Zierikzeesche Nieuwsbode INZENDING ADVERTENTIEN abonnement: Woensdag 24 Sept. 1924 zierikzeesche courant. ad vertentiën i BEKENDMAKING. BUITENLAND. Het zegel der Stilte. H.H. ADVERTEERDERS deelen wij mede, dat groote advertentiën, bestemd voor het nummer van Vrijdag; van af heden niet later kunnen worden aangenomen dan tot Donderdagavond. Ter voorkoming van teleurstelling, gelieve men hiervan goede nota te nemen. binnenland. Uit Stad en Provincie. Hebt U al geblookerd Pr^s per ft maanden f 1,50, franco per post f 1,80. Voor het buitenland per jaar f 10,—. Afzonderlijke nummers 5 cent. Veraohijnt Maandag, Woensdag en Vrijdag. van 1—6 regel» 60 ets., van 4 regels en daarboven 20 ot». per regel. Reclame» 60 ets. p. regel» By contract belangrijke korting» Inzending op den dag van alt* Zij die zich van sf heden op on» blad abonneeren, ont vangen de tot 1 Oct. a s. ver schonende nummers GRATIS. De Commissaris van Politie te Zierikzee maakt bekend, dat nu de legesgelden op de jachtaciten vast gesteld op 20 o/0 de te veel 'betaalde gelden aan zijn bureau kunnen wor den teruggehaald. 1 De BURGEMEESTER van Zleriteee verzoekt alle dienst plichtigen, voormalige land weermannen en landstormers, die indertijd hun zakboekje op de Gemeente-Secretarie hebben ingeleverd, dit zoo spoedig mogelijk - in ieder geval vóór 1 October a s. - aldaar af te halen. ZIERIKZEE, 23 September 1924. De Burgemeester voornoemd, A. J. F. FOKKER VAN CRATESTEYN VAN RENGERSKERKE. Kautsky over den etrjjd tegen den oorlog. Na erop gewézen te hebben, dat, .als 'gevolg van de vredesverdragen, het spook van nieuwe oorlogen, niettegenstaande al ler vredeswil, blijft rondwaren, bespreekt Karl Kautsky in de „VorWarts", het mid del der arbeiders om dien oorlog even tueel te bestrijden door de taktiek der algemeene werkstaking, waardoor men dan hoopt een uitgebroken .oorlog in den kiem te smoren. Op gevaar ar zxti impopulair te maken, verklaart Kautsky niettemin, ook thans nog, evenzeer als in 1914, te twijfelen aan de werkzaamheid van dat reddingsmiddel als zoodanig. Het middel toch kan pas in praktijk worden gebracht als 't te laat is: is eenmaal de oorlog uitgebroken, dan grijpt de oor logspaniek de massa's aan, dan worden zij slechts door die ééne gedachte be- heerscht, n.l. de invasie en de eigen nederlaag te beletten. Zóó was het in 1914 en zoo zal het waarschijnlijk weer gaan. Een mlassale staking kan bovendien hoogstens oorlogshandelingen verlammen, niet echter de tegenstelling opheffen, waaruit het conflict voortkomt. En op dit laatste kom't het ten slotte aan. Daartoe moet de (herziene) Volken bond het instrument worden. Zoo onmachtig de op zichzelf staande massale staking is om een oorlog te ver hinderen, zoo machtig kan zij daaren tegen Iwlorden, meent Kautsky, wanneer zij aangewend wordt tot ondersteuning van de actie van den Volkenbond tegen een vredesschender. Dan vallen de -psycholo gische belemmeringen weg, waardoor de werking Van de afzonderlijke massale staking tegen den oorlog verlamd wordt. Dan kan men de massa's niet meer wijs maken, dat het vaderland door anti-oor logsstaking bedreigd wordt. De geheele arbeidersklasse van de wereld moet wei geren den vredesschender de middelen tot "oorlogvoering te verschaffen en de eigen arbeiders moeten dezen boycot door hun massale staking ondersteunen. De Volkenbond alléén, zoo. concludeert Kautsky, kan den vrede evenmin waar borgen als de Internationale der soe.