden ïust en opgewektheid zullen vervullen. In de komende periode zuilen vele ge wichtige besluiten genomen moeten Wor den voor het Waterschap. Spr. hoopt, dat de herbenoemde hoofdingelanden in die jaren hun mandaat met genoegen zuilen vervullen. Hierop volgt voorlezing der notulen van de 173e algemeene vergadering. Na goedkeuring dezer uitgebreide no tulen worden de volgende ingekomen stukken voor kennisgeving aangenomen; missive van Ged. Staten, waarbij wordt goedgekeurd het besluit der Alg. Verg. om te procedeeren tegen de Eerste Ne- derl. Windmotorenfabriek te Groningen; idem goedkeuring van het besluit tot het aangaan van een geldleening; idem goedkeuring van het besluit tot het heffen van een buitengewoon dijk- gesehot; dankbetuiging v.an de wed. Kristalijn en de 'wed. I. van der Klippe voor de verlenging aan de jaarlijksche toelage; bericht van den Oosterenban van Schouwen dat het duin- en molengesohot is vastgesteld oppf 6 per H.A. Mededeeling geschiedt voorts van de uitloting van effecten van het re servefonds en het Ketelfonds; aankoop van effecten voor deze fondsen; uitslag der diverse bestedingen; uitlotingen van obligatiën van het Waterschap en kas opname bij den o n tv-griffier, d.d. 25 Sept. j.l. Het Dag. bestuur stelt voor over te gaan tot verpachting van het jachtge not in de inlaag van den Zuidhoek, be nevens gronden in de gemeente Haam stede in pacht bij diverse personen. Wie ontvangt het geld, vraagt hoofd ingeland Smailegange, de pachter of de verpachter De verpachter, luidt de voorzitters ant woord. De eigenaar heeft het jachtrecht, als de pachter er geen gebruik van w'il maken. In de eerste plaats heeft dus de pach ter het recht, meent hoofdingeland Gast De heeren blijken volgens de gehou den discussies er verschillende meenin gen op na te houden. Tot verpachting van het jachtgenot in de inlaag van aeti Zuidhoek wordt m. a.s. besloten. t Over de kwestie van verpachting van 't jachtgenot van gronden in de ge meente IJaamstede wordt verder gedis cussieer?!. De pachter van het jachtge not zou een mededeeling kunnen doen, dat eenige met name te noemen pach ters geen gebruik van de jacht wenschen te maken. Hoofdingeland Bióm vraagt: hoe de wet precies luidt. De voorzitter licht dit toe, terwijl heem raad Boogerd mededeelt, dat het jacht- rp.chi behoort aan den pachter, het jacht pen:* aan den eigenaar en ik volgde hem blindelings in de na- middag-winkeldrukte van High Street, Kensington. Buiten het ondergrondstaion stonden de bloemenverkoopsters. Som migen boden de exotische bloemen, welke de Riviera nooit in gebreke blijft ons Londenaars in de lente te zenden —tak ken mimosa; de gele bloem, welke ge dragen zou worden door de geheimzin nige „E. P. K.", voor wie de geschreven boodschap zich in mijn schrijfbureau thuis bevond. Ik houd niet van geheimen, ik ben maar een gewoon zakenman, in het ge heel niet verschillend van zooveel an deren, die ook aan het hoofd van wel varende handelszaken staan. Londen met z'n hellen schijn, z'n afwisselende buien van eentonigheid én opgewektheid, z'n naar benzine-ruikende straten, z'n kluch ten van het voorbijgaande leven en z'n bittere drama's trok mij altijd aan. Het was niet alleen mijn tehuis, de atmos feer, waarin ik geboren en opgevoed was, maar ook mijn bestaan zelf. Ik hield van Londen en was altijd trouw aan mijn geboortestad, zelfb ofschoon men het klimaat bespotte, en Parijs ala di eenige stad beschouwde, waarin men het De kwestie wordt aangehouden en overgelaten aan het Dag. Bestuur ter afdoening. Aangenomen wordt het voor stel van het Dag. Bestuur tot verlenging van de pacht van het 188e perceel in pacht bij St. Bos te Duivendijke en het voorstel tot cninvorderbaarverklaring van de erfpacht v.an Th. F. Vermeirssen. Aan de orde is thans de rekening van het Waterschap over 1923 met het rap port der commissie. De rekening wijst in ontvang aan f 485,127,14, in uitgaaf f 397,712,921/2. zoodat het vocrdeelig sal- da f 177414,211/2 bedraagt Rapporteur is hoofiingeland-Klompe. De commissie merkt o.m. pp, dat bij hoofdstuk II der uitgaven een vaste pose is genomen van f 25 voor onvoorzien. Dat is conform de Schouwscne voor waarden, licht de