Zierikzeesche Nieuwsbode abonnementa advertentiên i Maandap 29 Sept. 1924. zierikzeesche courant. «f, iV.SfT£^S: "Si EERSTE BLAD. Collecte Nederlandschs Roods Kruis. buitenland. binnenland. Pr|J» por I maanden f 1,60, franco per post f 1,80. Voor hot buitenland per Jaar f 10,—. Afzonderlijke nommeri 6 cent. Versohtfnt Maandag, Woensdag en Vrijdag van 1—8 regels 60 ota. van 4 rogela en daarboven 20 ct«. pos- regel. Reclames 60 ets. p. regel. B|j contract belangrijke korting. Dit nummer bestaat uit 3 bladen. Gevonden voorwerpen: Portemonnaie'a met en zoDder geld, een zilveren oorbelletje, een haaratrlk, een paardenboog, een gonden vingerring, een band van een japon, een collier, een odeur fles oh je, een hondenzweep, een graan zakje, sleutels. De Commissaris van Politie, R P. BRONS. ii 1 1 De BURGEMEESTER van Ziikikzee maakt bekend dat de veréeniging „Het Nederland- sche Roode Kruis" zich voorstelt ook dit jaar weder over het geheele land een Collecte te doen houden ten bate van het vredeswerk der vereeniging. De Burgemeester vestigt voor zooveel noodig de aandacht op deze Collecte, welke in deze gemeente gehouden wordt op Donderdag 2 October as, en verzoekt aan de ingezetenen, voor het welslagen daarvan, die collecte zoo veel mogelpk stean te willen verleenen. Zieeikzeb, 29 September 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTETN VAN RENGERSKERKE, De proefvlucht van de Z. R. III. De „Z. R. III" is Vrijdagnamiddag na een vlucht van ruim 321/2 uur behouden en wei te Friedrichshafen. teruggekeerd. Het luchtschip heeft in dien tijd een af stand van 3750 K.M. afgelegd, had dus een gemiddelde snelheid van 118 K.M. per „uur. Dit betrekkelijk gering gemid delde is in hoofdzaak het gevolg van de nachtelijke vlucht over de Oostzee, Denemarken en Zuid-Zweden, |Waar het tempo tot circa 100 KJV1. per uur werd beperkt. Overdag werd er veel sneller gevlogen, af en toe, als men den zwakken wind in den rug had, zelfs 180 K.M. per uur. Het blijkt dus, dat dr. Eckener n:et overdreven heeft, toen hij indertijd mee deelde, dat men bij gunstig weer den Oceaan in 50 uur zou kunnen overste ken. Het was Vrijdagmorgen een ongewbne sensatie toen de Zeppelin, die veel heeft van een geweldigen wialvisch, uit de nevelen, die laag boven Berlijn hingen, te voorschijn kwam en in snelle vaart, slechts een paar honderd meter boven de huizen vliegend, zijn tocht over de rijkshoofdstad begon. In alle fabrieken begonnen de sirenen te gillen, de arbei ders verlieten het werk, om op de daken en binnenplaatsen het ongewone schouw spel gade te slaan. Op den toren van het Beriijnsche raadhuis, op schoorstee- nen, op de daken der huizen zaten de menschen bij duizenden en jubelden en wuifden het luchtschip toe. Op de plei nen en in de straten dromden de massa's samen. Trams en autobussen stopten. De passagiers sprongen er uit om het lucht schip te bewonderen. Alle scholen waren naar het vliegveld Staken getogen om daar de aankomst van den Zeppelin bij te wonen. Reeds van zeven uur af ston den heer duizenden te wachten. Men had sedert Neu-Strelitz in Mecklenburg geen directe berichten meer van het schip ontvangen en slechts volgens particuliere berichten zou de Zeppelin om 8 u. 50 min. boven Neu-Rup-pin, koerszettend naar Berlijn, gesignaleerd zijn. Een directe verbinding met het schip langs draadloo- zen