- dem. partijen alleen of de vakvereeniging alleen. Wel echter kunnen zij elkaar zoo krachtig steunen, dat zij tezamen een oppermachtig bolwerk voor den vrede worden. Dat na te streven is aller plicht. Door William Le Queux. DE DIRECTEUR. De Biesbosch. Naar ,aan de „Tel." Wordt gemeld, zijn er plannen dn voorbereiding om te geraken tot spoedige indijking van een gedeelte van den Biesbosch ter grootte van 900 H.A. Men is voornemens, 't iwlerk, geheel uit grondwlerk bestaande, als werk verschaffing uit te voeren. Met de re geering hebben reeds besprekingen over toekenning van subsidie plaats gehad. De schippers en de R. I. B. Naar „Schuttevaer" uit b'etrouwibare bron verneemt, hebben kortgeleden de Rijksbelastingamb. aanschrijving gekregen dat volgens oordeel van den Minister van Fin., aan boord wonende schippers niet kunnen geacht .Worden, hoofdverblijf in een gemeente te hebben. De circulaire, die onder Minister De Geer 14 Oct. 1921 jwerd verzonden en die andere zienswijze huldigde, is dan ook ingetrokken en men is teruggekeerd tot de meening, die in de, onder Minister De Vries uitgegeven, circulaire van 25 Mei 1921 werd vertolkt, m. a. Iwl.aan boord wonende schippers kunnen Wel in de Rijksinkomstenbelasting tWorden aangeslagen, doch niet in de Gemeentelijke Inkomstenbelasting. zich' uit te spreken over de totstandko ming der waterleiding. Het groote nut is reeds zoo vaak en op zoo verschillende wijzen uiteengezet, dat wij meenen hierover niet in herhaling behoeven te komen. Van harte hopen wij, dat de raad van beheer in de eerst volgende weken van alle raden zonder eenige uitzondering, het gunstig antwoord zal ontvangen. RECHTZAKEN. Tot zetter voor 's Rijks directe be lastingen in de gemeente Dreischor is door den Commissaris der Koningin be noemd de heer J. J. Verjaal aldaar, zulks ter vervanging van wijlen dhr. N. Padmos. De Schouwsche Waterleiding. In ons nummer van 25 Augustus j.l. gaven wij een uitvoerg verslag van de vergadering, d:e op 19 Augustus te vo ren te Zierkzee was belegd door den Raad van Beheer der Waterleiding-Mij. Schouwen en Duiveland. Vele, bijna alle, burgemeesters en wethouders der acht tien gemeenten van ons eiland, vele raadsleden en gemeente-secretarissen, be nevens de leden der Gezondheidscommis sie en leden van het comité voor de tot standkoming eener Waterleiding woon den deze vergadering bij. Op grond van een nieuwe berekening van de aanlegkosten en een nieuwe ex- ploitat'erekening, opgemaakt door het rijksbureau voor drinkwatervoorziening, is de raad van beheer tot de conclussie gekomen, dat aanleg en exploitatie der waterleiding mogelijk is, maar behou dens eene voorwaarde. En deze voorwaarde is: verplichte aan sturing. Daardoor za"l het niet acht tót tien jaren behoeven te duren voor en aleer door voldoende aansluiting een behoorlijk rendabel bedrijf zal zijn ver kregen. De ondervinding elders leert, dat men overal geleidelijk aan zijn öenoo- aigd water betrekt van de waterleiding, maar deze jaren van geleidelijken voor uitgang en te we-'nig afneming van wa ter, veroorzaakt een renteverlies, dat fnuikend werkt op het geheele bedrijf. Met andere woorden maakt dit rente verlies de geheele zaak onmogelijk. Als daarentegen verplichte aansluiting wordt ingevoerd dan