Zierikzeesche Nieuwsbode Chief iWwp Abdijsiroop LAPPENDAG. LAPPEN, ABONNEMENT: Vrijdag 26 Sept. 1924 zserikzeesche courant. advertentiën i EERSTE BLAD. DINSDAG 30 SEPT. a.s. B. H. IOELER,Zzee, J. BONGERTMAN, Zierikzee. Heilgymnastiek. Uw verkoudheid Algemeen Overzicht. BUITENLAND. Uit Stad an Provincie ONONTBEERLUK IN DE KEUKEN Kloosterbalsem PrUi per 6 maanden f 1,50, franco per poet f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlek® nummeri 6 cent. VersohJJnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—6 regels 80 ets. van 4 regels en daarboven 20 ets. per regel. Reclames 60 ets. p. regel. B\J contract belangrijke korting. 80ste JAARGANG. - No. 11138. lDI0Ddln« op don Oir, t J, oe LOOZE Ir. Ul^.-Mact. N. J. KOSTE*, Tddr Dit nammer bestaat uit 2 bladen. ZIJ die zich van af heden op ons blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Oet. a.s. ver schonende nummers GRATI8. HET QHULDEN VLYES, MANUFACTUREN. - Op dien dag vindt men in den winkel een groote partij Stoffen, Flanel,Molton, Katoen, etc., etc. Beslist groote koopjes. Massage. verergert met het uur en kan ontaarden in borstaandoening Wacht dus niet neem dadelijk Het besluit der Duitsche Rijksregeering om zich in principe bereid te verklaren tot den Volkenbond toe te treden heeft een gunstigen indruk gewekt. Vooraleer de regeering echter een be slissing zal nemen over haar aanvraag tot toelating, zal zij een nota richten tot den Raad van den Volkenbond, waar- In zij opheldering vraagt over verschil lende kwesties. Als de antwoorden der verschillende mogendheden zijn binnen gekomen, dan zal weer overleg wor den gepieegd met de regeeringen der verschillende Duitsche landen. In het orgaan van den Duïtsohen mi nister van buiten!andsche zaken wordt in extenso de bedoeling dezer nieuwe informatie uiteengezet. Er zijn verschil lende bepalingen in het statuut van den Volkenbond, die Dui'tschland onmogelijk kan accepteeren. Zoo kan het b.v. niet deelnemen aan de onderhandeFngen van het militaire executieve. Duitsc'hland is zoo volkomen ontwapend, dat het niet in staat is een offensieven oorlog te voeren, ja zelfs niet eens in staat is een defensieven oorlog vol te houden. Het kan zich dus onmogelijk blootstellen aan het risico van een oorlog, nadat men het tevoren zijn wapenen heeft af genomen. Zoo zijn er meer kwesties, die eerst dienen te worden geregeld alvorens Duitsehiand met een verzoek tot opne ming voor den dag kan komen. Terwijl men thans in Genève bezig is de fundamenten te bouwen voor een regeling, die het oorlogsgevaar van de wereld in de toekomst moet afwenden, komen uit den ouden heksenketel, den Balkan, weer verontrustende berichten. Vooral Bulgarije schijnt ditmaal de be smettingshaard te vormen, want door de actie der Macedoniërs en daaruit met Z.-Slavië voortspruitende moeilijkheden is de toestand zeer gespannen. Daarbij komt nog een krachtige com munistische actie tegen de Bulgaarsche regeering, die het vorig jaar de agrari sche regeering van Stamboeliski ten val bracht. De staat van beleg is over het geheele land afgekondigd. Aan arbitrage is men in dit land van de bloedige nationale vervolgingen nog niet toe. Schokkende moordzaak. De Ver. Staten zijn weer in rep en roer over een schokkende moordzaak. Te Mount Vernon, in den staat Iiliois, is de geestelijke Lawrence Hight in hech tenis genomen, onder verdenking zijn vrouw met rattenkruid uit den weg te hebben geruimd. De man was vroeger jockey, maar voelde zioh later geroepen tot de verbreiding van het Woord. Bo vendien zou hij een heer, Sweetin, pp dezelfde wijze hebben gedood. Het heet, dat Hight een buitengewoon indrukwek kend predikant was. Hij bezat in hooge mate de gave, de raenschen te roeren en te overtuigen. Nadat mevr. Hight vrij plotseling was overleden