weg Was niet meer mogelijk, daar de Z. R. Ill dn een- kruisvuur van draad- (ooze golven was geraakt, zoodat de telegrafist van het luchtschip ten slotte den noodkreet uitstiet: „minder seinen, wij verstaan heelemaal niets meer". Deze noodkreet had echter geen succes, want ieder station probeerde thans het eerste te zijn en zoo kwam het ook, dat de toe spraak, die de Beriijnsche burgemeester Scholz radiografisch hield, slechts ten dieele door de bemanning van 't lucht schip kon worden verstaan. Kort na negenen kwamen er van Tem pelhof vijf vliegtuigen, die meldden, dat het luchtschip in aantocht was. De nevel was echter zoo' sterk, dat men groene en roode Idchtraketten moest afschieten en groote vuren moest ontsteken om door rookontwikkeling de opmerkzaam heid van het luchtschip op het vlieg veld te vestigen. Kwart na negenen klonk1 uit noordwestelijke richting een machtig gedruïsch en eenige minuten later dook uit een grauwen nevel het zilveren li chaam van den luchtkru'ser op. De Zep pelin bleef een goede drie kwartier bo ven Berlijn. Hij beschreef een paar groote bochten ;n verschillende richtingen over de stad, neigde daarop ten afscheidsgroet zijn voorsteven en verdween ;n zuide lijke richting om via Dresden naar Frie dri.chshafen terug te vliegen. van den overleden generaal geen enkel bezwaar wordt gemaakt tegen de over brenging naqr Nederland Van het stoffe lijk overschot van Van Heutsz. De des tijds door Van Heutsz uitgesproken ge dachte, ook na zijn dood in Zwitser land te blijven, hebben de familieleden noch anderen opgevat als een uitdrukke- lijken wensch. In verband hiermede, schrijft de N. R. Ct., zal binnenkort het lijk van Van Heutsz worden overgebracht naar Amsterdam, waar het met militaire eer zal worden begraven. De voorberei dende maatregelen daartoe worden reeds getroffen. Kosten openbare verpachtingen. Bij Kon. besluit is bepaald, dat de Wet van 28 Juli 1924, houdende regeling om trent het dragen der kosten van open bare verpachtingen en het uitloven van premiën bij openbare verkoopingen eta verpachtingen, in werking treedt met in gang van 1 Jan. a.s. De Biesbosch. Naar de Dordr. Crt. verneemt, zijn de plannen tot indijking van een gedeelte van den Br'esbosèh thans in een verge vorderd stadium van voorbereiding. Het te stichten waterschap, dat vol gens het oorspronkelijke plan van Aug. 1921 pl.m. 881 H.A. groot zou worden, n.l. Buitengronden 751 H.A. en de Hania- en Zuid-Buitenpoider 129 H.A., wordt thans begroot op ruim 900 H.A. Het stoffelijk overschot van Van Heutsz. Bij het comité tot huldig>mg van de nagedachtenis van Van Heutsz is bericht ontvangen, dat van de zijde der familie Uit Stad en Provinole ZIERIKZEE. Naar wij vernemen zal de heer H. Verhage alhier, voor deze streek optreaen als medewerker van het Ethno- logisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht. - Te Amsterdam is voor het politie- diploma met aanteekening geslaagd, de heer J. J. van Dijke, rechercheur van po litie te Leiden, voorheen wonende te Zonnemaire. HAAMSTEDE. Voor den nieuwen land- bouw-wintercursus, hoofd dhr. v. d. Berg, nebben zich een voldoend aantal leer lingen (13) aangemeld. De lessen zullen Dinsdag 7 October aanvangen. Dhr. v. d. Berg is door den minister van Binnen^ Zaken aangesteld als correspondent voor den Plantenziektenkundigen dienst