verkrijgt het wa terleidingbedrijf zoodanige ontvangsten, dat het eerste moeilijke tijdperk te boven gekomen kan worden. En dus de zaak mogelijk wordt tot heil en vooruitgang van ons geheele eiland. Met deze toelichting ongeveer heeft nu de raad van beheer zich gewend tot alle gemeenteraden. Uit het daarbij gaan de rapport blijkt dat het benoodigde ka pitaal van f 2.250.000 is teruggebracht kunnen worden tot f 1.500.000. Onder dit kapitaal is evenwel nog be grepen eene aanzienlijke som1 voor uit breidingen in de eerste jaren na den aanleg, w.aardoor de totaal aanlegsom' is berekend op f1.350.000. Tenslotte Wordt verder nog een som 'van f 150.000 bijgevoegd, die moet dienen om mogelijke tegenvallers enz. te kun nen bekostigen, terwijl dit laatste kapi taal bovendien onmiddellijk als reserve wordt afgezonderd gehouden voor het genoemde doel. Alle berekeningen en de reserve zijn zoodanig gesteld, dat, menschelijker Wijze gesproken, de gemeenten niet voor een:g te kort kunnen worden aangesproken. De raad van beheer wil nochtans nog een stap verder gaan en aan de Rijks- regeering nog een risico-garantie vragen voor buitengewone voorvallen. Zal de regeering deze verleenen, dan valt er geen oogenblik aan te twijfelen of de regeering vraagt: Hebt gii verplichte aan sluiting Is het antwoord: Neen, dan zal ook eene weigering volgen. Is het antwoord: Ja, dan bestaat er alle kans, dat de regeering deze risico- garantie zal verleenen. Deze garantie is niet iets nieuws. Zij is in verschillende streken reeds ver leend. Evenmin :s de verplichte aansluiting iets nieuws, daar zij voor verschillende groepswaterieidingen reeds is ingevoerd. In den reeds vermelden brief van den ;sad van beheer aan de auitt.en gemeen teraden worden als voorbeelden van ver plichte aansluiting vermeld: Een groot déél van Noord-Holland, Tholen, 's-Gra- vendeel-Strijen en Den Briel. Is nu de verplichte aansluiting een niet te dulden dwangm'ddel Ieder burger in den Staat heeft zich te onderwerpen aan tallooze voorschrif ten en dwingende bepaT'ngen, waarvan er vele zijn, die hij niet of nauwelijks kent. Eenige sprekers op de vergade ring van 19 Aug. j.l. hebben duidelijk aan getoond, dat de dwang volgens de bouw verordeningen, de voorschriften voor het wegverkeer enz. veel en veel zwaarder is dan de verplichte aansluiting. Deze brengt echter niet mede de verplichting voor al'e woningen, d:e binnen 25 M. van de buisleiding staan, maar slechts voor zeventig procent daarvan. Ieder, die kan aantoonen, dat hij over eene voldoende hoeveelheid water van behoorlijke kwaliteit beschikt, kan van het gemeentebestuur ontheffing verkrij gen van aansluiting. En dat zulks geen ijdele bepaling is of zai zijn, blijkt wel daaruit, dat tot dertig procent der woningen kan wor den vrijgesteld. Het is nu aan de gemeenteraden om| De moord te Schimmert. Het gerechtshof te 's Hertogenbosch' heeft de uitspraak tegen H. J. P. de W., kantoorbediende te 's Gravenhage, be klaagd van moord op zijn ec'htgenoote, te Schimmert, tot nader te bepalen da tum uitgesteld, een m'euw onderzoek be volen en de behandeling, bepaald op 13 October. Er zullen 4 getuigen worden gedagvaard. LANDBOUW EN VEETEELT. De bekende hengst Artist de Laboureur van de Vereenig:ng de Eendracht te Heen is dezer dagen bij de verplichte keuring van dekhengsten te Bergen op Zoom goedgekeurd. Deze