aan „een nier ziekte", vatte men argwaan tegen den man op, te meer ornaat hij de laatste maanden op in het o,og loopende wijze werk had gemaakt van een mooie vrouw van een jaar of veertig, wier man toe vallig ook plotseling overleden was. Bij een lijkopening bleek, dat zoowel mevr. Hight als de heer Sweetin slachtoffers waren geworden van arsenioum-vergifti,- ging. De politie onderwierp Hight na zijn inhechtenisneming aan een ondervra ging in den z.g. derden graad. Hight be kende alzoo mevr. Hight te hebben uit den weg geruimd, en verder aan den tand gevoeld bekende hij ook nog, de ongelukkige Sweetin naar de andere we reld te hebben geholpen. De laatste be kentenis trok hij echter den volgenden dag terug, of' liever, hij vulde ze aan. Niet hijzelf had Sweetin gedood, maar mevr, Sweetin had dat gedaan, door op aanstoken van Hight haar man te vergasten op chocolade-ijs en roomijs met arsenicum er door gemsngd. Hight en mevr. Sweetin waren een half jaar te voren op elkaar verliefd geworpen en hadden besloten voortaan aan elkaar te zullen toebehooren. Zij sloten een „liefjesovereenkomst", behelzende dat Hight zijn vrouw, en mevr. Sweetin, haar man zou uit den weg ruimen. Dat .is ook gebeurd. Het schijnt echter wel, dat Hight, de welsprekende predikant de drij vende kracht in dè moordzaak is ge weest. Hij was het ook, die het vergif had gekocht. Het opmerkelijke Ln deze zaak is nog, dat de mooie veertigjarige mevr. Sweetin, die ook aan een onder vraging in den derden graad werd on derworpen, zic-h met de grootste geest kracht staande hield, en eenvoudig bleef ontkennen. Den geheelen nacht vermoch ten de ondervragers niets op haar. Pas toen zij den volgenden dag met Hight werd geconfronteerd, en deze haar drie uur lang had bezworen toch te beken nen, bezweek zij met den kreet: „Je hebt mij liefgehad, en nu verraadt je mij De opwinding over het geval is te Mount Vernon algemeen en zeer in tens. Nog vóór de bekentenis van Hight en de inhechtenisneming van mevrouw Sweetin werd het huis van de weduwe door de politie bewaakt, omdat het volk dreigde haar te zullen lynchen. De kerkbrand te Burgh. Onder de rubriek Stad en Prov. wordt door onzen correspondent te Burgh mei- ding gemaakt van de onherstelbare ramp die zijne gemeente 'heeft getroffen. Ja, onherstelbaar, want hoewel het kerkge bouw zal 'w'orden herbouwd, is zooveel moois verloren gegaan, dat nooit meer hersteld1 kan worden. En dan denken wij :n de allereerste plaats aan de fraa'e grafmonumenten der familie de Huijbert. Toen de oudfe, aan O. L. Vrouw ge wijde kerk na de Reformatie nog pi.m. een eeuw dienst gedaan had, stortte zij door ouderdom in. De toenmalige am bachtsheer, mr. Pieter de Huijbert, raad pensionaris van Zeeland, deed haar tosn in den tegenwoordigen vorm herbouwen, d.w.z. zooais ze er voor den brand van Donderdag 25 Sept. uitzag. Op Maandag 25 Mei 1671 werd de eerste steen gelegd en in 1674 was zij voltooid. Aan het Oosteind vond men de fraai gesneden bank der ambadhlsheeren, ter wijl men aan Weerszijden een in den muur gemetseld grafmonument vond van zwart, 'wit en rood marmer. Het eerste was gewijd aan de nage dachtenis van mr. David de Huijbert, heer van Burgh en Kraaijesteijn, het an dere was van Barbara Theodora van Wil ligen, de echtgenoote van mr. Pieter de Huijbert. Boven de ambaChtsheerenbank was een gebrandschilderd raam, bevattende de wapens der stemhebbende steden van Zeeland', een geschenk der Staten van Zeeland uit de 17e eeuw. In het Zuiderkruis der kerk stond de sierlijke gesneden eikenhouten prediK- stoel. Achter deze vond men twee mar meren gedenkteekens met vergulde in schriften. Het eens bevatte het graf schrift van mr. Pieter de Huijbert, sche pen, raad en thesaurier van Mddeiburg, secretaris der Staten van Zeeland, raad