in het district Westelijk Schouwen. Dize benoe ming is een profijt voor land en tuin bouw, daar de verzending van zieke plan ten naar het betrokken bureau te Wage- ningen gratis kan geschieden. BURGH. Zaterdagmiddag namen wij nog een kijkje in onze uitgebrande toren en kerk, die op 't oogenblik den indruk geven van een MLddeleeuwsche ruïne. Alle houtwerk in den toren is verbrand of verkoold. De twee klokken zijn tot klompjes metaal versmolten. Merkwaar dig sterk schijnt de houtconstructie in den'toren geweest te zijn, daar de klok ken gesmolten waren voordat de eiken houten balken, waaraan zij hingen, door gebrand waren. In den ijzeren kegel van den neergestorten torentop is in een me talen koker een oorkonde gevonden, die echter onleesbaar bleek. Het inwendige der "kerk vertoont eveneens de sporen van het vernietigende vuur. Ook hier is al het houtwerk, waaronder de reeds vermelde prachtige preekstoel, ambaclhts- heerenbank en wapen van Westen-Schou wen tot asch verteerd en het gebrand schilderd raam totaal vernietigd. Wat het vuur niet kon verteren, heeft sen weldige krachtproef moeten doorstaan, waartegen hiet niet ten volle bestand bleek. De marmeren monumenten zijn alle, de meeste zelfs onherstelbaar ge schonden. Wel zullen kerk en toren weer opgebouwd worden, hoewel daartoe in dit korte tijdsbestek nog geen plannen gemaakt zijn, maar de vriendelijke oude kerk met haar kunstschatten, het Burgh- sche sieraad is, jammer genoeg, voor altijd verdwenen. De bevolking is nog steeds onder den indruk van het beurde, terwijl dagelijks een massa be langstellenden van elders het terrsin van den brand komen bezoeken. Zaterdagmor gen is door den Rechter-Commlssaris van Middelburg een langdurig onderzoek in' gesteld. Naar wij vernemen zullen de godsdienstoefeningen vioorloopig in de consistorie gehouden worden en bestaat het plan de morgendienst voor de man nen, de middagdienst voor de vrouwen te bestemmen. RENESSE. Op het te Middelburg ge Kouden examen voor waterbouwkundig opzichter is geslaagd de heer E. M. Jon ker Mz. (geb. alhier). •DUIVENDIJKE. Door de laatste tram, richting Burgh, werd Vrijdagavond tus- sohen Brijdorpe en Looperskapelle een losloopend paard overreden. DREISCHOR. Bij Kon. besluit van 3 l Sept. j.l. is tot gezworen van den polder Dreischor benoemd (vacature N. v. d. Baut), de heer* W. A. de Vrieze alhier. SCHERPENISSE. Vorige week werd 'n algem. ledenvergadering gehouden van de groep Waterbouwkundige Ambtenaren in Zeeland, :n 't hotel „Centraal" te Goes. Aanwezig waren 15 {eden, 1 eere-lid, 1 begunstiger en 2 volmachten. Na ope ning, door den voorzitter, den heer M. P. de Looff, deed deze eenige mede- deelingen de groep betreffende en feli citeerde, ook namens alle aanwezigen, den heer Dekker met zijne Kon. onder scheiding door de benoeming tot Ridder in de Orde Oranje-Nassau, waarvoor de heer Dekker zijn dank uitsprak. Als plaats voor de a.s. voorjaarsvergadering werd met groote meerderheid Middel burg aangewezen. Na het diner werd met 2 auto's een rit gemaakt naar het stoomgemaal van de Breede Watering te Kattendijke en na de flinke machines te hebben 'bezichtigd reed men naar de werken voor de 3e scbutssluis te Wemel- dinge. Hier werden ze ontvangen en rondgeleid door den ingenieur Wiittenr berg, die een aantal teekeningen liet zien en duidelijke