hengst werd indertijd in België aangekocht voor het ongekende bedrag van f 110,000 het Wds in de dagen dat voor paarden in het algemeen reeds veel werd betaald en voor dit bedrag ook verzekerd. Het ongeluk wil, dat het fraaie dier wegens cornage werd afgekeurd en de verzekering werd aan gesproken, met gevolg, dat over de be taling der u:tkeering een proces ontstond, waarvan het beloop algemeen bekend is en dat in hoogste instantie voor de vereeniging te Heen zeer ongunstig was, te meer waar nu de proceskosten ook nog op de leden zullen verhaald moeten worden. Een klein lichtpuntje is nu, dat Artist, ondanks zijn cornage, nu toch is goedgekeurd en voor het vebeteren van het paardenras in de omgeving toch nog heel wat zal kunnen presteeren. Land- en Tuinbouwtentoonstelling te Steenbergen. Maandag 22 dezer kwamen op initia tief van den heer Leon Verbeek eenige personen uit Steenbergen en omstreken ten gemeentehuize bijeen en hielden eene bespreking over de mogelijkheid van eene Landbouwtentoonstelling te Steenbergen in 1925. Algemeen was men van oordeel, dat Steenbergen, als gelegen in 't hartje van den landbouw en geheel Noord-Bra bant, recht heeft op een dergelijke ten toonstelling. De besprekingen hadden tot resultaat, dat eenige heeren werden aan gewezen om een geschikt terrein op te zoeken (reeds Iwterd een geschikt terrein genoemd). De wensc'helijkheid werd uit gedrukt om' de tentoonstelling te houden einde Juli of begin Augustus. Verder iwlerd besloten vooraanstaande personen op landbouwgebied uit Steen bergen en naaste omgeving uit te noodi- gen op eene Zaterdag over acht dagen te houden vergadering, waarin het groote doel goed onder de oogen zal gezien worden en zoo mogelijk worden over gegaan tot het benoemen van een defi nitief Comité. Wij twijfelen niet, dat de uitgenoodigden aan de oproeping zul len gehoor geven. i BLOOKEREN IS AFGELEID VAN BLOOKER EN BETEE- KENT MINSTENS ÉÉNMAAL PER DAG EEN KOP rftrtt/e/s/K) Cactur DRINKEN. VOORAL 'S MORGENS OM HALF 11 EEN ZÉÉR NUTTIGE EN AANGENAME BEZIG HEID. 11 „Wij hebben het grondig onderzocht voor de vingerafdrukken mijnheer", ver klaarde de oudste der twee mannen. Zoowel op het glazen blad als op den mahoniehouten rand bevinden zich niet alleen een aantal afdrukken van het slachtoffer, maar ook die van een andere hand.". „Van een man vroeg ik. „Neen, ze schijnen van een vrouw te zijn", was het antwoord. „Van een vrouw Ik dacht aan de odeur en aan de per soon, die im de schaduw der trappen had staan wachten „Dat is interessant", merkte Edwards op. „Misschien zijn zij van de vrouw, die de groene kammen in haar haar droeg, of anders van de portiersvrouw1." „Wij hébben .ontdekt, dat de bediende van den eigenaar naar het buitenland is voor zijn meester", antwoordde de toe- gesprokene. „Daarom is de portiersvrouw, die in het sousterrein van het huis hier naast woont, eiken dag de kamers ko men opruimen. Wij hebben vanmorgen pok haar afdrukken genomen en heb ben er verscheidene zoo in de geheele woning gevonden. Neen", voegde de man er nadrukkelijk aan toe, „de vingeraf drukken op dat tafeltje ginds Zijn niet van de portiersvrouw, maar van een vrouw die hier kort geleden geweest is. We vinden ze slechts op de kruk van de deur en op den rand van de schrijf tafel, waartegen de vrouw geleund moet hebben. Morgen zullen ze gefotografeerd