voorzitter toe. De ingenieur deelt mede, dat die post is aangebracht om, indien noodig, dade lijk te kunnen ingrijpen: dus voor directe raparaties. Bij hoofdstuk II, .art. 2a, vraagt de commissie, wiens schuld het is dat he't werk niet is uitgevoerd Is het ae schuld van den aannemer, dan komt hem de 10 o/0 voor 't minder werk niet toe. De ingenieur: Bedoelden aannemer zal wellicht geen werk meer gegund worden. Hij kon nergens crediet krijgen. Overal moest Schouwen borgstelling geven. n De bewuste 10 o/0 is een wassen neus. In gebreke stellen zou niets hebben op geleverd. Bij hoofdstuk IV art 4, vraagt de commissie waarom een vaste post voor administratiekosten wordt inbegrepen bij ae aannemingssom' Dit jaar is daar niet over beschikt, licht de voorzitter toe. De ingenieur: Het betreft verschillende kaartwerken die gedrukt moeten worden speciaal bij zink- en bestortingswerken. Vroeger deden dit de aannemers, doch meermalen werd daar zeer mede 'ge draald, zoodat Schouwen het thans zelf doet. Bij hoofdstuk X, art. I, vraagt de tommissie of dergelijk werk niet door de opzichters kan geschieden Daar was dit jaar geen tijd voor, zegt de voorzitter. In den regel doen de opzichters het ook. De opmerking bij hoofdstuk 14, art. 7 luidt: Het komt de commissie voor, dat een buitensporig hooge uitgave iaan de vogeihiillen is besteed. Daarmede is het Dag. -Bestuur 't eens, zegt de voorzitter. Men had gerekend, dat van de uit te voeren werken genoeg steen zou afkomen om de vogeihiïlen te voorzien. Toen de voorgestelde werken niet uitgevoerd werden, moesten de pach ters der hellen toch geholpen worden. Heemraad Boot zegt, dat f 2788,421/2 hiervoor is uitgegeven. De late uitvoering is nog niet zoo onvoordeelig geweest, om dat de basaltprijs :s gedaald. Thans ia veel Vilvoordsche steen voorradig. De meerdere uitgave acht spr. gerechtvaar digd, omdat Schouwen meer pacht ont vangt. Hoofdingeland den Boer is 't -niet dui delijk, dat niettegenstaande de uitgaven grooter waren, de rekening sluit, zonder dat het dijkgeschot verhoogd is. De Voorzitter merkt op, dat de uitga ven juist minder zijn geweest door uit stel van verschillende buitengewone Wer ken, waardoor duizenden niet uitgegeven zijn. f In steiriming gebracht wordt de reke- toppunt van comfort en genoegen kon vinden. Ik had het mysterie niet opgezocht in het geheel niet. Het was mij opge drongen en nu, terwijl we in Hight Street liepen om' naar het politie-bureau te gaan, bemerkte ik, dat ik een belang rijke factor was geworden in een ernstige jacht een menschen jacht, zoo als Lon den nóg zelden had gekend, want Ed- Wards zei- Zin elk geval moeten We uw vriend Kemsley vinden, en gij, mijnheer Royle, moet ons helpen. Gij kent hem en kunt hem herkennen. Er zijn ernstige ver moedens tegen hem gerezen, welke op gehelderd moeten worden met net oog op het geheimzinnige drama in Harring ton Gardens". „U verwacht toch niet dat ik mijn vriend zal opzoeken en verraden riep ik uit. „Het is geen kwestie van verraden. Zijn eigen daden hebben hem veroor deeld. Het meisje is vermoord en hij is verdwenen. Daarom moet hij gevon den worden", zei Edwards. „Maar wie zou mij dan. getelefoneerd hébben vroeg ik. „Hij zelf misschien. Hij was genoeg op de hoogte van alle hulpmiddelen en zal misschien dit middel gebruikt heb ben om als het noodig was, zijn alibi te kunnen bewijzen. Wie weet zei de beroemde inspecteur. „Hoor eens", zei ik, terwijl wij het bureau binnentraden. /Ik geloof niet dat Sir Digby een bedrieger en een moor denaar was." „De tijd zal het uitwijzen, mijnheer Royle", lachte hij ongeloovig. „Men neemt niet al die voorzorgen om te verdwij nen, wanneer men er geen grondige reden voor heeft. Uw vriend wist waar schijnlijk van het aanstaand bezoek der dame. Hoe kon zij in de woning zijn gekomen, als hij haar niet binnen ge laten had „Zij had misschien een sleutel", waagde ik "te zeggen. „Mogelijk maar niet zeer waarschijn lijk", zei hij. „Neen, mijn vaste over tuiging is, dat de man, dien U als Sir Digby Kemsley kende, den doodelijken steek heeft toegebracht en het mes heeft meegenomen". ;v' 1 I? (Wordt oeruolgd^

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1