aanwijzingen deed, waarna de sluisbouw werd bezichtigd. Bij deze sluisbouw bleek rekening gehouden te zijn met alle gebreken, welke aan andere schutsluizen zich hadden voorgedaan. Deze bouw mag bepaald een reuzen werk genoemd worden van waterbouw» kunde. Jrobeept ze hede f5scehf LOODGIKTEBS. Cl, Doorenbos dicht in de „Tel": Hoeveel mooie oude kerken In ons mooie Vaderland Werden met loodgieters hulpe Tot nu toe al afgebrand? Hoeveel mooie oude torens, Nu eens hier en dan weer daér, Werden brandhout 'dooï den slinftnen Handigen loodgieteraar? Zutfen gaf zijn Wijnhuistoren, Vlissingen dien van Michiel, Burgh gaf óók een stuk historie, Dat ais loodgiet-offer viel. Kerke- en Gemeenteraden! Is dit geen patent idee? Houdt het eens in Uw gedachten, En doet er Uw voordeel mee. Hebt U soms wat op te ruimen? Torens? Een Archief? Een Kerk? Wenscht g' Uw Brand-polis verzilverd? Allemaal loodgieterswerk. VERKOOPINGEN, ENZ. BURGH, 26 Sept. Ten overstaan van notaris J. C. Dalebout te Renesss werden voor den heer M. Sihrcnaard alhier, in het openbaar verkocht: Een hoefje, be staande uit woonhuis, landbcuws^huur, wagenhuis, eri, tuin, ooomgaard en bouw land aan den Moerweg, groot 50 A. 80 ö.A. (1 gem. 651/2 roede) voor f 6352. Toebeding f 125. Ten overstaan van denzelfden nota ris werd te Haamstede een penceel bouw land, groot 23 A. 60 c.A. (206 roeden) aan den Armhoeksweg verkocht voor f1150 per -gemot. OOSTERLAND, 26 Sept. Heden werden alhier, ten verzoeke van dhr. Mattfa. de Jonge, ten overstaan van notaris Bier- masz, publiek verkocht, de volgende on roerende goederen: Een woonhuis met erf en bouwland nabij de Oud-Heiligen- weg, groot ongeveer 11 Aren 45 Centia ren voor f 1650. Toebeding f 30; onge veer 10 Aren 75 Centiaren Bouwland al daar, voor T 675 den hoop, en 37 Aren 80 Centiaren Bouwland, nabij Graafjes- weg, voor f 801 per gem et. ONDEBWm Voor de akte vrije- en ordeoefeningen slaagde te 's-Gravenhage o.a. mej. C- D. Brandenburg van Haamstede. Bij het examen voor waterbouwkun dig opzichter, door den Bond van Tech. Ambtenaren in Overheidsdienst, groep waterbouwkundige ambtenaren in Zee land zijn o.m. geslaagd: W. J. Lindhout te Oud-Vosmeer en J. M. Stoel te Brou wershaven. POST EN TELEGRAPHER. Fijns TTle/kchoco/aa'e met Zuidvruchten. perforeerd is en door het publiek aan de pakketten bevestigd moet worden. Behalve in de gevallen, waarin de aard van de te verzenden voorwerpen het aanbrengen van een kruistouw niet toelaat (steenen potten e. d.), kan door de postambtenaren worden gevorderd, dat de pakketten met een kruisto,uw worden gesloten. Ook voor gewone pakketten zal een kosteloos bewijs van terpostbezorging worden afgegeven. De bestaande bevoegdheid om meer dan één pakket met één adreskaart te verzenden, vervalt. Aan hen, die geregeld een groot aantal pakketten verzenden, kan, op voorstel van de betrokken direc teuren, door den d'recteur-generaal mach tiging worden verleend om hunne pak ketten gereed voor het vervoer aan te bieden, zulks ter bevordering van een vlotte verzending en behandeling dier pakketten. De hier bedoelde pakketten behooren bij de aanbieding vergezeld te gaan van een lijst met doorgeschreven onderblad volgens vastgesteld model, waarop de pakketten zijn vermeld. Postchèque- en Girodienst. Aan de houders der postrekeningen nrs. 30000 tot en met 59999 wordt