worden". De mannen toonden ons toen de be doelde afdrukken, Welke van kleine vin gertoppen waren en welke zij duide lijker en herkenbaar hadden gemaakt door er een fijne kalkachtige, bleek groene poeder op te strooien. Klaarblijkelijk hadden de twee ex perts den igeheelen dag besteed aan het zoeken naar vingerafdrukken en hadden zij het feit vastgesteld, dat er twee vrouwen waren geweest het slacht offer en nog een. Wie Was zij De papieren :n de schrijftafel van mijn vriend waren nog niet onderzocht. Inspecteur Edwards had getelefoneerd, dat hij dit zelf Wilde doen. Nu begon nen de twee beambten, heel voorzich tig om de drie vingerafdrukken op den rand niet uit te wisschen, lade na lade open te breken en den inhoud metho disch te onderzoeken, terwijl :k toekeek. J. H. Israël te Wadenoi/en..— Naar Sant poort en Bakkum, H. J. Visser te Ril- land-Bath'. Naar Oudeschild op Texel, J. Broeksma te Heer-Hugowiaard. Bedankt: Voor Parrega, Joh. Kloot* te Varik. Voor Wierden, H. A. de Geus te Veenendaal. Geref. Kerk. Beroepen: Te 's-Graveland, H. Buur man te Amstelveen. Te Naarden, K. Prins te Niezijl. Te Culemborg en Rottevalle, cand. G. Staal Jr. te Zwolle. Te Garrelsweer, J. H. Staal te Wier den. Te Oudega (W.), cand. J. Lo* te Den Haag. Te Tweede-Exloërmond, J. H. Beumee te Sleeuwijk. Aangenomen: Naar Aalten (3e pred- pl.), W. Bech te PijnaCker. Bedankt: Voor Bierum, J. H. Staal te Wierden. Voor Meerkerk, B. W. de Graaff te Stad a. h. Haringvliet. Voor Engwierum, Th. A. Bergsma te Droge- ham. L Chr. Geref. Kerk. Beroepen: Te Biezelinge, P. de Smit te Nieuwe-Pekela. Bedankt: Voor Zaandam en Haarlem, H. Biesma te Groningen. Voor IJraui- den, D. Driessen te 's-Gravenzande. Geref. Gem. Beroepen: Te SliedreCht, A. de Bloi* te VI aardingen. VERKOOPINGEN, ENZ. ZIERIKZEE, 24 Sept. Ten overstaan van notaris Korteweg werd heden alhier publiek verkocht: een woonhuis en erf in de St.-Jacobstraat, voor f 1701,—. KERKNIEUWS. Ned. Herv. Kerk. Beroepen: Te Utrecht, Dr. F. W. A. Korff Jr. te Heemstede. Te De Meern (bij Utrecht), J. Hoekstra te Ternaard. Te IJzendnorn, H. van Eist te Vinke- veen, Aangenomen: Naar Gramsbergen, Th'. Het werk was opwindend. Elk ooigen- blik hadden Wij de kans :ets te ontdek ken dat eenig licht zou kunnen wer pen op het drama, dat zulk een grim mige getuigenis had achtergelaten in dien donkeren, nog vochtigen vlek op het ta pijt het levensbloed van het onbe kende slachtoffer. Reeds was de doode gefotografeerd en zou haar portret nog, dienzelfden avond overal rondgezonden worden om te trachten het te herkennen. Dat ze ze een dame van goede geboorte was kon men opmaken uit haar kleeren, haar goedonderhouden handen, niet gewend aan handenarbeid, haar kostbare rngen en armbanden en door het feit, dat in den zak van haar mantel een beurs ge vonden werd met elf pond in goud en eenig zilvergeld. Sir D'gby's papieren konden interes sant zijn we legden de boeken van een zijtafel af en zetten er de laden op, om ze nauwkeurig te kunnen onderzoeken. De schrijftafel had een middella en vier laden aan elke zijde. De eerste W'elke opengebroken werd was de bo venste links en daaru't haalde Edwards twee pakken brieven, elk met een ver bleekt rose lint vastgebonden. Deze bundels overhandigde hij mij en zei: „Z'e eens, wat U daarvan denkt, mijnheer Royle". SPORT. DUD-VOSSEMEER. Voetbal O.V.V. te gen