pensionaris van Zeeland, lid van den Raad van State, etc., etc. Hij was de stichter van de eenmaal fraaie kerk. Het ander eenvoudige monument was van Anna Maria Velters, de echtgenoote van mr. Anthcnie de Huijbert. In het Noorderkruis vond mien het prachtig grafmonument van Jan de Huij- bert (1652—1701), in tweede huwelijk ver bonden met Cath. Cornelia de Huijbert, w.er portret en dat van haren echtgenoot in wit marmeren medaillons de tombe versierden. In den toren hing eene in 1759 door Michael Ever hard en Pieter van Belsen te Middelburg gegoten klok en een waar op vermeid s^oad: „Nicoiaas van Hoorn, Heer van Burgh, Anno 1736" en drie maal diens wapen. Na den middag zijn we per auto naar de plaats des onhsils geweest om de ruïne in oogenschouw te nemen. Reeds van ver noodde vroeger het vriendelijke torentje tot ©en bezoek aan het mooi gelegen Burgh; nu zagen we boven het geboomte, dat zoetjesaan de najaarstinten heeft aangenomen, een zwart geblakerde romp uitsteken.... een droevig overschot van wat eenmaal was. De betimmering der kerkgoten brandde nog, toen we aankwamen, terwijl een brandspuit de laatste vlammen uitdoofde. De brand heeft het fraaie kerkje totaal vernield; de naakte muren staan nog overend, terwijl het inwendige een puin hoop is. De gemeente Burgh kan het den psalm dichter nazeggen: Uw heLigdcm is door het vuur verieerd. Niets heeft zijn gians voor 't woên des gloeds beveiligd. Uw schoon paleis, Uw Woning is ontheiligd, Ten gronde toe in puin en asch ver keerd. Onherstelbaar is de ramp inderdaad. De oorzaak? Dien morgen zijn loodgie ters aan het werk geweest. In hoeverre echter deze ai dan met schuldig zijn staat niet aan ons te beoordeeien. SchouwenDuiveiand telt een fraai monument uit het verleden minder, want hoewel de kerk verzekerd was, en zeker herbouwd zal worden, niemand kan de fraaie grafmonumenten en prachtige kerk banken teruggeven. In Nov. a.s. zou juist het 250-jarig bestaan van het nu verwoeste bedehuis herdacht worden. We zagen bij den heer P. J. Ocht- man reeds een serie duidelijke kieken van de kerk na den brand. Met ingang van 1 Aug. 1924 is be vorderd tot kommies le kl. de heer P. Sonke te Brouwershaven. Met ingang van 1 Sept. 1924 is bevorderd tot kommies le kl. de heer H. Kipmulder te Zierikzee. Met ingang van 16 Oct. a.s. is ven- plaatst de heer M. Ridderhof, kommies belastingen van Tholen naar Amsterdam. BRUINISSE. Door de gemeente-poli tie is weer een vaischen gulden in beslag genomen. Dit is de tweede maal in be trekkelijk korten tijd. Ze zijn voorzien van het jaartal 1923. De donkere kleur en het slordige randschrift maken het niet moeilijk ze van echte te onder scheden. Men zij gewaarschuwd. ST.-ANNALAND. Alhier heeft zich een geval voorgedaan van febris typhoïdea met doodelijken afloop. Het betreft een vrouw uit Rotterdam, die hier op be zoek was bij haar ouders. POORTVLIET. Bij het op 16 dezer te Amsterdam gehouden examen voor po- litiediploma slaagde onze dorpsgenoot M. C. Koppenhol, gemeente-werkman alhier. THOLEN. In verband met de begonnen bietendrukte hebben B. en W. het noo- dig geoordeeld de pas gelegde Molen- vlietsche straat voor bietenvervoer ge sloten te houden. Alleen ledige wagens mogen dezelve passeeren. Mede is het pas gelegde trottoir voor fietsen niet toegankelijk, en mag alleen door voetgan gers betreden worden. Een vijftal waar schuwingsborden zijn voor dit doel hier en daar in de omgeving neergezet. De venijnige steken van spit in den rug overvallen U onverwachts. Grijp dadelijk naar Akker's Kloosterbalsem, welke tot diep in de weefsels doordringt, de pijn stilt, ophoopende ziektestoffen doet verdwijnen, snel en grondig geneest. verdrijft de pijn LANDBOUW EN VEETEELT. Uitvoer-Cont» öle Bureau. Nu de laatste jaren in steeds meer lan den maatregelen