ge legenheid gegeven, nog tot uiterlijk 30 September a.s. door middel der com missie op de gebruikelijke wijze over hun tegoed te beschikken. Aanvragen betref fende de postrekeningen van 30000 tot en met 59999 welke later dan 1 October bij de commissie inkomen, kunnen door haar niet meer in behandeling worden genomen. Een nieuwe •regeling der pakketpost. Met ingang van een nader te bepalen datum zal een nieuwe regeling betref fende den dienst der binnen!andsehe pak ketten worden ingevoerd. De voornaam ste wijzigingen, waarvan kennisneming door het publiek van belang is, zijn de volgende De thans in gebruik zijnde adreskaart wordt, voor zooveel betreft de gewone pakketten, vervangen door een adres kaart in tabelvorm, welke 3-deelig ge LANDBOUW EN VEETEELT. len, 1607, 1608, 1609 en 1610 B. W. zouden kunnen vervallen of gewijzigd worden. KERKNIEUWST" Ned. Herv. Kerk. BeroepeD: Te Saaksum (Gr.), cand. A. Steenbeek te Woudsend (Pr.). Te Lage Zwaluwe, J. F. Roth J.W.Fz. te Almkerk. - Te Lobitt P. Leendertz te Renosse. Bedankt: Voor Dlntelóórd J. H. van Paddenburgh te Elspeet o. d. VeluWe. Geref. Kerk. Bedankt: Voor Glossen Oud en Nieuw- kerk, H. Moolhulzen te Krommenie. ZIERIKZEE. Gekozen tot onderling (vao. 8. de Groot) de heer W. den Boer. Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Aalsmeer, G. Salomons te Amersfoort. Bedankt: Voor Vlaardingen (2e maal), P, de Groot te Rotterdam. Voor Utrecht O. Salomons te Amersfoort. BJjksmerk voor honing. De Nederl. Boerenbond heeft aan den [Minister van Binnenl. Zaken en Land bouw, in antwoord op een desbetreffen- den brief, medegedeeld, dat de invoering van een rijksmerk voor honing, naar zijn oordeel alleszins wensehelijk is. Lc alzet van honing zou door de instelling van een dergelijke controle op honing onge twijfeld worden bevorderd, en ,de inrich ting van een dergelijke controle, verbon den aan het verstrekken van een rijks- merk, zou op zeer eenvoudige wijze on der rijkstoezicht kunnen worden gesteld, zonder dat hieraan voor het rijk kosten van eenige beteekenis verbonden behoe ven te zijn. I L Het paehtvraagstnk. Het dagelijksch bestuur der Zeeuwsche Maatschappij van Landbouw zegt in zijn prae-advies aan het Kon. Nederi. Land- bouw-Comité betreffende 't pachtvraag- stuk o. m. Het instellen van maatregelen tegenl het hoog opdrijven van de pacht wordt niet wensehelijk geacht. Recht op continuatie van de pacht door de wet gewaarborgd is, is niiet gewenscht. Is de huur niet tijdig opgezegd, dan wordt deze met eenzelfden huurtermijn verlengd. Is de pacht schriftelijk aange gaan, dan moet zij e'ndigen op den datum In het contract genoemd en bij stilzwij- gènde voortzetting moet zij een jaar te voren schriftelijk worden opgezegd. Een wettelijke regeling van het recht op vergoeding voor aangebrachte verbe teringen is niet wensehelijk, omdat dit een te lastige materie is. De regeling dient te worden vastgelegd in pachtcon- tracten, die onder invloed van de pacht- commissies langzamerhand redelijk en bil lijk kunnen wiorden genoemd- De pacht moet niet ais een Zakelijk recht erkend worden. De pachtcomtnissies mogen alleen een adviseerend karakter dragen. De pachter dient niet het risiico van brandschade der opstallen te dragen. Het is gewenseht, dat <alle pachtcon- tracten schriftelijk zijn. Een dwingend remissierecht is met ge- wenschlt- De artikelen 1633 en 1634 B. W., die betrekking hebben op de huur zonder geschrift aangegaan, zouden geschrapt moeten worden, indien niet iwettelijk wordt voorgeschreven, dat alle pachtcon tracten schriftelijk moeten zijn, en er zou bepaald moeten worden, dat niet schriftelijk aangegane huur nooit langeT dan een jaar zal duren. 