D.O.S. te Bergen-op-Zoom met 6—1 voordeel O.V.V. KUNSTEN EN WETENSCHPAPEN Ik opende de een na den ander. Ze waren alle met dezelfde groote vrou wenhand geschreven en waren van een vrouw, die zich alleen maar „Mittie'f noemde. i i l'.lI 'ii Het waren- liefdesbrieven, lang geleden geschreven, vele beginnende: „Mijn Te- veling", of „Liefste" en sommige „Goede ouwe Dig". Ofschoon het onbescheiden scheen een 'gesloten hoofdstuk uit het leven van mijn vriend op te slaan, wias ik toch zeer spoedig in het lezen verdiept. Het waren de hartstochtelijke uitlatingen van een dapper, maar overladen gemoed. De meeste waren geschreven van uit hotels in het Zuiden van Engeland en Ierland tegen het einde der tachtiger jaren. Maar daar de enveloppen weg waren, gaven zij enkel aanwijzing waar de geadresseerde toen geweest was. Bijna alle waren op mailpapier geschreven, zoodat we hier uit opmaakten dat hij buitenslands was geweest. 'Terwijl ik las, bemerkte ik dat de schrijfster en de geadresseerde zeer veel van elkaar moeten gehouden heb- 'ben, maar de ouders der dame hadden zich tegen hun huwelijk verzet en Zoo als, helaaszoo dikwijls in dergelijke gevallen gebeurt, Werd zij gedwongen een ellendig, maar rijk huwelijk aan te gaan. De naam van den man was Francis. „Hij is, helaas nog altijd hetzelfde", Alberdlngk Th|jm. In de Kunstzaal-Kleykamp te 's-Graven hage heeft Maandagmiddag een onder auspiciën van de Ned. Ver. van Letter kundigen georganiseerde receptie plaats gehad, ter gelegenheid van den 60sten verjaardag van Karei Alberdingk Thijm. Onder degenen, die door hun aanwezig heid ter receptie van hun belangstelling deden blijken, bevond zich de Minister v. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, dr. De Visser, benevens een uitgelezen schare letterkundigen. De 60-jarige kunstenaar werd door ver schillende autoriteiten en kunstbroeders hartelijk geluk gewenseht, terwijl minis ter de Visser hem! mededeelde, dat de jubilaris benoemd was tot Ridder in de Orde van den Nederl. Leeuw. Prof. August Vermeijlen getuigde van de waar deering der Viaamsehe letterkundigen voor van Deijssel. schreef zij in een brief uit het Mount Ephraim Hotel, Tumbridge Wells, Don derdag. Wij hebben niets met elkaar ge meen. Hij denkt alleen aan zijn dividen den, zijn effecten en aandeelen en altijd aan zijn zaak in de City. Ik ben slechts de versiering van zijn leven, een vrouw, die voor gastvrouw1 speelt en hem helpt zijn igezelsohapsplichten te vervullen, als Vader hem geen zeventienduizend pond had moeten betalen, zou hij mij nooit toegestaan hebben met hem te "Trou wen, dat voel ik. Maar ik heb de schuld van mijn vader betaald met mijn geluk en met mijn levsn. En jij, mijn goede ouwe Dig kent alleen het geheim van mijn gebroken hart. Je zult vandaag over zeven weken weer in Londen zijn. Ik zal je op de oude plaats ontmoeten, cm •drie uur den eersten October, want ;k heb je veel, o zooi veel te vertellen. Vader weet nu hoe zeer ik dit vreese- lijke, onmogelijke leven haat en hoe veel ik van jou houd. Ik heb het hem vandaag verteld en hij beklaagt mij. Ik hoop, dat je dezen brief ontvangt voor je weggaat, maar ik zal je schip in gedachten volgen en je den eersten Oc tober ontmoeten. Tot dien tijd adieu altijd je eigen Mittie". (Wordt oeruoigd .l

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1924 | | pagina 1