van overheidswege wor den genomen om' door scherpe controle op haar uitvoer, de kwaliteit der door haar uitgevoerde producten te verhoo- gen, teneinde aan de steeds zw'aardere concurrentie het hoofd te kunnen bieden^ - 1 'i~=^ zijn er steeds waarschuwende stemmen gehoord, dat ons land hierin niet achter mocht blijven, wilde zij haar positie, 'welke zij met verschillende producten op de Wereldmarkt inneemt, kunnen blijven handhaven. Reeds vroeger werd, toen onze boter in het buitenland bezig was haar naam en afzetgebied te verliezen van overheidswege door midde. van een aparte wet onze boteruitvoer oniex- over heidscontrole gebracht, en alle boter on der een rijksmerk uitgevoerd. Sindsdien is onze boterexport weer sterk toegenomen en kunnen wij ten opzichte van andere landen weer veel betere prijzen bedin gen dan voorheen. Nu onze groenten en frujtexport (Waar onder speciaal vroege aardappelen en uien) de laatste jaren Weer sterk werd bedreigd door een veel betere sorteering en verpakking van andere concurreerende landen, stond onze regeering op het punt weer in te grijpen evenals indertijd met de boter. Daar men echter in vooraanstaande exporteurs- en tuinderskringen zijn be lang -inzag, en men over het algemeen bang geworden 'is van o verheidsingr ij f ing in het particulier bedrijf, heext men dit weten te voorkomen, door ze.f in overleg met de regeering het Uitvoer Contröle- Bureau voor groenten en fruit op te rich ten, dat niet dwingend zal optreden, doch bnder we ker coniróle men zich vrij willig kan ste.len. Het voorloopig bestuur van dit U. C. Bl bestaat uit 6 leden en een voorzitter. Drie leden-exporteurs zijn aangewezen door de voornaamste exporteurs-vereeni- gingen in ons land, de drie andere leden producenten door de Groep Vei ingsver- eenigingen uit de Ned. Tuinbouwraad, terwijl tot onpartijdig voorzitter door den Dir.-Generaal van Lanubouw werd aangewezen één zijner hoofdambtenaren. Het voorl. bestuur is nu als volgt samen gesteld: Ir. R. P. Bonthuis Li., voorz.; J. L. Bieijenberg, R. Kamstra en P. Slot A.Pz., leden-exporteurs; H. H. Triene kens, F. V. Vaistar, en C. Z/wlaan, leden- producenten. Het U. C. B. heeft nu voor verschillen de artikelen minimum-eischen voor sor teering en verpakking vastgesteld, waar aan deze producten moeten voldoen, om verhandeld te mogen worden onder het merk van het U. C. B., welk merk wet tig gedeponeerd is. Welk belang heeft nu dit U. C. B. voor onze streek? Voor de hier zooveel ver bouwde uien, welke ongeveer allemaal geëxporteerd w'orden, is het van groot belang. De manier waarop dit product hier tot heden afge'everd en verhandeld werd, is oorzaak, dat het in het buiten land een steeds slethieren naam begint te krijgen, en tegenover andere uien, welke beter gesorteerd aangevoerd wor den, veel te geringe prijzen opbrengt. Het meest wordt de producent hier de dupe van, zonder dat hij, die op de ex port en vraag van het buitenland, weinig kijk heeft, de oorzaak hiervan bevroedt. Wel begonnen ook de verbouwers de laatste tijd in te zien, dat het een ver keerde kant uitging met de naam onzer uien, doch men weet de schuld hiervan niet aan zichzelf, doch aan de commissio nairs, welke dan geen voldoende eisdhen stelden aan de aflevering. Maar hierbij vergat men, dat de commissionair tus- sdhenpersoon is tusschen exporteur en producent en tiet beiden naar den zin moet trachten' te maken. Als de een van hem eischt strenger op te letten bij het ontvangen, raakt hij in de knel bij de boeren, welke dan liever aan een concurrent van hem verknopen, welke minder eisdhen stelt. Dus de commissio nair is zeker niet de man van wien men de verbetering in deze moet verwachten, of wie men de schuld moet geven. Producent zoowel als exporteur zijn degenen, welke belang hebben bij