1 Bij voortgezette mondelinge huur zou een opzeggingstermijn van drie maanden tegen het e:nde van het loopende huur jaar, uiterlijk 1 December, moetén wor den voorgeschreven, waardoor de artike YAN HEINDE EN VER. Een Wolff-berioht uit Hannover meldt, dat de moordenaar Haarmann weer van Göctingen. waarheen hjj t*r observatie van z|ja geestestoestand was gebracht, naar de gevangenis te Han nover Is gebracht. Het proces zal waarschijnlijk in November beginnen. De dei-do commissie van de Vol kenbon da vergadering heeft besloten, dat op de komende int. ontwapenlngècon- ferentie ook de ontwapening ter zee zal worden besproken. Het dorp Boelzlg b|j Sohloohau In WestPruisen is voor drie vierde afge brand. Het vuffr, dat in een schuur ontstond, deelde z'lóh aan on<eveer tachtig huiken mede. De geheele oogst en veel veë' kwamen in de vlammen om. In volkenbondakrlngen heeracht ontstemming over de door Dultaohland gestelde voorwaarden tót toetreding tot den bond. De gezagvoerder van den nieuwen Zeppelin Z R. III deelt mede, dat het luchtschip tegen het einde vau de vol gende week klaar zal z|jn voor zijn tooht naar de Vereenlgde Staten. In het Zuid-Oosten van Frankrijk bl|jft het stortregenen waardoor over stroomt!) gen en groote schade worden veroorzaakt. De wijnoogst is verhinderd en ln gevaar gebracht. Het spoorweg verkeer tUBBohen Orange en Avignon is hervat. De overbrenging van de asch van Ja'hrè» naar het Panthéon zal waar- sbb|jQl|jk 23 November plaats hebben. In Noord-Italfë is het de laatste dagen boos weer. Vooral de Btreek van Tesslno is geteisterd door wolkbreuken, die overstroomingen en aardverschui vingen hebben veroorzaakt. De laaggelegen w|jken van Mantua staau blank. Blijkens berichten uit Boekarest acht de Roemeen sche regeering den toestand aan de Zuidelijke Dnjestrgrens nog steeds onzeker. Men verwacht nieuwe aanvallen van benden. De grenswacht is versterkt en deDnjestrmonden worden scherp bewaakt. VERSCHILLENDE BERICHTEN. Onweer. Vrijdagmiddag is te Raalte de landbouwer Roelofs, die aaa het ploegen was, met zijn paard door den bliksem getroffen. Beiden waten onmid dellijk dood. Onder den wagen. Vrijdagmiddag is een wagen met hooi 6p de Westra of Wllsummerwelle, aan den IJssèl ooder Kamperveen, omgeslagen: De landbouwer K. uit Wilsum geraakte onder den wagen en werd dood onder het hooi vandaan gehaald. Een meevaller. In 1918 zakte een can- dldaat voor z|ja onderwijzers-examen hij kreeg de akte niet en het Beatuur der Bijzondere Normaalschool geen cent voor de twee jaren opleiding. De ge- dropene koos 'n andere carrière, maar kreeg in 1924 berouw van z|jn daad en hervatte op eigen gelegenheid de studie. Mijnheer slaagde in 1924. Het Bestuur der Bijzondere Normaalschool vernam het en doelde op gebruikelijke w|jze mee aan de autoriteiten, dat de heer N. N. gedurende twee jaar de lessen aan de Bijzondere Normaalschool had gevolgd en de onderwijsakte had behaald en dat het

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1