een betere aflevering. De producent wel in de eerste plaats, doordat hij er een betere prijs door kan maken op den duur, en de exporteur, doordat hij er zijn afzetgebied, dus zijn omzet door kan vergrooten. Hoe slechte naam de Zeeuwsche uien reeds hebben, blijkt wel hieruit, dat in Noord-Holland, waar men verleden jaar om aan de invloed vai de slechte naam1, waaronder ook hun product doorging te ontkomen, men toen daar al is over gegaan tot het veilen onder een apart merk, ondervoortdurend strenge con trole, zcodat in het buitenland hun pro duct niet verward ken worden met de Zeeuwsche uien. Met het gevolg, dat onmiddellijk de prijzen voor hun uien hooger werden dan voor de Zeeuwsche. En toch is de kwaliteit van de Zeeuwsche uien eer beter dan minder dan van de Noord-HolLandsohe. Het verschil zit hem uitsluitend ,in de> sorteer ing. Hoog tijd is het dus wel voor de Snijd eens een CHIEF WHIP open, en kijk eens wat er in zit. Prachtige Virginia tabak in voldoende hoeveelheid. Wat gij proeft is enkel het aroma van prima Virginia. CHIEF WHIP is de beste Virginia sigaret in den handel. Overal verkrijgbaar. ARDATH VIRGINIA CIGARETTES LONDON PREDIKBEURTEN. Zondag 28 September te Zierikzee. Ned. Herv. Kerk. Nieuwe Kerk. 10 ure, ds. de Roode. Kleine Kerk. 10 ure, ds. Waardenburg. 's Aronds 6.30 ure, ds. Mortier. Luthersche Kerk. 10 ure, ds. Hoevers van Den Haag. Onder werp: „Onrust". Geref. Kerk. 10.30 en 6.30 ure, ds. Wielen ga. Chr. Geref. Kerk. 9 30, 2 en 6 ure (o. t.), ds. H. Janssen, leger- en vlootpredikant in algemeenen dienst. Evangelisatie Jeruél II. 10.30 en 7 ure, gewone dienst. Oud-Geref. Gem. 9.30, 2 en 6 ure, gew. tjjd, Leeskerk. Zeeuwsche verbouwer, om ook aan de aflevering van hun product eens wat meer zorg te gaan besteden. En dit wordt hun nu gemakkelijk gemaakt met de instelling van het U. C. B. Dit heeft voor uien de volgende mini mum-eischen vastgesteld, waa aan deze voldoen moeten, om onder het merk van het U. C. B. verhandeld te mogen wor den: De uien moeten gezond zijn (vrij van schimmel of rotneuzen), geen dub bele, en geen bouten mogen er in voor komen en ze moeten praetisch vrij van grond zijn, terwijl volgende maten ver plichtend zijn gesteld: tot 85 mM. poters, pickles of nep; 35—43 ra.M. drielingen; 43—75 m.M. gewone uien; boven 75 m.M. grove uien. De verpakking de gewone baal, waar aan c'an een label met het merk van het U. C. B. den buiten'.andschen kcoper. ken baar maakt, dat deze baal aan boven genoemde minimum-eischen voldoet. De Kring Schouwen-Duiveland van de Z. L.M. heeft deze kwestie, nu aange pakt. Bereids is haar ijverige secretaris, de heer P. Hanse naar den Haag en naar N.-Holland geweest om ter plaatse een en ander te onderzoeken, en ik raad alle Verbouwers in hun eigen be lang aan, wanneer eerstdaags een ver gadering over deze kwestie aangekon digd zal worden, allen op te komen, en deze zaak zooveel mogelijk te steunen, waarbij zij slechts hun eigen belaag be vorderen. Het gaat om' een groot landbouwbelang voor onze streek, waar zooveel uien ver bouwd 'W'orden', en een debacle in deze tak van landbouw, welke anders onver mijdelijk komen moet, kan er mee afge wend 'Worden. RECHTZAKEN. De Chr* Amsterdammer. Voor het Amsterdamsch Gerechtshof e:schte het O. M. tegen den vroegeren directeur van de „Chr. Amsterdammer") wegens opFchling en verduistering, eeO jaar en vier maanden gevangenisstraf* met aftrek van vier maanden preventief. W. H. Broekhuis. Het O. M. bij de Rotterdamsche rechtbank eischte bevestiging van de ver- oordeeiing tot vier maanden gevangenis straf tegen W. Broekhuijs, wegens u:t« g:fte van de 31ste Rotterdamsche Premie- leening. ONDERWIJS. Op het laatst te Middelburg ge houden examen voor Waterbouwkundig

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1